středa 25. března 2020

SKUTEČNÉ OSUDY ROMÁNOVÝCH HRDINŮ A. DUMASE (10)

Rebelie frondy, v níž hrála vévodkyně de Chevreuse významnou roli (Leloir)


T Ř I   M U Š K E T Ý Ř I   P O   D V A C E T I   L E T E C H
(Vingt ans après)
Od zrození "Tří mušketýrů" uplynul jeden jediný rok a dychtiví čtenáři, oslnění d´Artagnanovými dobrodružstvími, měli v rukou pokračování. Přesný překlad titulu by zněl pouze "Po dvaceti letech" a čtveřice přátel tu stála rozdělena do dvou táborů stejně jako země, zmítaná bouřlivými boji mezi šlechtou , královskou mocí a měšťanstvem, zápasy, které dostaly jméno Fronda.
Dumas zavedl své hrdiny znovu za moře do Anglie, aby jim postavil do cesty důstojného protivníka: Mordreda, syna Mylady, postavu na rozdíl od jiných veskrze fiktivní.
Pokud se jednalo o postavy historické, věnoval velký autor přízeň a sympatie popravenému anglickému králi Karlu I. i francouzským aristokratům, bouřícím se proti Richelieuovu pokračovateli Mazarinovi. Co na tom, že skutečnost byla opačná a Cromwell či Mazarin byli osobnostmi, jejichž dílo ve svých důsledcích posunulo Anglii i Francii vpřed ?
Pro čtenáře bylo důležitější, že staromládenecký d´Artagnan nakonec dostal povýšení, Porthos vytouženou baronskou korunku, Athos smysl života ve svém synovi a Aramis zůstal galantním knězem, neváhajícím vyměnit sutanu za kord a skládat čtyřverší galantním dámám. I to, že přátelství nakonec nad všemi protivenstvími zvítězilo a heslo :Jeden za všechny, všichni za jednoho" navzdory úkladům Crowellových lidí i lstivému a lakomému Mazarinovi znovu ožilo.
K vzrušujícímu období Frondy se Dumas vrátil ještě ve "Válce žen". Drama, vydané za l. republiky i česky, je neprávem zapomenuté. Škoda, jeho tragičtí hrdinové by Athosovi, Porthosovi, Aramisovi i d´Artagnanovi tvořili dobrou společnost.

VÉVODKYNĚ DE CHEVREUSE
Krásná intrikánka
Postava vévodkyně de Chevreuse se jako jedna z mála dostala do všech tří celků velké dumasovské mušketýrské ságy, i když ani v jednom z nich nehrála hlavní roli.
Ve "Třech mušketýrech" byla tajemnou Aramisovou přítelkyní, jednou z mnoha, o nichž se kavalírský a diskrétní abbé zmiňoval jen v náznacích. Vzpomínáte? Jako krásná švadlenka Marie Michonová pomáhala marně odvrátit pomstu Mylady od ubohé paní Bonacieuxové. Aramisovi psávala dojemné dopisy:
"...Jděte do války jako pravý šlechtic a vzpomínejte na mne, jež líbám vřele Vaše černé oči."
Ano, je to ona, kdo paní de Bonacieux poskytuje útočiště v klášteře Stenay zachraňuje Myladinu služku Ketty, což oboje Aramisovi u La Rochelle oznamuje dopisem, který chce získat pan kardinál.
"Monsignore," řekl v tom Athos s klidem tím strašlivějším, že svými slovy dával v sázku hlavu. "Je to dopis od ženy, ale není podepsán ani jménem Marion de Lorme, ani madame d´Aiguillon."
Kardinál zbledl jako smrt....neboť Athos právě vyslovil jména dvou žen, o nichž se předpokládalo, že jsou Richelieuovými milenkami.
Ve "Třech mušketýrech po dvaceti letech" vystupovala výrazněji. V intrikách kolem útěku vévody de Beaufort z věže zámku Vincennes, ve zmatcích Frondy i ve vyprávění o tom, jak nepřítel žen, láskou zklamaný Athos, podruhé a naposled podlehl kouzlu krásných očí. Velká intrikánka tehdy prchala v mužském převleku a přenocovala na faře ve vesničce Roche-l´ Abeille. Šlechetný Athos paní de Chevreuse ochraňoval celou noc, až se stal otcem dítěte, jehož výchovu mu vévodkyně přenechala.
"A kdo byl ten host, ten šlechtic..."
"Byl jsem to já, hrabě de La Fére," řekl Athos....
Vévodkyně se trochu zarazila, ale pak se dala do smíchu. "Ten blázínek Marie Michonová pochodila tedy lépe, než si myslila..."
Ona románová noc nezůstal bez následků.
Asi před týdnem dostal farář v kolébce hezounkého chlapečka, asi tříměsíčního. K tomu váček plný zlata a lísteček se slovy: 11.října 1633."
Marie Michonová alias vévodkyně de Chevereuse si v románu myslela, že nocoval s faráře. Zatím to byl Athos, kterého za faráře měla. Jak asi na dárek koukal farář pravý? A kdo by to do nepřítele žen Athose řekl?... Dumas tak pomohl na svět Athosovu synu, vikomti de Bragelonne. Čímž si ke čtenářské radosti otevřel dveře k pokračování mušketýrských dobrodružství, tentokrát už poslednímu.
Ve "Vikomtu de Bragelonne", posledním pokračovaní mušketýrských dobrodružství, se paní de Chevreuse objevila znovu. Zestárlá vévodkyně se tu pokoušela marně získat vliv na Annu Rakouskou a příliš pozdě objevila mateřský cit k Raoulu de Bragelonne, jehož ani ona, ani hrabě de la Fére nedokázali ochránit od osudově tragické lásky k Louise de La Valliére.
Jaký byl skutečný osud paní de Chevereuse, s nímž si Dumas tak odvážně hrál? Přesně jej vystihoval popis Velkého vypravěče:
Byla to potřeštěná bytost, která dovedla dodat svým milostným dobrodružstvím tolik osobitého rázu, že se její lásky téměř staly slávou její rodiny...
Titul vévodkyně de Chevreuse získala Marie de Rohan, dcera vévody de Montbazon, narozená roku 1600, až druhým sňatkem. Poprvé si vzal mladou, bystrou, veselou a vysoce urozenou dívku s plavými vlasy, rychle dorůstající do krásy, muž, jehož urozenost za starobylostí Rohanů dost pokulhávala. Představoval však skvělou partii po stránce vlivu i majetku, kombinoval v sobě rostoucí bohatství i oslnivou budoucnost a vévoda de Montbazon mohl sňatkem své dcery s Charlesem d´Albertem de Luynes roku 1617 jen získat.
De Luynes, sokolník mladičkého Ludvíka XIII., jeho společník, nejbližší přítel a po likvidaci Itala Conciniho i první muž po vladaři, oplýval mnoha věcmi, poněkud se mu ale nedostávalo statečnosti a rozhodnosti. S každým se snažil být zadobře, nevyhledával hádky natož souboje, ba dokonce se říkalo, že na duel, k němuž byl kdysi vyzván, poslal svého bratra. Ani do Ludvíkova plánu zabít Itala Conciniho a tak se konečně stát vladařem se Luynes nehnal...
Láska a nekritický Ludvíkův obdiv Luynesovi přesto vynesly na jaře 1617 místo i majetek po Conciniho klanu.Půl roku poté, 13. září 1617, se Marie de Rohan stala Marií de Luynes. Po boku králova favorita, který brzy povýšil do vévodského stavu, prožila čtyři roky. U dvora samozřejmě hrála prvořadou úlohu, stala se vrchní intendantkou dvora královny Anny Rakouské .
Mladá královna ji zpočátku ráda neměla. Rychle dospívající koketní Marie upadla do podezření, že na ní královo oko spočívá s větším zalíbením než na královně. Plachý, příliš cudný a ve vztahu k ženám nedospělý Ludvík XIII. trávil místo u Anny Rakouské večery ve společnosti vévody de Luynes. Paní vévodkyně byla sice přesvědčena, že krále svede, panovníkovy city však zůstaly striktně platonické. Ohnivou Marii to jednoho dne dopálilo a na vladařovu adresu neuctivě vykřikla:
"Ten idiot...!"
Krátce poté Mariin manžel Luynes provedl nejrozhodnější čin svého plytkého životy. Ludvík XIII. setrvale odmítal navštěvovat ložnici své choti. Ze státnické nezbytnosti a možná trochu i ze žárlivosti Mariin manžel jednoho dne roku 1619 popadl vzpouzejícího se Ludvíka XIII. a bez špetky respektu krále dovlekl do ložnice Anny Rakouské. Poprvé od svatební noci, k úlevě mnoha evropských dvorů, tak přiměl krále sdílet s královnou lože.
Tohle král svému favoritovi prominul, jeho choť však začal bytostně nesnášet. Tím více ale rostlo Mariino přátelství s Annou Rakouskou. Temperamentní, krásná, duchaplná a chytrá Marie dokázala královnu zbavit chmur, které jí přinášel chlad a nezájem Jeho Veličenstva.
Král sledoval rostoucí vliv krásky , jejíž mravy neodpovídaly prudérnímu založení Ludvíka XIII., s nelibostí. Pana de Luynes neopomněl upozornit, že si paní vévodkyně pořídila milence. Tím nebyl nikdo menší než Claude de Lorraine, vévoda de Chevreuse, jeden ze synů Jindřicha de Guise, zavražděného roku 1588 v Blois.
Roku 1621 připravovala neuvěřitelná Luynesova neschopnost favoritův pád. Jen náhlá smrt uchránila bývalého královského sokolníka od nevyhnutelné nemilosti. Ludvík XIII. si u vévodkyně de Luynes tehdy vysloužil další vroubek; nejen že ji vykázal od lože mrtvého, dokonce ji požádal, aby opustila Louvre. Vévodkyně byla tehdy v požehnaném stavu a Ludvík jako záminku použil to, že v paláci mohly podle etikety rodit jen princezny královské krve...
Marie upadla u krále v dvojnásobnou nemilost. Anna Rakouská tehdy byla v jiném stavu, paní de Luynes na ni měla dohlížet, obě se však bavily rozpustilými honičkami. Po jedné z nich královna potratila. Nestalo se jí to poprvé, Ludvík XIII. však dával vinu vévodkyni de Luynes. Marie musela okamžitě pryč, tentokrát nejen z Louvru, ale dokonce od dvora a z Paříže.
Místa na výsluní se paní de Luynes vzdát nemínila a požádala vévodu de Chevreuse, aby si ji vzal. Pan vévoda příliš nadšen nebyl, něco jiného bylo mít veselou vévodkyni za milenku a za ženu. Pohledný a duchaplný čtyřicátník byl statečným vojákem v poli, zkušeným svůdcem u dvora, ve dvaadvacetileté krasavici však našel svého mistra a po krátkém manévrování se vzdal...
Takřka urážlivých pouhých pět měsíců od smrti svého chotě se paní de Luynes stala paní de Chevreuse a vrátila se k úřadu první dámy královnina dvora. Král se hněval, proti spojenému vlivu klanů Rohanů, Luynesů i Guisů víc dělat ale nemohl.
Roku 1624 už vévodkyně de Chevreuse nasazovala choti parohy s Henri Richem, hrabětem Hollandem, vyslancem anglického krále u pařížského dvora. O málo později se začalo jednat o sňatku sestry Ludvíka XIII. Henrietty-Marie se synem Jakuba I. Stuarta, princem Karlem. V květnu 1625 se slavily zásnuby a Karel, princ z Wallesu, se stal Karlem I. Vévodovi de Chevreuse se dostalo cti zastupovat anglického krále při podpisu svatební smlouvy. Oficiálně proto, že mezi jeho předky patřila skotská královna Marie Stuartovna. Neoficiálně za to vděčil poměru své choti s lordem Hollandem.
Paní de Chevreuse se dík Hollandovi dostala k vysoké politice a objevila, že ji vzrušuje přinejmenším tolik, jako láska. V lásce prý ovšem byla první dáma tehdejšího francouzského dvora nedostižná a klevetníci tvrdili, že i nenasytná. Říkalo se o ní, že občas, přesycená dvorskými kavalíry, neváhá vyrazit do ulic a "povyrazit se s nějakým nickou", čímž se mínil člověk neurozený. Po jedné nevydařené intrice se vévodkyně tvářila tak žalostně, až kterýsi zlomyslník poznamenal, že vypadala, jako kdyby v celé zemi už nebyl jediný muž...
Marie de Chevreuse měla mnoho špatných vlastností, v jejich rámci však i několik dobrých. Kardinál de Retz ve svých "Pamětech" napsal:
" Milovala bez výběru a zcela, neboť musela někoho milovat. Nebylo nesnadné dát jí milence, ale od chvíle, kdy jej přijala, milovala ho bezvýhradně a věrně..."
Láska k Hollandovi z paní de Chevereuse učinila studnici informací ve prospěch Anglie. S příjezdem vévody Buckinghama při příležitosti příprav anglo-francouzské svatby se Marie de Rohan stala jednou z klíčových postav následujících skandálních událostí.
Holland znal svůdnické schopnosti Buckinghamovy, de Chevreusová zase věděla o citové nenaplněnosti v srdci Anny Rakouské. Snad ještě před mylordovým příjezdem se zrodil plán na sblížení francouzské královny a anglického favorita. K Buckinghamovi měla vévodkyně blízko, v Paříži mylorda ubytovali v paláci jejího chotě. I v Amiensu sehráli vévodkyně a Holland roli kompliců. Právě oni dva umožnili, že se choť Ludvíka XIII. ocitla s Villiersem o samotě.
O málo později po scéně, která královnu Francie velmi zkompromitovala, odplul Buckingham do Anglie. V doprovodu francouzské princezny Henrietty -Marie se nalodil i vévoda de Chevreuse, pramálo nadšený přítomností lorda Hollanda. Pokusil se své choti přikázat, aby zůstala ve Francii a zdůvodnil to obtížemi plavby i vysokým stupněm jejího těhotenství. Paní de Chevreuse si postavila hlavu a s odvahou Amazonky cestu absolvovala. Tím ovšem pro potomka vévody de Guise nastaly ještě trapnější okamžiky. V Anglii začal mylord Buckingham trávit celé hodiny ve společnosti jeho ženy, mnohdy za zavřenými dveřmi. Samozřejmě se brzo začalo mluvit o mileneckém vztahu mezi Buckinghamem a paní de Chevreuse.
Byla vévodkynina gravidita překážkou nového milostného dobrodružství? Richeliea, kterého zajímalo, zda si Chevreusová dopisuje s Annou Rakouskou, jeho špióni ubezpečovali, že ne.
V tajné korespondenci dal Richelieu vévodkyni přezdívku "Chevrette", což poněkud dvojsmyslně znamenalo nejen srnku či kůzle, ale také kozu. Buckingham, jehož jméno Francouzi psali (a dle toho také vyslovovali) Bouquinquan, si zas v kardinálových listech vysloužil označení "Bouquin", slovo značící v překladu mimo jiné i starého kozla či satyra. S nádherně šťavnatým jazykem, udivujícím u vysokého církevního hodnostáře, pak Jeho Eminence napsala, že někteří Angličané "...ont bouquiné une de nos chévres...", přeloženo doslova "ramlovali jednu z našich koz". Vévoda de Richelieu měl smysl nejen pro slovní hříčky, ale i pro zlomyslný humor.
Zůstaňme ještě u velkého kardinála, neboť následující epizoda zcela zapadá do rámce "Tří mušketýrů" a Dumasovi poskytla zápletku mnohem barvitější než poněkud fádně psané "Paměti hraběte d´Artagnana...".
D´Artagnan na ilustraci z románu Vingt ans apres
S překvapením zjišťujeme, že Mylady měla vzor mnohem konkrétnější, než lze nalézt v životních příbězích Charlese de Batz de Montesquiou d´Artagnan. Předobrazem ďábelské plavovlásky se do jisté míry stala krásná, inteligentní a intrikánská Lucy, hraběnka Carlisle, vysoce urozená dcera hraběte Northumberlanda, před námluvami ve Francii Buckinghamova milenka. Žárlivost a uražená pýcha z ní učinily Richelieuovu špiónku.
Anna Rakouská odešla do svých pokojů; ihned se však vrátila, nesouc v ruce malou skříňku z růžového dřeva se svým monogramem, vykládaným zlatem....Buckingham vzal skříňku a padl podruhé na kolena....Tak začíná ve Třech mušketýrech zápletka s diamantovými přívěsky, které si vévoda odveze. A skutečnost?
Po mylordově návratu do Anglie kardinálovi hraběnka Lucy referovala, že si Buckingham přivezl diamantové spony, které mu pravděpodobně darovala Anna Rakouská. Na jednom z bálů se Lucy podařilo vévodovi některou ze spon odcizit. Téže noci prý Buckingham ztrátu zjistil, pochopil její závažnost i důvod odcizení.
Podobně jako v Dumasovi hrozil Anně Rakouské skandál. Dumas poslal přes La Manche d´Artagnana. Ve skutečné historii to Buckingham vyřešil jednodušeji.
Z titulu své admirálské hodnosti okamžitě rozeslal posly s rozkazy, zakazující vyplutí jakékoliv lodě do Francie. Jinými slovy, vyhlásil námořní blokádu Francie. Takový čin se rovnal vyhlášení ekonomické války. A suchopárná historie také Buckinghamův zákaz hodnotí jako politicko-státnický čin, vrtí hlavou nad tím, k čemu byl dobrý a zdůvodňuje jej mylordovým bláznovstvím...! Téměř jako v románu nechal vévoda vzápětí povolat nejlepšího klenotníka (tedy svého, samozřejmě), ten vyrobil co nejrychleji spony nové a celý komplet mylord okamžitě poslal Anně Rakouské s patřičným vysvětlením.
Lady Carlisle, která kardinálovi poslala do Francie spony ukradené, prohrála. Příběh vyprávěl v "Pamětech" vévoda de La Rochefoucauld a ten jej měl takřka z první ruky. Vévodkyně de Chevreuse totiž byla i jeho milenkou.
Do pozůstalosti Anny Rakouské bylo po její smrti zapsáno i "šest diamantových spon, ceněných dohromady na 7OO livrů". Zdědil je mladší královnin syn Filip Orléanský. Byl to spony od Buckinghama, z nichž Dumas pak učinil přívěsky, pro které štval čtveřici přátel do Anglie?
Ani vévodkyně de Chevreuse v Anglii nezahálela. Bylo jasné, že Buckinghamovi už nebude dovoleno znovu Francii navštívit. Ve svazku novomanželů Karla I. a Henrietty -Marie se ale objevily vážné neshody. Tehdy Marie de Chevreusová přišla s poněkud šíleným nápadem. Co kdyby se pod záminkou usmíření anglického královského páru vypravila do Anglie Anna Rakouská ? Rychlý spád událostí ovšem realizaci, k níž by Ludvík XIII. i Richelieu těžko dali souhlas, zabránil.
Už v předchozích letech rostlo napětí mezi francouzskou královnou a kardinálem. Mnozí říkali, že na vině byl Richelieu, který prý Anně činil milostné návrhy tak smělé a neomalené, že byl odmítnut, za což se pak uraženě a tvrdě mstil. Při všem, co víme o loyalitě Jeho Eminence k Ludvíku XIII., lze o podobných tvrzeních úspěšně pochybovat. Královi nepřátelé tomu však věřili. Roztržka královny a prvního ministra pramenila spíše z toho, že Richelieu Annino chování často shledával z hlediska státní politiky nevhodným. Navíc byl v té době stále ještě příznivcem královny-matky Marie Medicejské, která svou snachu také dvakrát v lásce neměla.
Jisté je, že se Eminentissimus pokoušel dosáhnout Anniny přízně a zcela mužsky usiloval i o náklonnost paní de Chevreuse.
Velký politik Marii neoslnil, z jeho dvoření si tropila posměch. Jednou mu řekla, že se jí nelíbí rudá róba, a kardinál se následujícího dne před ní objevil v oděvu kavalíra. Anna Rakouská, skrytá za závěsem, se prý dusila smíchy. Richelieu zašel tak daleko, že převlečen za španělského šaška, v zelených kalhotách, s rolničkami a kastaněty, tančil v královniných komnatách sarabandu, opět k velkému pobavení Marie de Chevreuse a Anny Rakouské. Takže obávaný politik měl i v uražené ješitnosti důvody účtovat s vévodkyní a do jisté míry i její královskou přítelkyní.
Nadešel rok 1626 a Marie de Rohan-Montbazon, vévodkyně de Chevreuse, začala organizovat skutečné spiknutí, jehož cílem bylo odstranění kardinála de Richelieu a možná i změna na královském trůně.
Bratr Ludvíka XIII. Gaston Orléanský měl být oženěn. Při bezdětném králově manželství se Monsieur snadno mohl stát dědicem trůnu. Monsieur se ovšem ženit nechtěl, alespoň nikoliv v souladu s vůlí staršího bratra.
Paní de Chevreuse se pokusila sňatek překazit a Gastonovu nespokojenost s královskou vůlí využít vhodným směrem. Nástrojem se stal Jean-Baptiste d´Ornano, voják z Korsiky, který sloužil už Mariinu prvnímu muži. K tomuto důvěrníkovi vévody Orléanského se brzy připojili princové, v jejichž žilách kolovala královská krev: Césare a Alexandre de Vendôme, princ de Condé a hrabě de Soissons. Všechny je spojovala snaha uchvátit v království větší moc, svrhnout nenáviděného Richelieua a omezit či úplně zlikvidovat postavení Ludvíka XIII. Gaston Orléanský se stal hlavou spiknutí, které už uvažovalo se vzbouřením některých provincií a s pomocí Anglie.
Kardinálova policie nebezpečí brzy odhalila. Richelieu se začal vehementně zasazovat o co nejrychlejší uzavření králem požadovaného sňatku Gastona Orléanského. Současně zasáhl proti odpůrcům tohoto plánu a dal zatknout d´Ornana. Opozici tím dopálil a ta začala připravovat kardinálovu smrt.
Pánům princům se podařilo přimět Gastona k činům. Kardinál měl být pozván do Fleury na večeři, při ní mělo dojít k hádce mezi přítomnými a k rvačce. Soupeři by pak vytrhli kordy , rozpoutala by se vřava a v nastalém zmatku by kdosi Richelieua jakoby mimochodem probodl.
Do plánu byla samozřejmě zasvěcena vévodkyně de Chevreuse a právě dík její přílišné aktivitě kardinál spiknutí odhalil. Od jara 1626 byl Mariiným milencem Henri de Talleyrand-Périgord, hrabě de Chalais, osmadvacetiletý důvěrník Gastona Orléanského a vrchní komoří královské garderoby. V možnostech přístupu ke králi i jeho bratrovi osoba dosti klíčová. Právě Chalais se stal hlavní prodlouženou rukou vlivu de Chevreusové na Gastona Orléanského.
Vévodkyně de Chevreuse jako Diana (Deruet)
Ubohý hrabě měl za dobré služby od Marie slíbenu sladkou odměnu a také ji dostal ve chvíli, kdy paní svého srdce informoval o všech podrobnostech příprav atentátu ve Fleury. Paní de Chevreuse mu otevřela dveře své ložnice a pamětníci tvrdili, že si počínala tak vášnivě a zkušeně, že blažený Chalais odtud odešel zcela vyčerpán a následkem intenzivních prožitků i poněkud duševně oslaben. Nevěděl nic lepšího než v zamilované zaslepenosti a vlastní důležitosti vše svěřit panu de Valencay, svému strýci. Chalaisův příbuzný se ovšem zhrozil a prohlásil, že pokud se jeho synovec okamžitě nepřizná, oznámí vše kardinálovi on sám.
Hrabě de Chalais v doprovodu pana de Valencay tedy pod příslibem beztrestnosti Richelieuovi vše vyzradil. Kardinál s eskortou padesáti svých mušketýrů raději uprchl do Fontainebleau. Jako opatrný politik nechtěl zakročit proti svým vysoce urozeným nepřátelům radikálně, zpočátku se spokojil s tím, že prozrazením vyplašení spiklenci, jimž kořist unikla, hledali spásu v útěku. Jenže o dva měsíce vše propuklo znovu, tentokrát s následky mnohem horšími.
Na druhém prozrazení opět do jisté míry nesla vinu krásná Marie de Chevreuse. Jí se tehdy vášnivě a bezvýsledně dvořil Roger de Gramont, hrabě de Louvigny. Protože měl méně úspěchu než Chalais, rozhodl se pomstít. Referoval kardinálovi o novém komplotu, o němž se dodnes neví, do jaké míry byl nejprve vylhán a pak vykonstruován.
Účastníci mnohé přiznali ze strachu, ve snaze zachovat si život, další výpovědi byly vynuceny na mučidlech. To vše dohromady začalo nasvědčovat, že spiklenci chtěli připravit Ludvíka XIII. o trůn a na jeho místo dosadit Gastona Orléanského.
Tuto strašlivou zradu krále zhoršovalo tvrzení, že Ludvík XIII. měl být připraven o život a tím pádem volná Anna Rakouská si pak měla vzít uzurpátora trůnu. Obvinění byla hrozná a král jim uvěřil. Do konce života byl přesvědčen, že mu vlastní choť usilovala o život. Anna Rakouská se bránila, vše popírala, přestože byla podrobena ponižujícímu výslechu.
Hrabě Chalais, na nějž de Louvignyho udání přímo ukázalo, byl zatčen. Z vězení psal paní de Chevreuse zoufalé dopisy a ta mu opatrně odpovídala, že mu na ně odpovědět nemůže! Richelieu potřeboval vězně zlomit a Chalaise přesvědčil, že jej milenka zradila. Hrabě uvěřil a přiznával vše: že do komplotu byla zatažena Marie de Chevreuse, že věděla o atentátu na kardinála, že popouzela Gastona proti bratrovi. Richelieu však chtěl vědět víc. Znovu a znovu se Chalaise vyptával, zda královna a Gaston Orléanský uvažovali o vzájemném sňatku po svržení Ludvíka XIII. Chalais odpovídal jen:
"...že slyšel, pokud by Bůh povolal k sobě krále, že by se Monsieur mohl s královnou oženit".
I kardinál nakonec pochopil, že Louvignyho obvinění byla lživá, proces však už byl rozjetý a roztržka mezi královskými manželi se zacelit nedala. Navíc monstrózní obvinění poskytovala velmi lákavou příležitost zkrotit opozici mocných.
Gaston Orléanský zradil ve chvíli, kdy se dostal do úzkých, všechny kolem sebe. Učinil písemné doznání a vzdal se nároků na trůn. Podle jeho vzoru se ostatní spiklenci snažili zachránit, co se dalo. Princ de Condé padl Richelieuovi k nohám a až do konce života zůstal jeho neochvějným spojencem. Alexandra a Césara de Vendôme dal kardinál jednoho po druhém zatknout. Druhého z nich, který netušil, že první už je ve vězení a doufal v kardinálovu milost, ještě Jeho Eminence s cynickým černým humorem ujistila:
"Nemějte obavy, nepovede se vám o nic hůře než vašemu bratrovi."
Richelieu neměl tak docela pravdu. Jeden z bratří ve vězení zemřel, druhý vyšel na svobodu po kardinálově smrti. Madame de Chevreuse poslali do vyhnanství, čímž se rozuměl příkaz opustit Paříž a dvůr. Odešla na zámek svého muže v Dampierre, Ludvík XIII. však trval na její internaci v Poitou. Na to Marie de Chevreuse nemínila čekat a prchla do Lotrinska, které tehdy Francii nepatřilo a kde byl bratr jejího muže vládcem. D´Ornano poněkud záhadně zemřel ve vězení.
Nejhůře dopadl Chalais. Dne 19. září vystoupil na popravčí lešení. Bylo mu odpuštěno čtvrcení, popravu však místo profesionálního kata měli vykonat dva omilostnění zločinci. Město Nantes se stalo svědkem jedné z nejstrašlivějších exekucí ve francouzské historii. První dvě rány popravčím nástrojem hraběte nezabily. Bednářskou širočinou mu bylo zasazeno do šíje čtyřiatřicet úderů. Ještě pak museli jeho tělo obrátit a přetít ohryzek, aby hlava odpadla. Do dvacáté rány bylo slyšet Chalaisovo sténání...!
Za návrat vévodkyně de Chevreuse k dvoru orodovali, sotva se atmosféra jen trochu uklidnila, vévoda Lotrinský, anglický král i pan de Chevreuse. Richelieu nebyl nadšen, musel však trochu couvnout. Vévodkyně měla povoleno vrátit se do Francie, směla však pobývat jen v Dampierre či v klášteře de Jouarre. Tato dvě místa sice proměnila v další centrum intrik, bdělý kardinálův dohled jí ale nedovolil víc než korespondenci s Annou Rakouskou. Milost dostala až roku 1631.
Kardinál nic nedával bez důvodu. I tentokrát sledoval dva cíle. Vévodkyně de Chevreuse měla prokázat svou vděčnost tím, že oslabila vliv další z intrikánek, paní de Fargis. Současně měla kardinálovi pomáhat ovlivňovat nespolehlivého vévodu Lotrinského, jehož milenkou v té době byla.
Celý rok se paní vévodkyně chovala k plné kardinálově spokojenosti. Na jaře roku 1632 se ale stala milenkou pana de Chateauneuf, téhož, který o ní před pár lety psal hodně pomlouvačného z Anglie, a začala kout nové pikle. Do poněkud záhadného spiknutí se opět zapletla Anna Rakouská a jistou roli v něm hrál rytíř de Jars. Obecně se má za to, že cílem bylo Richelieuovo sesazení.
Dopadlo to stejně jako spiknutí předchozí, strážce pečeti Chateauneuf byl v únoru 1633 zatčen a v angoulemském vězení musel deset let přemýšlet o proměnách štěstěny i lásky. Rytíř de Jars stanul na popravišti, kde v poslední minutě obdržel milost a šel si prohlédnout Bastillu zevnitř. I Chevreusové hrozil trest, ta však měla příliš mnoho vlivných přátel a skoncovat s ní nebylo snadné. Kardinál ji raději znovu poslal do ústraní v Dampierre, odkud dvakrát svým hlídačům uprchla a sešla se s Annou Rakouskou. Za což nezkrotnou Marii poslali do vzdálenějšího Tourraine. Král předtím paní de Chevreuse povolil oficiální rozloučení s dvorem a královnou, vévodkyně toho využila a s Annou bleskově domluvila způsob tajné korespondence přes dvorní dámu Marii de Hautefort.
Už jen z povzdálí mohla Marie de Chevreuse sledovat intriky, které následovaly po dalším pokusu Gastona Orléanského odstranit kardinála de Richelieu. Tento pokus zkompromitoval Annu Rakouskou natolik, že pomýšlela na útěk z Francie.
Vše se prozradilo a královně hrozilo, že bude definitivně zavržena. Znovu byla podrobena výslechu a aby zachránila , co se dalo, přísahala křivě na hostii. Podnikavá Marie de Hautefort zatím v mužském převleku pronikla do Bastilly a poněkud dobrodružně přes zde uvězněného rytíře de Jars zajistila shodu královniny výpovědi s doznáním v Bastille uvězněného královnina komorníka La Porta.
Královnu nakonec zachránil ten, jehož pokládali za jejího největšího nepřítele. Zapuzení královny znamenalo ohrožení Richelieuova díla. Král, zbavený manželky, by už definitivně zůstal bez dědice a trůn by získal kardinálův zapřisáhlý nepřítel Gaston Orléanský. Když tedy padla královna před kardinálem na kolena, velký politik ji sám s omluvami zvedl a zasadil se o smíření s králem.
Aféra, horší než předchozí Chalaisova, byla tentokrát ututlána a trestán nebyl téměř nikdo. Sama se potrestala pouze vévodkyně de Chevreuse.
Vévodkyně de Chevreuse na ilustraci z Po dvaceti letech
"Kardinál, ten pravý kardinál, ten dřívější kardinál, se proto jednou rozhodl, že dá ubohou Marii Michonovou zatknout a odvézt na zámek Loches," pokračoval Athos. "Naštěstí se to nemohlo dít tak tajně, aby se to nikdo nedozvěděl. Bylo ujednáno, že kdyby Marii Michonové hrozilo nějaké nebezpečí, pošle jí královna modlitby vázané v zeleném sametu....Jednoho rána princ de Marcillac přinesl modlitby. Nesměla ztrácet čas...", vypráví Dumas Athosovými ústy v "Mušketýrech po dvaceti letech". Má v jádru pravdu, skutečnost však byla pikantnější:
Z korespondence s Marií de Hautefort vévodkyně de Chevreuse o všem věděla a v případě královnina pádu se měla čeho obávat. Bylo domluveno, že pokud selže pokus paní de Hautefort sladit královninu výpověď s La Portovou, obdrží po poslovi paní de Chevreuse varovný signál, červenou knihu. Úspěch měla značit jiná barva.
Když se paní de Hautefort její husarský kousek povedl, chtěla Chevreusovou o zdaru akce neprodleně zpravit. V rozrušení domluvené signály spletla a vyslala kurýra s knihou v rudé vazbě. Poslem nebyl nikdo menší než Francois de Marcillac, budoucí vévoda de La Rochefoucauld, autor slavných "Maximů" (česky "Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě"),a v letech příštích jeden z hlavních nepřátel kardinála Mazarina.
Princ de Marcillac, v té době milenec vévodkyně de Chevreuse, dorazil s červenou knihou a protože od paní de Hautefort víc nevěděl, stal se nechtěným poslem špatných zpráv. Vévodkyně příliš neotálela a vyrazila na útěk. Zastavila se až za hranicemi Francie ve Španělsku. U španělského dvora, kde byla přijata s náležitými poctami, jí nedalo mnoho práce svést Filipa IV. Španělského...
V životě Marie de Chevreuse následovalo předlouhých devět let exilu, během nichž putovala ze Španělska do Anglie, kde obnovila starou známost s lordem Hollandem. Pak pokračovala do Španělského Nizozemí a stala se milenkou guvernéra dona Francisca de Mello. Vyhnanstvím začínala být unavená a pokoušela se nabídnout výměnou za milost své služby Richelieuovi.
Kardinálovi lidé tehdy odhalili poslední velké spiknutí, vedené panem de Cinq-Mars. Mnozí si dodnes kladou otázku, zda text tajné smlouvy se Španělskem, který dostal Cinq-Marse na popraviště, neobstarala právě vévodkyně de Chevreuse. Je minimálně pravděpodobné, že kardinála upozornila na existenci pečlivě utajovaného dokumentu, o němž policie Jeho Eminence zpočátku neměla tušení. Její milenec Francisco de Mello byl do celé věci zasvěcen a v případě Cinq-Marsova úspěchu, když by klauzule smlouvy vstoupily v platnost, měl příkaz do státního převratu ve Francii zasáhnout.
Milost ovšem paní de Chevreuse nezískala, brzo po Cinq-Marsově pádu totiž kardinál zemřel. Paradoxní bylo, že král Ludvík XIII. udělil po skonu svého ministra amnestii všem mocným, kteří dík Jeho Eminenci seděli ve vězení. S výjimkou dvou osob. Jednou z nich byla Marie de Rohan-Montbazon, vévodkyně de Chevreuse, jíž král bytostně nesnášel. Ještě na smrtelném loži Ludvík Annu Rakouskou zapřísahal, aby paní de Chevreuse nikdy ke dvoru nepovolila návrat.
Víme už, jakou nedůvěru král ke královně choval. Jednou z největších příčin...byl přátelský poměr Anny Rakouské k paní de Chevreuse. Ty dvě ženy ho znepokojovaly více než válka se Španělskem, rozepře s Anglií a finanční potíže... říkají "Tři mušketýři" a v jádru se nemýlí.
Od královy smrti uplynulo pár týdnů a Anna Rakouská poslala pro vévodkyni toho, který jí před deseti lety z Francie provázel. Princ de Marcillac poskytl bývalé přítelkyni galantní a triumfální doprovod. Není ovšem zřejmé, zda se Anna Rakouská zpronevěřila přání svého chotě či zda podlehla nátlaku pana de Chevreuse a dalších čelních představitelů šlechty.
Byla stále ještě velmi krásná. Ačkoliv jí bylo čtyřiačtyřicet nebo pětačtyřicet let, vypadal sotva na devětatřicet. Měla krásné světlé vlasy, veliké, živé a chytré oči, jež se při intrikách tak často otvíraly a při milostných pletkách tak často zavíraly. Byla štíhlá jako víla a zezadu byste ji považovali za dívčinku..., tak líčí Dumas paní de Chevreuse oněch let.
Vévodkyně de Chevreuse našla jinou královnu než čekal. Ve vztahu k zájmům státu se tato panovnice-cizinka stala francouzštější než většina domácí aristokracie.
Marcillac i lord Montagu, dva bývalí Mariini milenci, se na to snažili vévodkyni připravit. Marie rady neposlouchala. Byla přesvědčena, že Annu Rakouskou znovu ovládne. Její sebevědomí rostlo i dík tomu, že jí kardinál Mazarin dával najevo nejvyšší úctu. Paní de Chevreuse nepochopila, že galantní Ital navzdory hrané poníženosti nepřenechá bez boje ani píď svého vlivu. A hlavně že se Anna Rakouská nechce už dát vévodkyní ovládat.
Stále přitažlivá Marie ovšem na svou stranu dokázala získat mocné spojence. Při hrabivosti a vládychtivosti špiček francouzské šlechty, cítící po králově a kardinálově smrti šanci uchvátit moc, to nebylo příliš složité.
Co paní de Chevreuse nyní sledovala? Nic menšího než odstranění Mazarina a jeho nahrazení markýzem de Chateauneuf, který kvůli ní šel už roku 1633 do vězení. Politicky měla tato změna přinést orientaci na Španělsko.
Jako nástroj si vévodkyně vybrala Francoise de Bourbon, vévodu de Beaufort, syna Césara de Vendôme, uvězněného od Chalaisovy aféry do Richelieuovy smrti. Beaufort, známý rovněž z "Mušketýrů po dvaceti letech", obří blondýn, fanfarón, mluvící jazykem rybářů z pařížské Tržnice, měl, jak napsal kardinál de Retz, "rozum méně než průměrný" a v rukou Chevreusové představoval tvárný materiál.
Kolem Beauforta, jehož mínění o vlastním významně bylo vysoké, se zformovala šlechtická opozice, vystupující tak pyšně, že jí pamfletisté dali uštěpačně jméno "Důležití". Paní de Chevreuse mohla ve spiknutí či kabale Důležitých hrát velkou roli. Naštěstí jí v tom malé věci zabránily.
Vše zavinila Marie d´Avaugour de Bretagne, vévodkyně de Montbazon, nevlastní matka paní de Chevreuse.
Paní de Montbazon byla zvláštní macecha. Její smyslnost by se spíš dala nazvat chlípností a všichni o tom věděli. Což ji v očích určité části pánské společnosti činilo ještě přitažlivější. V oněch dobách, kdy kyprost považovali za přednost, platila za krásku.
Počtem milenců paní de Montbazon svou nevlastní dceru dalece předčila. Na rozdíl od paní de Chevreuse si je vybírala s minimem lásky i vkusu. Byla o dvanáct let mladší než vévodkyně de Chevreuse, vědělo se o ní , že je souběžně milenkou vévody de Beaufort a vévody de Longueville a že k smrti nenávidí manželku druhého z nich. Anna de Longueville zastiňovala paní de Montbazon u dvora duchaplností, krásou, vkusem a konec konců i pověstí.
V oněch zvláštních časech pánové měnili politická uskupení pro krásné oči svých dam a řevnivost mezi dvorskými kráskami dokázala rozbít politické tábory i ohrozit království. Což se dík paní de Montbazon přihodilo i kabale Důležitých.
Při slavnosti, pořádané v paláci paní de Montbazon, komusi ze společnosti vypadly dva milostné listy. Konkrétní jména v nich byla skryta za pseudonymy, z obsahu však nade všechnu pochybnost vysvítalo, že pisatel i adresát spolu strávili nejednu vášnivou noc.
Tehdejší dvorská společnost v duchu preciózní kultury ovšem hlásala dvojí morálku. Činit bylo možno vše (paní de Montbazon sama byla přistižena s náhodným milencem v nejintimnějším spojení za závěsem, kam si odskočila od společnosti, nalézající se v témže sálu), mluvit či psát se o tom muselo vzletně, pouze v náznacích a duchu takřka slovníkového kodexu preciózek, z nichž si později tak úspěšně ztropil žerty Moliére.
Dopisy, napsané poměrně srozumitelně a bez obalu, vyvolaly v pokrytecké společnosti skandál. Paní de Montbazon se postarala, aby listy kolovaly v opisech po celé Paříži, a za jejich autorku označila vévodkyni de Longueville. Uražená paní de Longueville si stěžovala u královny Anny Rakouské, u níž zaujímala přední místo. Porovnáním rukopisů se nade všechnu pochybnost zjistilo, že Longuevillová skutečně dopisy nepsala. To však byl teprve začátek aféry. Skandál měla uhladit veřejná omluva paní de Montbazon před královnou. Tak nařídila královna Anna Rakouská!
V určený den se ke dvoru dostavila vévodkyně de Montbazon se suitou svých přátel a s předem napsaným jakož i královnou schváleným textem omluvy na vějíři. Montbazonová stanula před vévodkyní de Longueville, také obklopenou svými příznivci, a velice povýšeně text přečetla. Pak se otočila a bez pozdravu odešla.
To, že se musela omluvit, pokládala paní de Montbazon za křivdu a urážku. Spolu s ní se urazil předák Důležitých, její milenec de Beaufort, a po něm ostatní. Uražena ovšem byla, vcelku právem, i vévodkyně de Longueville. Jako dcera prince de Condé a sestra vévody d´Enghien znamenala u dvora neméně vlivnou osobnost. Znepřátelit si rodinu prvního prince po králi, to nemohl ani Mazarin, ani Anna Rakouská připustit. Královna tedy Longuevillové slíbila, že v její přítomnosti se paní de Montbazon nikdy neobjeví!
O málo později se v zahradě Renard u Tuilerií měla odehrát společenská odpolední svačina, pořádaná vévodkyní de Chevreuse. Pozvána byla i Anna Rakouská, kterou podle etikety měla vévodkyně de Longueville doprovázet. Královna včas paní de Chevreuse upozornila, že si přítomnost paní de Montbazon nepřeje.
Vévodkyně de Montbazon se rozhodla provokovat a přišla na svačinu také. Informovaná Anna Rakouská rychle poslala k paní de Chevreuse komorné s žádostí, aby Montbazonová ještě před příchodem královny odešla. Montbazonová odejít nemínila. Paní de Chevreuse, své nevlastní matince, jakož i královně se vysmála a dost vulgárně se vyjádřila o všech příslušnících celého knížecího domu Condé.
Její neposlušností a nevychovaností rozlícená panovnice okamžitě ze zahrady Renard v doprovodu paní de Longueville odešla a Montbazonové vzkázala, ať bez meškání opustí dvůr. To samozřejmě opět k nepříčetnosti rozzuřilo Důležité. Prchlivý, pyšný a nechápavý vévoda de Beaufort najal vrahy na královnina ministra Mazarina. Kardinál měl být zabit po cestě na večeři k panu de Longueville.
Prozřetelnost nad Jeho Eminencí bděla. Nic netušící Mazarin už nasedal do kočáru, když se k němu přitočil poněkud rozjařený Gaston Orléanský. Jakmile zjistil, že kardinál jede k Longuevillovi, jehož tabule byla vyhlášená, neodolal své známé mlsnosti a zcela samozřejmě se Mazarinovi vnutil za společníka. Jen tato náhodná přítomnost bratra zesnulého krále zabránila zabijákům provést připravenou akci.
Komplotu pochopitelně přišla na stopu policie a vévoda de Beaufort putoval do vězení ve věži zámku Vincennes za pařížskými hradbami.
Pan de Beaufort klel, křičel, bouřil se a řval, že ho chtějí umořit zimou a vlhkem..., vypráví Dumas v "Mušketýrech po dvaceti letech" a pak barvitě v několika kapitolách líčí, kterak si Beaufort ve věži vincenneské krátil dlouhé roky nejrůznějšími zlomyslnostmi na adresu kardinála Mazarina.
Beaufort ovšem nebyl jediným, kdo na důsledky "dopisové" aféry doplatil. Královna nikterak nedbala na dávné přátelství a vévodkyni de Chevreuse požádala, aby opustila Paříž. Po deseti letech exilu, za který vděčila Richelieuovi, strávila Marie u pařížského dvora pouhých deset týdnů! Nyní putovala mimo obvod hlavního města dík Anně Rakouské, o níž se domnívala, že se stane loutkou v jejích rukách.
Spiknutí Důležitých, jakkoliv tragikomické, tvořilo předehru událostí mnohem vážnějších, občanské války, která pod jménem Fronda propukla v roce 1648. Osmačtyřicetiletá Marie de Chevreuse se v tomto složitém konfliktu zpočátku nijak neangažovala. Teprve po roce se objevila ve vzbouřené Paříži v doprovodu své krásné dcery Charlotty, do níž se zamiloval Paul de Gondi, budoucí kardinál de Retz, velký buřič, jehož výmluvnost postavila proti Mazarinovi pařížské měšťany i kněží.
Královna Anna tehdy znovu vydala příkaz, ať paní de Chevreuse město ihned opustí. Z dřívějšího přátelství už nezbývalo vůbec nic.
Mnozí čekali, že se vévodkyně de Chevreuse proti své bývalé přítelkyni postaví. Ve prospěch paní de Chevreuse ovšem včas zasáhl prezident parlamentu Molé a královna, potřebující tehdy mnohem více Molého než Chevreusovou, couvla. Když se vítr Frondy trochu uklidnil a uprchlá královna i dosud nezletilý Ludvík XIV. se vrátili do Paříže, slíbila vévodkyně de Chevreuse Anně Rakouské věrnost. Královna ji přijala milostivě neobjala ji však, jako při setkáních předchozích.
Během krátké doby se Fronda rozhořela zas a mnozí z těch, kteří královně-regentce přísahali , znovu zradili. Paní de Chevreuse ovšem začínala být v zralém věku uvážlivější. Když se roku 1650 Mazarin rozhodl zlomit moc nejvyšší šlechty a zejména Velkého Condé, musel si nejprve zajistit politickou podporu protivníků pana Prince. Tedy i Chevreusové.
Vévodkyně de Chevreuse zpracovala svou macechu Montbazonovou a ta opět zapůsobila na vévodu de Beaufort, patřícího po svém útěku z vězení mezi přední rebely. Beaufort byl pokládan za miláčka prostých Pařížanů, snad proto, že mluvil týmž jazykem bez servítků jako oni.
Paní de Chevreuse ovšem udělala víc. Její dcera Charlotta do královnina a tedy i Mazarinova tábora přivedla koadjutora de Gondiho. Mazarin, mající takto za sebou velkou část šlechtické opozice i Paříže, mohl dát příliš mocného prince de Condé a jeho nejbližší spojence zatknout.
Celý předchozí manévr byl poslední výraznou politickou intrikou vévodkyně de Chevreuse. Marie tak odčinila lecos z předchozích hříchů. O tři roky později konečně Mazarin Frondu zlomil a království se zvolna, velmi zvolna, začalo konsolidovat.
Mazarinova hladící a přesto pevná ruka nedovolila opoziční šlechtě už nikdy znovu vyrůst. Vůdci Frondy, konejšení štědře rozdávanými tituly, poctami, výhodami a v případě potřeby jemnou leč důraznou pohrůžkou mocí, začínali Mazarinově ruce sloužit. Z odbojných velmožů, tolik žárlivých na svá stavovská privilegia, se pomalu stávali služebníci připoutaní ke královskému dvoru.
Marie de Rohan-Montbazon, vévodkyně de Chevreuse, pochopila dříve než jiní, že věk spiknutí, bojů o trůn, výsady a stavovskou monarchii dozněl. Uvědomila si, že nadchází nový věk, v němž vláda bude patřit absolutní moci krále a na jeho činech se budou zvolna podílet lidé nižšího původu, nová šlechta taláru, generace královských úředníků. Bystře odhadla, kdo z těchto nových lidí vyzíská z lesku na výsluní královské přízně nejvíc.
Dumas ji naposledy uvedl na scénu ve "Vikomtu de Bragelonne" v kapitole "Dvě přítelkyně". V jeho podání zná Chevreusová tajemství Železné masky a pokouší se královnu vydírat:
"Dokud jsem byla v nemilosti, nechtěl mi nikdo půjčit sto tisíc tolarů...", říká paní de Chevreuse nakonec a Anna Rakouská chápe, že je to cena, kterou musí zaplatit:
"Vím, že nikdy dost nezaplatím vaši mlčenlivost. Posuňte sem ten stolek, vévodkyně, napíši vám poukázku pro pana Colberta; ne, pro pana Fouqueta, ten je zdvořilejší...Nevyplatí-li, vyplatím vám je sama..." Královna napsala lístek, dala jej vévodkyni a vesele ji objala. Pak se rozloučili.
Ve svých dvaašedesáti letech se vévodkyně de Chevreuse skutečně přestala chovat jako intrikánka. Změnila se ve dvořanku na odpočinku a do jisté míry i v podnikatelku. Rozhodla se pevně, že v novém mocenském systému zajistí místo svému rodu.
Vnukovi vybrala za nevěstu dceru remešského obchodníka se suknem Jeana-Baptista Colberta! Pochopila, že Colbert, jemuž se podařilo zlikvidovat všemocného finančníka Fouqueta, zaujme místo, uvolněné smrtí Mazarinovou. Jejího příkladu ostatně následovali další: všechny tři Colbertovy dcery se staly vévodkyněmi.
V závěru svého bouřlivého života se vévodkyně de Chevreuse uchýlila do ústraní, věnovala se rozjímání a stala se velmi zbožnou ženou. Zemřela roku 1669.

Žádné komentáře: