sobota 18. srpna 2018

WELLINGTON PAVLA B. ELBLA - ukázka z knihy

Spolu s II. svazkem mého Napoleona vydalo nakladatelství AKCENT objemnou monografii jednoho z největších soupeřů císaře Francouzů a Pavel B. Elbl (autor např. monografie maršála Bernadotta) mi laskavě poskytl část rukopisu. I bez něj bych vám knihu doporučil, ukázka vás ale přesvědčí nejlépe a já mohu jen dodat, že WELLINGTONA si můžete objednat u nakladatele na adresách uvedenách zde:
http://vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php
(viz i prolink v nadpisu)


1. Zasmušilý jinoch
Arthur Wellesley, budoucí první vévoda z Wellingtonu, byl typickým irským dítětem 18. století, hluboce poznamenaným dobou a místem svého zrození, přestože kořeny jeho rodiny pevně tkvěly ve staré Anglii. Nutno ovšem dodat, že vlivem jistého druhu tehdy tak široce uplatňované výchovy si již od útlého věku odnesl do dalšího života přezíravost a nadřazenost vůči všemu irskému a za Ira se nikdy nepovažoval, což je vzhledem k charakteru anglické okupační moci snadno pochopitelné. Sám to později okomentoval sarkastickými slovy s nádechem pro něj tak typického humoru:
            Když se někdo narodí ve stáji, neznamená to ještě, že je kůň.“

Kořeny
Po celý dlouhý život si Arthur v sobě nesl jistý pocit osamělosti a izolace, který pramenil ze skutečnosti, že jako mladý hoch náležel k „obležené“ protestantské menšině v jinak zcela katolické zemi s dávnou tradicí pocházející od dob Svatého Patrika. Lze tedy zcela jednoznačně říci, že z tohoto hlediska rozhodně nebyl tím pravým Irem. Irsko bylo ve své podstatě nejstarší britskou kolonií a angličtí dobyvatelé si tam vlastně přicházeli vzít to jediné, co mělo v té době na ostrově nějakou cenu – pozemky. Statkáři, důstojníci a královští úředníci z Anglie vytvořili záhy v Irsku vládnoucí kastu, jakýsi uzavřený svět sám pro sebe. Něco obdobného bylo později charakteristické i pro nadvládu Angličanů nad Indií.
V posledních desetiletích 18. století pociťovala irská aristokratická protestantská enkláva neustále narůstající nacionalistický tlak, jenž vzbuzoval obavy z blížící se katastrofy a případného výbuchu nezvladatelného násilí. Nicméně Wellingtonovy osobní kontakty s katolicismem postrádaly běžnou divokost náboženských rozepří. Ačkoliv byl ve svých politických názorech přirozeně konzervativní, jeho raná výchova odehrávající se v Irsku a zejména jeho zkušenosti z pozdějších krutých bojů na Pyrenejském poloostrově po boku katolíků ho povzbudily k zápasu za odstranění trestněprávních předpisů, jež na katolíky tak těžce doléhaly. S tím také souviselo pozdější úsilí o dosažení katolické emancipace. Nicméně dlouholeté snahy byly úspěšně završeny až v roce 1829.
Wellingtonův postoj vůči vojenské disciplíně a parlamentním reformám nám umožňuje spatřit jeho hluboce zakořeněnou obavu z nevyzpytatelného vzbouřeného davu a zahledění se do dob, kdy se společenská pyramida zdála neotřesitelnou a vládnoucí elity disponovaly ozbrojenou mocí, o kterou se mohly kdykoliv opřít.
Sociální, ekonomické a politické změny v období od Wellingtonova narození až do jeho skonu byly nesmírně závažné a hluboké. Populace Velké Británie vzrostla přibližně ze 13 milionů v roce 1780 na asi 27 milionů v roce 1851 a její rozmístění doznalo změn v tom smyslu, že nastal výrazný přesun z venkova do překotně se rozvíjejících měst. Revoluční změny v zemědělství umožnily toto rostoucí městské obyvatelstvo uživit, zatímco rychlý průmyslový vývoj, počínající transformací textilního průmyslu změnil, Velkou Británii na to, co bylo v době Wellingtonovy smrti možné bez nadsázky nazvat „továrnou světa“.
Pro dějiny Irska bylo naprosto typické jeho soustavné ohrožení dobyvatelskými vpády, ať to již byli Keltové v 6. století př. n. l., nebo Vikingové v 9. století n. l. Ve 13. století bylo Irsko kompletně dobyto Normany, avšak mnoho dcer gaelských (galských – keltských) knížat se provdalo za syny dobyvatelů, a tak se obě etnika vzájemně prolnula do té míry, že je bylo obtížné odlišit. V zemi se usadili i příchozí kolonisté z Anglie a od 15. století se zejména velká města stala prakticky anglickými, nicméně venkov zůstal neotřesitelně gaelský. Myšlenkou na znovudobytí „zeleného“ a neustále rebelantského ostrova se zabývali i Tudorovci, kteří byli přesvědčeni, že je nebudou schopni dokončit před rokem 1603. V roce 1609 nastala přistěhovalecká vlna protestantů z Anglie a Skotska a v roce 1641 vypukla rebelie proti osadníkům, vedoucí k válce, která kulminovala v rámci Cromwellovy invaze v roce 1649. Ačkoliv jím uskutečněné masakry v Droghedě a Wexfordu nebyly pravděpodobně v rozporu s porušením tehdejších válečných zákonů, zanechaly trvalé hořké dědictví.
Když král Karel II. nastoupil v roce 1660 na anglický trůn, většina katolických vlastníků půdy v Irsku si vedla lépe než pod Cromwellovou nadvládou, ovšem stále v sobě nesla bolestné zklamání. Karel zemřel v roce 1685 a jeho bratr Jakub II. se obrátil směrem ke katolicismu. Učinil hraběte z Tyrconnelu irským vicekrálem a na většinu rozhodujících míst dosadil osoby katolického vyznání. Nicméně Slavná revoluce z roku 1688 slibné naděje katolíků zmařila. Vilém III. Oranžský se vylodil v Irsku a porazil Jakuba v bitvě na řece Boyne 12. července 1690. Válku ukončil v roce 1691 mír v Limericku a ačkoliv se zdálo, že je vůči katolíkům smířlivý, triumfující protestanti ihned požadovali, aby nemohli vstupovat do parlamentu, hlasovat, zastávat právnické povolání, dále pak byli omezováni v armádě a válečném námořnictvu, nebo dokonce nemohli vlastnit koně v hodnotě více než pět liber. Omezení vlastnictví půdy zajišťovalo, že od roku 1778 bylo v držení katolíků pouhých pět procent irských pozemků. Nicméně katolické rolnictvo, propadající se do stále větší chudoby, vděčilo za svoji bídu především rostoucí populaci a nikoliv trestním zákonům. Hlad se stal v Irsku téměř všudypřítomným.
Vládnoucí vrstva se nacházela v naprosto odlišné situaci. Jednalo se o společenskou elitu, zastávající nejvlivnější úřady, jež byla definována především svým anglikanismem normanského, anglického, cromwellského, nebo dokonce gaelského původu. Existovalo však ještě jedno Irsko, jehož se uvedené změny sotva dotkly. Irsko, jež bylo „tajemné, opovrhované a tiše romantické.“ Nic nemohlo být vzdálenější od tohoto skrytého Irska, než vířící a kypící svět večírků a společnosti v ulici Sackville, v Lucasově kavárně poblíž dublinského zámku, který byl sídlem vlády, čaje v Kildare Street klubu a života v domech palladiánského stylu, jež se objevily v krajině a stály zde jako protestantské ostrovy v katolickém moři.
Uvedený palladiánský styl měl na „svědomí“ italský kameník Andrea di Pietro della Gondola, který si časem své jméno změnil podle Pallas Athény na Palladio. Své stavby navrhoval podle klasických ideálů založených na respektování pravidel římského architekta Vitruvia z prvního století před Kristem, jehož dějinný význam spočívá v dochování jeho díla, shodou okolností jediného spisu o architektuře, který z klasické doby máme. Vitruvius stanovil správné proporce, linie a tvary v tom smyslu, že dodržení pravidel stačilo k dosažení harmonie.
Palladio následoval svou prací Vitruvia a na sklonku života vydal v roce 1570 Čtyři knihy o architektuře, obsahující půdorysy a nákresy, principy a částečně i praktické rady. V anglicky hovořícím světě se stal hlavním Palladiovým propagátorem Inigo Jones, scénograf a architekt, který jeho práci objevil během návštěvy Itálie dvacet let po Palladiově smrti. Palladiánský styl se ve Velké Británii pojí zejména s takzvaným georgiánským obdobím. Jednalo se o spořádanou éru, jež započala v roce 1714 nástupem Jiřího I. na trůn a pokračovala po dobu kralování dalších panovníků toho jména a syna posledního z nich, Viléma IV., po jehož smrti v roce 1837 nastoupila královna Viktorie a s ní započala éra následující. Vraťme se však k Irsku.
Arthur Young, spisovatel zabývající se zemědělstvím, který navštívil Irsko v roce 1770, napsal, že se zde hovoří jazykem, jenž je opovrhovaný, vyznává se náboženství, které je ošklivé a chudí se v mnoha případech propadají do otroctví. Nelze se tak podivovat nad tím, že někteří lidé načrtli paralelu mezi venkovskými obyvateli Irska a dělníky na bavlníkových plantážích americké Karolíny.
Jedním ze statků navštívených Arthurem Youngem se stal i zámek Dangan v hrabství Meath, rozkládající se v blízkosti malého města Trim ve vzdálenosti jedné denní cesty dostavníkem od Dublinu. Povšiml si, že část panství byla proměněna v okrasné jezero s vlastními ostrovy, na něž byla radost pohledět, ale hovořilo velmi málo o zájmu jeho majitele o zemědělskou produkci. Vlastník se jmenoval Garrett Colley Wesley, hrabě z Morningtonu, vikomt Wellesley (od 1760), počínaje rokem 1764 první profesor hudby na proslulé Trinity College v Dublinu, skladatel takových okouzlujících kusů jako „Zde v chladné jeskyni, Lehce mne slyš, Okouzlující slečna“ a dalších. Jeho otec se narodil jako Richard Colley – nebo Cowley na zámku Carbury a byl členem rodiny, jež pocházela z anglického Midlands, žijící po tři sta let v Irsku, aniž by se v jejím rodokmenu objevilo jediné jméno irského původu. Colley zdědil v roce 1728 majetek svého bratrance Garretta Wesleye z Danganu, jehož jméno vzal za své. Novopečený lord Wesley posléze usedl v letech 1729–1746 v irském parlamentu za město Trim a 9. července 1746 mu král Jiří II. udělil titul barona z Morningtonu. Vděčná vláda dosadila Colleye do irské Sněmovny lordů a jeho syn Garrett (1735–1781), který zdědil otcův titul z důvodů jež nejsou zcela zřejmé pokračoval v rodinném vzestupu, neboť ho Jiří II. povýšil 2. října 1760 na prvního hraběte z Morningtonu.
Již 6. února 1759 se Garrett oženil s Anne Hillovou-Trevorovou (1742–1831), nejstarší dcerou lorda Arthura Hilla, pozdějšího prvního vikomta Dungannona. Anne svému manželovi porodila celkem pět synů a jednu dceru. V roce 1760 přišel na svět syn a dědic Richard Colley Wesley, jehož následovali v roce 1763 další syn William, dcera Anne v roce 1768, třetí přeživší syn Arthur v roce 1769 – hrdina našeho vyprávění a mladší synové Gerald Valerian v roce 1770 a Henry v roce 1773.
Jelikož Arthur měl dva starší bratry, žádným šlechtickým titulem se dlouho nemohl pyšnit. Nicméně jako syn hraběte byl oslovován jako „Honourable“ – Ctihodný. Své jméno Wesley změnil v roce 1798 na Wellesley, ale na to přijde řeč až později.
Pozastavme se však krátce u samotného roku 1769, neboť jak se někdy s oblibou říká, byl to „silný ročník“. Ve stejném roce jako Arthur spatřil světlo světa na malém středomořském ostrově jménem Korsika jeho osudový soupeř Napoleon Bonaparte, ovšem nelze zapomenout ani na jeho maršály Jeana Lannese, Nicolase Jeana-de-Dieu Soulta a politika lorda Castlereagha, jenž skýtal Wellingtonovi významnou politickou podporu. Nicméně tento „příděl“ z let krátce předtím nebo potom se netýkal pouze vojáků a politiků, ale i největších duchů nastávajícího věku, jakými byli kupříkladu Chateaubriand a madame de Staël i zatvrzelí odpůrci budoucího francouzského císaře Wordsworth a Coleridge, kteří ho nešetřili v próze ani ve verších. Samostatnou kapitolou je pak Ludwig van Beethowen 1770, který prvnímu konzulovi nejprve věnoval svoji třetí symfonii jménem Eroica, ale poté, co se stal císařem, první stránku s věnováním vztekle vytrhl. A byli tu i další: Hegel, Schlegel, Jackson, Adams, Canning, Metternich a sir Walter Scott 1771. Konečně nejednalo se pouze o lidi, ale i o světadíly, neboť v inkriminovaném roce, kdy se mimo jiné začala na britských ostrovech rozvíjet průmyslová revoluce, přistál proslulý kapitán James Cook v Botany Bay a do světových map tak bylo možné zakreslit nový kontinent – Austrálii.
Arthur Wellesley, vévoda z Wellingtonu, slavil své narozeniny vždy 1. května, nicméně někteří historici tvrdí, že se narodil již 6. března, nebo také 3., 29. a 30. dubna. Obdobný spor panuje i ohledně místa jeho příchodu na svět, a to zda-li k němu došlo na zámku v Danganu, v městečku Trim, v kočáře na cestě do Dublinu, v Dublinu samotném, nebo dokonce na palubě poštovní lodi. Jeho hrdí rodiče nicméně vždy prohlašovali, že porod proběhl v jejich dublinském domě č. 6 stojícím na Merrion Street. Z oken ložnice lady Morningtonové bylo přes malou zahradu možné spatřit okouzlující symetrii náměstí Merrion, které bylo jakýmsi pulsujícím srdcem společenské smetánky v Dublinu.
Svá raná dětská léta Arthur strávil především v Dublinu a v Danganu. Obdobně jako ostatní děti té doby se musel emocionálně podrobit světu, který žil prakticky bez citů a rodičovské náklonnosti. Sotva přišel na svět, očekávala se od něj poslušnost, píle, poctivost, tvrdá práce, chladný klid a zdrženlivost. Občas nějaké to podání ruky, ale více projevů lásky se očekávat nedalo. Podle jednoho současníka vyhlížel typický domov příslušníků vyšších tříd jako pevnost plná „chladu, tvrdosti, nelidské sebekontroly, jež amputuje jakýkoliv srdeční výhonek, jenž se jen trochu blíží vztahu přátelství, ohleduplnosti a pochopení, a který by přeci měl být základem každé zdravé rodiny.“ Děti byly vystaveny nemilosrdnému tlaku násilného formování charakteru, což se nepochybně hluboce podepsalo i na Arthurově duši a sehrálo značnou, ne-li zásadní roli v jeho praktickém krachu na poli manželské a otcovské lásky.
Zámek Dangan je v současné době pouhou ruinou původně dvoupatrové budovy s elegantními fasádami a výhledem na zelení zaplavenou krajinu v blízkosti vesnice Summerhill v hrabství Meath. Trosky stavby naznačují, že dům byl vybudován na architektonickém torzu, pocházejícím ze středověkého období, z dob, kdy mnohem více záleželo na bezpečnosti a účelnosti, než na vzhledu. Richard Wesley, první baron Mornington utratil obrovské částky za zahrady v celkové rozloze 600 irských akrů, jež zahrnovaly i jezero o 26 akrech s několika opevněnými ostrovy a loděmi. Zámek situovaný u kostela v Danganu poblíž silnice vedoucí do Trimu byl vystavěn na počátku 18. století, pravděpodobně brzy po roce 1700 a později rozšířen Arthurovým prvním synem Arthurem Wellesleym, druhým vévodou z Wellingtonu.
Malého Arthura jeho rodiče záhy poslali do nevelké diecézní školy v Trimu, stojící ve stínu rozbořené věže opatství Svaté Marie a zdejšího normanského hradu, pnoucího se nad řekou Boyne, symbolizujícího moc dobyvatelů. Nicméně v době, kdy dosáhl věku sedmi let, přestěhovala se celá rodina do Londýna, neboť hraběcí finance byly oslabeny muzikálními zálibami Arthurova otce do té míry, že „nejsme schopni vystupovat na takové úrovni, na jaké bychom měli.“ Zatímco velmi nadaný starší bratr Richard se vzdělával na Harrow, Etonu a Oxfordu, Arthur, který dával čím dál tím více najevo, že jeho pravým domovem je Anglie a Londýn, byl vyslán do Brownova semináře v King´s Road, kde, jak sám přiznal, byl „plachým, nečinným mladíkem.“ Na chlapeckou kolejní školu v Etonu odešel v roce 1781, ale jak řekl jeden z jeho raných životopisců G. R. Gleig, jenž sloužil pod jeho velením jako nižší důstojník na Pyrenejském poloostrově, měl se raději stát duchovním:
„Vedl skutečně osamělý život, život o samotě v davu, neboť převážně kráčel sám, často se koupal sám, a zřídka se účastnil buď kriketových zápasů, nebo závodů člunů, které byly stejně jako jsou dnes mezi studenty Etonu ve velké módě.“
Gleig rovněž píše, že „kromě toho neměl žádný úspěch jako student“ a zachovával si mezi svými současníky zcela zvláštní intimitu. Prostě řečeno byl mladým zasmušilým Irem v Anglii, stále ještě outsiderem s rodiči, jež byli „frivolními a nedbalými osobnostmi,“ které měly, jak se zdá, ke svému synovi dosti daleko. Nicméně navzdory svému charakteru se jistě dokázal obhájit, neboť při jednom ze zápasů v Etonu, v tomto věku tak obvyklých, přemohl Bobuse Smithe, bratra později proslulého dobrodruha Sidneye Smithe. Dokázal se zapojit i do jiných mladických dobrodružství, neboť když pobýval u své babičky lady Dungannonové v severním Walesu, byl zde důkladně opit mladým kovářem jménem Hughes, jenž byl po zbytek života velmi hrdý na to, že svým způsobem „porazil“ muže, který zvítězil nad samotným Napoleonem.

Co z toho chlapce bude
V květnu roku 1785, kdy zemřel jeho otec lord Mornington, bylo zřejmé, že rodinné finance se nacházejí v mnohem horším stavu, než se řada osob z okolí rodiny domnívala. Arthurův starší bratr Richard, nový hrabě Mornington, byl přinucen opustit Oxford, aniž by řádně ukončil studium ziskem akademické hodnosti a rovněž Arthur odešel z Etonu, aby zbývající peníze mohly být vynaloženy na potřeby bratrů Geralda a Henryho, již slibovali větší návratnost vynaložených investic. Lady Morningtonová se v roce 1785 přestěhovala do Bruselu, kde žila po boku právníka Louise Gouberta. Po krátkém a blíže nespecifikovaném studiu v Brightonu následoval Arthur svoji matku a pokračoval ve vzdělávání ve společnosti Johna Armytage, druhého syna movitého baroneta z Yorkshiru a rodinného přítele. „Velmi miloval hudbu a hrál dobře na housle, ale nikdy neprojevil žádný náznak jakéhokoliv druhu jiného talentu. Pokud mi moje paměť slouží, nebylo záměrem poslat ho do armády, jeho vlastním přáním, pokud nějaké měl, bylo žít civilním životem,“ napsal o mladém Wesleyovi Armytage. Nicméně jeho perspektivy v civilním životě začaly rychle blednout. Rodinný majetek v Irsku byl hluboce postižen zástavami a nedostatek peněz zapříčinil, že Arthur nemohl být vydržován na univerzitě, i když jistě disponoval nezbytným nadáním pro úspěšné studium. Duchaplný a ambiciózní Richard se stal jedinou nadějí celé rodiny a Arthur svého bratra považoval za „nejúžasnějšího člověka na celém světě.“ Richard si tuto odpovědnost zcela jistě uvědomoval a byl připraven využít svého vlivu, jenž vyplýval z jeho pozice lorda a křesla ve sněmovně k tomu, aby pro Arthura získal jmenovací dekret důstojníka, a to bez patřičného poplatku. Učinil tak jménem šestnáctiletého plachého chlapce, o němž jeho znepokojená matka lady Morningtonová bezradně prohlásila:
„Přísahám Bohu, že nevím, co s mým nemotorným synem Arthurem budu dělat. Je potravou pro prach a nic víc.“
Arthur tak měl spojit svůj osud s armádou a jen Bůh věděl, jak šťastná je to volba, neboť v jejích řadách nalezl své štěstí, poslání, naplnění a nehynoucí slávu.
Pravidelná armáda založená v roce 1661 byla dobrým místem pro důstojníky v okamžiku, kdy Velká Británie vedla válku, ovšem její řady se velmi rychle tenčily, když zavládl mír a důstojníci byli propouštěni s polovičními platy. Tato situace byla značně paradoxní, neboť právě z civilního života se většina mužů snažila uniknout. Tak tomu bylo i v době, kdy se rozhodovalo o Arthurově důstojnickém patentu. Ačkoliv britská armáda vyšla vítězně ze Sedmileté války (1756–1763), utrpěla naproti tomu trpkou porážku v průběhu Americké války za nezávislost. Tato válka byla velmi frustrující, neboť Britové zvítězili ve většině bitev, ale nakonec byli v roce 1781 přinuceni k ponižující kapitulaci u Yorktownu. Této kapitulaci předcházela rozhodující porážka v bitvě u Saratogy roku 1777. Celé věci neprospěla ani skutečnost, že stále větší počet Britů s kolonisty sympatizoval. Určitým svědectvím mohou být i slova generálmajora Williama Howeho, jenž byl do Severní Ameriky vyslán v roce 1775 a jednomu ze zdejších kolonistů se svěřil:
„Nepřeji si Váš krach, jako mnozí, nicméně zároveň nejsem schopen říci, že Vašemu podniku přeji úspěch.¨
Armáda se na britských ostrovech netěšila příliš velké úctě, což pramenilo především ze skutečnosti, že z důvodu absence policejních sil byla často povolávána k udržování veřejného pořádku. Netřeba dodávat, že si nezřídka počínala krutým a brutálním způsobem. Při pohledu na vznešenou společnost konce 18. století je poměrně snadné zapomenout na skutečnost, že stejně jako krásné klasické fasády architektonických staveb s rozměrnými okny a elegantními sloupovími často zakrývají mnohem méně vkusné prvky – Dangan je skvělým příkladem, tak i staré a nehezké „spodní proudy“  prolínají ze zmiňovaného století až do století následujícího. Ještě v průběhu Wellingtonova života se například konaly veřejné popravy, zrádci byli věšeni, škrceni, trháni a čtvrceni, posléze zaživa kastrováni, kucháni a jejich vnitřnosti páleny. Nicméně odpor vůči takovému barbarství bez ustání narůstal. Po rebelii Jakobitů v roce 1715 byly výše uvedené strašlivé tresty obnoveny, avšak po povstání v roce 1745 byli odsouzení kucháni a čtvrceni až po oběšení. Účastníci spiknutí z Cato Street, kteří plánovali v roce 1820 zavraždění členů vládního kabinetu, ke kterému náležel tehdy i Wellington, byli po smrti pouze sťati, přesto dal dav v průběhu exekuce najevo své pobouření pramenící z pohledu na přetínání páteří a šlach.
I prosté oběšení nezaručovalo rychlou smrt a přátelé odsouzených se často snažili postarat o to, aby se jim kat pověsil na nohy a urychlil tak jejich utrpení. Těla byla obvykle poslána chirurgům pro účely pitev nebo pověšena na nějakém vhodném místě jako varování pro ostatní obyvatele. Tak se například stalo s tělem Marie Theresy Phipoe, vražedkyně pověšené v roce 1797.
Mnoho populárních zábav, z dnešního pohledu spíše sportů, bylo velmi nebezpečných a do značné míry brutálních. V módě byly býčí a medvědí štvanice, kohoutí zápasy a podobně. Podle tvrzení francouzského návštěvníka Césara de Saussure si lid v ulicích bez nejmenších výčitek svědomí zcela evidentně užíval „házení mrtvých psů, koček a bláta na kolemjdoucí“ a to bez ohledu na okenní tabule či případné zranění.
V průběhu 18. století docházelo na britských ostrovech k rostoucímu počtu násilných bouří reagujících na hospodářské výkyvy. Krize v  textilním průmyslu vyvolala v roce 1719 nepokoje ve Spitalfields a v letech 1766 a 1767 pak došlo k hladovým bouřím v Somersetu a Wiltshire. Do největších obtíží se v souvislosti s hospodářskou krizí dostala Velká Británie na konci Sedmileté války a Americké války za nezávislost. Tehdy si vládnoucí elita uvědomila vážnou hrozbu pro své dosavadní výsadní postavení, zejména pokud by došlo k rozsáhlejším nepokojům.
Vyvrcholení této neklidné situace nastalo v roce 1780, kdy nestálý a protikatolicky zaměřený lord George Gordon získal širokou podporu z okruhu lidí shodou okolností znevýhodněných společenským vývojem. Volal především po požadavku politické reformy a zrušení aktu z roku 1778, který obsahoval první vstřícný krok vůči katolíkům. V okamžiku, kdy parlament jeho petici odmítl, propukly násilné nepokoje. Vše začalo útoky na katolické kaple připojené k zahraničním velvyslanectvím, jež byly jediné legálně povolené, a posléze pokračovalo s mnohem větší závažností před domy významných soudců a úředníků a známým vězením Newgate. Tento zcela evidentní útok na vládu a její instituce přivedl do Londýna nejméně 11 000 vojáků. Téměř 300 buřičů bylo zastřeleno a dalších 25 oběšeno. Nejenom vláda, ale i střední vrstvy byly zaskočeny rozsahem násilí a odhodlaným počínáním davu, což ve svém výsledku vedlo k velké obezřetnosti vůči jakýmkoliv politickým reformám.
Zásadní roli při zachovávání veřejného pořádku tak stále držela v rukou řadová armáda a spolehlivá domobrana, ač se to občas nevyhnulo problémům. V roce 1736 například kapitán městské gardy ve skotském Edinburghu John Porteous nařídil svým mužům vypálit na dav, který se oddával házení kamení při vykonávání popravy. Pět nebo šest buřičů za to zaplatilo životem. Kapitán byl odsouzen k trestu smrti za vraždu, a přestože se mu dostalo královské milosti, dav vtrhl do vězení, vyvlekl ho ven a zlynčoval. Jeden z anglických ústavních právníků jménem Dicey napsal:
„Pozice vojáka může být v teorii i v praxi obtížná. Jak již bylo řečeno, může být zastřelen vojenským soudem v případě, že neuposlechne rozkaz, a oběšen soudcem a porotou, jestliže uposlechne.“
Armáda byla nucena přihlížet k majetku a společenskému postavení osob, s kterými měla co do činění, neboť zatímco například do vzbouřených tkalců nebo horníků mohla střílet bez obav, věc se měla pochopitelně zcela jinak, pokud se jednalo o příslušníky střední třídy, s nimiž soudní porotci sympatizovali. V roce 1768 například úředník se soudní pravomocí nařídil vojákům střelbu do davu podporujícího reformu Johna Wilkese, v jejímž důsledku bylo 6 lidí zabito a 15 zraněno. Soudce byl posléze obviněn a souzen z vraždy, ale porota ho osvobodila, z čehož vyplynulo, že souzeni by neměli být ani samotní vojáci. Nicméně nepokoje provázející Gordonovy požadavky si žádné sympatie střední třídy nezískaly.
Bez ohledu na význam armády při podporování civilních úřadů a všeobecného pořádku byli vojáci určeni především pro nasazení na bojišti. Britská armáda se od svých kontinentálních „kolegyň“ do značné míry lišila, a to především z důvodu své ostrovní izolace. Mateřské území nebylo nutné bránit a pro konflikty v zámořských teritoriích se nejlépe hodila žoldnéřská armáda, pro kterou nebyl systém konskripce nutný.
Anglie v letech následujících po Slavné revoluci kráčela mílovými kroky po cestě k parlamentní monarchii, což se zcela zásadně odrazilo i v pozici stálé armády. Právní zakotvení britské armády tvořily zejména dva základní zákony: Bill of Rights – Listina práv, platící od roku 1689, a také zákon Mutiny Act – Zákon o vzpouře, který podléhal každoročnímu schválení. Bill of Rights umožňovala králi udržovat stálou armádu i v dobách míru, nicméně pouze se souhlasem parlamentu. Mutiny Act se v roce 1713 přerodil v základní armádní zákon, který pevně určoval početní stav armády v daném roce. Z dosud uvedeného tedy plyne, že armáda podléhala nejenom panovníkovi, ale i parlamentu.
Neblahým důsledkem tohoto zřízení a rovněž historických zkušeností se stala nepochybná nechuť k zavádění modernizačních opatření, a to nejenom z hlediska výzbroje, nýbrž i taktiky. Občanská válka a Cromwellova diktatura zapříčinily nemalou averzi vůči stálému pozemnímu vojsku i poněkud přemrštěnou podporu námořnictva. Řada velitelů pozemní armády nesla tuto skutečnost velmi nelibě a výjimkou nebyl ani William Darlymple, velitel pěšího pluku Queen´s Royal Regiment of Foot:
„Pozemní jednotky neznamenají v této zemi nic, přitom námořní pěchota je pouze dalším druhem vojáků.“
Konečným výsledkem tak byla nepřipravenost britské stálé armády na konflikt rozsáhlejších dimenzí. Potvrzení tohoto konstatování bychom snadno nalezli ve válkách o Rakouské dědictví, v Sedmileté válce, nebo v průběhu Americké války za nezávislost. Zejména v případě posledně jmenovaného konfliktu se plně projevila neexistence armádních regulací. Lieutenant-colonel – podplukovník William Darlymple projevil svůj názor na úroveň výcviku britské pěchoty v roce 1782 následujícím způsobem:
 „Neexistují dva regimenty, které by provedly přechod z linie do kolony a z kolony do linie stejným způsobem. Viděli jsme batalion, který se formoval na střed, další na křídlo. Některé regimenty se v tom samém manévru formovaly za střední podjednotky, některé před ně, jedna část velících důstojníků v jednom a tom samém tělese dává přednost sevřené formaci, další formaci otevřené.“
Britští důstojníci zkrátka nedokázali efektivně nakládat s většími armádními celky a formacemi a neúspěch ve válce v Americe uložil na bedra britské generality nalezení rychlého a účinného řešení. Léta od roku 1783 do roku 1809 se tak nesla v duchu uskutečňování řady reforem. První etapa tohoto úsilí vyvrcholila v roce 1792, kdy byl vydán reglement Rules and Regulations for the Formations, Field-Exercise and Movements, of His Majesty´s Forces. Tento dokument vložil do rukou britských důstojníků ucelený výcvikový systém určený pro všechny pěší pluky.
Druhá etapa reforem se zabývala rozložením hlavních složek pozemní armády, která se potýkala s nepoměrem mezi silami domobrany a pravidelnou armádou. V roce 1804 panoval stav, který byl z hlediska uskutečnění případných operací na kontinentu zcela neudržitelný, neboť armáda měla 30 000 mužů, zatímco domobrana přibližně 300 000 mužů. Ministr války a kolonií lord Castlereagh uskutečnil v roce 1808 reformu miličních jednotek, jejímž výsledkem byl v letech 1807–1812 nárůst pravidelné armády o 74 000 mužů.
     Uvedené reformy tak vytvořily z britské armády plně bojeschopnou sílu, která s úspěchem zasáhla do boje proti Napoleonovi. Po neúspěších v Nizozemí v letech 1793–1794 a 1799 a po poněkud úspěšnějším nasazení v Egyptě v roce 1801 nadešel čas mnohem náročnější zkoušky na Pyrenejském poloostrově. Zejména zavedení nového pěchotního výcvikového reglementu, navzdory jeho kořenům, tkvějícím v pruské taktice, umožnil Wellingtonovi, ale i dalším velitelům, plné využití palebné síly pěchoty.
     Wellington stanovil své armádě jeden velký cíl, kterým byla porážka francouzské armády a její vypuzení z Pyrenejského poloostrova a dovedně k tomu využíval jak defenzivní, tak ofenzivní strategii. Velký válečný teoretik a účastník napoleonských válek Prus Carl von Clausewitz ve svém slavném díle O válce napsal:
     „V obranné válce je nutno stejně jako ve válce útočné sledovat velký účel. Tím nemůže být nic jiného než zničení nepřátelské armády, ať už bitvou, nebo tím, že jí do krajnosti ztěžujeme její subsistenci, přivádíme ji tím do špatného stavu a nutíme ji k ústupu, při němž musí být nutně vystavena velikým ztrátám. Příkladem je tu Wellingtonovo polní tažení roku 1810 a 1811.
     Obranná válka tedy nezáleží na nečinném vyčkávání, co se bude dít, vyčkávat smíme jen tehdy, máme-li z toho viditelný a rozhodující užitek.“

Kdo byli Wellingtonovi budoucí muži
Dobrovolně se do řad armády Jeho Veličenstva hlásili pouze ti, kteří zatoužili po náborové prémii, takzvané bounty, která v roce 1812 dosahovala výše 23 liber, 17 šilinků a 6 pencí za doživotní službu a 5 guineí za službu sedmiletou. Nezřídka se stávalo, že dobrovolník tohoto druhu byl muž se sklony k alkoholismu nebo prchající před zákonem. Docházelo však i k nákupu budoucích vojáků v ceně 15 až 20 guineí „za kus“ a často v armádě skončili vězňové a lidé, na které byla uvalena vazba. Nábor nových rekrutů probíhal téměř stále, nicméně v okamžiku, kdy se na obzoru objevila válka, nastoupily recruiting parties – verbíři, kteří se snažili stav armády co nejrychleji doplnit. Zejména v době válek s revoluční a napoleonskou Francií, kdy se projevoval nedostatek vojáků, se odměna rekrutům zvyšovala nad vládou stanovenou mez, opomíjely se fyzické požadavky a nezřídka se sahalo i k poněkud drsnějším metodám. Pokud bychom se na okamžik zastavili u fyzických parametrů, do roku 1812 byla požadovaná výška budoucích vojáků pro řadové regimenty stanovena na 5 stop a 5 palců (165 cm), posléze byla snížena na 5 stop a 4 palce (162 cm). Pochopitelně, že rekrut měl mít bezvadný chrup a vyhovující tělesnou konstituci.
Fridrich August, vévoda z Yorku a Albany, druhý syn krále Jiřího III., zahájil od poloviny 80. let 18. století v rámci všeobecné armádní reformy provádění nařízení, jež měla verbovací systém stabilizovat a zprůhlednit. Výsledkem byla konečná úprava Regulations and Instructions for carrying on the Recruiting Service, která vstoupila v platnost 25. října 1806. Ta usnadnila a zpřehlednila verbovací systém a zavedla kontrolu nad recruiting parties.
Každá rekrutovací „parta“ byla přiřazena k nějakému regimentu, do jehož řad se snažila zajistit rekruty. Verbovat bylo dovoleno pouze ve vybraném vojenském okrese, odkud zpravidla regiment pocházel. Členy recruiting parties byl důstojník s hodností nižší než kapitán, seržant, několik tamborů a občas i plukovní veteráni, kteří hovořili o „dobrodružstvích a krásách“ vojenského života. Pochopitelně, že alkohol zdarma tekl proudem…
Bylo obvyklé, že, kdekoliv se verbíři objevili, obklopil je záhy dav místních zvědavců, kteří všemu dychtivě přihlíželi. Charles O´Neil, účastník války na Pyrenejském poloostrově, ve svých pamětech napsal:
„Uprostřed plácku stál krytý vůz vyzdobený letáky a plamenným textem, který popisoval úspěchy britské armády na poloostrově. Na povozu stál pěkně ustrojený voják, který zaníceně a upřímně promlouval k různorodé skupině, jež stála pod ním a zpola vůz obklopovala. Silným hlasem vyzýval a vyvolával, aby předstoupili ti, kteří chtějí vstoupit do tak slavné služby. To, co jsme slyšeli, téměř zcela naplnilo naše nejoptimističtější očekávání. Začali jsme se nedočkavě, ale s určitými obtížemi, prodírat davem. Důstojník nás hned spatřil a vida naši netrpělivost, zvolal: ‚Udělejte místo! Tudy jděte, chlapci! Tak je to správně, budou z vás dobří vojáci, to vám zaručuju.‘ Pochopitelně, že od tohoto okamžiku na nás hleděl celý dav. Pokud se nás na okamžik zmocnila úvaha, že bychom se přeci jen vytratili, tak pokřik ‚Hurá novým vojákům!‘, který se šířil davem, veškeré pochybnosti zaplašil. A tak jsme se zapsali. Na otázku, jak dlouho hodláme sloužit, jsme oba bez váhání odpověděli: ‚Doživotně!‘ ‚Doživotně, tak a jste vojáky Jeho Veličenstva,‘ odpověděl důstojník. Každý z nás od něho obdržel osmnáct guinejí a byl poslán do kasáren jako člen 8. pěšího pluku.“
Každodenním chlebem čerstvých vojáků se stal nemilosrdný výcvik a dril, který zcela běžně provázely tělesné tresty. Na druhé straně strava nebyla špatná, uniforma poskytovala kvalitní ošacení a stabilní žold představoval to, o čem si muži ze samého společenského dna mohli nechat pouze zdát. Svoji roli nepochybně sehrála i touha po dobrodružství a samostatném životě.
Wellington charakterizoval prosté britské vojáky, o které vždy příkladně pečoval, nicméně jimi opovrhoval, následujícím neidealistickým způsobem:
„Spodina země, a byl to skutečně zázrak, že jsme z nich dokázali učinit tak skvělé chlapíky, jakými jsou. Byli jsme nuceni vytvořit naši armádu ze všech vrstev obyvatelstva, z dobrých i průměrných co do společenského zařazení i vzdělání, stejně jako ze špatných.“
Zásadním důvodem uvedeného stavu byl systém verbování, který způsoboval, že rekruti se hlásili do armády především z existenčních důvodů. Naproti tomu ve Francii fungoval systém konskripcí, který zahrnoval všechny společenské vrstvy. Arthur k tomu poznamenal:
 „Francouzský systém odvodů zahrnuje muže ze všech vrstev společnosti, my si můžeme vybírat pouze z lidské spodiny. A do armády se dostává i ta nejhorší chátra. Je zázrak, že se nám podařilo vybudovat skvělou armádu.“
Wellingtonovo konstatování, že britští vojáci jsou „chlápci, kteří se nechali naverbovat kvůli pití, skutečně všichni se zapsali kvůli chlastu,“ nachází svůj odraz ve skutečnosti, že opilost se stala v britské armádě zdaleka nejčastějším proviněním a trestána byla obvykle dávkou drilu navíc. Arthur k tomu řekl:
„Muži často hovoří o tom, že se nechali zapsat z důvodu vojenského ducha, zájmu a takových podobných věcí, nic takového. Někteří se nechali zapsat, protože si udělali nemanželské dítě, další protože měli drobné přestupky, daleko nejvíc se jich nechalo zapsat kvůli pití, je vlastně zázrak, že jsme z nich dokázali udělat tak skvělé vojáky. Nicméně nikdy jsem nepoznal dobrého důstojníka, který by začal od píky, důvod je jasný, nebyl schopen přestat pít. 
Wellington nevyžadoval lásku svých mužů, ale především jejich důvěru, bázeň a poslušnost:
 „Tím se britský voják odlišoval od toho francouzského. Pro Francouze byla hlavní sláva, pro nás výsledek.“
Britský teoreticky dobrovolný systém verbování se zcela zásadně odlišoval od toho francouzského, který vycházel z levée en masse vyhlášeného Konventem 23. srpna 1793, kdy se obecně vzato jednalo o vyhlášení všeobecné branné povinnosti. Velká Británie byla především námořní velmocí a pozemní armáda podle toho vyhlížela. Na sklonku roku 1813 sloužilo v řadách armády přibližně 250 000 mužů, přičemž 60 000 náleželo k Wellingtonově armádě ve Španělsku. Armáda Jeho Veličenstva byla ve své podstatě značně konzervativní, což se projevilo i v pozdním zavádění moderních regulací a technologií, leč i zde existuje výjimka potvrzující pravidlo v podobě Schrapnellova granátu a Congrevových raket.
Nutno poznamenat, že v případě uvedených raket, vynalezených Williamem Congrevem, synem kontrolora Královských laboratoří, přistupoval Wellington k jejich nasazení v boji s nemalou skepsí a nedůvěrou. Mnohem více náklonnosti prokazoval klasickému dělostřelectvu, a to zejména tomu jízdnímu – Royal Horse Artillery. V roce 1815, několik dní před bitvou u Waterloo, nicméně prohlásil, že kdyby disponoval dostatečným počtem děl, „nechal by vstoupit raketové jednotky do hry.“ Již v letech 1813–1814 byly vytvořeny dvě raketové setniny, náležící do sestavy Royal Horse Artillery. Wellington se však navzdory této skutečnosti od svého pevného přesvědčení, že dělostřelectvo je lepší zbraní, pravděpodobně zcela neoprostil. Tento nesporný odpor k novotám nejenom v řadách armády byl jednou z mála věcí, která ho spojovala s Napoleonem
Hlavním cílem výcviku rekrutů, za kterými se zavřely brány kasáren, se stala příprava k boji, přičemž základem byl „všeobjímající“ dril. Vojáci se měli naučit především pochod, nabíjení zbraně a její bezpečné ovládání.
Převládající taktickou doktrínou byla lineární taktika, která v průběhu napoleonských válek dosáhla své nejskvělejší formy. Hlavním způsobem boje pěchoty tak byla palba, nikoliv střet na bodáky.
Od konce 18. století až do počátku třicátých let 19. století britská pěchota cvičila a bojovala podle základního dokumentu Rules and Regulations for the Formations, Field-Exercise and Movements, of His Majesty´s Forces, díla skotského plukovníka a pozdějšího maršála sira Davida Dundase, vydaného v roce 1792.


úterý 14. srpna 2018

NAPOLEON-2. DÍL: CÍSAŘ FRANCOUZŮ

Zítra je 15. srpna, den Napoleonových narozenin, a shodou okolností se toho dne dostává na trh druhý díl mé monografie o císaři Francouzů. Anotace na přebalu říká to hlavní, co jsem se ve dvoudílné, dohromady zhruba tisícistránkové monografii snažil sobě ujasnit a čtenářům vysvětlit:
      "Vojevůdce, státník a politik, ušel za necelých dvaapadesát let neuvěřitelnou cestu. Jeho raketový vzestup z prostého divizního generála trval pouhých devět let a ještě strmější byl pád po deseti letech, kdy vládl Evropě a snažil se ji přebudovat. V posledních letech na ostrůvku vprostřed Atlantiku už dokázal jediné, zato dokonale. Vytvořit mýtus o sobě... Právě pro tuto legendu je těžké oddělit realitu od mýtů a pravdu od lži. Šlo o despotu, nebo muže, který dal své zemi řád, platící v mnohém dodnes? Završil revoluci, nebo okleštil ideály volnosti, rovnosti a bratrství, které mohly bez něj dál rozepínat křídla? A byl vždy oním geniálním vojevůdcem, jemuž se v historii lidstva nikdo nevyrovná?"
     Druhý svazek má rovných 600 stran, 37 map a 203 vyobrazení.
 Objednat si jej můžete, pokud nechcete čekat , u vydavatale na webu; následující stranu máte i v prolinku.
http://vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php
Co v tomto svazku najdete?

OBSAH:
Pětatřicetiletý císař
I. SLAVKOVSKÉ SLUNCE
Občan císař
Třetí protifrancouzská koalice
Armáda pobřeží oceánu
Rakouský vpád
Ulm
Vídeň
Hra na kočku a myš
Austerlitz
II. JEDNA VÁLKA ZA DRUHOU
Krátký čas míru
Válka s Pruskem
Jena a Auerstädt
Kontinentální blokáda
Pochod proti Rusům
Gołymin a Pułtusk
Preussisch Eylau
Heilsberg
Friedland
Tylže
III. NA VRCHOLU MOCI
Zpráva o stavu císařství
Nové pořádky
Dělení Evropy
Sesazená dynastie
Erfurt
Tažení do Španělska
Pět bitev v pěti dnech
Porážka u Esslingu
Wagram
IV. VELKÉ CÍSAŘSTVÍ
Schönbrunnský mír
Zajatý papež
Ruské námluvy
Rozvod
Sňatek
Čas velkých změn
Krize císařství
Nový řád věcí
V. KATASTROFA V RUSKU
Cesta k válce
Hlouběji do Ruska
Borodino
Moskva
Ústup
Krasnyj a Berezina
Útěk
VI. KONEC IMPÉRIA
Ohrožená dynastie
Lützen
Budyšín
Příměří
Kdo s koho?
Jedno vítězství a řada proher
Bitva u Lipska
Hanau
VII. BITVA O FRANCII
Vpád za Rýn
Prohra u La Rothière
Mezi Schwarzenbergem a Blücherem
Zákon počtu
Pád Paříže
Abdikace
VIII. STO DNÍ
Let Orla
Znovu do války!
Quatre-Bras a Ligny
Rozdělení sil
Waterloo
IX. SVATÁ HELENA
Zajatec
Longwood
Osamělost
Smrt
Odkaz
BIBLIOGRAFIE

Malé prewiew na závěr...