sobota 28. března 2020

SKUTEČNÉ OSUDY ROMÁNOVÝCH HRDINŮ A. DUMASE (13)


T Ř I  M U Š K E T Ý Ř I  J E Š T Ě  P O  D E S E T I  L E T E C H

(Vicomte de Bragelonne)

Na závěr mušketýrských dobrodružství si čtenáři museli počkat od roku 1845 do roku 1847. Ve "Vikomtu de Bragelonne"( česky vycházel pod různými tituly, nejčastěji jako "Tři mušketýři ještě po deseti letech ") se zrodila monumentální freska počátků samostatné vlády Ludvíka XIV., do níž vkombinoval autor obrovskou galerii historických osobností.
S vyfabulovanou postavou Athosova syna Raoula de Bragelonne spojil Dumas příběh první velké královy favoritky, s pádem všemocného Nicolase Fouqueta provázal tajemnou historii Železné masky. Vše však jednou končí a autor i čtenáři se museli s osudy d´Artagnana i jeho přátel rozloučit. Jednoho dne prý byl Dumas přistižen, jak pláče.
"Právě jsem musel nechat zemřít Porthose," řekl na vysvětlenou.
Po titánské smrti barona du Vallon následoval žalem nad ztrátou syna zlomený Athos. D´Artagnan nalezl vojácký konec pod hradbami Maestrichtu a jen Aramis s hodností generála Tovaryšstva Ježíšova putoval dál životem "ad maiorem Dei gloriam",k větší slávě Boží…

D´ARTAGNAN (2)

Osud vojáka
Charlese de Batz de Castelmore, rytíře a později hraběte d´Artagnan, jsme opustili v letech, v nichž se uzavřel dějový rámec Dumasových "Tří mušketýrů" i životy dvou mužů, ztělesňujících tuto dobu, Ludvíka XIII. a kardinála de Richelieu. Skutečný d´Artagnan neměl tu čest obdržet jmenovací dekret důstojníka královských mušketýrů z ruky velkého kardinála, ba neměl ani to potěšení být do jejich řad přijat mušketýrským králem.
D´Artagnanův portrét z frontispice Mámoires de M. d´Artagnan
Kardinál Mazarin, který uchopil otěže vlády, nebyl prost lidských slabostí a na pana de Tréville (či přesněji de Troisville) měl spadeno. Přestože Tréville d´Artagnanovo přijetí doporučoval, byl Ital proti. K přijetí musel dát formálně souhlas panovník a působilo komicky, že Ludvík XIV., tehdy ještě děcko, doporučil Charlesu de Batz posečkat, neboť prý je pro kabátec mušketýra příliš mlád...
D´Artagnan tedy s gardovým plukem vytáhl do války. Pod velením Gastona d´Orléans dobýval na Španělích ve Flandrech pevnosti La Bajette, La Capelle a Saint-Folquin. Vyznamenal se statečností, jako první prý vnikl do pevnosti Saint Philippe. V červnu 1644 dobyly Francouzské gardy zákopy u Gravelines, d´Artagnan stačil ještě být při obléhání opatství Houatte a pak válka, nebo alespoň tato její fáze, skončila.
Někdy v průběhu roku 1645 se Gaskoněc konečně dočkal a nastoupil řadovou službu u Velkých neboli Šedých mušketýrů. Byla to veliká čest, o službu v elitní jednotce usilovali mnozí a jen málokomu se poštěstilo dostat mezi stovku vyvolených. Bohužel byli mušketýři tak prestižním oddílem, že ministr Mazarin toužil získat jejich velení pro svého synovce. Tréville ovšem svůj úřad opustit a prodat nechtěl. V následujícím roce 1646 tedy byla kumpanie rozpuštěna...
Těžko říci , do jaké míry zánik mušketýrské setniny pana de Batz trápil. Jisté je, že se v této době pokoušel někde pevněji zakotvit a zajistit si existenci nejen pochybným ziskem z vojenského řemesla a hodnosti. Sňatek se zámožnou ženou, která by přinesla choti tučné věno, býval v takových případech celkem obvyklým řešením. D´Artagnan usiloval o vybudování rodinného zázemí u jakési vdovy po vojákovi od Rocroi, závistníci prý mu ale výhodnou partii překazili pomluvami o jeho záletnosti.
Kouzelná vzpomínka na paní Bonacieuxovou zanechala v duši mladého poručíka po nějakou dobu stopy poezie. Vojenský život působí osudově i v aristokratických kruzích. V d´Artagnanově rozpolcené osobnosti nabývala materiální stránka ponenáhlu převahy. A d´Artagnan, jenž žil stále v posádce, v táboře, na koni, stával se pozvolna, aniž to pozoroval tím, čemu dnes říkáme voják každým coulem...
Takový byl Dumasův d'Artagnan ve čtyřiceti letech a nepochybně se podobal Charlesu de Batz v době, o níž vyprávíme. I jeho starosti se shodovaly s románovými: Tím ovšem nemá být řečeno, že d´Artagnan ztratil vrozenou chytrost. Naopak... Využil jí k získání hmotného blaha, jak si je vojáci představují, aby totiž dobře bydlil, dobře jedl a měl dobrou hospodyni.
V době, kdy Mazarin z trucu, že velení Šedých mušketýrů nedostal jeho synovec Michel Paul de Mancini, kumpanii rozpouštěl, vyžádal si od jejího kapitánporučíka dva spolehlivé muže pro zvláštní úkoly. Tréville tehdy doporučil pana de Besmaux (z něhož se později stal guvernér Bastilly) a pana d´Artagnan. Charles de Batz, možná o desítku let proti románovému mladší, se tedy ve svých přibližně třiceti letech stal Mazarinovým člověkem. Skoro jako v románu:
"Pane d´Artagnane." začal Mazarin, sedaje si pohodlně do křesla. "vždy se mi zdálo, že jste statečný a hodný.
To je možné, pomyslil si d´Artagnan, ale trvalo to hodně dlouho, než jsi mi to pověděl!
Nicméně se poklonil Mazarinovi až k zemi za jeho pochvalu.
"Přišel okamžik, kdy chci využít vašich předností a vašeho nadání."
V tehdejším společenském žebříčku takové postavení znamenalo čest. Bylo záviděníhodné patřit ke dvoru mocného muže, v tomto případě však se jednalo o postavení přinejmenším nebezpečné a nejisté. Okolo Francie zuřila stále válka, uvnitř země, a v Paříži zejména, jedna vzpoura střídala druhou. Služba Mazarinovi, ta přinášela nejpodivnější mise. D´Artagnan musel být neustále připraven skočit do sedla, používat kord stejně jako lstivost, umět mluvit, jednat, nepozorovaně někam proniknout a opět se vytratit. Byla to nebezpečná služba vrcholně prověřeného diplomatického posla, tajného jednatele, špióna, informátora a agenta. Zdá se, že další d´Artagnanovy osudy připomínaly spíše osudy románového hraběte de Rochefort.
Mazarinovy odměny nejednou připomínaly ty, které dostával d´Artagnan Dumasův. Byly skoupé a skutečný de Batz si jistě nejednou povzdechl jako d´Artagnan v kapitole "Gaskoněc a Ital".
Hned jak vyšel, podíval se do váčku.
"Stříbrné dukáty!" pronesl pohrdavě."To jsem si myslil. Mazarine, Mazarine...!"
Zatím si kardinál mnul ruce.
"Sto pistolí!" bručel si, "za sto pistolí jsem získal tajemství, za něž by dal Richelieu dvacet tisíc dukátů..."
D´Artagnan měl v jedné věci smůlu. Na rozdíl od Richelieua byl Mazarin mužem hrabivým a šetrným, skrblické odměny za poselství nevyvážily rizika služby a k slušnému živobytí nestačily. Bývalý mušketýr musel své výdaje a potřeby krýt i z jiných zdrojů. Po vzoru mnohých si pořídil milenku, manželku parlamentního úředníka, která si jej vydržovala. Podle Sandrasova vyprávění zemřela při porodu dítěte, které rovněž nepřežilo.
Podle týchž apokryfních pamětí se de Batz pokusil získat ruku devatenáctileté Marie de Miramon, tehdy už vdovy (jak se žilo rychle!) po panu de Beauharnais. Mušketýrovým sokem se stal pan de Bussy, důstojně tak kráčející ve stopách svého předka, jehož osudy Dumas v "Paní z Monsoreau" popsal. Bussy mladou Marii unesl až do Sensu, pouze jejímu sluhovi se podařilo uprchnout a žádat o pomoc.
Téměř podle románového hesla " Jeden za všechny, všichni za jednoho!", vyrazilo s d´Artagnanem osm bývalých mušketýrů za únoscem. Bussymu urozenou zajatkyni vyrvali, když však náš hrdina očekával láskyplnou a vytouženou odměnu, byl odmítnut. Paní de Miramon buď jedno manželství bohatě stačilo, nebo během únosu usoudila, že muži jsou rabiáti a násilníci a že se jim jedná hlavně o věno. Dala přednost vlastní zajištěné vdovské nezávislosti a ani později se už neprovdala.
Jak je vidět, d´Artagnanova milostná dobrodružství nemívala dlouhá trvání ani příliš šťastné konce, jeho milostný život se však zdaleka neomezoval jen na hostinskou paní Madlenku, jak to stojí v Dumasových "Mušketýrech po dvaceti letech":
Rožeň se otáčel,v kamnech praskalo, krásná Madlenka plakala. D´Artagnan pocítil najednou hlad, zimu i touhu po lásce. Odpustil. A když odpustil, zůstal. A tak bydlil d´Artagnan v ulici Tiquetonne v hostinci u Kozlátka.
V Paříži zatím nespokojení princové, Parlament i nižší šlechta zažehávali proti Mazarinovi a konec konců i proti králi jednu Frondu za druhou. Když přes noc vyrostly po celé Paříži proti kardinálovi barikády, poslal prý zděšený Mazarin d´Artagnana zjistit smýšlení Pařížanů a získat obraz o situaci odbojného Parlamentu. Mušketýrův raport, v němž byla zmínka i o zjevné chuti barikádníků Jeho Eminenci zabít, Mazarina poněkud postrašil. Stejně jako v "Mušketýrech po dvaceti letech":
Mazarin pokrčil rameny a tvářil se, že opovrhuje tou lůzou; ale bylo vidět, že zbledl, celý rozechvělý se rozběhl do své pracovny, zavřel si zlato a klenoty do skříněk a na prsty si nasadil nejkrásnější diamanty.
Teprve v těchto těžkých chvílích prý začal kardinál služby pana d´Artagnan oceňovat poněkud lépe. Třicetiletá válka se ve vyčerpané Evropě chýlila ke konci a jednání v kardinálově suitě o budoucím Westfálském míru měl v Münsteru sledovat podle Sandrasova vyprávění i pan de Batz. Jinde o tom zmínka neexistuje.
Nepravděpodobně vyhlíží i další mise, připomínající události z "Mušketýrů po dvaceti letech". D´Artagnan prý byl pověřen kardinálem pokusit se o záchranu života uvězněného anglického krále Karla I. Během návštěvy ostrovní země se měl náš hrdina setkat osobně i s Oliverem Cromwellem. Mise samozřejmě neměla úspěch.
Mazarinova nevděčnost a lakota po návratu z Anglie dopálily d´Artagnana natolik, že požádal o propuštění ze služby a hodlal přijmout hodnost poručíka ve Francouzské gardě. Protřelý Ital, jehož nejzvonivější mincí bylo lichotivé slovo plné slibů, ho nakonec přesvědčil a d´Artagnan vzal žádost zpět. Na slibovanou odměnu ovšem musel čekat poměrně dlouho.
Zatím jedna d´Artagnanova mise střídala druhou a jeho nejčastější oděv v letech Frondy tvořily škorně, kožený kabátec a cestovní plášť. Dělat spojku mezi kardinálem, který musel z Paříže prchnout, a veliteli královských vojsk, znamenalo nejen stovky hodin strávených v sedle na pochybných cestách ve vedru a prachu stejně jako v blátě a vichřici. Předpokládalo to mnohokrát projít nepřátelským územím, riskovat krk, potloukat se krajem plným lidí pánů princů a vůbec osob, které by s obrovskou chutí mazarinovského špióna pověsili na prvním stromě. Tak ubíhal d´Artagnanův život od roku 1648. Mnoho bližšího nevíme, mušketýrský hrdina nebyl ničím víc než anonymním vojáčkem na šachovnici mocných, vlivných a slavných.
V prosinci 1650, po bitvě u Réthelu, ujížděl od Mazarina pan de Batz s blahopřáním maršálu du Plessis k vítězství nad Turennem. V březnu byl prostředníkem u kurfiřta v Kolíně nad Rýnem, u nějž v nuceném exilu nalezl Mazarin útočiště. Pak cválal k Jean-Baptistu Colbertovi, budoucímu velkému organizátorovi monarchie, tehdy pouhému Mazarinovu důvěrníkovi, do Paříže. V dubnu 1651 d´Artagnan vyjednával prý Mazarinův azyl v Brühlu. Kardinál o tom tehdy napsal Anně Rakouské z Aix-la-Chapelle:
"...Poslal jsem d´Artagnana do Bonnu, aby tam složil mou poklonu panu kurfiřtovi a požádal ho o poskytnutí útulku na jednom z jeho hradů, neboť papežský nuncius mě varoval před jízdou do Kolína, kde prý lid je neobyčejně surový..." Z Brühlu opět mušketýr nesl pokyny Colbertovi a krátce si v Paříži odpočinul. V listopadu už psal Mazarin Basilu Fouquetovi, veliteli své policie a hlavnímu spolupracovníku ve všech intrikách:
"...Prosím, abyste řekl d´Artagnanovi, ať se hned vrátí a je opatrný, aby ho nepotkala nějaká nehoda..."
Za touto starostí už je cítit důležitost služeb, které pro Mazarina de Batz vykonával.
Neautentické Sandrasovo dílo vypráví, že v oné době se chtěl Mazarin odměnit d´Artagnanovi tak, aby jej to nestálo jediný zlaťák. Vybral mušketýrovi nevěstu! Bohatá vdova s dospělým synem nepadla panu de Batz do oka. Nevěda kudy kam, zavolal na pomoc dávného přítele Henriho d´Aramitz. Ten, stejně chytrý jako Aramis románový, záměrně d´Artagnana pomluvil, dokonce dodal dámě velmi důvěryhodné informace, že de Batz vlastně není ani šlechtic... Ze svatby k obrovské úlevě pana d´Artagnana sešlo.
Pak prý následovalo obzvláště nebezpečné poslání, naplánované opět Basilem Fouquetem.
V atlantickém opevněném přístavním městě Bordeaux se držela vojska skomírající Frondy princů zvlášť úporně. Osobně tu byl přítomen Armand, princ de Conti, bratr Velkého Condé, jakož i jejich sestra vévodkyně de Longueville. Město se úporně a zarytě bránilo, různorodost zájmů a frakcí uvnitř hradeb ale dávala Mazarinově diplomacii šance na přemožení nepřítele lstí a sliby.
D´Artagnan, v té době oficiálně poručík Francouzské gardy, měl proniknout do města. Musel nechat narůst plnovous. Prý šlo o sázku, tvrdil známým. Ve skutečnosti pak v přestrojení odešel k armádě vévody de Candale, blokující Bordeaux.
V převleku pronikl do města a tam se vetřel do oddílů nejradikalnějších povstalců. Většinou se jednalo o muže z lidu, jejichž požadavky byly na onu dobu víc než levicové a přestože bojovali na straně prince de Conti, příliš jej neuznávali ani neposlouchali. Jejich jméno "Ormisté" pocházelo od francouzského výrazu pro jilm, strom, pod nímž se zpočátku scházeli.
D´Artagnan tu měl sehrát roli dvojitého agenta. Candalovu armádu zásoboval informace z města, Ormistům občas přihrál zprávu druhořadého významu. Pak prý navázal styk s tajemníkem prince de Conti Jean-Francoisem Sarrazinem, tehdy poměrně známým básníkem. Přes Sarrazina šly nabídky, které postupně odpor prince de Conti lámaly. D´Artagnanovým nápadem údajně bylo oženit Contiho s jednou z nepřeberných Mazarinových neteří. Na tuhle možnost ale kardinál určitě přišel sám, provdávání početného příbuzenstva tvořilo jednu z jeho oblíbených činností.
Hlavní překážkou d´Artagnanova působení v Bordeaux se zdála být vlivná a velmi mladá Contiho milenka. Mušketýr se pyšnil, že ji svedl a princi nasadil parohy. Upadl za to u Contiho v nemilost a musel se co nejrychleji v převleku z Bordeaux vytratit. V královském táboře d´Artagnana přijal Louis de Nogaret de Foix, vévoda de Candale, syn levobočka Jindřicha IV. a jinak velký elegán své doby. D´Artagnanovo vyprávění jej velmi rozesmálo, zvlášť ješitně vyprávěná historka s Contiho milenkou.
"Byl jste její nejméně dvacátý milenec", prohlásil vévoda s jistotou velmi dobře informovaného muže.
Z výšin úspěchu srazil mušketýra i kardinál. Odmítl mu koupit slíbenou hodnost kapitána Francouzských gard s odůvodněním, že se pan de Batz v Bordeaux místo práce jen válel se ženskými. Pak ale změkl a prohlásil, že by de Batzovi dal poručictví mušketýrů, o jejichž obnovení uvažoval, kdyby Tréville na svůj titulární úřad rezignoval. Pan de Tréville ovšem o věci nechtěl ani slyšet, téměř se na d´Artagnana rozhněval a náš hrdina, který opět vyšel na prázdno, dál nenaléhal.
Mnohá z předchozích i následujících vyprávění nemusí být pravdivá. Autor "Pamětí d´Artagnanových" mohl pověst svého hrdiny různými historkami vylepšovat a možnost jejich ověření je v řadě případů minimální. Jen několik málo d´ Artagnanových poslání v kardinálových službách je doloženo i jinde. D´Artagnanův pluk se skutečně účastnil královy korunovace v Remeši a pak vytáhl k obléhání Stenay, představující jedno z posledních hníz odporu Frondy. V jednom z Mazarinových dopisů Le Tellierovi je zmínka, že pod hradbami Stenay, které se vzdalo počátkem roku 1654, bylo sedm důstojníků, mezi nimi i d´Artagnan , raněno.
Tehdy se Mazarin poprvé ukázal uznalým, de Batz byl konečně jmenován kapitánem Francouzských gard a kardinál mu za 80 000 liber koupil od kapitána de Vennes setninu de Raffuveille. Další Mazarinův list dosvědčuje d´Artagnanovu účast na tažení pod maršály Turennem a La Fertém, zejména podíl na velmi slavném obléhání Valenciennes.
Francouzská monarchie se v Mazarinových dobách naprosto nevyhýbala spolupráci se zcela protimonarchistickou a královražednou Cromwellovou Anglií, pokud tato orientace umožnila využít vojensky mimořádně silné a námořní silou nikterak zanedbatelné republiky proti Španělům . Je-li autentický Mazarinův dopis Servienovi, pak byl s jedním posláním znovu do Anglie vyslán d´Artagnan. Měl prý v přestrojení za otce jezuitu zjistit vazby mezi anglickým diktátorem a princem de Condé, který stále nesložil zbraně proti Mazarinovi. Sandrasova fabulace sice vypráví dobrodružství, která mušketýra dovedla do zajetí, o konkrétních výsledcích mise tu je však pramalá zmínka. Nepravděpodobnou činí historku i použití jezuitského převleku, v poměrech Anglie v té době až příliš nevhodném.
Královský mušketýr ne litografii A. de Marbota
Na kontinentu zatím armáda prince de Condé oblehla posádku hraběte de Roubille v Ardres. Condého talentovaný protivník Turenne byl zaměstnán před Montmédami a Saint-Venantem. Do obleženého Ardres vyslal maršál tři jezdecké důstojníky se vzkazem, aby se Roubille držel do příchodu posil. D´Artagnan, jeden z nich, se v převleku dostal do města. Vystřídal přitom šat sluhy, žoldnéře, markytána a prodavače tabáku, při zpětném přechodu linie byl obléhateli zajat a málem oběšen jako špeh. Vše i tentokrát dopadlo dobře a po útěku z Condého zajetí už pan de Batz narazil na Turennovy pluky, které v pravý čas přitáhly Ardres na pomoc.
Ať už byla dobrodružství, které mělo završit další d´Artagnanovo poselství ke Cromwellovi a týkalo se vydání přístavu Dunquerque Francouzům, jakkoliv vymyšlena, musely být d´Artagnanovy zásluhy a mise v době Frondy dost významné. Nadešel totiž rok 1657 a v něm se vyplnil velký sen pana Charlese de Batz. Pan de Tréville konečně rezignoval na svůj jedenáct let pouze formálně existující úřad velitele mušketýrské kumpanie a kardinál s královým souhlasem přistoupil nyní bez meškání k jejímu obnovení. Kapitánporučíkem byl jmenován Mazarinův další příbuzný Filip Julian de Mancini, vévoda de Nevers. Dekret poručíka mušketýrů pak převzal od krále pan d´Artagnan. Že to znamenalo uznání zásluh, které musely být nemalé, je jisté.
"Mušketýři po dvaceti letech" končí tím, že si poručík d´Artagnan vydobude kapitánskou hodnost. Ve skutečnosti Charles de Batz získal teprve hodnost poručíka Šedých mušketýrů.
"Ale to je jedna z nejvyšších vojenských hodností při dvoře králově!" , vzkřikne na závěr románu Anna Rakouská a má pravdu.
Na d´Artagnana dopadla nejen sláva nové hodnosti, ale i starosti s tím spojené. Mancini se spokojil s prestižní velitelskou hodností a skutečné velení i všechny problémy s ním spojené přenechal poručíkovi. Do řad mušketýrů se hrnuli uchazeči, o adepty nebyla nouze. Stovky šlechticů se hlásily především z d´Artagnanova rodného Gaskoňska. Potíž byla v tom, že až na modrý kabátec s kříži si Šedí mušketýři museli výstroj a výzbroj obstarat sami a za své.
Nový velitel byl nucen při přijímání vojáků do tentokrát už stopadesátičlenné kumpanie brát ohled na nejméně tři kritéria: statečnost, majetek a vzhled uchazečů. Příslušnost k mušketýrům nebyla salónní zábavou, kumpanie denně cvičila, zčásti před očima krále a pod jeho velením ( neboť vrchním velitelem v hodnosti kapitána král byl), nejméně čtyři hodiny denně. V zimě i vedru. Osobní přítomnost mladého Ludvíka XIV. samozřejmě podtrhovala vážnost d´Artagnanova postavení. Mušketýrský poručík se mohl pyšnit téměř každodenním stykem s králem, přátelstvím nejvlivnějších osob Mazarinova a králova okolí i úctou lidí mnohem urozenějších a výše postavených. Le Tellier, Servien, de Lionne, Colbert, ti všichni si pokládali za čest být přáteli pana d´Artagnana. O přízeň mušketýrského poručíka usiloval i Nicolas Fouquet, vládnoucí financemi království. Byl skutečně d´Artagnan tak prozíravý, jak to Sandras líčí ? Odmítl zdvořile Fouquetovy nabídky i otevřený měšec muže, aspirujícího na nejvyšší místo v království ?
"...Kdybych si zkrátka uměl zařídit život, nedostával byste dvacet tisíc liber ročně, nýbrž sto tisíc, a nepatřil byste králi, nýbrž mně!", povzdychl si Fouquet ze "Tří mušketýrů po deseti letech".
Příjem mušketýrského poručíka a čestné dvorské úřady zřejmě nestačily krýt reprezentační požadavky d´Artagnana i jeho kumpanie. Král chtěl mít svou setninu v plném lesku, hned po ustavení jej ostatně, jak to bylo její povinností, provázela do Lyonu, a to stálo nemalé částky. D´Artagnan tuto otázku vyřešil konečně sňatkem s Charlotou-Annou de Chancley, paní de Saint-Croix, vdovou po burgundském šlechtici panu de La Clayette.
Urozená paní přinesla do manželského svazku velice slušné věno 60 000 livrů dědictví po svém prvním choti, 24 000 livrů hotovosti a vybavení do domácnosti v hodnotě 6 000 livrů. Ženich naopak představoval jednu z nejprestižnějších vojenských hodností Francie a jen hodnota této funkce obnášela 40 000 écu. Sňatek byl uzavřen v Louvru, svatební smlouvu podepsali král Ludvík XIV. a kardinál Mazarin. Manželé zakoupili v Paříži dům na levém břehu Seiny přímo proti Louvru, jen pár kroků od mušketýrských kasáren na nábřeží de la Grenouillére. Dům už dávno nestojí, chtěl-li by však ono místo někdo hledat, nalezl by jej na rohu ulic de la Bac a Voltaire. Obývat tento dům začali pán a paní d´Artagnanovi v roce 1659.
O manželství nevíme mnoho, rozhodně to však nebyl svazek ohnivého mušketýra s proslulou kráskou. A láska jistě u zralého vojáka hrála pramalou roli.
"V té době jsem se oženil právě tak, jako to činí i druzí, avšak je-li sňatek bláhovostí, pak je takovou, kterou je dovoleno učinit toliko jedenkrát za život...", tato věta v Sandrasových "Pamětech" by mohla být klidně vyslovena panem de Batz osobně a až příliš odpovídá i tomu málu , co je o mušketýrské domácnosti známo.
Paní d´Artagnanová se projevila jako žena vyčítavá, žárlivá a podezíravá, což ovšem v případě jejího chotě nebylo bez důvodu.
D´Artagnanův portrét, nikoliv neumělá rytina v záhlaví Sandrasova díla, ale vcelku povedený olej, zachycuje inteligentní tvář s dobrosrdečnými ohníčky veselosti v očích, hladkou a bez vousů, pouze koutky úst mají náznak štětiček knírku. D´Artagnan byl muž v nejlepších letech a nechal se vymalovat ve světlé paruce, okázalém kabátci a nádherném rudém nákrčníku, prozrazujícím jistou koketnost. Však také udržoval přátelství s mnohými urozenými dámami, které neváhaly podporovat stříbrem a zlatem lesk poručíkovy milované kumpanie. Z dobového pohledu se pokládalo za běžné, být takto podporován, mít bohatou přítelkyni, bylo spíše ctí.
Paní d´Artagnanová smýšlela jinak, nechávala chotě sledovat, a když nabyla přesvědčení o jeho nevěrách, ztropila mu scénu. Mušketýr takovou domácnost zrovna nemiloval, a když paní pohrozila, že z Paříže odejde na své panství v Charolais, d´Artagnan bez velké lítosti souhlasil. Na venkov paní d´Artagnanová odvezla i obě děti, které s ní Gaskoněc stihl zplodit. Bohužel o d´Artagnanových potomcích víme jen tolik, že šlo v obou případech o chlapce s tímtéž křestním jménem, rozlišeným jmény dalšími. Na královu počest se jmenovali Ludvík.
Unikátní dokument, seznam mobiliáře domácnosti v pařížském domě d´Artagnanových, dochovaný ve francouzských archivech, dává jedinečnou možnost poznat d´Artagnana v jeho bezprostředním soukromí.
Dům, v němž žil, nebyl přehnaně vznosný, představoval jednu z těch úzkých a vysokých staveb, zaplňujících ještě v minulém století pařížská nábřeží. Ve dvoře se skrývaly přístěnky pro dva d´Artagnanovy povozy: velký čtyřmístný kočár s benátskými zrcadly uvnitř, s damaškovými závěsy a zeleným sametovým čalouněním, a menší dvoumístný, vyložený rudým damaškem. V přízemí domu se nalézala kuchyň s cínovým nádobím, jídelna, komora s cestovními zavazadly a pokojík pro služebnou jménem Fiacrine Panou. První patro skrývalo předpokoj s flanderskými tapisériemi, místnost s jezdeckými potřebami a úřadovnu pána domu. V druhém patře byl menší předpokoj s velkým stolem a devíti židlemi, pokojík d´Artagnanova sluhy (nejmenoval se Planchet ale Bertrand Gervais) a konečně pokoj pána.
Seznam byl pořízen po d´Artagnanově smrti, zachycuje tedy takřka staromládeneckou atmosféru odděleného manželství a nalezneme v něm vše, co pán domu zanechal v Paříži při své poslední válečné výpravě. D´Artagnanova komnata byla vyzdobena opět flanderskými tapisériemi a portrétem královny Anny Rakouské. Mezi židlemi, křesly, truhlicemi, šatníky a almarami jakož i třicetipalcovým benátským zrcadlem dominovala za paravánem postel s nebesy, zdobená brokátovými závěsy a hedvábnými přehozy s květinovými výšivkami. V šatnících zůstaly převlečníky, kamzičí kalhoty, košile z holandského sukna, krajky, kabátce se zlatými a stříbrnými knoflíky, stužkami ozdobené módní šaty a květinové vesty, velurové pláště i černé rukavice s krajkami.
D´Artagnan na podstavci Dumasovy sochy v Paříži
Bylo tu vše, co patřilo k slušivému oděvu dvořana. Vojáka prozrazovaly palné zbraně, bandalíry, holstry na pistole jakož i dva rapíry,jeden s mosaznou rukojetí a zlacenou záštitou, druhý neokázalý z prostého černého železa. Seznamy neuvádějí, že by d´Artagnan měl doma jedinou knihu, z písemností byla nalezena jen svatební smlouva, listiny potvrzující šlechtictví a nabyté tituly, jakož i rozkazy, týkající se mušketýrské kumpanie.
To, že pán domu přece jen holdoval určitému pohodlí, dokládá turecký župan a domácí oblek ze zeleného saténu. Jediným svědectvím drobných d´Artagnanových zálib byla v seznamech uvedená tabatěrka. Mušketýrský kapitán s oblibou šňupal ! Vše, co se v domě nalézalo, bylo roku 1673 oceněno na 4 500 livrů.
Svazek manželský ani vojenské povinnosti nezabránili Charlesu de Batz ve společenském životě. De Besmaux, s nímž sloužil Mazarinovi, jej uvedl do společnosti módních salónů a preciózek v šlechtické čtvrti Marais a d´Artagnan měl příležitost se pohybovat ve společnosti vybrané, v zjemnělém až rafinovaném intelektuálním prostředí kolem paní de Sévigné. Roku 1661 se mohl d´Artagnan a jeho mušketýři blýsknout v plném lesku při příležitosti sňatku Ludvíka XIV. s španělskou infantkou Marií-Terezií. D´Artagnan doprovázel krále do Saint-Jean-de-Luz a odtud se svatebním průvodem zpět do Paříže, kde Šedí mušketýři defilovali 26. dubna pod Batzovým velením ve čtyřech oddílech, rozlišených barvou chocholů na kloboucích. Za nimi pak jela nově zřízená kumpanie Černých mušketýrů pod velením prince de Marsac a markýze de Montgaillard.
Až dosud zastával d´Artagnan úřad, který mu rychle vynesl úctu a obdiv. Měl za sebou mnohá nebezpečná tažení a poslání. Všechno to však byly role, které hrál ve stínu jiných. Statečný mušketýr by pravděpodobně zůstal navždy sevřen hranicemi své hodnosti a do povědomí potomků by se asi příliš nezapsal. Roku 1661 mu však bylo souzeno navždy vstoupit do análů paní Historie v události, jejíž význam se rovnal státnímu převratu.
Vrchní intendant financí Nicolas Fouquet, bohatý, pohledný, duchaplný, mecenáš umělců, vzdělaný a především mocný, se znelíbil králi. Ludvík XIV. s Jeanem-Baptistem Colbertem několik měsíců pečlivě připravovali choulostivé odstranění nepohodlného velmože, který ve svých rukou držel veškeré peněžní zdroje monarchie. Fouquet měl řadu velmi vlivných a mocných přátel, disponoval vlastní sítí věřitelů a klientů, vlastnil významné opěrné body a znal tolik státních tajemství, že sečteno vše dohromady mohlo při neopatrném postupu jeho zatčení vyvolat v horším případě menší občanskou válku, v lepším finanční paniku a možná i státní bankrot. Nebylo důležité, zda Fouquet po nejvyšší metě sáhnout chtěl. Bylo rozhodující, že to mohl udělat.
V září 1661 dostal poručík d´Artagnan rozkaz dostavit se k Fouquetovu nesmiřitelnému protivníkovi Colbertovi a vzápětí vyrazit do Nantes, kam se chystal král s dvorem a kde byl přítomen i Fouquet. V Nantes pak obdržel poručík delikátní rozkaz Fouqueta zatknout. Vše bylo připraveno do nejmenších podrobností.
Po ranní audienci u krále při východu z paláce obklopili d´Artagnanovi mušketýři Nicolase Fouqueta a d´Artagnan sám zdvořile vrchního intendanta požádal, aby nastoupil do připraveného kočáru.
Když Fouquet spatřil ten zamřížovaný vůz, řekl d´Artagnanovi, který klopil oči, jako by se styděl za Ludvíka XIV.
"To není nápad šlechetného člověka pana d´Artagnana. To jistě není myšlenka vaše..."
Po celou dobu několikaletého Fouquetova procesu byl d´Artagnan pověřen jeho střežením. K cti pana de Batz budiž řečeno, že navzdory králově nenávisti zacházel se svým vězněm s nejvyššími ohledy. Jeho mušketýři hlídali Fouqueta ve Vincennes i v Bastille a střežili jej na každém kroku ve dne i v noci, což samo o sobě svědčilo o vysokém významu královského vězně.
D´Artagnan sice své povinnosti plnil svědomitě, o šlechtické cti však měl vlastní představy a tak se zařadil mezi ty, kteří Fouquetovi blahopřáli k výsledku procesu, v němž unikl popravišti.
"Věřte, pravým králem co do šlechetnosti srdce a ducha není Ludvík v Louvru ani Filip na Sainte-Marguerite, ale vy, psanec a odsouzenec!" říká skoro jako Batz skutečný Fouquetovi d´Artagnan Dumasův.
Po procesu měl být odsouzený dopraven na doživotí do piemontské pevnosti Pignerol a d´Artagnan se měl stát jeho žalářníkem. Přestože toto slovo budí nehezké asociace, byla úloha velitele takového vězení velice váženým a nadmíru výnosným úřadem, v několika letech obnášela jistotu nabytí úctyhodného jmění. D´Artagnan nabízenou poctu odmítl. Colbertovi řekl, že je voják, ne hlídač. Colbert jen pokrčil rameny.
"Řekněte to králi, máte-li odvahu!", prohlásil.
Gaskoněc ji měl a král Ludvík XIV. kupodivu ukázal pochopení pro ráznou vojáckou upřímnost. Na mušketýrovo doporučení byl na jeho místo jmenován mušketýrský poddůstojník Benjamin d´Auvergne de Saint-Mars, který s d´Artagnanem Fouqueta zatýkal. De Saint-Mars se dík tomu vypracoval až na guvernéra Bastilly a zemřel jako velice zámožný člověk.
D´Artagnan ještě uvězněného Fouqueta eskortoval přes Melun, Dijon, Lyon a Grenoble do Pignerolu, kde jej předal svému bývalému pobočníkovi. Po návratu d´Artagnan obdržel jak uznání královy vděčnosti, tak i dík Fouquetových přátel za ohleduplné zacházení se svým svěřencem.
Povinnosti, spojené s Fouquetovým vězněním a převozy k soudům ovšem panu de Batz nebránily ve společenském životě a závazcích dvořana. V rodících se Versailles a slavnostech, provázejících počátek vlády Krále slunce, vystupoval d´Artagnan jako herold Ludvíka XIV. Králova přízeň mu vynesla dvorské tituly, hraběcí stav a další příjmy. Snad nejpikantněji ve výčtu d´Artagnanových funkcí a požitků působí titul "kapitána psíků honících srny".
Roku 1667 konečně dostal pan de Batz hodnost kapitánporučíka mušketýrů. Jediným jeho velitelem už byl sám král a tato hodnost vyvážila hodnosti generálů. Nad dvorskými slavnostmi ovšem nabývaly vrchu války. Mušketýři bojovali v Lotrinsku, pod d´Artagnanovým velením vytáhli k obléhání Tournai, Douai a Lille.
"Poslyšte, d´Artagnane," řekl Porthos, "vystupte z vojenské služby a pojďte se mnou do Pierrefonds, Bracieux nebo Vallonu. Budeme spolu stárnout a povídat si o přátelích."
"Ó ne!" zvolal d´Artagnan. "Začne vojna a já chci být při tom. Myslím, že tam něco získám."
Tak stojí psáno v Dumasovi. Voják je voják! A Charles de Batz de Castlemore, hrabě d´Artagnan vytáhl do pole. Za Devoluční války obdržel k mušketýrské hodnosti i armádní hodnost brigadýra, tedy brigádního generála. Jako takový vedl do války během tažení pluky d´Enghien, de Monaco a lehkou jízdu, tedy švališery královny a Monsieura. Tažení skončilo a Ludvík XIV. dal d´Artagnanovi znovu rozkaz k zatčení nepohodlného dvořana. Veliteli mušketýrů musel odevzdat kord velký bouřlivák, statečný voják a jeden z největších výtržníků dvora , Antoine de Nompar de Gaumont, hrabě de Lauzun, který se pak na pár let stal v Pignerolu Fouquetovým spoluvězněm.
Roku 1672 vypukla další válka mezi Francií a Holandskem. Francouzská vojska pod velením Condého a Turenna překročila Rýn, král byl s dvorem osobně přítomen. Svým mušketýrům v té chvíli ale d´Artagnan nevelel. Za onemocnělého maršála d´Humiéres jej král jmenoval guvernérem nedávno dobytého města Lille. V historických průvodech si dodnes obyvatelé Lille d´Artagnana připomínají pro jeho poctivé zacházení. Sotva se maršál uzdravil, spěchal de Batz ke svým mužům. Dorazil v době, kdy francouzské pluky oblehly silně opevněný holandský Maestricht, bráněný zkušeným baronem de Mande.
D´Artagnanova socha v gaskoňském Auch
Od června 1673 se Francouzi marně snažili k pevnosti prorazit cestu. Hlavní útoky se soustředily na bránu Tongres, kde konečně ve druhé červnové dekádě padla klíčová luneta kryjící hlavní přístup. Holanďané se však nemínili důležitého bodu vzdát a jejich zákopníci se k lunetě přiblížili dvěma podkopy.
Dne 25. června odpálili do podkopů umístěné nálože. Souběžně vyrazili do útoku s jízdou řečištěm potoka Jar a zahnali Francouze z lunety zpět. Král nařídil okamžitý protiútok a maršál požádal, aby se jej zúčastnili i Šedí mušketýři. Jejich odvaha byla pověstná, dokázali armádu strhnout k hrdinství jako u Valenciennes, kde šli do útoku v čele jako nejprostší vojáci.
Alexandre Dumas nechal největšího ze všech svých románových hrdinů zemřít ve chvíli, kdy rozlamuje pečeť na Colbertově dopise, oznamujícím, že král d´Artagnana právě jmenoval francouzským maršálem. Právě přebírá skříňku, v níž leží maršálská hůl:
D´Artagnan vztahoval ruku, aby skříňku otevřel. Vtom přiletěla dělová koule, roztříštila skříňku v rukou důstojníkových a zasáhla d´Artagnana do prsou. Zvrátil se na svah, maršálská hůl s liliemi vypadla z roztříštěné schránky a skutálela se pod chladnoucí ruku maršálovu... D´Artagnan chtěl vstát. Všichni mysleli, že klesl, ale nebyl raněn. Ze skupiny zděšených důstojníků se však ozval strašný výkřik: maršálek byl zbrocen krví a ušlechtilou tvář mu zvolna obestírala smrtelná bledost.
D´Artagnanova socha v parku v Maestrichtu, který stojí v místech jeho smrti
Opřel se o paže, které se mu ze všech stran nabídly k opoře, ještě jednou pohlédl k pevnosti. Na vrcholu hlavní bašty zahlédl bílý prapor. Jeho sluch, netečný už ke všem zvukům, zaslechl slabé víření bubnů, oznamujících vítězství...
Byla by to dojemně vojácká smrt, skoro čítanková. Kdyby pravda nebyla prostší. Setnina Šedých mušketýrů do protiútoku nastoupil, věrna své pověsti, v plném lesku, přestože za sebou měla noční boj. Hrabě d´Artagnan, jehož podle některých pramenů jmenoval nedávno král maršálem ( spíše jde ale o záměnu s jedním z d´Artagnanových potomků), se svým mušketýrům postavil do čela.
Šedí mušketýři dosáhli lunety, znovu ovládli předmostí a vytrvali až do příchodu francouzských sapérů, kteří začali urychleně minou vyhozené hradby uzavírat. Z 250 mušketýrů (což nasvědčuje, že útočila i druhá kumpanie Černých) se jich z útoku vrátilo jen sto třicet. Hrabě d´Artagnan mezi nimi nebyl.
Anglicky psaný dopis jednoho z vojáků zanechal přímé svědectví o posledním boji statečného Charlese de Batz de Castelmore de Montesquiou, hraběte d´Artagnan, kapitánporučíka Šedých mušketýrů a brigadýra jízdy:
"...Kráčeli jsme s meči v ruce až k nepřátelskému zátarasu, kudy mohl projít vždy jen jeden muž. Tady byl pan d´Artagnan se svými mušketýry; choval se nanejvýš statečně. Tento šlechtic se v armádě těšil nejvyšší pověsti; přesvědčoval předtím vévodu, aby se tudy neútočilo; nemoha toho dosáhnout, chtěl vytrvat se svými, ale jak překonával ten úzký průchod, byl zabit střelnou ranou skrz hlavu".
Pro d´Artagnanovo tělo podnikli mušketýři nový výpad pod velením pana de Saint-Léger. Mrtvému tělu vzdal čest král. Teprve 2. července Maestricht se všemi vojenskými poctami složil zbraně a otevřel brány. Rýmovaný leták z té doby uveřejnil pohřební chvalozpěv na padlého mušketýrského velitele. Končil veršem:
" D´Artagnan a sláva týž mají hrob".
A d´Artagnanovi synové ? Nic moc o nich není známo. Oba Ludvíkové sloužili v armádě. Paměti vévody de Saint-Simon se v počátcích plnoletosti Ludvíka XV. zmiňují o hraběti d´Artagnan, veliteli Šedých mušketýrů. Potomek šel tedy přesně ve stopách předka. Možná až příliš, i on totiž zatýkal jednoho mocného muže, tentokrát maršála de Villeroy, králova vychovatele, odstaveného regenta Orléanského.
Královští mušketýři se i později účastnili mnoha slavných bitev a vladařům Francie sloužili až do Francouzské revoluce. Šest let před jejím vypuknutím, koncem léta 1783, zemřel kapitán dragounů Gabriel Louis d´Artagnan, markýz de Castelmore, baron de Saint-Croix, poslední přímý potomek hraběte Charlese de Batz. Jméno a dědictví d´Artagnanů přešlo na vedlejší linii Montesquiouů, která existovala ještě v polovině tohoto století.

Žádné komentáře: