úterý 24. dubna 2018

VÁLKY PROTI KRÁLI: UKÁZKA Z PRÁVĚ DOKONČENÉHO RUKOPISU


Ukázka kapitoly z rukopisu IV. svazu cyklu BITVY A OSUDY VÁLEČNÍKŮ (včetné mé idei přebalu), který pojednává o bitvách anglické Civil War, francouzské frondy i o válkách maršála deTurenne a prince de Condé.


BRÁNILI JSME HRAD
(Intermezzo o dlouhé obraně Basing House)


Pár měsíců po druhé bitvě u Newbury vstoupil na scénu nový hráč i válečný prvek parlamentariánské strany, New Model of the Army, armáda nového typu, jejíž vznik se datuje k 9. lednu 1645. Velitele byl jmenován sir Thomas Fairfax, druhým ve velení se stal Oliver Cromwell a třetím Philip Skippon. Toto vojsko čítalo 21 000 mužů, z toho 14 000 pěších, 6000 jezdců a 1000 dragounů, Newbury představovalo první cíl pochodu a dorazilo sem 2. května. Šlo o armádu se striktní, velice přísnou disciplinou a přísnými tresty za všechny kázeňské prohřešky, mezi něž patřilo i klení a rouhání. První cílem New Model of the Army se stal hrad hrad Taunton, pak se ale armáda s dvaatřiceti děly 14. května vrátila, aby oblehla Donnington, až příliš dlouho vzdorující všem výzvám i útokům. Zdržela se jen krátce, důležitější bylo zahájit novou ofenzivu proti královským silám, takovou, která měla tvář občanské války i celkovou vojenskou situaci zcela změnit.
            Donnington Castle a nedaleký Basing House zůstaly v parlamentariánském týlu jako nepříjemné, leč podružné a o celkovém stavu věcí nerozhodující cíle.
            Přesto bylo třeba jejich odpor zlomit…

Hnízdo papeženců
Basing House býval na počátku anglické občanské války rozlehlým palácem a hradem, postaveným v pozdně gotickém stylu Tudorovcům, z něhož dnes zbývají jen základy, torzo brány, ruiny a pozůstatky obranných staveb. Ve třicátých letech XVI. století jej začal budovat William Paulet, 1. markýz z Winchesteru, a v době, kdy propukl boj Karla I. s Parlamentem, tu sídlil králův stoupenec a prominentní katolík John Paulet, pořadím už 5. markýz z Manchesteru. Byl to muž oddaný zejména královně Henriettě Marii, před začátkem bouří pobýval v Londýně a u dvora, leč jakmile začali hlavní město ovládat puritáni, vycítil nebezpečí a stáhl se do rodového sídla. Podle všeho by rád zůstal neutrální, v bouřlivé době ale nebral nikdo na jeho přání ohled, a když si zvolil stranu, začal se i připravovat na boj, přesněji na obranu Basing House. Není jisté, jak moc, jeho prostředky byly omezené, on sám měl dluhy, bezpochyby ale dělal, co se zbraní i zásob týče, co mohl.
            „Basing Castle, sídlo a majetek markýzů z Winchesteru, stálo na výšině, mělo kruhový tvar, obepnutý cihlovými hradbami spolu se zeminou a velmi hlubokým, leč suchým příkopem,“ těmito slovy začal markýz deník, který si po část následujících dramatických válečných událostí vedl.
            Půdorysně zabíral areál čtrnáct akrů, v jeho středu stál cihlový pětipodlažní Old House se dvěma k vysoké budově přiléhajícími věžemi po stranách, s branou uprostřed a s kruhovým nádvořím, obepnutým dalšímu nízkými budovami, cihlovou hradbou a už zmíněným suchým příkopem, jehož šíře činila ke třiceti metrům. Východněji se nacházel rovněž cihlový New House, vlastně areál takřka palácových budov a nízkých obranných staveb, vymezujících nádvoří lichoběžníkového půdorysu. Západní stranu pahorku s těmito budovami zabírala zahrada se třemi věžemi po obvodě, obehnaná zdí, v níž byly střílny pro muškety. Severní stranu svahu a prostor pod ním pokrývaly hospodářské budovy zvané Grange, tedy statek, v němž si hlavní budova vysloužila přezdívku BloodyBarn, Krvavá stodola. Pod statkem tekl potok a nad jeho opačným břehem se zvedal další pahorek se jménem Cowdrays Down. Mezi zámeckým či hradním areálem a statkem se táhla paralelně s potokem cesta od městyse Basingstoke na západě ke vsi Basing a kostelíku, zasvěcenému Panně Marii, na východě.
Plán Basing House před obležením
            Winchester sám napsal, že měl sice dobře zásobenou zbrojnici, avšak po boku zpočátku pouze šest gentlemanů, svých šlechtických přátel, což obnášelo v případě potřeby šest mušket. 
            „Avšak shledal potřebu tento počet (po ztrátě Readingu) rozšířit, neboť síly kolem něj narůstaly, a požádal Jeho Veličenstvo o jednu stovku mušketýrů (kteřížto byli posláni pod velením podplukovníka Peakeho), což připochodovalo rychle a tajně 31. července 1643 a bylo uvedeno do místa, v němž od té chvíle vytvořilo posádku. Té se drželo její předchozí štěstí, neboť pár hodin nato se ji plk. Harvey a plk. Norton pokusili překvapit a byli nejen poraženi, ale ještě téže noci donuceni ustoupit do Farnhamu,“ psal o sobě ve svém deníku ve třetí osobě, jak bývalo zvykem, markýz.
            Ve své relaci zatím neuváděl data, proto je třeba doplnit, že posilu oné stovky mušketýrů podplukovníka Roberta Peakeho (od pluku Marmaduka Rawdona) dostal už v červenci 1642 (tedy čtvrt roku před bitvou u Edgehillu) spolu s neupřesněným počtem jezdců plukovníka Henryho Barda. Ti pak společně odrazili v deníku zmíněný útok lokálních sil příznivců Parlamentu. Nedlouho nato se k obráncům přidal osobně plukovník sir Marmaduke Rawdon se 150 muži, což byl celý zbytek jeho pluku, který on nestihl dobudovat. Rawdon se stal vojenským velitele Basing House a podplukovník Peake jeho zástupcem. Spolu s Rawdonem, či krátce po něm, dorazil na Basing House i Karlem I. vyslaný architekt Inigo Jones, který měl řídit opevňovací práce.
            Pod Jonesovým velením (křestní jméno naznačuje španělský původ jeho, či rodičů) se začaly budovat jím vyprojektované a vytyčené zemní valy a celý perimetr kolem areálu byl zbaven všeho, co mohlo případným útočníkům posloužit ke krytí, či přiblížení. Opevňování se týkalo i Old House, kde byla zazděna přízemní okna a k úplnému zazdění připraveny hlavní brána i konec mostu přes široký příkop. Jones na to měl spoustu času, neboť útok parlamentariánů se už neopakoval. Nedošlo k němu až na malé nájezdy ani v létě 1643, kdy se bojovalo o Bristol a Gloucester, ani v době první bitvy u Newbury, města vzdáleného jen dvacet mil, tepre 6. listopadu 1643, skoro měsíc a půl po ní, se rozhodl s nest of papists, hnízdem papeženců, skoncovat sir William Waller.
            Generál, řečený Vilém Dobyvatel, shromáždil u Winsdoru 500 pěších, stejně tolik jezdců, 200 dragounů, 10 těžkých děl a 6 lehkých drakes, polních děl, načež vypochodoval na Farnham. Londýn předtím požádal o tři regimenty Trained Bands, zhruba kolem dvou tisícovek mužů, což představovalo většinu infanterie, kterou měl Parlament v té době volnou.
            Waller hodlal vést obléhání ve velkém stylu a rázně, s přesilou, které nemohlo podle něj zhruba 400 obránců odolat! Z dvacet mil vzdáleného Farnhamu postupoval opatrně, možná nočními přesuny, do vsi Basing pod hradem se dostal v časném odpoledni a pod příkrovem mlhy tak husté, že jej shora neviděli, jen cosi slyšeli. Na silnici pod hradem se poté rozvinulo na pět stovek Wallerových mušketýrů z pluku Tower Hamlets, tedy z Londýna, kteří na povel kapitána Williama Archera zahájili na Basing House palbu. Ani oni skrz mlhu neviděli, byl to spíše psychologický rámus, ohlašující přítomnost přesily, zatímco kanonýři s nahnanými venkovany pomáhali potahům a vozkům dopravit děla na protilehlou výšinu Cowdrays Down nad údolním potokem. Tam vyjela s děly ostatně i kavalerie.
            Ve čtyři odpoledne zahájila tato děla palbu, skrze mlhu opět spíše psychologickou a naslepo, načež došlo na první výzvu ke kapitulacim, s níž se sir William obrátil na markýze z Winchesteru jménem „krále a Parlamentu“, což byla dobová fráze s nemalou dávkou drzosti, ktera musela majitele panství popudit. Markýz ostatně odpověděl, že on drží Basing House v králově zájmu a vydat jej nemíní!
            Dvě hodiny nato vyslal Waller druhého parlamentáře, ohlašovaného podle všech vojenských zvyklostí bubnováním, a nabízel markýzově choti, jakož i všem ženám a dětem volný odchod. Ženy, jichž tu bylo dost, pravily, že zůstanou v obraně královy věci po boku mužů, a i tento paramentář se vrátil s nepořízenou.
            V noci, kdy se mlha vlivem chladu nejspíš rozptýlila, tedy začalo druhé bombardování a vojáci vyrazili, aby začali vršit valy, za nimiž se mohli v dostřelu ukrýt, což byl první stupeň řádného obléhání.
            Ráno 7. listopadu zaduněla děla znovu a kolem deváté vyrazili parlamentariánští pěšáci do prvního šturmu, jímž hodlali dobýt předpolí. Vedli jej ze dvou směrů současně, z údolí od cesty a vesnice i z opačné strany, kudy se táhla hlavní silnice na Londýn.
            Útok kapitána Clinsona od potoka mířil na Grange, onu velkou cihlovou stodolu v hospodářském areálu, zatímco děla jeho muže přestřelovala a pálila na Old House i New House. V areálu se nalézalo množství proviantu a píce všeho druhu, parlamentariáni se k nim prodrali, mnozí začali nabírat a snad i nakládat, jenže královští tohle nemohli připustit a podnikli úspěšný, útočníky nejspíše nečekaný protiútok, v němž kapitán Clinson padl. Těžko říci, jak dlouho se zde bojovalo, po poledni ale přišel liják tak prudký a hustý, že v něm zhášely lunty a prach vlhl, až Wallerovi nezbylo než nařídit ústup. Ani děla nemohla dál střílet a celou noc se pak čekalo, kdy déšť konečně ustane a střelivo i pomůcky k palbě uschnou.
Sir William Waller
            Ráno panovalo vlhko tak velké, že sir William stáhl vojáky do okolních vesnic, a aby je zaměstnal, nechal v městysu  Basingstoke hledat, sbírat i vyrábět žebříky k příští zteči hradeb.
            Útok se opakoval až 12. listopadu a předcházely mu dobré dvě hodiny ostřelování. Znovu se šturmovalo, tentokrát prakticky ze všech stran, největší nápor ale podle všeho mířil na New House. Vojáci vlekli žebříky, dostali se přes suchý příkop, nic však nenasvědčuje tomu, že by pronikli přes hradby. Jiný směřoval na podle pramenů na gate, podle všeho na Garrison Gate, zdí obehnaný prostor před New House směrem ze svahu k vesnické cestě, Na bránu, která měla otevřít puritánským vojákům cestu do tohoto prostoru, byla umístěna petarda, její odpálení prorvalo masivní vrata, naděje na proniknutí ale vzápětí zvadla, neboť za branou stála barikáda a za ní střelci… Jediným spěchem bylo to, že jakýsi ingenious German, vynalézavý Němec, dokázal zaslepit nějaké střílny. Do boje na straně obránců, alespoň tak se to tvrdí, vstoupily i ženy, které vyšplhaly pod vedením markýzy Honory, Winchesterovy choti, na střechu a ochozy budov New House, odkud vrhaly na útočníky cihly a břidlicovou střešní krytinu.
            Útok ve směru na jižní stranu se zahradou byl od počátku méně prudký, navíc se mezi útočníky vloudil nejspíš střelbou obránců způsobený chaos, díky němuž druhý řad postupujících mušketýrů vypálil v dýmu místo po nepřátelích do vlastního prvního řadu, který už postoupil ke zdem. Do toho pálila spolu s mušketami obránců nahoře postavená děla, načež útok se ztrátou sedmi desítek mužů zkolaboval.
            Když se začalo stmívat, palba utichala a útočníci nakonec ustupovali do výchozích postavení, kam se na ně snesl další podzimní liják, který vydržel celou noc. Kolem desáté se stahovaly drakes, kačeři, lehká regimentální děla, a vojáci začali pohřbívat do rozmoklé půdy svoje mrtvé.
            Obránci jásali, jejich ztráty nemohli být veliké, a roajalistické noviny Mercurius Aulicus tvrdili, že útok zkolaboval především dík nezkušenosti a mládí miličních Trained Bands.
            Ráno sice déšť zeslábl, měnil se ale v mokrý sníh a Waller svoji pěchotu stáhl do Basingstoke pod střechy.
            Ve čtvrtek 14. listopadu dostal sir Willliam zprávu, že se k němu od Winchesteru blíží lord Hopton s pěti tisícovkami vojáků z Cornwallu a chce Basing House vyprostit. Šarvátky a hlášení vysunutých hlídek zanedlouho potvrdily, že je to pravda a Vilém Dobyvatel měl dost rozumu, aby ustoupil na Farnham.
            „6. listopadu. Waller dorazil s očekávaným vojskem (složeným ze sedmi tisíc pěších i jízdních) před [Basing] House, kde setrval po devět dní a třikráte šturmoval, než se stáhl do Farnhamu, čímž zneuctil a poškodil svou armádu, přičemž ztráty měl hojné a v posádce nezemřelo více než dva lidé a děla způsobila domu jen malé škody.
            Odtáhl a armáda Jeho Veličenstva pod velením lorda Hoptona sem postoupila o dva dny později, což poskytlo volnost pro další opevňování, které se dělo (jak to čas a počet dovolil) tak, aby bylo opevnění spíše silné než pravidelné,“ zapsal markýz do svého deníku a ke stejnému datu ještě dodal:
            „Následujícího jara rabelové posoudili význam onoho místa a ponížení, kterého se jim odtud dostalo jak na síle, tak na obchodu, načež se je rozhodli (poté, co se snažili o překvapení a přepad) vyhladovět, kvůli čemuž kvartýrovala jejich vojska po šest týdnů ve Farnhamu, Odiamu, Grewellu a Basingstoke, aby plenila kraj, než pak odtáhla k Oxfordu.“
            Parlamentariáni, konkrétně Waller a Essex, měli přes zimu na přelomu let 1643 a 1644 spoustu jiných starostí a totéž platilo i o jaru. Waller, jak bylo už jinde řečeno, vyhrál koncem března bitvu u Cheritonu a poražená armáda ustoupila k Basing House, kde našla opěrný bod i útočiště. Tehdy se markýzův bratr, lord Edward Paulet, pokusil zosnovat spiknutí, jehož cílem bylo vydat Basing House Wallerovi. Spiknutí vyšlo včas najevo, neboť od Wallera přeběhl ke královským v Oxfordu sir Richard Grenville, který byl do všeho zasvěcen. Prozradil vše královským generálům, ti vyslali markýzovi okamžitě zprávu a on dal pozatýkat všechny, o nichž se jako o spiklencích dozvěděl. Soudil je velmi krátce, pak dal všechnny pověsit, jen svého bratra ušetřil… 
            V posledních červnových dnech se Waller střetl s královskými u Cropredy Bridge, odkud po nerozhodném boji ustoupil. Pak následoval rovněž už vylíčený pochod hraběte Essexe do Cornwallu, který skončil 2. září katastrofou parlamentariánského vojska u Lostwithielu.
            Basing House ztratil na čas na důležitosti a k druhému útoku došlo až v létě…

Druhé obležení
Další pokus o přepad, o němž se markýz ve výše citovaném v deníku letmo zmínil, podnikl týž plukovník Richard Norton, který vedl vůbec první útok na Basing House. Přiměla jej k tomu akce obránců, osmi desítek jezdců a dvou stovek pěších, kteří chtěli nočním pochodem dospět k šest mil vzdálenému Odihamu a přepadnout tamní parlamentariánské jednotky, jenže narazili, neboť zpráva o jejich záměru (či pochodu) dorazila do Farnhamu a tamní vojenský velitel plukovníka Nortona varoval. Ten okamžitě vyrazil s jezdectvem, k němuž přibral pěšáky plukovníka Jonese, roajalisty nečekaně napadl, porazil je, pobral zajatce (96 prostých, 4 důstojníky a markýzova ranhojiče), při pronásledování prchajících dojel časně ráno 11. července 1644 až k hradu a povzbuzen vítězstvím nechal trubače, ať vytroubí výzvu k boji. Obránci, jejichž síly se nyní ztenčily na 175 mužů, pochopitelně nepřijali a Norton, za nímž přicházeli další puritánští vojáci, zahájil blokádu celého areálu. Zpočátku měl pět kompanií ze Surrey, šest jiných ze Sussexu, dvě z Farnhamu, svůj jezdecký pluk a jeden regiment pěší, což dávalo dohromady 2000 mužů.
            Poměr sil tak činil zhruba jedenáct útočníků na jednoho obránce…
            Pokud šlo o artilerii, objevily se tu dva hmoždíře, vypalující šestařicetiliberní kule, a blíže nespecifikovaný počet těžkých děl.
            Z jihu začali vojáci kompanií ze Sussexu pod velením plukovníka Morleye vršit valy a hloubit zákopy, ze západu a od východu dělali totéž muži sira Richarda Onslowa ze Surrey a stranou zůstal jen sever, kde přístupy znesnadňovaly mokřiny nad potokem a blízké zdi. Grange
John Paulet, 5. markýz Winchester (Hollar)
            Deník obležení, který si markýz vedl, stroze a bez okázalosti uvádí fakta i události, z nichž plyne, že obležení nebylo ani úplné, ani těsné. Valy, které měly obránce zablokovat, se nacházely jen někde a chránily spíše oblehatele, zejména jejich děla, přesunovaná a rozmisťovaná porůznu nejen na protilehlé výšině, ale i u kostelíka ve vsi Basing a na opačné straně u cesty na Basingstoke. Obleženým to dovolovalo, aby vedli aktivní obranu s řadou výpadu, jejichž úspěch byl proměnlivý. Výpady směřovaly hlavně na děla a někdy i na posádky v okolních vesnicích, či dokonce v Basingstoke, přičemž šlo o kořist v podobě potravin či munice. Na městys mířil výpad padesáti pěších s jezdci 15. července 1644, což oblehatelé oplatili o dva dny později útokem, v němž zajali dva pěší a tři jezdce. Markýz pak svoje síly rozdělil na tři části, jejichž úkolem bylo hájit tři různé prostory celého areálu.
            „A soustavnou palbou nám zabili jednu hlídku a zranili jinou,“ stojí v deníku k 18. červenci.
            Ona palba byla odpovědí na výpad proti dělům u kostelíku.
            Devětadvacátého července začalo intenzivní bombardování, neboť na obléhání přijel dozírat generál Waller:
            „My odpovídali našemu okolí salvami velkými i malými, oni nám posílali odpověď svými děly a rozbili nám kuchyň a bránu, pak ale výstřel, vypálený z našeho postavení, umlčel jednu jejich půlkulverinu.“
            K 3. červenci si markýz poznamenal, že mu prostřelili kabátec, jemu samotnému však výstřel neublížil.
            Jedenáctého byl markýz plukovníkem Morleyem vyzván, aby se vzdal, a on odpověděl znovu, že mu Basing House svěřil král, proto jej hodlá navzdory přesile držet.
            „Váš list si schovám jako důkaz vaší rebelie,“ tak končila jeho odpověď.
            Perný byl 20. červenec:
            „Skupina našich mušketýrů na ně vyrazil na cestu, tam něco pobrala a ustupovala. Jeden kapitán od plukovníka Morleye byl v téže době z našich valů smrtelně střelen do hlavy .(…). Jeden hmoždíř byl krytý jejich valy a z nich nám poslal další noci osmdesátilibrový granát, k němuž se přidalo hřmění jejich kulverin. Dvě kule proletěly do místnosti, kde leželi naši ranění, nezranili je však.“
            K mnoha útokům nedocházelo, byly to spíše pokusy a hledání slabého místa, což obránci, jejichž počet vzrostl na 250 mužů, s přehledem odráželi. Horším nepřítelem začínal být hlad, neboť zásoby se rychle tenčily, v bojích o hospodářský areál se leccos zničilo, nebo padlo parlamentariánům do rukou, a pokud šlo o obilí, neměli je ti uvnitř kde a na čem krom ručních mlýnků jak umlít.
            Nebylo divu, že markýz volal o pomoc, leč královská rada v Oxfordu váhala, neboť v relativně blízkých městech, v Newbury, Readingu a Abigdonu se nacházely silné nepřátelské jednotky. Proniknout k Basing House znamenalo podniknout pochod v délce 40 mil tak, aby vyprošťovací síly nepřítel nezastavil, a týž problém představoval po likvidaci blokády i posílení posádky návrat. Královské síly přitom musely překročit řeku Temži a poté Kennet, její přítok, přičemž nemohly vzhledem k povozům s nutnými zásobami pro obležené postupovat příliš rychle.
            Do Oxfordu, odkud pomoc nepřicházela, se nakonec rozjela paní markýza (a není jasné, zda odvážně projela nocí, nebo za to vděčila galantnosti velitele obléhání), která měla u dvora vlivné známé i spoustu styků, a když přišel Winchesterův dopis, že už se udrží jen deset dní, napnula síly natolik, že s královskou radou pohnula. Sir Arthur Aston, vojenský velitel Oxfordu, nátlaku odolával, pak ale přednesl plukovník Henry Gage z oxfordské posádky navrh, ať se z venkovské šlechty v Oxfordshire zformují dvě jezdecké jednotky, nad nimiž by on převzal velení.
            Ze zcela opačné strany, z Winchesteru, ležícího na jih od Basing House, tedy z markýzových panství, byl připraven vyrazit sir William Ogle, guvernér winchesterského hradu, se stovkou jezdců a třemi stovkami pěších Winchester.
            Postup od Oxfordu na severu a od Winchesteru na jihu mohl odvést pozornost parlamentariánů a odlákat část sil.
            Plukovník Henry Gage, katolík a zkušený voják, který bojoval ve španělském vojsku u Bredy, Bergenu-op-Zoom a Saint Omeru, dal nakonec z lokální šlechty dohromady jezdecké dobrovolnické těleso a Aston se k němu uvolil přidat čtyři stovky pěších z posádky Greenlands, místa, ležícího notně daleko na severozápad od Oxfordu.
            Shromáždit síly nějaký čas trvalo, krom toho bylo třeba připravit konvoj s proviantem, střelivem i dvaceti soudky prachu a vše se hnulo až za soumraku 9. září. Každý voják měl na rukávu či klobouku oranžovou stuhu, což znamenalo, že se všichni vydávali za parlamentariánské bojovníky.
            První zastávka byla v lese u Wallingfordu na levém břehu Temže, kde se přidalo padesát mušketýrů se stejným počtem jezdců, vše z wallingfordské posádky a pod velením kapitána Walterse. Odtud vyrazil kurýr do Winchesteru se zprávou o postupu, neboť na základě toho měl, jak bylo dohodnuto, vyrazit sir William Ogle, aby napadl oblehatele Basing House od jihu, zatímco kolona z Oxfordu zaútočí od severu. Oba očekávali, že je výpadem podpoří v daný moment i posádka hradu.
            Desátého září postupoval Gage po proudu Temže podél levého břehu, překročil ji u Adermanstonu, kde doplnil zásoby, načež tu velel k odpočinku před závěrečnou etapou pochodu a očekávaným bojem, předtím ale podstoupili muži kapitána Walterse potyčku s parlamentariánskými jednotkami, v níž několik nepřátel zabili a pozajímali. Bylo to zbytečné a neprozřetelné, měli se boji vyhnout a tak blízko k městu nepostupovat, neboť od té chvíle se na nepřátelské straně o celé akci vědělo. Proto Gage zrušil předchozí rozkaz k odpočinku a vyrazil už v jedenáct večer, přičemž uplatnil prastarou praxi, známou od válek antického Říma. Každému jezdci poručil, ať vezme za sebe na zadek koně jednoho mušketýra.
            Mezi čtvrtou a pátou ranní 11. září dospěli vojáci v zimní temnotě do vsi Chineham Down a od Basing House je dělily pouhé dvě míle. Odtud už bylo navzdory mlze vidět oheň, zapalovaný na noc obránci na jedné z věží Old House, aby našli očekávaní osvoboditelé snadněji cestu. O pomoci věděli od posla jménem Edward Jeffery, kterého k nim Gage vypravil.
            „V sedm dalšího rána prošel urozený plukovník Gage s pěšími i jízdními skrze mnohé nástrahy a dospěl do Chineham Downe, kde stál plukovník Norton se svými silami, neb se o tom dozvěděl,“ psal markýz.
            Poslal Gagemu zprávu, že posádka podnikne v součinnosti s ním výpad, což bylo povzbudivé, pak ale k silám z Oxfordu dojel kurýr, který vyřizoval, že Odgeho muže zastavily silné parlamentariánské jezdecké jednotky a že tedy s diverzním útokem na Basing House od jihu nelze počítat.
            Plukovník pochopil, že každá ztracená hodina znamená nebezpečí a celý podnik ohrožuje, proti velel vyrazit. Jeho vojáci odložili oranžové stuhy a v blízkosti cíle se rozvinuli do klasického bitevního uspořádání s pěchotou uprostřed a jezdci na obou křídlech. Tomu pravému velel plukovník Webb, levému podplukovník Boncle a střed si nechal Gage pro sebe.
            Tato bitevní formace vyrazila k výšině Cowdrays Down, kde už se šikoval i vyburcovaný nepřítel, který stačil vysunout pěchotu vpravo od cesty k Chineham Down. Tam se mušketýři rozvinuli a zčásti ukryli za všudypřítomnými anglickými ploty. Pět jednotek jezdectva pak očekávalo protivníky na vrcholu pahorku.
            Plukovník Gage svůj postup neskrýval, naopak, postupoval s hlaholem trubek a duněním bubnů jako signálem pro obránce Basing House, což bylo znamením pro podplukovníka Johnsona, připraveného za zdmi severního areálu Grange. Nyní vyrazil a vedl svoje vojáky proti Cowdrays Down z opačné strany…
            Dobře koordinovaný útok ze dvou směrů slavil naprostý úspěch, pravokřídelní jezdci z Gageho uskupení vyhnali mušketýry zpoza plotu a ze dvou stran napadená kavalerie na kopci se dala na útěk, na nějž vyrazila i pěchota. Ještě v době, kdy se bojovalo, pak vjely povozy se zásobami skrze severní Garrison Gate do areálu Basing House. Zatímco všichni vykládali vozy, složil plukovník markýzi poklonu, vyřídil, co měl, vyčlenil mu z regimentu plukovníka Hawkinse stovku mužů k posílení posádky a už s prvními hodinami úsvitu odpochodoval do míli vzdáleného Basingstoke, odkud pár zbylých parlamentariánů uprchlo. Tam pobral stovku krav a volů, čtyřicet prasat, stádo ovci, neboť toho dne se tu konal trh, přidal mouku, vejce, máslo, slaninu, šunky, pivo, sýry i vše, co se tu chystali vesničané prodat, a dopravil to do hradu.
            Tou dobou se major Cufaud z Basing House a kapitán Hull z Gageho sil, každý se stovkou mušketýrů, zmocnili vsi a kostelíka Basing.
            Část obránců Basing House pod velením podplukovníka Roberta Peakeho se v téže době vrhla podél západní strany areálu a kolem zahrady na kompanie sira Richarda Onslowa, které pobila nebo rozprášila, přičemž podpálila dřevěné kryty, rozmetala gabiony a poničila z hliněných valů, co se dalo.
            Parlamentariánský plukovník Norton, řídící celé obléhání, si sice vzteky hryzal kníry, chladně ale usoudil, že v dané chvíli nic nenadělá a že nejlepší bude počkat, až Gage vyrazí zpátky. Pak bude 
Sir Henry Gage
mít dost času, prostoru i sil, aby napadl jeho zadní voj a vše mu řádně oplatil.
            Gage zatím vyzval okolní vsi, ať pošlou do hradu další zásoby. Lhůtu jim dal do poledne následujícího dne, a pokud by se venkované vzpouzeli, hrozil, že vesnice vypálí. Postižení vše raději splnili, pádili si ale současně stěžovat k Nortonovi a ten usoudil, že jeho protivník počká, až bude vše požadované pohromadě, jinak řečeno že se zatím nechystá vyrazit na zpáteční pochod. Zmýlil se, plukovník Gage vyrazil k Oxfordu už v noci na dvanáctého, šel rázně, aby nebloudil, dostal dva místní průvodce, a zmizel v mlžné noční tmě v tichosti, bez bubnů i trubek. Opět už s oranžovými znameními na rukávcích a kloboucích přešel Kennet i Temži, přes kterou přejel brodem s pěšáky na zadcích koní za jezdci. V osm večer už byl u Wallingfordu a nazítří 13. září vjel do Oxfordu. Jeho vyprošťovací operace představovala skvělou ukázku vojenské dovednosti i podnikavosti, byla doslova husarským kouskem (i když husaři v té době v Anglii neexistovali) a král Karel I. jej právem povýšil do rytířského stavu. Na Vánoce onoho roku 1644 se stal sir Henry Gage vojenským velitelem Oxfordu, už 11. ledna 1645 jho ale vojenské štěstí opustilo a on byl v šarvátce u Culham Bridge nedaleko od Abingdonu smrtelně raněn. Sedmačtyřicetiletého plukovníka pohřbili o dva dny později se všemi poctami v Christ Church Catedral v Oxfordu, kde leží dodnes. Latinský tesaný nápis v kapli, pořízený jeho bratrem Georgem, pak obšírně připomíná, co tento statečný a podnikavý voják dokázal…

Byl mezi obránci Václav Hollar?
Laskavý čterář nechť odpustí odbočku od průběhu dramatického obléhání, má svůj důvod.
            Jméno a osudy světově proslulého rytce Václava Hollara, narozeného v Praze roku 1607, není třeba příliš rozebírat a připomínat. Řekněme jen, že roku 1636 odcestoval se svým mecenášem a posléze i přítelem Thomasem Howardem z Arundelu, který se vracel z mise u dvora císaře a krále Ferdinanda II., do Anglie. Arundel se v občanské válce přidal na královu stranu, což k ní strhlo i Hollara a George Vertue, rovněž rytec i jeho první životopisec, o něm napsal (na straně 126 vydání z roku 1745) k roku 1644 toto:
            „…a když nepokoje vyvrcholily natolik, že vyhnaly hraběte z Arundelu z Anglie do Flander, kde byly jeho domy i statky vypleněny, ubohého Hollara nechal za sebou a on jistým způsobem pokoušel válečnou Štěstěnu tím, že vstoupil do služeb vznešeného markýze z Winchesteru a plukovníka Roberta Peakeho v Basing House v Hampshiru; zde se stal válečným zajatcem, unikl odtud a přes Antverpy se dostal ke svému mecenáši, hraběti z Arundelu.“
            Čeští kunsthistorici ovšem tento zápis zpochybňují tvrzením, že z jiných pramenů vysvítá, že Hollar byl v Antverpách už roku 1644 a tudíž nemohl být u pádu pevnosti. Odvolávají se přitom na esej Johannese Urzidila Wenceslaus Hollar: der Kupferstercher von Barock z konce 30. let XX. století, do češtiny přeloženou s názvem Václav Hollar: Umělec, vlastenec, světoobčan (která ovšem není dobovým pramenem a navíc nemá poznámkový aparát, jenž by esejistickou formu tvrzení doložil).
            Co vlastně historikové umění popírají?
Václav Hollar
            Urzidil jasně píše, že Hollar vstoupil do služeb markýze z Winchesteru spolu se spisovatelem Thomasem Fullerem, architektem Inigo Jonesem (který řídil opevňovací práce Basing House) a mědirytcem Williamem Faithornem; v hradu se dali do služeb podplukovníka sira Roberta Peakeho mladšího. Ten byl synem úspěšného dvorního malíře Roberta Peakeho staršího a do jisté míry šel v jeho šlépějích jako rytec i portrétista, hlavně ale byl tiskařem, jenž vydával mědirytiny Faithornovy i Hollarovy. V padesáti se tento muž chopil meče, aby bránil Basing House, což činil obdivuhodně, a jeho umělečtí přátelé (tedy i Hollar) se k němu přidali.
            Pokud jde o hlavní námitku kunsthistoriků, že Hollar nemohl být zajat roku 1645 při pádu hradu, je zcela irelevantní: ani Urzidil, ani Vertue přece nikde netvrdí, že byl Hollar zajat na konci obléhání! Urzidilova práce navíc Hollarovu účast ani nepopírá, ani nezpochybňuje! Jen jaksi na okraj poznamenává, kdy pevnost padla, a co dělal Hollar… Navíc nám mnohé okolnosti vyjasňuje a spojuje do souvislostí! Z Winchesterova deníku víme, že Peake připochodoval do hradu 31. července 1643, ve stejném čase jako Inigo Jones, a Hollar tedy nejspíš přišel s nimi!
            Mám pocit, že na Urzidilově práci stojící tvrzení, která Hollarovu válečnickou epizoru zpochybňují, pramení z neznalosti příběhu obléhání, jež se táhlo od roku 1642, byť byl hrad dobyt až roku 1645. Winchesterův deník jasně dokládá, že během obrany hradu padli do zajetí mnozí, proč by se tedy do něj nemohl Hollar dostat už roku 1644, utéci z něho a doplout do Nizozemí? Vertueho zápis se přece jasně vztahuje k roku 1644, nikoliv k pádu Basing House o rok později! To, že markýz nikde Hollarovo jméno neuvedl, nic nedokazuje, rytec byl prostým vojákem, nejspíš mušketýrem, a Winchester uváděl jmenovitě pouze velící důstojníky či kavalíry!
            Takže ano, Hollarova účast na obraně Basing House od posledního červencového dne 1643 do neznámého dne roku 1644, kdy padl při jednom z mnoha výpadů do zajetí, je podle mne nezpochybnitelná! Rozhodně tu nemohl setrvat až do kapitulace pevnosti na podzim 1645, jak se občas tvrdí, neboť koncem roku 1644 poslal markýz Winchester všechny nekatolické obránce pryč a Hollar katolíkem nebyl. Proto se přece z království Českého vystěhoval!
            Český rytec ostatně nakreslil celý areál Basing House z pohledu od jihu a dokonce označil jednotlivé části písmeny i popisem? Vlevo ležící objekt „A“ představoval Old House, starý dům, „B“ na opačné straně znamenalo New House, „C“ už zčásti rozstřílenou a zhroucenou věž, „D“ obranné valy roajalistické a „E“ přibližovací valy parlamentariánské.
Hollarova kresba Basing House

Cromwellův útok
Teprve 23. září byli parlamentariáni schopni znovu obsadit ves Basing a kostel, což nasvědčuje, že obránci měli dobrých jedenáct dní na to, aby nabrali síly a zpevnili, co se dá. Od západu ovšem střelba pokračovala a už 14. září jí padl za oběť podplukovník Thomas Johnson, před válkou hodně proslulý fyzik a přírodovědec.
            Říjen pak plynul v šarvátkách a vzájemném postřelování, aniž přinesl oblehatelům něco nového. Poté nastal čas, který vypadal nadějně, neboť král, který vyhrál nad Essexem u Lostwithielu, táhl směrem k Newbury a vypadalo to, že obléhání skončí. Druhá bitva u Newbury ale roajalisty donutila k ústupu a Basing House byl opět odkázán sám na sebe. Jeho Veličenstvo to markýzi chtělo usnadnit a plukovník Gage přijel 18. listopadu k areálu znovu s tísícovkou jezdců, z nichž každý vezl na hřbetě koně nějakou dávku potřebných zásob.
            Pokud jde o oblehatele, síly plukovníka Nortona se dezercemi smrskly z 2000 mužů na pouhých sedm stovek, s nimiž mohl areál leda pozorovat. Gageho příjezd morálku zbylých i jejich velitele definitivně podlomil a všichni nakonec 19. listopadu odtáhli od Basing House deset kilometrů k východu na Odiham. Markýz si byl jist, že jen s Boží pomocí se něco takového povedlo, a v zápisu z 13. listopadu vyjádřil podivení nad tím, že se vojáci v hradu ani jedinkrát nevzbouřili…!
            Onoho dne jeho deník skončil, Winchester jej uzavřel pokorným Amen, obléhání ale pokračovalo! 
Cromwell před Basing House (Crofts)
            Přesto všechno markýz některým mužům nedůvěřoval a poslal králi žádost, aby odvolal všechny nekatolické obránce, což se i stalo a tito muži odpochodovali pod velením plukovníka Rawdona na západ, kde se připojili k vojákům lorda Goringa. Onen akt nezůstal utajený a parlamentariánské propagandě posloužil k dalším pamfetům, označujícím Basing House jako hnízdo papeženců…
            Zima, jaro i léto roku 1645 uplynuly pro obránce i oblehatele Basing House relativně klidně, neboť vzhledem k ostatním událostem strácelo obléhání na důležitosti a válka měla jiné priority. Dne 15. června 1645 porazili Fairfax s Cromwellem královské drtivým způsobem u Naseby (jak o tom bude řeč v následujícím příběhu) a teprve v důsledku tohoto vítězství se hnuly v srpnu k hradu další síly, přičemž obléhání dostal na starost plukovník John Dalbier, původem možná Francouz, možná Němec, na každý pád ale zkušený důstojník. S ním přišly posily, tisíc pěších a dvě jezdecké jednotky, což ovšem na úplné sevření nestačilo, jen na střežení, blokování a odrážení výpadů, jež ovšem nebyly vzhledem ke ztenčení posádky příliš časté.
            S počátkem října se nicméně osud obránců naplňoval. Šestého října kapituloval před Cromwellovými silami a po silném bombardování hrad Winchester, hájený sirem Williamem Oglem, a o dva dny později dorazil vítěz od Naseby k Basing House. Měl s sebou 5000 mužů své New Model of the Army, řadu děl (největší 63 liber a k tomu dva půlkanony 27 liber), která tři dny rozmisťoval, načež spustil na papežence peklo. Pravda, předtím poslal markýzovi výzvu, aby se vzdal, a v ní i výstrahu, že pokud dojde k útoku na hrad, nemohou obránci čekat slitování.
            Tato výstraha odpovídala pravidlům války a markýz, který kapitulovat znovu odmítl, to věděl.
            Bombardování začalo 12. října, leč obránci odpověděli nazítří ráno jezdeckým výpadem v mlze. Pronikli až do blízkosti Cromwellova hlavního stanu v Basigstroke, zajali jednoho plukovníka s jedním majorem, přivezli je oba markýzovi, který je pak odmítl za katolické zajatce vyměnit. Winchester tím dal Cromwellovi najevo, že nehodlá o krok ustoupit a bude sdílet konec svých mužů, který už se kvapem blížil.
            Téhož den, tedy 13. října, prostřílela děla k večeru dva průlomy a Oliver Cromwell rozhodl, že se ráno podnikne generální útok
            V šest ráno 14. října zazněly čtyři rychle za sebou vypálené dělové výstřely, signál ke šturmu, a vojáci vyrazili s pokřikem „For God and Parliament“ prakticky ze všech stran naráz, jen od zahrady se parlamentariánské jezdectvo soustředilo na pozorování a blokádu, aby nikdo neunikl. Plukovník Dalbier vedl útok na Grange, po němž se hlavní budově už říkalo jen Bloody Barn, Krvavá sýpka.
            Útočníci, jichž prý bylo na 7000, pronikli během pár minut přes zdi, valy i hradby a pouhé dvě stovky obránců neměly šanci je zastavit, byť se bránily palbou, zkrácenými píkami, meči i granáty, vrhanými z oken a zdí. Když dospěli puritánští vojáci k budovám, přistavěli žebříky a šplhali do oken prvního patra, neboť ta přízemní byla už dávno zazděná. Odtud se hnali do přízemku, kde následoval v komnatách, chodbách a místnostech všeho druhu pro obránce beznadějný zápas muže proti muži. To už se podařilo prorazit i bránu Old House, kam vpadli útočníci s řevem:
            „Down with the Papists! Pryč s papeženci!“
            Asi v té chvíli se ozvala z New House detonace, neboť někdo podpálil poslední zásoby černého prachu. Část objektu se zhroutila a pod troskami pohřbila jak obránce, tak útočníky… Ty ovšem něco podobného přivedlo do ještě většího varu a šance na pardon pro katolické obránce přestala existovat.
            Markýz z Winchesteru se vzdal plukovníku Hammondovi, kterému dalo hodně práce, aby ho ubránil před vlastními muži! Podařilo se mu to, vítězní soldáti ale servali z markýze vše a on nakonec zůstal jen v košili a spodcích…
            Pár šťastlivců unikalo přes zahrady, ne všem se to ale povedlo, neboť majora Cufauda kdosi při přelézání zdi sestřelil.
            Major Robinson se sice vzdal majoru Harrisonovi, to ale byl fanatický puritán a zajatci jednoduše prostřelil hlavu.
            Šest katolických kněží parlamentariáni prostě podřezali.
Panoramatická představa dobytí Basing House

            Přežilo doslova pár mužů, které pro jistou zavřeli ve sklepeních.
            Boj dohasínal, jen jedna budova New House hořela, neboť ji zapálily rozžhavené kule, kterými se toho rána na počátku šturmu pálilo.
            Cromwellovy ztráty činily čtyři desítky mužů.
            Z obránců zahynuli téměř všichni včetně dcery reverenda doktora Smithe, která bránila otce.
            Dolní sněmovna už nazítří písemným výnosem rozhodla, že Basing House bude pro výstrahu srovnán se zemí.
            Zbyly jen kus brány do zahrady a Bloody Barn.
            Markýz z Winchesteru putoval do londýnského Toweru, popravčímu špalku ale unikl a dožil se Restaurace, obnovy královské moci, kdy jej Karel II. bohatě odškodnil. Zemřel až roku 1674.
            Oliveru Cromwellovi přiřkl Parlament za likvidaci onoho papeženeckého hnízda roční důchod 2500 liber.

Kapitulace hradu Donnington
Zopakujme, že Basing House se vzdal 14. října 1645. Oliver Cromwell se obrátil hned nato na Parlament s tím, že je třeba zlikvidovat hnízdo odporu, z něhož sir John Boys spolu s pány Wallingfordem a Faringtonem, dalšími veliteli, drze napadal a narušoval obchodní cestu z Londýna na západ. Parlament souhlasil a doporučil mu jako velitele finálního obléhání plukovníka Dalbiera (sám se ovšem podepisoval jako Dulbier), který vyjel z metropole takřka obratem. Čas nemarnil, převzal přidělené síly, 6. listopadu se s nimi dal na pochod, během něho ale dostal zprávy, že se král vrací do Oxfordu, proto se raději stáhl do Aldermanstonu a nazpět k Newbury se pustil až počátkem prosince, v čase, kdy udeřila „krutá a drsná zima“, jak stojí v relacích. Ta bránila v hloubení nezbytných přístupů, což bylo vzhledem k poloze hradu na kopci už samo o sobě obtížné, obránci navíc měli rozhled, dobrou mušku a vrchol kopce i svahy byly po předchozích útocích prakticky holé, neboť všechny stromy a keře lehly popelem. Z vojenského hlediska se tak nedělo naprosto nic pozoruhodného až do března 1646, kdy jaro umožnilo Dalbierovi přikročit k pravidelnému a řádnému obléhání s pomocí těžkých děl a zejména jednoho hmoždíře, to jest zbraně pálící horní skupinou úhlů a dostřelující tudíž do hradu. Musela to být obrovská zbraň, neboť zbytky střel, nacházené ještě v XIX. století, ukazovaly na průměr hlavně patnáct inchů, což činí kolem 38 cm. Současně byly zahájeny zákopnické práce, jimž se snažili obhájci čelit výpady, Dalbier byl ale dobře připraven a získal pět desítek zajatců s nějakými zástavami. Děla i hmoždíř odváděly svou práci, uvnitř hradního areálu se podařilo zapálit stodolu i nějaká stavení a siru Johnu Boysovi bylo jasné, že pád jemu svěřeného místa bude pouhou otázkou času. O celkovém vývoji situace, pro krále hodně katastrofálním, měl pramalou potuchu, leč vyslal pár odvážlivců, kteří měli doručit do Oxfordu zprávu o blížící se krizi a spolu s ní žádat naléhavě o pomoc. Bylo to marné, plukovník Dalbier ostatně jednoho z těch mužů chytil a rád jej poslal zpět s informací, že žádnou pomoc z Oxfordu čekat nelze.
Poslední boj v Basing House

            Boys byl dobrý voják, odvedl dílo takřka nadlidské, nyní však chápal, že je v bezvýchodném postavení a že sebeobětování pod troskami nikomu ani ničemu nepomůže. Konečně projevil ochotu kapitulovat a k dohodě došlo rychle. Čtvrtek 26. března 1646 se tak stal posledním dnem vzdoru Donnington Castle, v němž setrvávalo už jen dvě stě prostých vojáků. Pak nastalo příměří a v předposlední březnový den došlo k podpisu dohodnutého kapitulačního aktu… Konvoj dostal dva povozy na věci a zavazadla, na raněných pak bylo, zda se chtějí léčit v Newbury, nebo odejet se svými.
            Podmínky dostal šlechetné, čestné a doslova mimořádné, neboť svým mnohaměsíčním odporem, věrností králově věci i čestným bojem si získal úctu a respekt nepřátelských velitelů až po ty nejvyšší. Mohl odejít se všemi důstojníky i vojáky, s vlajícími prapory a bubnováním, směl si nechat čtyři koně a svoje zbraně (to, že je neodevzdá, bylo rovněž ctí a výsadou), po dvou či jednom koni zůstalo důstojníkům podle hodnostního stupně a vojáci odcházeli postupně, ve třech skupinách. Bylo ji m dovoleno odpochodovat jako do boje, s bandalíry, na nichž se kývalo „jedenáct apoštolů“ naplněných prachem, se zapálenými lunty a kulkou v ústech… Konvoj dostal dva povozy na věci a zavazadla, na raněných pak bylo, zda se chtějí léčit v Newbury, nebo odejet se svými. Podle svého výběru se mohli poražení odebrat, kamkoliv si přáli, ba i do Londýna, či do přístavu, odkud šlo vyplout do zámoří. Jistěže měli volnou cestu do parlamentariánské armády, pokud by chtěli vstoupit, to ale Dalbier neočekával a oni to ani neudělali. Ti, co se rozhodli odpojit a jít do svých domovů, dostali průvodní list, který jim měl zajistit bezpečnou cestu.
            V té době už byla králova věc prakticky ztracená, neboť po vojenské stránce rozhodly v létě roku 1645 bitvy u Naseby a Langportu…