pátek 27. července 2018

SPOR O GENERÁLA BOUDETA


V bitvě u Slavkova padl na francouzské straně generál Valhubert a Brno i obec Tvarožná, kde k tomu došlo, jeho památku už dávno důstojně uctili. V Moravských Budějovicích zemřel po bitvě u Wagramu generál Jean Boudet, muž mnohem proslulejší, a málokdo z místních o něm věděl. Nedávno se nicméně začalo jeho jméno skloňovat ve všech pádech a u místních budit rozporné reakce. "Uctít, nebo neuctít" zní hamletovská otázka, k níž článek lokálního vydání iDNES.cz praví:
"Ve městě je ovšem jméno generála Boudeta vnímáno kontroverzně. Napoleonská vojska totiž region v roce 1805 a pak opět i v roce 1809 okupovala.
„Určitě to byla pro město nelehká historická etapa. Generál Boudet je však také významnou historickou osobností, uznávanou hlavně ve Francii. Jeho pomník by mohl být zajímavým cílem i pro francouzské návštěvníky,“ zdůraznil Nechvátal.
Moravskobudějovičtí gymnazisté udělali fiktivní anketu, kde zjišťovali názory obyvatel na možnost přejmenování parku u gymnázia ze stávajícího jména park plk. Miloslava Kršky na park Jeana Boudeta. Krška byl absolventem budějovického gymnázia, příslušníkem Československé lidové armády, pilotem a mezinárodně úspěšným sportovním parašutistou.
Historici se ankety okamžitě chytili. Připomněli, že napoleonská vojska město okupovala a vypálila Vísku a že by se tedy park po generálovi pojmenovávat neměl.
Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/general-jean-boudet-napoleon-valka-historie-pomnik-moravske-budejovice-odhaleni-vysocina-gs4-/jihlava-zpravy.aspx?c=A180724_416443_jihlava-zpravy_mv
Nevím, kteří historici se ankety chytli a byli proti, protože v této zemi se ale nejlépe a nejradikálnějši zajímají stanoviska k tomu, o čem dotyční vědí nejméně, vkládám sem kapitolu ze své knihy MÁ KREV PATŘÍ NAPOLEONOVI (MOBA 2009), v níž jsem před lety jednu část generálu Boudetovi věnoval. Pokud pak jsou zájemci anglofonní, mohou si stáhnout v -pdf studii Moniky Fouché Glory Overshadowed: The Military Career of General Jean Boudet 1769-1809:
http://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu:182542/datastream/PDF/view
Prolink najdete i v nadpisu 
Doufám, že si místní vlastivědci jedno, nebo druhé přečtou, a zamyslí se...

POCHOVÁN V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH
(Jean Boudet aneb sláva ve stínu)

To vy jste moji armádu zachránil!
Zvolna stoupající slunce věštilo mimořádně parný den, v němž se bude vzduch nad obilnými lány tetelit vedrem, žlutý kotouč však příliš vidět nebylo. Ranní páry nad levým břehem Dunaje se ještě nestačily rozplynout a už je nahrazoval šedavě mlžný opar, důsledek spousty vystříleného černého prachu i požárů, které se zakusovaly do vznícených dozrávajících klasů. Bitva proti Vídni, mezi levým břehem Dunaje a wagramskými výšinami, zuřila už druhý den a nikdo nedokázal říci, na čí stranu se onoho 6. července 1809 vítězství přikloní. Arcivévoda Karel na rakouské a Napoleon na francouzské straně podnikali od časného rána střídavě a na různých úsecích útoky, ty však byly pokaždé opačnou stranou zastaveny. Celkově se ovšem zdálo, že iniciativu si uchovávají vojáci císaře Františka, za což mohli Sasové, kteří ráno bezdůvodně vyklidili ves Aderklaa, klíčovou pozici na levém středu celé francouzské sestavy. Rakušané hned nato vesnici obsadili a vytvořili tak skvělý předpoklad pro generální útok celým pravým křídlem Karla Rakouského.
Arcivévoda pochopil, že dostal skvělou šanci Napoleona rozdrtit, že mezi Aderklaa a jižnější vsí Breitenlee je situace zralá na průlom, či alespoň na další zatlačení francouzských sil k Dunaji a třeba i do Dunaje. Vyslal vpřed své dvě elitní granátnické divize, značnou část jezdectva a dva sbory další, což vytvořilo až k veletoku takřka souvislou frontu. Pokud šlo o Francouze, na něž úder mířil, měly ohrožené levé křídlo hodně děravé, nejvíce na jihu, v prostoru kolem vesnice Aspern, o kterou se zuřivě bojovalo už v květnu. Směrem k ní pochodoval 6. sbor podmaršálka Johanna von Klenau, potomka rodu českých pánů z Janovic a Klenové, a zastavit jej musela jedna jediná pěší divize. Pokud by to nedokázala, pokud by se dala porazit či by ustoupila přes východnější Essling na Gross-Enzersdorf, vnikl by Klenau mezi veletok a Napoleonův nekrytý střed. Stačilo by se pak stočit doleva, udeřit a bitva by byla nejspíš vítězně dobojována...
Čtyřicetiletý divizní generál Jean Boudet začínal tušit, jaká přesila se na něj valí, a věděl, co musí udělat. Jen zvažoval, zda jeho muži vydrží, neboť v květnu, v bojích o Essling, se v zoufalé situaci zmocnila části jeho jednotek panika a vojáci utíkali až ke staré gardě; teprve ta je zachytila a dodala jim znovu odvahu. Teď na tom byl ještě hůř: Z čela a nejspíše i z boků na něj postupovala téměř čtyřnásobná přesila, přičemž on měl vlevo Dunaj a vpravo v délce pěti kilometrů žádného souseda!
            „K páté hodině se nalevo od Gross Aspern objevila čela několika nepřátelských kolon; v šest nepřítel zaútočil na naše přední hlídky. Krátce nato jsem spatřil několik silných pochodujících kolon, které zaujímaly svá místa v linii,“ konstatoval Boudet v pozdějším hlášení, podaném maršálu Massénovi. „Rozmístil jsem svoje jednotky následujícím způsobem: 93. regiment střežil předpolí před vsí Gross Aspern, 3. regiment byl bočně vpravo od vsi, 56. regiment vpředu podporoval moje dělostřelectvo, jež bylo umístěno po způsobu umožňujícím provést bez jakýchkoliv potíží ústup.“
Onen zmíněný 93. řadový se opevnil na aspernském hřbitově, smutně proslulém z minulé bitvy.
Klenauův sbor měl kolem 14 000 mužů a 64 děl, Boudetova divize čítala 3725 mužů a pouze dvě baterie v celkové síle deseti hlavní. Po hodině boje zůstala z důstojníků sotva polovina, a pokud jde o děla, řada obsluh padla nebo utrpěla zranění. Klesla i část koňských zápřahů. Pěchotě chybělo podpůrné jezdectvo, neboť to maršál Masséna Boudetovi časně ráno odebral.
Další pasáž Boudetova hlášení jasně říká, že generál přesně celou situaci zhodnotil a věděl, oč se hraje:
„Domníval jsem se, že je nanejvýš nutné bránit co nejdéle v úspěchu sboru, který na mne útočil, (...) aby se nakonec tento sbor nevrhl armádě Jeho Veličenstva do týlu. Nepřítel manévroval s notnou ostražitostí směrem doleva a po určitý čas se spokojil jen s palbou deseti baterií, vedenou neustále proti mému dělostřelectvu.“
S ohledem na nedostatek štábních důstojníků, z nichž byla většina v boji raněna, nebo přišla o koně, a veden obavami o osud vlastních baterií vyjel Jean Boudet v husté palbě osobně před Aspern, aby obhlédl situaci.
„Avšak než jsem se od dělostřelectva vzdálil,“ zdůraznil v hlášení, „opakoval jsem veliteli jasný rozkaz, aby nechal zajet zpět na svou levou stranu dva kusy lehkých děl, které se vysunuly příliš vpravo a nebyly nikým podporovány. Velitel dělostřelectva vyrazil osobně k oněm dvěma dělům, aby je nechal zavézt nazpět, ona však provedla další a nepřikázaný pohyb vpravo, který zbytek dělostřelectva následoval. Vrátil jsem se napravo a osobně změnil směr mých posledních kusů.“
Než ale mohl velitel divize zjednat nápravu, vrhlo se na děla lehké jezdectvo generálmajora Ludwiga von Wallmoden, husaři Kienmayer Nr. 8 a Liechtenstein Nr. 7. Eskadrona Liechtensteinových husarů se pod velením nadporučíka Rattky de Salamonsa děl zmocnila a Boudet mohl už jen konstatovat fakt, který jej nesmírně trápil i proto, že Napoleon posuzoval ztrátu děl velmi přísně.
„Silné jezdecké těleso vyrazilo ve stejné chvíli ze vsi, ve které Vaše Excelence včera nocovala, a vrhlo se na artilerii, připravenou už zčásti o koně a navíc vzdálenou na krátký dostřel od podpůrné pěchoty.
Jelikož jim nepřátelské jezdectvo nebránilo, odvlekli Rakušané všechna děla bez nejmenších problémů. Pěchota se sice pokusila dobýt baterie zpět, avšak generál ji stáhl, neboť před vesnicí hrozilo celé divizi zničení:
„Šel jsem s 56. plukem dobýt děla, která padla nepříteli do rukou, a byl bych se jich zmocnil, třebaže jsem neměl jediného muže na koni, jenže na mne útočilo a doráželo podvakrát početné jezdectvo, které mi v protiútoku bránilo, což se mu povedlo dokonale a já jen pokryl pláň vlastními mrtvými.
Za ztrátou mého dělostřelectva může neopatrnost důstojníků, které strhla příliš velká odvaha. Snažili se nepříteli způsobit co největší škodu a pálit na něj šikmo, proto se pustili bez mých rozkazů napravo.“
I tak chtěl Boudet držet pozici, co ale bylo platné, že se pěšáci, opevnění na hřbitově i ve vsi, zuřivě bránili? Divize podmaršálka Kottulinskyho je vytlačovala na Aspern a divize podmaršálka Hohenfelda jim odřezávala cestu na severovýchod, k Napoleonovi. Třiadevadesátý byl vyhnán ze hřbitova, za boje ustupoval po cestě na Essling i 3. lehký a využíval přitom zbytků polních opevnění, které tu nedávno vybudovali Rakušané.
Boudet si byl vědom, že stahovat se k císaři je sebevražedný pokus, neboť Wallmodenovi husaři čekali jen na to, kdy se francouzská pěchota objeví na nekrytých polích. Když se nedočkali, stejně vyrazili do útoku.
Celá Boudetova divize se nyní, kolem desáté dopolední, za ústupu stáčela k jedinému místu, kde mohla odolat, a činila tak přesně podle rozkazu, který dal Boudetovi včera pro případ ústupu Masséna. Stahovala se k Dunaji, k osadě Mühlau. Její ztráty teď byly překvapivě malé, neboť bránící se muži využívali opuštěné a zčásti rozvalené rakouské šance i reduty, navíc včas unikali pod ochranu dělových baterií, jež začaly na rozkaz divizního generála Reyniera pálit přes malé dunajské rameno z ostrova Lobau.
To, že Boudet prostor mezi řekou a Napoleonovým středem nevyklidili, bylo svrchovaně správné rozhodnutí. Kdyby totiž nevydržel a neudržel Mühlau, kdyby ustoupil k Napoleonovu jádru u Raasdorfu, odkryl by tím Klenauovi cestu podél Dunaje, a to jak k mostům, po nichž Francouzi přišli a které představovaly i jedinou možnost ústupu, tak k obchvatu z jihu! Šlo zatím nejkritičtější chvíle celé dvoudenní bitvy, které navíc nastaly v okamžiku, kdy se toho císař Francouzů nadál ze všeho nejméně. Na jeho pravém křídle totiž zahájil Davoutův sbor nový postup na Markgrafneusiedl, který se vyvíjel velice úspěšně a dával reálnou naději na zvrat celé situace ve francouzský prospěch.
„Právě v těch chvílích přijel jeden Massénův pobočník,“ líčil dramatickou chvíli v hlavním stanu generál Pelet, „který podal hlášení o Klenauovu úspěchu. ,Děla, jež duní za námi,‘ pravil ten důstojník, ,patří Rakušanům.‘ Císař na to neodpověděl. ,Boudetova divize je zatlačena na ostrov Lobau.‘ Odpovědí bylo stejné ticho.“
            Ve druhém dni bitvy u Wagramu nastala jedna z nejkritičtějších situací. Nebýt Boudetových velitelských schopností, statečnosti i oddanosti, mohlo se vše vyvíjet mnohem hůře. Právem mu Napoleon po bitvě řekne:
„Generále, vy jste moji armádu zachránil.“

Epolety získané v Karibském moři
Na svět přišel tento muž v rodině parfuméra Jeana Boudeta a jeho choti Anne, rozené Borie, dne 17. února 1769 v Bordeaux. Ve škole to byl dobrý žák a rodiče mu mohli dopřát vzdělání víc než průměrné. V šestnácti (přesně to bylo 20. dubna 1785) dal hoch ale před universitou či počestným civilním životem přednost vojsku a otcovo jmění mu hned pomohlo k získání hodnosti lieutenant en second, druhého poručíka v Légion de Maillebois, jednotce, jejíž příslušníci pocházeli většinou z Nizozemí. Odtud přešel ke dragounskému pluku Penthièvre, u nichž setrval do 10. dubna 1788, kdy mu základní tříletý úvazek vypršel. Když po roce a čtvrt vypukly v Paříži zmatky, které vyvolal vzpoury, jež se změnila v revoluci, věnoval se Jean práci v rodinné firmě a až do roku 1792 se do ničeho nemíchal. Pak ale Národní shromáždění vydalo výzvu o vlasti v nebezpečí a bývalý královský dragoun se nechal zapsat k 7. batalionu dobrovolníků kraje Gironde, kde byl vzhledem k předchozím vojenským zkušenostem ustaven 5. srpna poručíkem. Pár měsíců poté jej druzi ve zbrani, jak bylo novým revolučním zvykem, zvolili kapitánem kompanie pěších myslivců v uskupení, nad nímž měl velení Bon Adrien Jannot Moncey, jeden z budoucích Napoleonových maršálů.
V červnu roku 1793 už byl Jean Boudet na pyrenejské frontě v prostoru Saint-Jean Pied-de-Port a útok, podniknutý Monceyem v mlze na Chateau-Pigeon, podpořil nejen účinně, ale i odvážně a vynalézavě. V čele sto dvaceti mužů napadl šestidělovou španělskou baterii, která bránila Monceyovu postupu, a čtyři hlavně z toho ukořistil. Dobýt dělo představovalo obzvláště statečný, vyzdvihovaný vojenský skutek, nebylo tedy divu, že k sobě připoutal pozornost nadřízených, v důsledku čehož dostal 13. prosince 1793 vlastní batalion a rozkaz odpochodovat jako posila k obléhanému Toulonu. Než ale dorazil, bylo po všem, neboť dobývání povstaleckého města-přístavu zdárně skončilo zásluhou mladého a neznámého dělostřeleckého důstojníka Napoleone Buonaparta již 19. prosince.
Zatímco jiné jednotky pochodovaly od pokořeného Toulonu na Azurové pobřeží k tzv. Italské armádě, Boudetův batalion dostal rozkaz k plavbě přes oceán, až na francouzské Antily, ostrovy a ostrůvky v jižním v Karibiku. Toto panství začala v prvních měsících roku 1794 ohrožovat vojenská a námořní expedice admirála Johna Jervise, jehož invazní flota doplula k Barbadosu a do konce dubna většinu francouzských kolonií obsadila. Národní Konvent reagoval popuzeně, dal rozkazy kapitánu Corentinu Urbainovi de Leissègues, aby připravil v přístavu Rochefort potřebné síly. Spolu s ním vyplul v čele batalionu sansculottských revolučních dobrovolníků v síle nanejvýš 1300 mužů i Boudet, zařazený do brigády Jeana-Baptista Cartiera v divizi Claude Auberta. Krom nich tu byli i nezbytní reprezentanti lidu, vlastně političtí komisaři s takřka neomezenými pravomocemi, a jeden z nich, občan Hugues, Boudeta i ostatní důstojníky upozornil na strategický význam přístavu Point-à-Pitre na Guadeloupu.
Div. gen. Jean Boudet
K tomuto ostrovu doplula expedice v počátkem června a část divize se vylodila u Salines s tím, že vezme přístav za soumraku šturmem. Město sice chránilo pět fortů, útok ale prorazil přes Fort Fleur-d’Épée i skrze devět stovek obránců se šestnácti děly a nad Point-à-Pitre už za rozbřesku vlál národní trojbarevný prapor. Pětadvacetiletý Boudet si při útoku vedl zdatně a stejně tak si počínal při obraně Fort Fleur-d’Épée, kterou se Britové pokusili bez úspěchu získat zpět. Komisaři Huguesovi se chování mladého velitele velice zamlouvalo, neváhal jej 19. června povýšit na chef-de-brigade (ekvivalent bývalého plukovníka) a o pouhý měsíc později mu jménem národa pogratuloval k epoletám brigádního generála.
Přístav a opevnění na východ od něho byly nyní ve francouzských rukou, avšak Jervisovy lodě zablokovaly záliv, zahájily bombardování města a britské jednotky se chystaly z Berville k útoku od západu, přes ostrovní hrdlo zvané Petite Terre, Malá země. Ta dělí Guadeloupe na dvě části, jižnější Basse-Terre a severovýchodnější Grande-Terre. Francouzi se tomu snažili předejít. Chef de bataillon Bures dostal za úkol vést čelní útok po Malé zemi přes průliv Salée, Boudet měl na patnácti kanoích a jedenácti člunech přeplout kolem severních břehů, aby odtud zaútočil do týlu. Úkolem odřadu generála Pelardyho se stalo obeplutí z jihu směrem ke Goyave.
Boudetovi, zraněnému nedlouho předtím na rameni, tudíž ne zcela uzdravenému, a Buresovi se podařilo spojit; načež společně podnikli útok na Berville od severozápadní strany, který Brity naprosto zaskočil. Pelardyho zásah už nebyl potřeba a od té chvíle měli Francouzi ve svých rukou celou Grande Terre, Velkou zemi, tedy severnější půli ostrova. K dobytí Basse-Terre, Dolní země, bylo rozhodující ovládnutí pevnosti Fort Saint-Charles, kterou Jervis chránil i tuctem svých válečných lodí. Útočné operace začaly 12. prosince 1794 a odvahu, v níž opět exceloval Boudet, nedokázala dělostřelba zlomit. Jervisovi nezbylo než evakuovat, co mohl, a odplout.
Následující boje, při nichž Francouzi postupně obsadili ostrovy Saint-Vincent, Grenada, Anguilla a Sainte-Lucie, vynesly Jeanu Boudetovi ve věku šestadvaceti let a ke dni 30. září 1796 hodnost divizního generála. Další úkoly souvisely s pacifikací obyvatelstva, v němž 90 % tvořili otroci, kterým Paříž navzdory heslům o rovnosti, volnosti i bratrství okovy nesňala z toho prostého důvodu, že by ztratila podporu mnoha vlivných koloniálních vlastníků, kteří by přišli o levnou pracovní sílu...
Jistěže Jean Boudet zažil v Karibiku i krásné chvíle, neboť se v Point-à-Pitre už 28. prosince 1794 oženil s Josephou Elisabeth Augustine Darboussierovou, pohlednou osmnáctiletou dcerou zámožných kolonistů původem z Toulouse, a byl to sňatek z lásky.
Roku 1798 se generál konečně vrátil do Francie a zakoupil usedlost v údolí Dordogne, kde chtěl klidně hospodařit, avšak do služby byl povolán hned následujícího roku, neboť tehdy propukla válka s tzv. druhou protifrancouzskou koalicí. Odejel do Nizozemí, dostal velení v armádě generála Bruneho (rovněž budoucího Napoleonova maršála) a znovu bojoval proti Britům, kteří se v srpnu vylodili v přístavu Texel. V rozhodující bitvě u města Castricum (severozápadně od Amsterdamu) svěřil Brune Boudetovi předvoj a nebyl zklamán.
K oné bitvě došlo 6. října v pět ráno, zahájili ji Britové a Jean Boudet se jim bránil po celý den. Za soumraku dospěl k závěru, že nepřátelský útok zeslábl, a rozhodl se uchopit iniciativu. Šlo o vskutku riskantní velitelské rozhodnutí, k němuž bylo třeba hodně odvahy, avšak nápor na výšiny Castrica slavil takový úspěch, že pouhých deset hodin poté vévoda z Yorku bitvu vzdal. O dvanácti dní později podepsal v Alkmaaru dohodu, v níž se zavazoval, že britsko-ruské síly opustí Batavskou republiku, tedy někdejší Spojené provincie...
„Je to jeden z generálů, kteří svým talentem a osobní statečností přispěli k našemu úspěchu,“ psal Brune 19. října Direktoriu, leč pařížská vláda i ministerstvo války přešly hlášení mlčením a bez odměny.
Snad se tak stalo z toho důvodu, že Direktorium začalo mít jiné starosti, které mu působil divizní generál Napoleon Bonaparte. Ten totiž opustil v Egyptě svěřenou řídnoucí armádu, připlul bez rozkazu zpět, dojel do Paříže a bouřil ji proti občanům direktorům, které pak v pokojném převratu 18. brumairu (9. listopadu) svrhl.
Prvnímu konzulovi generálu Bonapartovi, jak zněla jeho funkce nové hlavy státu, ovšem Boudetův talent neunikl, povolal jej k sobě a poté převelel do Dijonu, kde se v tajnosti formovala tzv. Záložní armáda. Měla táhnout k Janovu a vyprostit generála Massénu, obleženého tu Rakušany, Bonaparte však záměr změnil na vpád do Pádské nížiny, který s sebou nesl útok na většinu rakouských operačních a komunikačních linií. Jednatřicetiletému generálu Boudetovi svěřil jednu divizi (v rámci I. sboru generála Duhesma) o síle necelých osmi tisíc mužů, které ovšem ještě 8. května chyběly pláště pro pochod do hor a další náležitosti.
Dne 16. května dostal Boudet prostřednictvím generála Berthiera Bonapartův rozkaz vyrazit horskými cestami vzhůru k alpským velikánům a přejít sněhem zavátý průsmyk Velkého svatého Bernarda. Stoupal vzhůru hned za Lannesovým předvojem jako první z celé armádní zálohy

Vítěz od Marenga
Byl to obtížný výstup a trval včetně zastávky u kláštera v onom slavném průsmyku dva dny, v průběhu toho druhého ale divize i s generály Boudetem a Berthierem začala doslova po sněhu sjíždět dolů směrem do italského údolí Aosty a 19. května už stanula v údolí řeky Dora na dohled od Rakušany obsazené pevnosti Bard. Tu sice začala obléhat, avšak pozice byla natolik pevná, nedobytná a strategicky položená, že celou Bonapartovu armádu zastavila. Musela se najít jiná cesta, spíše kozí stezka, po které většina jednotek hájenou překážku obešla. Bitvy na řece Chiusella, která dole následovala, se Boudet neúčastnil, byla spíše záležitostí Lannesova předvoje, a další dny přinesly jen šarvátky s nevelkými silami ustupujícího, nenadálým vpádem z Alp zaskočeného protivníka. V té době se Boudetova divize rozdělila, část dostal Lannes, záměrně nepřítele matoucí postupem k Turínu, a část Murat, spěchající na opačnou stranu, k Milánu. V dalším pronásledování od Milána vedl Boudet svoje jednotky osobně při přechodu řeky Adda u Lodi přes stejný most, na němž došlo roku 1796 k jedné z legendárních Bonapartových bitev, a poté útočil pod Muratovým velením na Piacenzu, do níž vstoupil 6. června. O několik dní později dohnal Bonapartovu Záložní armádu generál Desaix, slavná postava revolučních válek a muž, který si podmanil celý Horní Egypt. Připlul od severní Afriky, a když v Paříži zjistil, jak se věci mají, vyrazil přes Alpy, aby nezmeškal válku, u níž chtěl být. Bonaparte jej srdečně objal a podřídil mu dvě divize, Monnierovu a Boudetovu.
            První konzul nyní směřoval na západ, k Alessandrii, kde se shromažďovala armáda jeho rakouského protivníka Melase. Lannes a Victor na jeho předvoje narazili mezi Casteggiem a Montebellem, kde svedli více méně nerozhodnou bitvu, po které Rakušané ustoupili k hlavním silám.
První konzul si ovšem myslel, že Melasovi přijdou z jihozápadu posily, proto 13. června vyčlenil Desaixe s Boudetovou divizí a vyslal jej předpokládaným směrem na Rivaltu. Podobně vysunul menší odřady na opačnou stranu k severu, to jest na opačný břeh Pádu, neboť tudy mu mohl Melas uniknout. Sám s takto oslabeným jádrem pokračoval vpřed na západ, z Tortony přes řeku Scrivia až k toku Bormidy, za níž už leží Alessandrie, přičemž věřil, že si stále uchovává iniciativu. Melas ovšem udělal to, co hlava Francie nepředpokládala, a časně ráno 14. června mu od Alessandrie vyrazil vstříc.
Vývoj situace vyústil v bitvu jejíž průběh vyhlížel pro francouzskou stranu víc než zle. Čelní Victorův sbor Rakušané dost zaskočili a zvolna, za ostrých bojů se probojovali přes koryto potoka Fontanone. Bonaparte vyslal z posil, co mohl, dokonce i Konzulskou gardu, jeho vojáci však přesile neodolali, mnozí začínali prchat a celá fronta se posunovala na východ, ke vsi San Giuliano. První konzul měl za zády už jen dešti vzedmutou Scrivii a vše vypadalo, že jej Waterloo potká o patnáct let dříve. Mohl spoléhat na jedno jediné, na to, že se od jihu vrátí s Boudetovou divizí včera vyslaný Desaix, síly vyrovná a nepřítele odrazí, či alespoň dokáže krýt ústup k Tortoně.
„Myslel jsem si, že na nepřítele zaútočím, a on mě předešel. Přijďte, pro smilování Boží, jestli to ještě dokážete!“ tak zněl stručný vzkaz, s nímž vyjeli za Desaixem v dopoledních hodinách Bonapartovi pobočníci.
Louis Desaix byl to ráno u Rivalty a netušil, co Bonapartovi hrozí. Zaslechl ovšem od severu kanonádu a svého pobočníka Savaryho vyslal tím směrem. Trvalo dvě hodiny, než dostal hlášení, ze kterého pochopil, že se někde u vsi Marengo bojuje, váhal však, zda porušit včerejší rozkaz. Pak dostal onu zoufalou depeši, po níž okamžitě zavelel čelem vzad a zrychleným pochodem chvátal za hlasem děl. Boudetova divize, čítající 4856 pěšáků, 120 husarů, 123 těžkých jezdců a 110 dělostřelců s osmi děly, před sebou měla dobrých deset kilometrů a hodinky ukazovaly nejspíše jednu po poledni.
„Jeho jednotky kráčely zvesela, jako by šly na bál,“ napsal štábní důstojník a malíř Louis-François Lejeune o mužích, kteří spěchali Záložní armádě na pomoc.
Přiblížili se na dosah bojiště k páté odpolední, v čase, kdy už Bonaparte neměl naději, že vyvázne.
„Generál Desaix dorazil a s ním Boudetova divize. Když dojel, řekl mu generál Bonaparte: ,Vidíte, generále Desaixi, co je to tu za melu!‘ Na to Desaix opáčil s velkým klidem a odvahou: ,Nu což, generále, dorazili jsme, jsme svěží, a když to bude třeba, dáme se zabít!‘...,“ tvrdily memoáry generála Lauristona.
První konzul Desaixovi nařídil, aby převzal roli zadního voje a kryl celý ústup, avšak generál, kterému v Egyptě říkali Sultan juste, Spravedlivý sultán, se však podle Victorových pamětí ohradil:
„Ano, tahle bitva je prohraná, máme ale teprve pět hodin. Zbývá nám čas vyhrát jinou!“
Nemuselo to být přesně tak, memoáry mají sklon věci přikrašlovat, zdobit a vytvářet legendy. Jisté je, že Boudetova divize šla do prvního sledu po jižním kraji silnice, rozvinula se tu a čekala na povel k protiútoku. Po severní straně zaujalo palebná postavení pár děl a jezdectvo generála Kellermanna mladšího.
Rakušané se blížili, vše nasvědčovalo, že Melasovi muži už mají vítězství jisté a sám velící generál už odejel nazpět do Alessandrie, aby o tom napsal hlášení. Vojáci v převážně bílé ústroji postupovali demoralizovanému nepříteli v patách, začínalo převládat opojení z triumfu a sevřené šiky se rozvlnily. Ve chvíli euforie však měla přijít nečekaná katastrofa...
Boudet neměli na přípravu téměř žádný čas, nepřítel se objevil příliš rychle a on jej musel v první fázi, kdy vrchní velení teprve rozhodovalo co počít, zadržet.
„Zatímco jsem čelně nepřítele zaměstnával, konala se u Prvního konzula porada, na níž byli vrchní velitel, velící generál Desaix a ostatní generálové, shromáždění navzdory rostoucí palbě nepřátelského dělostřelectva,“ napsal pak do svého operačního hlášení, které pokračovalo takto:
„Byl jsem vepředu se svojí první brigádou, daleko před prvním sledem. Po celé délce 9. lehké se už bojovalo, když mi generál Desaix poslal rozkaz, abych svoje jednotky stupňovitě stáhl. (...) Musím zde poznamenat, že tento ústupový manévr nám byl ku prospěchu, neboť protivník, který jej zpozoroval, vyrazil vpřed s větší odvahou a jeho překvapení nad naším útokem nám přineslo výhodu.
Velící generál Desaix dojel k mojí první brigádě, jež tvořila levé armádní křídlo, a řekl mi, ať se vydám k brigádě druhé, která tvořila střed, ať se pokusím prorazit střed nepřátelský; měl jsme jej rychle rozrazit, odtrhnout a narušit tak nepřátelský plán.“
Jenže hned první rakouská salva srazila generála Desaixe z koně.
„Posledními slovy nařídil, aby jeho smrt zatajili, to v obavách, aby nezpůsobila nějaký poplach a neuškodila vítězství,“ tvrdil po bitvě Boudet, na něhož teď přešlo velení s veškerou zodpovědností.
V době, kdy Boudetova divize vyrazila do protiútoku, došlo na opačné straně silnice k souhře neuvěřitelných náhod. Rakouské čelo na středu narušila palba několika děl generála Marmonta a z boku vyjelo nevelké jezdectvo generála Kellermanna. Jeho úder byl tak prudký, nenadálý a skvěle načasovaný, že vnesl do čelní rakouské kolony zmatek. Část rakouských nejvyšších velitelů vpředu padla do zajetí a ke všemu rakouská kavalerie v prvním sledu nalevo, která mohlo hrstku jezdců Kellermannových lehce smést, obrátila koně a ujela z bitvy. Na Boudetově křídle vše tak snadno nešlo a generál po boji konstatoval:
„Nepřátelský odpor byl v určitých postaveních strašlivý. Marně jsme podnikali pokusy vyhnat je s pomocí palby z pušek. Bodákové útoky byly tím jediným co je mohlo vytlačit…“
Generálové Boudet a Gardanne získávali převahu jen zvolna a do večerních hodin jim dalo mnoho práce, aby protivníkovy jednotky zatlačily zpět za potok Fontanone. Bitva u Marenga se v konečném důsledku změnila z těžké porážky v klíčové vítězství, jež rozhodlo celou kampaň. Lauriston po bitvě právem tvrdil, že to byl především Boudet, kdo armádu zachránil, a podobný názor zazněl i z dalších povolaných úst. Jean Boudet na osudovém zvratu měl vskutku velkou zásluhu, možná větší než sám Kellermann...
Krátce po bitvě byla v Alessandrii podepsána dohoda, podle níž Rakušané celou Lombardii vyklidili a stáhli se na východ až za řeku Mincio. Během jednání, která tomu předcházela, ukázal generál Dupont jednomu rakouskému zplnomocněnci na Boudeta, v závěru bitvy raněného, a řekl:
„To on vám zasadil poslední úder!“
Marengem skončilo Bonapartovo druhé italské tažení a První konzul se mohl vrátit do Paříže silnější i mocnější než kdykoliv předtím...

Sedm let v pozadí
Pokud čekal Jean Boudet po bitvě odměny, pocty či prestižní velení, byl velmi zklamán. První konzul scénář celé bitvy z politických důvodů přepisoval ve svůj prospěch a mnozí z těch (Kellermann je také dobrým příkladem), kterým měl být Bonaparte vděčen, se ničeho nedočkali, či dokonce za jiné interpretace událostí upadli do nemilosti; byla-li komu přiznána role „spasitele“ (a „mučedníka“), byl do ní situován padlý Desaix...
Teprve po více než roce si hlava Francie na generála od Marenga vzpomněla, nejspíše ve vztahu k jeho zkušenostem v Karibském moři. Na ostrově Santo Domingo (Haiti) totiž došlo ke vzpouře barevných obyvatel proti francouzské koloniální nadvládě, do jejíhož čela se postavil vzdělaný Afričan Toussaint-Louverture. Francii prokázal cenné služby v boji proti Španělům, za což jej Direktorium roku 1796 učinilo divizním generálem, a on v této hodnosti, na čele místní armády, bojoval úspěšně proti Britům. Jeho popularita stoupla tak, že dokázal v boji o moc odstavit všechny své soupeře, a v květnu 1801 vyhlásil autonomii ostrova, přičemž sám sobě přiřkl novou ústavou doživotní guvernérské plné moci.
Bonaparte byl od první chvíle, kdy dostal o Toussaint-Louverturově převratu (nazývat jej národně osvobozeneckým bojem by bylo přitažené za vlasy) zprávu, odhodlán pokořit odbojnou kolonii silou a vyslal přes oceán expedici 32 000 vojáků; Boudet v ní byl jedním z několika divizních velitelů.
Dne 3. února 1802 se vylodil v čele 4000 mužů u Port-Républicain (což byl dobový název Port-au-Prince) na západní straně Santo Dominga a nedlouho poté začaly tvrdé boj o okolní pevnůstky, leč s podporou baterií z válečných lodí admirála Latouche-Trévilla pokračoval úspěšný postup a 6. února padlo přístavní město do francouzských rukou. Boudet si tu počínal způsobem, který mu sloužil ke cti, což uznal i Toussaint-Louverture, který v jednom dopise svému synovci uvedl:
„Poznávám v něm (...) čestnost a přímost dobrého velícího francouzského důstojníka.“
            V půli září 1802 se Boudet vracel ze Santo Dominga do Evropy a na cestu jej provázel velmi pochvalný list generála Leclerca, Bonapartova švagra a vrchního velitele celé expedice. Ono odplutí znamenalo i Jeanovo štěstí, neboť francouzské expediční síly nedlouho poté postihla epidemie žluté zimnice, jíž podlehl i Leclerc...
Znak generála Boudeta jako hraběte císařství
Roku 1804, v souvislosti s vyhlášením císařství a k připomínce výročí slavné bitvy u Marenga, dostal Boudet rovnou komandérský kříž nového řádu Čestné legie. V té době byl služebně přidělen do sboru generála Auguste Marmonta a v prostoru Utrechtu velel pětitisícové divizi. Podobně jako většina armády se chystal na invazi do Anglie, k níž nedošlo, a s Marmontem pak pochodoval napříč Evropou až k Terstu na Jadranu. Až do roku 1806 zastával vojensko-administrativní funkce v oblasti Verony a v dubnu roku 1807 byl se sborem maršála Bruneho převelen ke Kolbergu, pod Bernadottem obléhal Stralsund. Z pohledu stěžejních operací válečných kampaní to znamenalo, že působil příliš daleko od hlavních událostí, značených jmény Slavkov, Jena, Pruské Jílové či Friedland, přesto císař jeho zásluhy ocenil po tylžském míru italským řádem Železné koruny. V následujícím období působil jako atašé v Brémách, v Kielu jako vojenský poradce dánského korunního prince a poté oblastní velitel ve francouzském Lyonu, stále k plné Napoleonově spokojenosti. Nestěžoval si, že přichází o slávu, plnil svěřené úkoly jako voják, oddaný vrchnímu veliteli i zemi, jejíž uniformu nosil. Ačkoliv zůstával v pozadí, patřil mezi ty, o nichž se dalo říci, že jejich krev patří císaři, a roku 1809 to měl několikrát svrchovaně dokázat.

Obránce Esslingu
Koncem zimy roku 1809 už bylo vcelku jasné, že se schyluje k válce s rakouským císařstvím a Napoleon přeskupoval svoje síly na nárazníkovém území Rýnské konfederace, tedy jím ovládaného Německa. Dne 21. února vytvořil tzv. 4. observační sbor Rýnské armády pod velením maršála André Massény, vévody z Rivoli, a jednu ze čtyř divizí (v celkové síle 7171 mužů) svěřil Jeanu Boudetovi. Na počátku dubna tábořila tato divize v prostoru bavorského Ulmu a nedlouho po zahájení válečných operací přešla pod jiné těleso, nejprve pod uskupení generála Oudinota a poté pod maršála Davouta. Velkých bitev na bavorském území se účastnila jen okrajově, s Napoleonovými hlavními silami došla až do Vídně a byla opět přičleněna pod Massénu, s jehož sborem překročila 20. května Dunaj.
            Massénovy síly, celkem tři pěší divize a přidělené jezdectvo, měly tvořit první sled smělé útočné operace, jejímž cílem byl útok na čekající rakouskou armádu arcivévody Karla. Jednotky, které veletok překonaly, se v první fázi jen rozvinuly do výchozího postavení na předmostí, Molitorova divize a Legrandova divize nalevo, směrem ke vsi Aspern, a Boudetova napravo, do vesnice Essling.
To, co následovalo, se rychle měnilo v drama. Než stačily přejít další jednotky, Rakušané zahájili v celé šíři fronty na obě vsi generální útok a vytrvali v něm po celý den. Dunajská hladina navíc v důsledku jarních vod stoupala, mosty z pravého břehu na nástupní ostrov Lobau se trhaly a Francouzů na levém břehu u Aspern i Esslingu přibývalo jen málo.
Ves Essling se, stejně jako Aspern, musela změnit v pevnost i hráz a neměla k tomu dobré předpoklady. Byla protáhlá od východu k západu, s návsí, rybníkem a jedinou ulicí, zprava se navíc prostíraly zahrady s dosti otevřeným terénem. Jen na severu měla pevný obranný bod, zdí obehnanou zahradu Grosse Garten a v ní mohutnou kamennou sýpku.
„Je to trojpatrová stavba postavená z cihel, délku má 36 metrů a šíři 10 metrů. Až k prvnímu patru mají zdi tloušťku 1,35 metru a dokáží odolat dělům. Nahoře činí tloušťka už jen metr. Vrata i okenice jsou solidní, obitá dvěma vrstvami prken. Okna mají rozměry 1,16 metru na výšku a 1 metr na šířku. Ta v přízemku jsou 1,65 metru nad zemí. Ve střeše se nacházejí vikýře a štíty jsou proraženy kulatými, zamřížovanými otvory. Celá stavba čítá 48 oken či průduchů a 400 mužů ji snadno ubrání,“ uváděly memoáry maršála Massény, které, pokud šlo o zbytek vsi, konstatovaly:
„Spodní část Esslingu nemá význam, dá se snadno dobýt a těžko ubránit. (...) Lze tu vést boj zcela řádným způsobem a záložní jednotky rozmístit v okolních lukách. Jedinou nevýhodu představuje, že tu můžete být snadno z prostoru mezi sadem o Dunajem obklíčeni.“
Velení nad celou obranou Esslingu, tedy nad Boudetovou divizí a částí Lasallova lehkého jezdectva, svěřil Napoleon maršálu Jeanu Lannesovi, vévodovi z Montebella, jenž přijel už ráno za Napoleonem a čekal na příchod svého sboru; rozbité mosty však zapříčiní, že z něj dokáže přejít řeku jen zlomek.
První útok podmaršálka Dedoviche, vedený spíše jako průzkum bojem, Boudetovi muži odrazili a ani s dalšími střety neměli problém, neboť Rakušané útočili vlažně, jako kdyby se bez větších ztrát snažili najít v obraně co nejslabší místo. Generálovi stačilo nasadit dva ze tří pluků, jimiž disponoval, třetí zůstával v záloze a oné neděle 20. května nepřišel ani o jediného muže. Tíhu bojů na tomto úseku neslo spíše francouzské jezdectvo a obránce Esslingu ohrožovala víc kanonáda, než šturmy pěšáků. V podvečer se situace přiostřila. Rakušané začali útočit na Essling i z východní strany, leč neprorazili a ves zůstala po celou noc Francouzům.
V pondělí ráno 21. května sršeli Napoleon i Lannes, většina jehož sboru v noci dorazila, optimismem a císař Francouzů usoudil, že je čas přejít do útoku. S mohutnou podporou dělostřelectva a jezdectva zahájil Lannes z pravého středu útok, jehož úkolem bylo prorazit rakouské pozice a stočit se doleva, směrem na Aspern. Z této vsi by pak zaútočil Masséna, jehož úder by představoval druhou čelist kleští, svírajících Karlovu armádu. Boudetova divize dostala rozkaz setrvat v Esslingu a čelit podle potřeby té části Rakušanů, které by Lannesův útok odřízl od arcivévody Karla.
Vše vypadalo v teorii dobře, jenže rakouské sbory kladly odpor nesmírně houževnatě a s podporou jezdectva i děl přecházely místy i do protiútoků. Lannesův postup vbrzku ustrnul, maršál ale přeskupil síly a zaútočil znovu s tím, že jej podpoří Davoutův sbor, který měl co nevidět přijít přes Dunaj. Jenže nepřišel, plovoucí překážky, posílané rakouskými pontonýry po rozvodněné řece, most v hlavním korytu definitivně protrhly a císař zakrátko pochopil, že mu nezbývá než ústup po neporušeném mostě přes malé dunajské rameno na rozlehlý ostrov Lobau. Začal boj o přežití a záchranu všech, kteří nyní byli na levém břehu.
Jakmile Rakušané pochopili, co protivníka potkalo, znásobili nápor a pro obránce Aspern i Esslingu nastalo peklo.
„Granátníci zaútočili směrem na sýpku, přičemž museli procházet skrze zuřivou palbu Boudetových mužů zpoza zdí Grosse Garten. Obě strany se střetly na bodáky. Zahradní zeď jim v tom sice překážela, muži se však zuřivě bodali skrze proražené otvory a střílny v hradbě. Georgyho granátnický prapor (rakouský, vyčleněný z pěších pluků LIR 42 a LIR 46) dorazil až ke kovaným vratům mohutné sýpky, marně se je pokoušel vyrazit, přičemž granátníci pálili do oken a vikýřů, z nichž jim střelbou z mušket odpovídali Boudetovi muži...,“ vzpomínal generál Savary na to, jak vypadala situace u Esslingu mezi desátou dopolední a polednem.
Oněch útoků se odehrálo do tří odpoledne celkem osm. Útočníci neumdlévali, jejich počet se zvětšoval a obránci museli vzdorovat náporu ze tří směrů, od severu, severozápadu i od východu takřka současně... Lindenauova granátnická divize nakonec pronikala kolem západního okraje Esslingu a mířila obráncům do zad....
Útok obrovské přesily z několika směrů byl na Boudetovy muže příliš, vyčerpaná, prořídla divize začala kolem třetí hodiny odpolední všechny pozice v Esslingu až na sýpku vyklízet a mnozí vojáci se dali na útěk. Marně na ně maršál Lannes křičel slova, která zaznamenal plukovník Lejeune:
„Pojďme, do toho, přátelé! Nepřítel na nás nemá a my jsme stejně dobří jako u Marenga!“
Boudet křičet nemohl, byl zabarikádovaný s tirailléry v sýpce, kam se uchýlil, když rakouský útok jeho muže z Grosse Garten vyhnal. Sýpka-pevnost představovala jediný bod, který ve vsi Francouzi udrželi.
U osady Mühlau, těsně u dunajského břehu a mostu na ostrov Lobau, zastavila prchající vojáky Boudetovy divize Napoleonova garda a její část vzápětí vyrazila pod velením generálů Rappa a Moutona, aby dobyla Essling zpět. Za cenu značných obětí se to povedlo, Francouzi se probili až k oné kamenné sýpce a její obránce i s Boudetem vysvobodili z obklíčení. To, že se sýpka ubránila, přitom představovalo veliké štěstí, které vše usnadnilo; šlo přece o klíčový obranný bod a Napoleon pak velice vyzdvihl, že jej Jean Boudet uhájil. Ti, co po jeho boku zbyli, vyklidili ves až navečer, když se evakuace chýlila ke konci.
Aspern a Essling znamenaly pro Napoleona porážku, Boudetovi však vynesly novou slávu a ocenění, neboť to, že se pravé křídlo nezhroutilo, bylo i jeho zásluhou!

Kým dokážu Boudeta nahradit?
Po šestitýdenní přestávce vyrazil Napoleon přes Dunaj do nové bitvy, která měla předchozí prohru odčinit. Dostala jméno podle lokality Wagram (přesněji se městys jmenoval Deutsch-Wagram), trvala dva dny a na tom, že se druhého dně změnila ve francouzské vítězství, měl velký podíl Boudet, který dokázal udržet pozici na levém křídle, mezi Napoleonovým středem a Dunajem.
„Generál Boudet prokázal velkou odvahu a smělost; ani v jediném okamžiku nepokládal nic za beznadějné,“ zdůraznil po bitvě ve svém hlášení maršál Masséna.
Napoleon Boudetovi řekl, že armádu v kritické chvíli zachránil. Možná to bylo poněkud nadnesené, zcela jistě ale šlo a odvrácení hrozby zhroucení celého středu sestavy, i když ke stabilizaci situace nepřispěl jen on sám. Stejně tak mohl císař poděkovat podmaršálku Klenauovi, jednomu ze svých protivníků. Jeho 6. sbor už totiž měl Boudeta téměř na lopatkách, postoupil pět kilometrů do nepřátelského boku a s přijatelným rizikem mohl nechat osamělou divizi stranou. Stačilo se stočit, udeřit z týlu na střed francouzské sestavy, jenže rakouský podmaršálek zavelel svým jednotkám zastavit!
Proč?
Mohly za to nedostatek bojovnosti rakouského velitele, obecná dispozice, nařizující postup všech pravokřídelních sborů naráz a v jedné linii, nebo byl příčinou nečekaný úspěch a z něho plynoucí obavy o vlastní bok či týl, po onom pětikilometrovém průniku nekrytý? Byla to paradoxní a tragická situace. Klenau, který se ráno opozdil a na něhož zbytek armády s generálním útokem čekal, po pár hodinách prorazil, načež zůstal stát a čekal na ostatní! Měl na dosah nesmrtelnou slávu, zvrat v bitvě směrem k naprostému vítězství, které mohlo znamenat počátek Napoleonova pádu. Čekal, váhal, zvažoval a hvězdný okamžik, který mu Štěstěna nabídla, minul...
Masséna proslulým bočním přesunem trhlinu v sestavě uzavřel a silně prořídlá divize Jeana Boudeta zakončila boje u Wagramu odpoledne opětovným dobytím Aspern. Císař jejího velitele vyznamenal velkokřížem Čestné legie, pro generála to už ale byla poslední bitva. Nedlouho po ní jej začala trápit dna s úpornými bolestmi hlavy i nohy. Lékaři mu radili, ať opustí armádu a léčí se někde ve francouzských lázních, on však odmítl se slovy:
„Nikdy! Nebudu odpočívat, když moji vojáci bojují.“
Jednal podle toho, postupoval na Moravu a v čele své divize dorazil až k Moravským Budějovicím. Tam se v noci ze 13. září jeho stav zhoršil natolik, že generál pobočníkovi řekl:
„Napište paní Boudetové, že můj poslední výdech patřil jí, Francii a císaři.“
Což byla téměř obdoba věty, kterou napsal své ženě Lasalle.
Generál, jenž musel svůj poslední dopis choti nadiktovat, v listu neříkal, že umírá, jen prostými slovy mezi řádky oznamoval, že až k ní ono psaní dorazí, bude on už mrtev.
Nemýlil se.
Zemřel 14. září v 7:00 ráno v Moravských Budějovicích (byť zdejší farní kronika Protocollum domesticum uvádí 13. září) a v posledních větách znovu mluvil o své zemi i svém císaři. Pobočníkům u lůžka nakonec řekl:
„Přátelé, buďte šťastnější než já, padněte na poli cti.“
Sedm desetiletí stará vlastivědná práce F. Jecha Obrázky z Moravských Budějovic uváděla, že příčinou smrti se stalo zauzlení střev.
V Moravských Budějovicích byl Boudet, podle místních kronik s nevídanou nádherou a dle katolického obřadu, pochován na zdejším hřbitově, na něm se ale přestalo pohřbívat roku 1913 a roku 1921 byl zrušen. Podle sdělení památkářů z Moravských Budějovic byl tehdy odstraněn náhrobní kámen a na hrob se zapomnělo. Dnes se na místě hřbitova rozkládá proti kapli svatého Jana Nepomuckého park; generála údajně připomíná prostý kámen v trávě.
Kámen v parku v Moravských Budějoicích, jediná Boudetova připomínka...
Někteří pamětníci a mnozí historikové včetně těch nejrenomovanějších tvrdili, či alespoň připouštěli možnost, že Jean Boudet spáchal sebevraždu v důsledku nemilosti, do které údajně upadl, neboť mu prý Napoleon tvrdě vyčetl ztrátu oněch deseti děl u Aspern. Toto uvádí i Jean Tulard v Dictionnaire Napoléon a stejná informace je obsažena také v jinak důkladně informovaném Sixtově životopisném slovníku napoleonských generálů. Je to nepodložené a mylné tvrzení, spíše kýmsi zlovolně rozšířená fáma. Napoleon Boudetovi ztrátu oněch děl nevyčetl jediným slovem a na zprávu o generálově smrti reagoval podle svého sekretáře Bourrienna výkřikem:
„Kým, k čertu, dokážu Boudeta nahradit!“

středa 18. července 2018

Major Pescheloche: „Černý Tulipán“ smrtelně raněný u Slavkova

Následující článek Jakuba SAMKA o jednom ze zapomenutých vojáků od Slavkova i o pozoruhodném webu jsme se souhlasem autora převzal z https://www.austerlitz.org/cz/
Prostor pravděpodobného posledního boje majora Peschelocheho na výřezu z Beauvoisinovy mapy bitvy u Slavkova


Nadační fond „Ztracení lidé“ vznikl v roce 2017 jako nezisková organizace, která si za svůj cíl určila nalézat a identifikovat oběti napoleonských válek na území České a Slovenské republiky.
Zakladatelka fondu Klára Čudrnáková na webu ztracenilide.cz píše: „Počty vojáků, kteří v našich dvou zemích byli uloženi k věčnému spánku, jdou do desetitisíců a v naprosté většině případů jsou tyto události už zapomenuty. Netýká se to zdaleka jen domácí, tehdy c.k. rakouské armády: boje v letech 1798 – 1800, tažení maršála Suvorova do Itálie, zde zanechalo příslušníky armády rakouské (což tehdy obnášelo velkou část Evropy), ruské a také francouzské, kteří se sem dostali jako zajatci. Tažení roku 1805 je nejznámější, nepřežilo ho zde mnoho vojáků rakouských, ruských i francouzských. Tažení roku 1809, tzv. dunajské, zde opět zanechalo tragický počet vojáků armády rakouské a francouzské. A nakonec ofenziva roku 1813 zde zanechala nejen padlé z bitev v severních Čechách, ale hlavně, a to je skutečnost téměř neznámá, se na území dnešní České republiky vozili ranění až z bitvy u Lipska. Těchto míst je velmi mnoho a vojáci, figurující v seznamech zemřelých, pochází doslova a do písmene z celé Evropy. Všechny tyto „zapomenuté lidi“, kteří doplatili životem na válečnou mašinérii, jsme se rozhodli, v rámci možností, identifikovat a připomenout.“
Jeden z posledních objevů se týká okolností smrti jednoho z vyšších důstojníků Napoleonovy armády. Objev je tím zajímavější, že major (posmrtně snad povýšený do hodnosti plukovníka) Joseph-Louis Pescheloche nefiguruje mezi 1537 padlými a smrtelně raněnými biografického slovníku sestaveného Deniellou a Bernardem Quintinovými (Archives & culture, 2004), ač podle dvou dostupných pramenů zemřel v přímé souvislosti s bitvou u Slavkova.
 Podle Matriky římskokatolické církve města Hustopeče u Brna zemřel Ludwig Pescheloche v domě č.p. 186 dne 4. prosince 1805 ve věku 40 let. Příčinou úmrtí bylo devítinásobné bodné zranění. Lze předpokládat, že byl uložen do hrobu na místním hřbitově.
Více informací matrika neposkytuje. Kdo byl Ludwig, neboli (Joseph-) Louis Pescheloche?  Heslo PESCHELOCHE (Joseph-Louis) z Biographie nouvelle des contemporains, ou dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrtis, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers, t. 16, Paříž 1824; s. 178-180, poskytuje určitou odpověď. Přičemž životní osudy tohoto muže vykresluje barvitě, s obdivem, a majorovu smrt podává velmi odlišně od výše zmíněné matriky.
Joseph-Louis Pescheloche
Plukovník 15. dragounského pluku, důstojník Čestné legie, se narodil 19. srpna 1751 v Besançonu, departement Doubs, do znamenité rodiny a dostalo se mu dobrého vzdělání. Zvolil si vojenské řemeslo a jako obyčejný voják vstoupil do pluku Flanderského 30. června 1768. Roku 1770 se stal kaprálem a ve stejné hodnosti byl i o dva roky později, když byl z laskavosti propuštěn ze služby, aby se podle přání svého otce mohl věnovat kariéře v advokacii. Mladý Pescheloche zúročil svá studia práva dobře. Stal se advokátem a rád věnoval svou péči a talent zvláště nejchudším ze svých klientů, a jeho dobré srdce stavělo na první místa vdovy a sirotky. Od ústvitu revoluce byl znám jako z jejích nejvěrnějších a současně nejmoudřejcích obránců a 1. září 1789 byl jmenován aide-majorem národní gardy v Paříži, kde dlouho žil.[1]) Ústavodárné shromáždění jej v této funkci vyslalo do Nancy, aby zde obnovil pořádek.[2]) Byl kapitánem 30. četnické divize, když se dostavil k armádě, která brzy vyrazila na Trèves; zajistila Valenciennes a Lille, a pronikla do Brabantska. Stále v předvoji, dostalo se mu od jeho kamarádů přezdívky l’Intrépide, Nebojácný.
Pescheloche se postupně stal adjunktem adjutant-generálů a vrchním adjutantem.[3]) Generál Joubert jen pověřil velmi důležitou důvěrnou misí v zájmu Holanďanů. Přednosti dostál se ctí a projevů uznání se mu od jeho generála dostávalo často i nadále. Jako schopný důstojník[4]) obdržel zanedlouho vrchní velení v Bois-le-Duc a novou misi, tentokrát do Londýna, kde získal pro francouzský charakter zalíbení a uznání. Jeho píle a bystrost byla korunována úplným úspěchem a 14. prairialu roku 7 (2. června 1799) byl Pescheloche jmenován šéfem eskadrony a adjunktem při 1. jezdeckém pluku, jehož se stal kmenovým příslušníkem 8. pluviôse roku 11 (28. ledna 1803)[5]) a 6. brumairu následujícího roku (29. října 1803) získal jmenování majorem 15. dragounského pluku. Stále známý pod přezdívkou l’Intrépide, kterou mu udělili jeho kamarádi dříve, se vyznamenal ve všech taženích a srážkách jako statečný, neúnavný a mimořádně talentovaný.
Nejvíce na sebe upozornil v bitvě u Slavkova[6]), a také zde slavně zakončil svou kariéru. V této pamětihodné srážce, kde s nejvyšší statečností vedl útok svého pluku a na kusy rozsekal kolonu 4000 mužů, byl vážně zraněn do kolene. Jeho odvahu to nijak nesnížilo a v bitvě pokračoval. Vítězství patřilo francouzským praporům. „Jeho roztříštěná přilba,“ vypráví historik, „jeho zlomený palaš a otevřené zranění dokládaly jeho nasazení. Vjel do vsi, aby odsud vyhnal několik hulánů, kteří se zde ještě bránili. V tom jej zabila rána z pistole vypálená z bezprostřední blízkosti; padl do náruče svých dragounů zvolaje: ‚Nezastavujte, přátelé! Vítězíme!‘ A vydechl naposledy. Slovo vítězíme bylo jeho posledním.“ Pescheloche byl nazítří po své smrti jmenován plukovníkem. Když se velkovévoda bergský (Joachim Murat, poté král neapolský) [7]) dozvěděl o smrti tohoto hrdiny, s bolestí pronesl: „Ztráta plukovníka Peschelocha je velikou a neblahou.“ Tato slova vydají za jakoukoli smuteční řeč.
***
Tím slovník proslulých současníků majorův příběh uzavírá. Mezi slovníkem obsahujícím tisíce hesel a jednoznačným zápisem v matrice dáváme přirozeně přednost matrice. Devět bodných zranění zdá se odpovídat zmínce o boji proti rakouským hulánům. V sestavě Kienmayerova předvoje jich na 150 nasazeno bylo (od pluku Merveldt č. 1 a Schwarzenberg č. 2) a bojovali na stejném úseku bojiště jako 15. dragounský pluk, jehož majorem byl právě Pescheloche. Zmíněnou vsí by mohla být Telnice, Újezd, nejspíše snad Žatčany. Rána z pistole jej zasáhnout mohla, ale kromě ní tedy utrpěl devět bodných zranění, jimž podlehl v průběhu evakuace, cestou na Mikulov a Vídeň, 4. prosince 1805 v Hustopečích.
V čem se naopak mohla snadno mýlit matrika, je věk zemřelého odhadnutý na 40 roků. Ve skutečnosti tedy bylo majorovi 54 let.  V září 2017, jak právě zjišťuji, byl na eBay prodán brevet majora Peschelocha, za 533,95 eur. Utekl nám o několik málo měsíců. Zbyl po něm na internetu jen tento výstřižek:
 Životní příběh nadaného advokáta, který, ač z dobře situované rodiny, brání především chudé, je nadšený pro revoluční ideály a neváhá je bránit se zbraní v ruce snad vzdáleně připomíná příběh Juliena de Saint-Preux z francouzské dobrodružné komedie Černý Tulipán, s Alainem Delonem v hlavní dvojroli.


[1]) 10. batalion, Saint-Roch; aide-major Pescheloche bydlel v ulici de Petits-Champs, jak uvádí Etrennes Aux Parisiens Patriotes, Ou Almanach Militaire National De Paris z roku 1790; pozn. překl.
[2]) Tzv. aféra v Nancy, tři pluky posádky města Nancy (pluk 23. du Roi, švýcarský 78. Châteauvieux a jezdecký pluk 2. Mestre-de-camp Général) se v srpnu 1790 po předchozích nepokojích způsobených opožděnými výplatami v únoru zvýšeného služného, údajnými nesrovnalostmi v účetnictví pluků a nespokojeností s dekretem Národního shromáždění, který měl problém vyřešit, vzbouřily; vzpoura byla na základě dekretu Národního shromáždění ze 16. srpna tvrdě potlačena 31. srpna jednotkami pod velením generálporučíka markýze de Bouillé; pozn. překl.
[3]) Výraz vrchní adjutant (adjudant en chef) je nezvyklý; může znamenat prvního adjunkta mezi adjunkty sloužící při konkrétním štábu, anebo jde o zkomolenou zkratku výrazu adjudant général chef de bataillon/escadron – což by ovšem protiřečilo níže zmíněnému jmenování šéfem eskadrony; pozn. překl.
[4]) Slovník zde používá výraz „officier supérieur“, což znamená především „vyšší důstojník“ – nicméně níže je explicitně řečeno, že byl až pozdeji povýšen do hodnosti šéfa eskadrony, což je první hodnostní stupeň vyšších důstojníků; pozn. překl.
[5]) Štábní adjunkti (adjoints à l’état-major) byli převážně kapitáni (ale mohli to být také šéfové batalionu či eskadrony), sloužili v divizních a hlavních štábech, a administrativně patřili k plukům, u nichž byli vedeni jako nadpočetní; Pescheloche tedy v lednu 1803 ukončil službu štábního důstojníka a dostal velení eskadronám 1. jezdeckého pluku, který byl tou dobou již 1. kyrysnickým; pozn. překl.
[6]) 15. dragounský pluk byl součástí 4. dragounské divize generála Bourciera a její 1. brigády, které velel brigádní generál Laplanche; divize přibyla na bojiště spolu s Friantovou divizí pod velením maršála Davouta a bojovala na jižním úseku v prostoru Sokolnice, Telnice a Újezda; 15. pluk měl 22. listopadu 1805 ve stavu 338 mužů a biografický slovník padlých a smrtelně raněných od manželů Quintinových neuvádí žádné jeho ztráty, a nezmiňuje ani smrt majora Peschelocha; pozn. překl.
[7]) Velkovévodou bergským se Murat stane až v březnu 1806; pozn. překl.