úterý 24. března 2020

SKUTEČNÉ OSUDY ROMÁNOVÝCH HRDINŮ A. DUMASE (9)

Kardinálův trojportrét od Philippa Champagne

RICHELIEU
Červený vévoda

Každému, kdo alespoň jedinkrát a letmo četl „Tři mušketýry", se do paměti zapsal kardinál de Richelieu tak, jak jej viděl Alexandre Dumas:
"Před krbem stál muž prostřední výšky, vznešeného a hrdého vzezření, pronikavých očí. Měl široké čelo a jeho hubenou tvář ještě prodlužovala kozí brada, nad níž se rýsovaly kníry. Třebas bylo tomuto muži stěží nějakých třicet sedm let, vlasy, bradka i kníry mu začínaly šedivět. Neměl sice meč, ale celým vzezřením připomínal válečníka. Jeho vysoké boty, pokryté lehce prachem, nasvědčovaly, že jel nedávno na koni."
Jen zvolna se v průběhu románu obraz nijak sympatické Eminence měnil na portrét velkého státníka, kterému nechyběla šlechetnost. Velikost nakonec převážila a v návalu závěrečné vděčnosti mu d'Artagnan prominul jak ponižování královny, tak přehlížení krále i nevybíravé prostředky, k nimž se kardinál občas uchyloval.
Skutečný Armand Jean du Plessis, vévoda a kardinál de Richelieu, se od Dumasova lišil stejně, jako se odlišoval portrét králův. Kardinál i Ludvík XIII. byli, řečeno moderním jazykem, ideálním příkladem týmové spolupráce. Právě podle ní říkají francouzští historikové onomu období svých dějin "dvouhlavá monarchie". Kardinál v ní tvořil velice dělnou polovinu, která panovníka nikdy nezastiňovala.
V kraji mezi Tours a Poitiers patřila rodina du Plessisů mezi celkem bezvýznamné a nikterak bohaté zemany. Rod střídavě vládl mečem i perem, až do konce XV. století však patřil mezi drobnou provinční šlechtu a jeho členové do historie nijak významně nezasáhli. V té době jedna rodová větev zdědila pozemky a zámek Richelieu, jehož jméno připojila ke svým predikátům.
Du Plessisové nepostrádali bojovnou krev. V časech náboženských válek byl Francois du Plessis pážetem na dvoře Karla IX. Matka jej povolala zpět domů, protože prvorozeného Louise jí zákeřně zabil sousední šlechtic. Francois vraha vyhledal, probodl a pro jistotu prchl z Francie. Když se vrátil, prokázal jisté služby králi Jindřichu III., což du Plessisům zajistilo určitý vzestup. V roce 1590 Francois du Plessis náhle zemřel a své choti Suzanne de La Porte zanechal kromě nepříliš rozsáhlého světského zboží pět dítek.
Suzanne, chytrá, energická, ale i melancholická a ustaraná ze světa plného nástrah, násilí, nebezpečí a válečných hrůz, přenesla cosi ze svých strachů na děti. Ty postupně opouštěly rodinný krb. Nejstarší Louis se uchytil u dvora, mladší Alphonse žil z nepříliš tučné prebendy z biskupství Lucon, které du Plessisům od roku 1589 patřilo, třetí v pořadí Armand Jean, jak už to u mladších synů bývalo, pomýšlel na vojenskou službu.
Armand Jean, narozený 9. září 1585 v Paříži, vyrůstal na venkově a navzdory křehkému zdraví dával najevo od mala ctižádost, pevnou vůli a vysokou inteligenci. Absolvoval Navarrskou kolej, prestižní školu té doby pro šlechtické synky, a vstoupil do Académie Lécuyer, specializované přípravky na válečnické řemeslo. Bratr Alphonse v té době ale rezignoval na luconské biskupství a téměř rodinného úřadu se ujal Armand. Do teologie se vrhl stejně zapáleně jako nedávno do šermu a jízdy na koni. V roce 1607 získal svěcení, o pět let později ve své diecézi založil seminář a začal zaznamenávat značné úspěchy při obracení protestantů ke katolicismu.
Tajemství jeho úspěchu možná tkvělo ve snášenlivosti, s níž k problému víry přistupoval. S kapucíny, které k sobě povolal, přišel i jeden, z něhož se stal celoživotní přítel budoucího kardinála de Richelieu. Francois Le Clerc du Tremblay mnohem více proslul pod řeholním jménem Otec Josef a až do své smrti byl kardinálovou Šedou eminencí, tajemným, mystickým a mlčenlivým mužem, putujícím v prostém kapucínském rouchu po celé Evropě. Stal se představitelem i iniciátorem politiky pana de Richelieu stejně jako hlavou jeho tajné služby.
Armand du Plessis se nemínil s luconským biskupstvím spokojit. Roku 1614 přiměly finanční zmatky a nespokojenost v zemi regentku Marii Medicejskou k svolání generálních stavů. Jako zástupce kněžstva z kraje Poitou se na zasedání šlechty, duchovenstva a parlamentních notáblů účastnil i luconský biskup. V rozhádaném jednání na sebe upozornil jako obránce monarchie a v závěrečném zasedání se mu dostalo cti pronést za duchovní stav řeč. Tehdy se zřetelně vyslovil pro legitimitu vlády Marie Medicejské, což samozřejmě regentce neuniklo. Odměna na sebe nedala dlouho čekat. Při svatbě mladičkého Ludvíka XIII. s Annou Rakouskou dostal Richelieu úřad almužníka nedospělé královničky.
Kardinál de Richelieu (Champagne)
Jako obratný dvořan Richelieu hbitě zhodnotil rozložení sil a upozornil na sebe všemocného Itala Conciniho i jeho ještě mocnější ženu Leonoru. V listopadu 1615 du Plessise povolali jako státního sekretáře pro věci zahraniční do královské Rady. Obratný prelát v této funkci jednal v Turinu, Římě, Benátkách i Vídni a současně nepřestával sledovat dění u dvora.
Byl prozíravý. Jako jeden z nemnoha odhadl možnost převratu a změny poměru sil. A podle toho jednal. Přátelům mladičkého a odstrkovaného Ludvíka XIII. dal najevo, že s ním mohou počítat. Ti jej však považovali za stvůru Marie Medicejské a Conciniho natolik, že mu neuvěřili. Byli přesvědčeni, že Richelieu hraje na obě strany. Což byla do jisté míry pravda.
Po zavraždění Conciniho, upálení jeho ženy a vyhnání Marie Medicejské z Paříže zbavil Ludvík XIII. du Plessise funkce v Radě. Věrně a takřka s mučednickým výrazem následoval biskup luconský královnu Marii do vyhnanství v Blois, kde po jejím boku zaujal rozhodující pozici. Radil však odstavené regentce tak, že si Luynes, po králově převratu první muž království, uvědomil, že Richelieu tuto silně egoistickou ženu usměrňuje ve prospěch krále. Pramálo schopný Luynes i královská Rada se však du Plessisových schopností obávali a tak musel za nějaký čas biskup luconský Marii Medicejskou i Blois opustit.
Z pohledu dalších událostí Richelieuovi druhé vyhnanství prospělo. Královna-matka se utvrdila v přesvědčení, že je jí Richelieu hluboce oddán, jeho nucený odchod do Avignonu si vyložila jako další útok proti své osobě a vůbec ji nenapadlo, že ambiciozní politik má i jiné plány.
Roku 1619 měla Marie Medicejská pobytu na zámku Blois dost a jedné zimní noci poněkud dobrodružně uprchla. Pohled na kyprou Florenťanku, šplhající zámeckým oknem po provaze, musel být mnohem zajímavější, než jeho idealistické ztvárnění na jednom z velkých Rubensových pláten Medicejského cyklu. Dík útěku stála Francie opět na pokraji občanské války. Tehdy se Richelieu přihlásil o slovo, obratně zasáhl a zprostředkoval smíření matky se synem. Slib kardinálského klobouku za tuto službu sice zatím zůstal nesplněn, pověst, jíž obratným jednáním Richelieu dosáhl, ale stála za víc.
Luynes byl stále neschopnější a du Plessise se zjevně obával. A tak teprve favoritova smrt roku 1621 uvolnila Richelieuovi cestu vzhůru. Měl vlivné přímluvce. Královna-matka, jíž Ludvík XIII. znovu odpustil, nepřestávala syna na svého oblíbence upozorňovat. Otec Josef intervenoval v Římě u papeže i v Louvru u zbožného krále. Po roce dostal Richelieu kardinálský šat, úřad i atributy. A nedůvěřivý Ludvík XIII. si začal jeho služeb vážit. Přesto stále váhal svěřit mu rozhodující postavení.
"Ten člověk by si zasloužil místo v mé Radě", řekl jednoho dne král, "nemohu se k tomu ale po tom všem, co proti mně udělal, odhodlat."
Teprve v dubnu 1624 kardinál své místo v Radě dostal. V srpnu už jí předsedal a byl pověřen rekonstrukcí tohoto rozhodujícího orgánu správy země. Richelieu tak konečně získal moc. O královu důvěru ale musel ještě dlouho zápasit.
Richelieuova osobnost a zejména jeho program upevnění královské moci, rozdělily dvůr poznenáhlu na dva tábory. Jedněm začal být kardinál trnem v oku. Jejich vůdcem se stal Gaston, vévoda Orléanský, králův bratr a zatím dík bezdětnosti Ludvíkova manželství i následník trůnu.
Naštěstí pro kardinála byl vévoda Gaston, jinak podle dvorské titulatury Monsieur, muž sice revoltující, avšak bázlivý a neschopný. Většina připravených konspirací, úkladů, léček a intrik ztroskotávala v rozhodující chvíli právě na něm. Nepříliš inteligentní, frivolní, zábavný a věčně nespokojený Monsieur ztrácel v kritických momentech nervy a se zbabělostí, která byla pravým opakem statečnosti jeho královského bratra, hleděl zachránit především svou kůži, postavení a příjmy, přičemž neváhal obětovat své přátele a příznivce.
Prvním velkým úkolem ve službách monarchie se pro kardinála de Richelieu stalo pověstné obléhání La Rochelle, přístavu, kupecké republiky a hlavní bašty protestantů.
Politické důvody, pro něž kardinál započal obléhání, byly vážné...Z důležitých měst, které poskytl Jindřich IV. jako útočiště hugenotům, zbývala už jen La Rochelle. Šlo nyní o to, zničit tuto poslední pevnost kalvinismu, zhoubný kvas, odkud se stále podněcovaly zárodky občanské vzpoury nebo války se zahraničím...Ba ještě víc, její přístav byl ve francouzském království poslední bránou, jež zůstala otevřena Angličanům. Tím, že tento přístav uzavřel Anglii, dokončil kardinál dílo Jany z Arku a vévody de Guise, říká Dumas.
U La Rochelle ležel klíč k vnitřní pacifikaci Francie. Kardinál tu zazářil tak, jak jej zobrazila mnohá výtvarná díla. Tehdy to byl onen muž, známý z trojportrétu Philippa de Champaigne: ještě nezestárlý, s pronikavým pohledem a ohněm v očích, pod sutanou preláta voják s výbojným knírem kavalíra, zvyklý stejně sloužit mši, vést diplomacii, skládat poklony dámám, vsednout na koně a v brnění pod rudým pláštěm velet vojskům.
Richelieu na hrázi u La Rochelle (Motte)
Tři linie zákopů, dvanáct pevností a tisíc pět set metrů dlouhá opevněná hráz, uzavírající kanál k přístavu, uzamkly na Richelieuův rozkaz obléhané město. Du Plessisovi lidé zabezpečovali mnohé z toho, co obléhatelé stále potřebovali: kardinál de Sourdis dodával potraviny, Otec Josef morálku a dík své špionážní síti i potřebné informace. Nejen král, ale i Richelieu odpaloval děla proti anglickým lodím. Jako vojevůdce podstupoval kardinál v době královy nemoci trojí boj: proti městu, Angličanům i nechuti velmožů ve vlastním vojsku dovést zdlouhavé obléhání do konce.
Když se La Rochelle konečně vzdala, nevtáhl kardinál s králem ve vítězném průvodu do Paříže. Pocty, na které měl nárok, si odepřel. Zatímco Ludvík XIII. naslouchal pod klenbou Notre Dame slavnostnímu Te Deum, sepisoval kardinál v tichu své pracovny memorandum, shrnující další nejnutnější kroky k pozdvižení majestátu svého pána. Ten si začínal ministra vážit.
"Nejlepší služebník, jakého kdy Francie měla," řekl o něm.
"Nejlepší pán, jakého je možné mít," oplatil králi kompliment kardinál.
Co vlastně politika Armanda Jeana du Plessise, kardinála a o málo později i vévody de Richelieu, sledovala ? Vnitřní politiku by bylo možné vyjádřit jednoduše jako snahu o udržení míru a pořádku za každou cenu, zlomení lokálních vzpour, omezení moci vysoké šlechty a odkázání francouzských protestantů do patřičných mezí. V náboženském ohledu to rozhodně nebyla politika fanatika.
To, čím se však kardinál nikdy příliš nezabýval, byla ale ekonomika a úděl obyčejných lidí. Velikost Francie a posílení královské moci šlo ruku v ruce se značným vyčerpáním země, růstem daní a bídou prostých Francouzů. Vše uvnitř země mělo za cíl vybudovat navenek silnou Francii. Nebylo divu, všude kolem se válčilo, Evropou zmítala Třicetiletá válka. V celoevropském konfliktu Třicetileté války se Richelieu držel zatím stranou a do mocenských sporů přímo nezasahoval. Omezoval se na diplomacii a finanční podporu těch zemí, na jejichž úspěchu mohla Francie vydělat. Jen Valtelina a mantovské dědictví Richelieua zaujaly, neboť to byl neuralgický bod, v němž se stýkaly říše španělských a rakouských Habsburků. Legendární přechod soutěsky Suse, zápas o Casale, to vše směřovalo k tomu, aby Francie tento styčný bod pevně držela. Pignerol u Turina složil králi k nohám opět ve vysokých botách obutý, kyrysem přepásaný a maršálskou hůl třímající Richelieu.
Boj proti Habsburkům, zajištění moci Francie na západ od Rýna, rozhodující postavení mezi evropskými mocnostmi, to bylo jádro politiky, k němuž kardinál směřoval. Pramálo mu přitom vadilo, že se k dosažení onoho cíle spojí Nejkřesťanštější král Francie s protestantskými Švédy, Holanďany i Němci proti Jeho Katolickému Veličenstvu, králi Španělska. Než však tento zápas začal, musel se Richelieu připravit a upevnit moc uvnitř země.
Zastáncem mírové politiky, která byla v protikladu k Richelieuovým cílům, se stal starý strážce pečeti de Marillac. Jeho věc vzala za svou Marie Medicejská, stále uražená Richelieuovou věrností králi i představou, že by katolická Francie vedla válku proti katolickému Španělsku. Celá předchozí prošpanělská politika Marie Medicejské se pod Richelieuovou koncepcí hroutila. K odvetě, jejíž čas nastal, se královna-matka připravovala dlouho.
S plnou silou se rozhodla proti kardinálovi udeřit 10. listopadu 1630. Onen den dostal jméno Den zklamání. Kdosi jeho průběh přirovnal k tragikomedii o prologu a třech dějstvích. První dějství se odehrálo ráno, kdy ve svém pařížském paláci zavřela Marie Medicejská za králem dveře, nařídila služebnictvu, ať nikoho do Lucemburského paláce nepouštějí a spustila na svého syna vodopád nejhorších obvinění Jeho Eminence. Byla si jista, že se tu kardinál nemůže objevit, a nemínila syna pustit dříve, než dosáhne souhlas s Richelieuovým odvoláním. Kardinál, nepochybně zpravený svými lidmi, se však objevil. Dobře znal z let, kdy byl Floreňťančinou pravou rukou, boční vchody i tajné dveře. Objevil se v komnatě před Ludvíkem XIII. jak blesk z čistého nebe. Královnu matku to rozzuřilo ještě víc!
Došlo k scéně, v níž Marie Medicejská neváhala sáhnout k nejnižším formám citového vydírání syna. Richelieu své bývalé paní padl k nohám, ta jej však zahrnula nejhrubšími výčitkami. Marně král prosil:
"Madame, přestaňte, mučíte mě !" Nakonec Ludvík XIII. Richeliuovi nařídil, aby odešel. Zdrcený kardinál se vzdálil od vladaře, který na něj ani nepohlédl. Marie Medicejská triumfovala, Richelieu se pokládal za ztracena.
Týž den se mezi Paříží a Versailles odehrálo dějství druhé. Po kardinálově odchodu opustil Lucemburský palác i král. Do Louvru dorazil celý bez sebe. Serval si plášť, až všechny knoflíky odlétly, pak se zklidnil a zavolal prvního šlechtice svých komnat, de Saint-Simona. Král napůl mluvil sám se sebou, a když požádal pana de Saint-Simon o radu, opatrný dvořan, který za své postavení vděčil kardinálovi, taktně panovníka utvrdil v tom, co Ludvík XIII. sám cítil. Že vyhnat věrného ministra a svěřit spoluvládu matce by v nejistých dobách nebylo prozřetelné. Saint-Simon vzápětí dostal rozkaz sdělit kardinálovi, aby se týž večer dostavil do Versailles.
Richelieu si zatím zoufal, už byl připraven prchnout, protože věděl, že od svých protivníků nic dobrého čekat nemůže. Jen kardinál de La Valette jej přesvědčil, že je chybou boj vzdát. Přesto Jeho Eminence i po Saint-Simonově zprávě váhala, zda se nemá uchýlit do pevných hradeb Le Havru a tam přečkat nejhorší. Pak nakonec Richelieu vsedl do kočáru a vyrazil k loveckému zámečku ve Versailles.
Malý versailleský pavilon Ludvíka XIII., pouhý zlomek toho, co později vybudoval jeho syn, se stal místem závěrečného aktu. Richelieu nabídl králi demisi, Ludvík mu však majestátně rozkázal, aby zůstal v úřadě.
"To není královna, to je ta banda, ti spiklenci...", hájil nahlas sám před sebou syn matku a Richelieu měl dostatek inteligence i taktu, aby proti Marii Medicejské neřekl jediné slůvko.
Ludvík-syn toužil po matce, Ludvík-král potřeboval ministra. Povinnost opět zvítězila. V té chvíli král kardinálovi dokázal, jak obrovsky si váží jeho služeb, oddanosti i nadání. Jeho Eminence pochopila, že v něm král nevidí jen služebníka, ale i oporu. Že se mu od vladaře dostalo obrovské důvěry. Zrodila se obapolná vzájemná spolupráce, pramenící z respektu a mající blízko k zvláštnímu druhu přátelství. Ludvík XIII. si mohl být jist celoživotní kardinálovou věrností. Richelieu ovšem nikdy neměl záruku, že králův rozmar nebude znamenat konec jeho kariéry.
Dumas vylíčil Richelieua, jemuž Francouzi začali říkat Kardinál s oním velkým písmenem ve slově, jako schopného státníka, nadaného notnou dávkou krutosti. Ve skutečnosti na přísných trestech trval především Ludvík XIII., který říkal, že mezi soucitem a právem či zájmem státu je třeba vždy dát přednost tomu druhému. Kardinál nejednou projevoval shovívavost, kterou mu okolí vyčítalo jako slabost.
I po Dni zklamání účtoval s opozicí král. Lidem kolem královny-matky se zhroutily všechny plány a naděje. Maršála de Bassompierre nezachránilo, že věrně sloužil už Ludvíkovu otci, krále učil vojenskému řemeslu a vedl jeho vojska do vítězných bitev. Zavřely se za ním brány Bastilly. Zastánce míru se Španělskem Michela de Marillac neochránily jeho šediny, byl uvězněn rovněž. Jeho bratru, maršálu de Marillac, nepomohly prosby mocných ani bývalé zásluhy. Skončil na popravišti.
Vyhnanství Marie Medicejské otevřelo cestu k "dvojhlavé monarchii" Jeho Veličenstva a Jeho Eminence. Název spíš vystihoval týmovost spolupráce, na své postavení velmi citlivý Ludvík XIII. nikdy nepřipustil, aby Richelieu byl víc než "nejlepší služebník".
Boj proti Habsburkům, jejichž eventuelní vítězství ve Třicetileté válce považoval Richelieu za největší nebezpečí pro Francii, měl brzy propuknout. Už nestačilo finančně podporovat švédského krále Gustava Adolfa, koketovat s císařským generalissimem Valdštejnem a dělat z pozadí vše, co mohlo habsburskou koalici oslabit. Richelieu chtěl upevnit pozice v Alsasku, získat vliv na německá knížectví na Rýnu a přetnout tak spojnici mezi rakouskými državami Habsburků a španělským Nizozemím. Přestože Richelieův zájem poutala střední Evropa, hlavního nepřítele viděl ve Španělsku.
Francouzská ofenziva po vyhlášení války zašla na špatné zásobování a pomalý přísun žoldu. Stejně jako král, i Richelieu musel osobním příkladem burcovat odhodlání k obraně Paříže, vzápětí ohrožené nepřátelskými vojsky. Naštěstí španělské tercie, deroucí se k hlavnímu městu, rovněž oslabil hlad a rozklad discipliny.
Richelieu nařídil nucené odvody, povolal do zbraně šlechtu a vydupal ze země nové vojsko. Dva schopní maršálové, energický a odvážný Bretonec de Guébriant a původně prostý voják Fabert, dokázali zbytek.
Stejně jako králi, i kardinálovi už nemoci a bolesti bránily řídit operace ze sedla. Válka, trvající déle než životy obou těchto mužů, už neměla noblesnost mušketýrských románů, spíše se podobala děsivým výjevům z rytin Jacquesa Callota. Španělsko na ni doplácelo finanční a ekonomickou krizí, měnící se v celkový úpadek. Francii stálo její mocenské postavení zbídačená, daněmi přetížená města a ožebračené vesnice. To byla cena za dobytí Arrasu, za získání pozic na pravém břehu Rýna a konečně i za vítězství nad španělskými tercios u Rocroi a Lensu, kterých se už Richelieu nedočkal.
Kardinál v těchto bojích dosáhl vrcholu svého snažení i moci. Cesta, kterou prošel, nebyla snadná. Už jen vzestup bezvýznamného šlechtice na první místo po králi svědčil o houževnatosti, inteligenci a obratnosti, v níž musela být i notná dávka cynismu, politického čichu a občas i dvořanské servilnosti. Velikost Jeho Eminence nepramenila však z moci, ale z míry ztotožnění se státem. V tomto smyslu byl Armand Jean du Plessis skutečně služebníkem.
Blaho státu ovšem někdy vyžadovalo prostředky nevybíravé a kardinál se na ně nevyptával. Neměl sice Mylady de Winter, ale metody, s nimiž používal své blízké spolupracovníky Laffémase, Laubardemonta, Séguiera či historického de Rocheforta nezůstávaly za dumasovskými představami pozadu. Skutečný červený vévoda by klidně mohl napsat onen proslulý list, který dal románový kardinál mylady, jíž jej Athos vzal:
"To, co nositel tohoto listu učinil a učiní, děje se na můj rozkaz a pro blaho země."
Lesk preláta v rudé róbě z Champaigneových pláten, orlí nos, tvrdé rty, vznešená bledost, sebevědomý, klidný a přitom povznešený výraz, ocelový pohled, to vše představuje jen vnější pózu Eminentissima, pranic neprozrazující ponižující utrpení těla: horečky, prudké migrény, vředy a abcesy, časté střevní potíže i hemeroidy, rok co rok ministra více sužujících. Pod maskou vojáka, preláta a zpočátku i kavalíra se skrýval mnoha strastmi stíhaný muž.
Kardinálský šat oblékal člověk, který zájmy církve zcela podřídil zájmům státu a ani jednou za život nenavštívil v Římě konkláve. Byl to spíš kněz-voják, jací existovali běžně v ranném středověku. Neváhal ani sutanu či pancíř vyměnit za krajkami a zlatem zdobený dvorský šat a hrát roli kavalíra před nejslavnější kurtizánou té doby, Marion de Lorme. Ba co víc, když se domníval, že pobaví Annu Rakouskou, jíž se krátce dvořil, oblékl na její přání maškarní kostým, tančil sarabandu a hrál na loutnu.
Jak je obecně známo, byl Richelieu zamilován do královny; těžko ovšem říci, zda u něho měla ta láska pouze cíl politický nebo byla-li to opravdu jedna z těch hlubokých vášní, jež Anna Rakouská vzněcovala ve všech mužích kolem sebe, praví Velký vypravěč a čtenář možná zaváhá, zda nepřehání.
Kardinálův vztah ke královně Francie a ženě svého pána se mnohokrát změnil. Když ještě byla biskupem, usilovala Jeho Eminence upřímně o přízeň Anny Rakouské. Mnozí soudí, že se snažila víc než bylo slušné. Intriky vévodkyně de Chevreuse však spolehlivě mezi kardinálem a královnou vyhloubily propast. Královnino chování k vévodovi Buckinghamovi, její účast na spiknutích Gastona Orléanského, styky s nepřátelským Španělskem, to vše kardinál považoval za projevy královniny nespolehlivosti a nezodpovědnosti vůči postavení, které měla. Přesto to byl právě Richelieu, kdo Annu Rakouskou zachránil ve chvíli, kdy už se její zapuzení králem zdálo nevyhnutelné, kdy se královna dokonce obávala, že bude zavražděna. Samozřejmě, kardinál byl dalek lidského soucitu s ženou a prosazoval dynastické záměry, které byly v zájmu království.
Už za kardinálova života jej mnozí považovali za tyrana, který ústy svého vykonavatele pana de Chavigny prohlásil:
" Více mrtvých, méně nepřátel!"
Jenže nebezpečí, pokusy o atentát, spiknutí, jichž zažil řadu, nutily k protiopatřením. Rostla nenávist ke kardinálovi a jeho politice, svazující zejména sebevědomou a rvavou šlechtu. Zároveň ale četní současníci začínali Richelieuovo dílo obdivovat.
Proti nenávisti velmožů, odkázaných do patřičných mezí, proti strachu odbojných měst, jejichž hradby Richelieu kázal strhnout, proti opovržení drobnější šlechty, jíž byly zakázány souboje, stálo na prvním místě upřímné ocenění ze strany krále. Toto ocenění mělo kořeny ve společných zájmech, ve vášni pro stejné politické dílo, ve stejných starostech, zlostech a snad i bolestech. "Jsem nula, která pouze za číslicí něco znamená," tato kardinálova věta charakterizovala jeho poměr ke králi více než výstižně.
Číslicí byl jedině vladař. Kardinál dával rozměr králově velikosti, byl si však vždy vědom, že majestát panovníka stojí výše. Nebyl to vztah ideální, nad Richelieuem občas visela hrozba nemilosti a kardinál se nikdy nepřestával obávat, že ztratí důvěru svého pána, jehož slabé chvilky i místa znal. Král se ovšem na druhé straně zas obával Richelieuovy demise.
Vztah obou nebyl jednoduchý. Richelieu sice o Ludvíkovi prohlásil, že je nejlepším pánem na světě, panovníkovu náladovost a jistou ovlivnitelnost v depresivních náladách nepodceňoval a dbal, aby měl své lidi mezi dvořany i vladařovými oblíbenci. Zejména v posledních letech bylo královo okolí doslova prošpikováno spolehlivými kardinálovými informátory.
I králova žárlivost na panovnický majestát mohla být kamenem úrazu. Jednoho dne oba vstupovali do týchž dveří a Ludvík XIII. poněkud uraženě prohodil:
" Jděte první, říká se přece, že opravdový král jste vy!"
"Ano, Sire," pohotově odvětil Richelieu, "jdu, ale jen proto , abych vám posvítil."
Skromnost ovšem nebyla nejsilnější stránkou Jeho Eminence.
"Ó třikrát šťastný králi, kterému slouží tak velký ministr!" zvolal Eminentissimus jednou před Jeho Veličenstvem.
Mnohé oba muže spojovalo, v jednom se však diametrálně lišili. Osobně skromný a šetrný král nikdy nebudoval krásné stavby, neshromažďoval umělecká díla a nepodporoval umělce. Richelieu naopak v tom všem hledal apoteózu vlastní velikosti, postavení a slávy.
Kardinál nebyl lakomý, peníze pro něj představovaly prostředek, nikoliv cíl. Nahromadil obrovské bohatství, ale v dobách, kdy státní pokladna zela prázdnotou, neváhal použít vlastní zdroje. V centru svého vévodství vystavěl nádherný zámek Richelieu a o kus dál město, pozoruhodné svým geometrickým urbanismem. Ze zámku bohužel po Francouzské revoluci zbyl jen park, návštěvníci Paříže však dodnes mohou obdivovat výsledky vévodova sběratelství i stavební činnosti. V roce 1624 koupený palác Rambouillet nechal červený vévoda přebudovat na Palais -Cardinal, proti němuž královská rezidence vypadala chudě a staře. V závěti své sídlo věnoval králi a do areálu, přejmenovaného na Palais -Royal se brzy přestěhoval celý dvůr.
Velcí umělci vyzdobili kardinálova sídla skvělými plátny, tapiseriemi, plastikami a freskami. Patřili mezi ně Poussin, Stella, Montegna či Pilon. Kardinálově sběratelské vášni vděčí sbírky Louvru za da Vinciho "Pannu, Ježíška a svatou Annu", Veronesovy "Emauzské poutníky" či Michelangelovy "Otroky". Odrazem kardinálské moci se stal vlastní dvůr, kardinálská garda a setnina mušketýrů.
Umění však nesloužilo jen kardinálově lesku. Obratný státník jej zapojil do služeb státu a vlastní politiky. Činil tak akty okázalými i nenápadnými. Ne vždy byly kardinálovy snahy o spojení ideologie s kulturou šťastné a mnozí umělci pociťovali Richelieuovu nadvládu jako újmu na svobodě. Nicolas Poussin raději zůstal malovat v Římě. Pierre Corneille narazil s tragikomedií "Cid" na bariéru kardinálových názorů o vznešenosti umění. Na druhé straně Lemercierova přestavba Sorbonny, nejstarší a nejslavnější evropské univerzity, vznikla na Richelieuovu objednávku. Založení Gazette, oficielního informačního listu vládní politiky, stálo u zrodu francouzského novinářství. Co však mohlo být větším kardinálovým činem než spojení vybraného kruhu prestižních literátů a vzdělanců v orgán, který se stal vrcholnou institucí pro otázky jazyka, umění, literárních hodnot, myšlení a estetiky ? Francouzská akademie byla roku 1635 založena králem na přímý Richelieuův popud.
Jediným kardinálovým výrazným zásahem do vnitřní ekonomiky země byla zahraniční expanze Francie. S budováním silné válečné flotily souvisel rozvoj přístavních měst, s nimi výstavba obchodního loďstva a zakládání obchodních společností se zámořskou působností. A s tím vším opět bylo spojeno hledání i osídlování nových světů. Samuel de Champlain založil první francouzskou kolonii v Kanadě, francouzští osadníci se objevili a zachytili na Antillách, v Guayaně, povodí Orinoka, v Maroku, Kongu, na Madagaskaru, francouzské obchodní lodě se plavily od Indie ke Špicberkům a Grónsku.
Kardinál by mohl být spokojen, kdyby celé jeho dílo nestálo na vratkém základ. Hrozivě nejistý bod představovalo bezdětné královo manželství. Panovníkův skon by znamenal nástupnictví Gastona Orléanského a zničení celého díla obou strůjců dvojhlavé monarchie. Lehkomyslná a zbabělá Monsieurova povaha představovala hrozbu pro království i kardinála osobně. Teprve narození následníka trůnu roku 1638 přineslo posílení kardinálova postavení a jistou zárukou, že jeho politika bude pokračovat.
Poslední kardinálova cesta, plavba po Loiře se zajatým Cinq-Marsem (Delaroche)
 Zdálo se, že snažení Jeho Eminence korunuje úspěch. Trůn měl dědice, armády slavily úspěchy ve Flandrech i Německu. V té chvíli se zrodilo nové spiknutí, nebezpečnější než všechna předchozí.
Přišlo z nejneočekávanější strany. Henri d´Effiat, markýz de Cinq-Mars, vděčil za své postavení právě Jeho Eminenci. Elegantní mladík se stal posledním člověkem, jemuž zestárlý Ludvík XIII. věnoval důvěru, obdiv a snad i jiné city, plynoucí z nenaplněné touhy oné samotářské a vyprahlé duše.
Cinq-Mars, původně kardinálův člověk, se vymkl z rukou. Měl upevňovat Richelieuovu pozici, upevňoval však svou a s kardinálovým protektorstvím byl stále nespokojenější. Vědomí vlastní důležitosti šlechtice, který dosáhl titulu Velkého štolby a stal se novým sluncem dvora, přerostlo v přesvědčení o vlastní důležitosti a o poslání změnit kormidlo monarchie. Cinq-Marsův vliv byl obrovský a král poprvé zakolísal ve svém přesvědčení o kardinálově nepostradatelnosti. Markýz zasypával krále výhradami k Jeho Eminenci a ničil vladaře náladami.
Věci šly tak daleko, že Cinq-Mars sjednal tajnou smlouvu se Španělskem, týkající se finančních půjček, dobytých měst, územních změn a míru . Pan Velký se ocitl na poli velezrady, která v případě úspěšného dokončení mohla smést kardinála a jej vynést na jeho místo. Když markýz vyzval Ludvíka XIII. ke kardinálovu odstranění, panovník mlčel a Cinq-Mars si ticho vyložil jako souhlas. Richelieu měl být odstraněn jako kdysi Concini.
Kardinálova policie sice nespala, Richelieu ovšem ztrácel vliv natolik, že nemohl nic moc dělat a najisto už počítal se svým pádem. Pak lidé Jeho Eminence získali kopii španělské smlouvy. Kardinál ji předložil králi. Jeho Veličenstvo, dotčené ve svém majestátu a těžce zasažené Cinq-Marsovým nevděkem, rozhodlo bez váhání o favoritově pádu. Kardinál dostal plné moci k trestání viníků.
Krátce před Cinq-Marsovou popravou dobyla Richelieuova vojska Perpignan. Kardinál mohl ve chvíli, kdy jej nemocného a sužovaného bolestmi poněkud kajícně navštívil v Tarsasconu král, složit svému panovníku k nohám hlavy nepřátel i klíč k pyrenejské oblasti. Poslední spiknutí bylo rozdrceno, jen pár královských mušketýrů uvažovalo o pomstě za Cinq-Marsovu smrt. Nemoc byla rychlejší než oni. V listopadu 1642, pouhé dva měsíce po Cinq-Marsově popravě, musel Richelieu ulehnout.
Lékaři nedávali na záchranu těla, oslabovaného horečkou a sžíraného záněty, naději. Počátkem prosince navštívil kardinála král a věrný služebník svěřil osud svých blízkých do jeho rukou. Dojaté Veličenstvo ujistilo Jeho Eminenci přízní i vděkem. Rozloučili se jako dva velmi blízcí spolupracovníci.
Dne 4. prosince se vévoda de Richelieu vyzpovídal. Knězi, který se jej optal, zda odpouští svým nepřátelům odpověděl:
"Neměl jsem než nepřátele státu."
O pár minut později obávaný, obdivovaný i proklínaný Armand Jean du Plessis, kardinál de Richelieu, zemřel. Tělo nalezlo odpočinek pod překrásným náhrobkem v kostele Sorbonny. Ne na věky. Ostatky muže, který vedl zemi mezi přední mocnost, zmizely znesvěcené kýmsi z fanatiků ve víru Francouzské revoluce. Jen lebka byla až roku 1971 pietně a slavnostně vložena znovu pod katafalk s tesanou ležící postavou Jeho Eminence z bílého mramoru, pozvedávanou anděli a odevzdávající duši Bohu.

Žádné komentáře: