středa 20. března 2013

CÍSAŘSKÉ REZIDENCE (4)MALMAISON-OÁZA KLIDU
Michal Šťovíček
Malmaison v uvedeném senátním usnesení chybí, neboť jednak nešlo o bývalé královské sídlo, nýbrž o zcela soukromé, jednak nešlo ani o císařské v užším smyslu, neboť je spojen hlavně s Bonapartem jako Prvním konzulem a pak hlavně s císařovnou Josefínou. Přesto se domnívám že jej v kategorii císařských rezidencí nelze pominout.
   Na místě dnešního městečka Rueil-Malmaison se již v 6. stol. nacházela královská vila v osadě Ruel, kterou vyplenili Normané (z té doby pochází název Malmaison značící cosi jako špatné či neblahé obydlí) a v první etapě Stoleté války Angličané. Od konce 14. stol. vlastnil panství rod jistého bohatého kupce - tehdy šlo o prostý jednopatrový dům uprostřed zemědělského hospodářství, ve 2. polovině 18. století pak rodina bohatého finančníka a bankéře Le Coulteuxe du Moley. Noví majitelé obydlí zvětšili o dvě křídla, zahradu proměnili v anglický park a do něho vestavěli věž s přírodopisným kabinetem.
   Areál se stal místem nádherných recepcí a večírků, které navštěvovali i literáti a umělci (Choderlos de Laclos, Bernardin de Saint-Pierre, André Chénier, filosof Condorcet, malířka Vigée-Lebrunová aj.). Na úsvitu Revoluce se přidal i kroužek odpůrců monarchie a začaly se pronášet ohnivé revoluční projevy. Paní Vigée-Lebrunová vzpomínala: "V červnu 1789 [...] po večeři řekl abbé Sieyès komusi: ´Po pravdě řečeno, bojím se, že zajdeme příliš daleko.´ - ´Zajdou tak daleko, až zabloudí´, řekla jsem paní du Moley, která abbého také slyšela."
   Po pádu monarchie Coulteuxové zchudli a rozhodli se panství prodat. V bouřlivých dobách r. 1794 se ke svým přátelům v blízkém Croissy uchýlila čerstvá vdova po generálovi Alexandrovi de Beauharnais, která odtud mohla pozorovat břidlicové střechy Malmaisonu, vyčnívající nad koruny stromů. Neštěstí a chudoba, v nichž se tehdy potácela, náznakový půvab této nedaleké rezidence v jejích očích jen zvyšovaly a snila o tom, jak by bylo krásné být tam zámeckou paní.
Návštěva Josefíny de Beauharnais u vězněného manžela v paláci Luxembourg (J.L.V.Viger du Vigneau)
    Myslela takto na Malmaison i v době, kdy se stala milenkou direktora Barrase a poté manželkou generála Bonaparta. Také Bonaparte záhy po italském vítězství pomýšlel na zakoupení venkovského sídla, kam by se mohl občas uchýlit před hlučnou Paříží. Měl však tehdy jiné starosti - přípravy egyptského tažení. Když odjel, Josefína poprvé navštívila Malmaison, prošla si zámeček, park i přidružené hospodářství a byla nadšena. Problémem ovšem byla cena - rovného půl milionu. Josefína tehdy byla opět v prekérní situaci - manželé měli oddělená jmění a Bonaparte v Egyptě vzhledem k její prokazatelné nevěře uvažoval o rozvodu. Nakonec se odhodlala a koupila panství "na sebe" (bez mobiliáře, který byl ceněn zvlášť). Kromě zámku a bezprostředního příslušenství obnášela država věž v parku, altán, oranžerii, skleník, holubník, domek správce, 19 hospodářských stavení a 260 ha orné půdy. Hlavní budova však měla daleko do skutečného zámku a Josefínino přetrvávající nadšení pro takový vpodstatě lepší měšťanský dům se dá vysvětlit jen její sentimentální vzpomínkou na okouzlení ze zlých časů. V přízemí bylo kromě vestibulu jen sedm nevalně zařízených místností, v prvním patře  nad úzkým schodištěm asi dvacet malých a špatně osvětlených pokojů, ve druhém patře pod krovy podobné pokojíky, do nichž však v létě pralo slunce. Veškerý ošuntělý mobiliář byl vyšlý z módy. Celek zkrátka neměl čím oslnit a vedle ostatních zámků kolem Paříže vyhlížel značně uboze.
   Josefína neměla na zaplacení celé částky (ovšem kdyby byla chtěla, mohla prodat své šperky oceňované tehdy na 700 tisíc, jenže k tomu se nedokázala přemluvit...), dohodla tedy splátky, okamžitě se nastěhovala a jejím prvním pozvaným hostem byl její tehdejší milenec Charles...
   Když se Bonaparte vrátil z Egypta a po bouřlivých scénách Josefíně odpustil, vydal se s ní do Malmaisonu a sídlo se mu také ihned zalíbilo. Doplatil tedy Coulteuxům hned po 18. brumairu zbývajících 210 tisíc, avšak současně seznal, že je třeba se pustit do přestavby, která by však neměla stát moc peněz a byla by rychlá, aby se hned mohlo začít bydlet. Povolal tehdy módní architekty Fontainea a Perciera, kteří mu navrhli stavbu dvou nových samostatných traktů pro něho a Josefínu, spojených galeriemi se starým zámkem, který by sloužil jen pro přechodná ubytování dalších členů rodiny a hostů. Bonaparte ale tak drahý projekt odmítl, takže mu během jednoho roku jen zrekonstruovali původní stavbu, přičemž rozpočet 600 tisíc byl nakonec značně překročen a dosáhl 1,5 milionu, za něž by mu již byli mohli postavit onen navrhovaný zámek nový... Museli přitom vetchou stavbu podepřít zvenčí četnými opěráky a místo řádného kamenného vstupního portálu či rizalitu vymyslet jakýsi předsazený vojenský stan. Interiéry byly rovněž důkladně předělány a dekorovány akvizicemi z dobytých, převážně italských území i obrazy, které Josefína vymámila z Louvru i jiných expozic.
   Pro konzulský pár se Malmaison skutečně stal místem oddechu a neformálních zábav. Bonaparte si tam ovšem zřídil i knihovnu a pracovnu, neboť ani zde nemohl být bez práce. V parku současně zřídil i jakýsi "sportovní areál" - visuté i přízemní houpačky, kuželník atd. Josefína až do rozvodu pobývala v Malmaisonu vždy, když byl Napoleon mimo Francii, a věnovala se svým vášnivým zálibám, mezi něž patřilo zejména pěstování růží a za císařství i botanika obecně. Postupně fundovaně rozšiřovala park, zřídila v něm vytápěný skleník (spojený s malým zámečkem zvaným Malý Malmaison, který existuje dodnes, ale skleník již nikoli. Dnes je objekt v soukromých rukou) i malou zoologickou zahradu. V r. 1805 zpřístupnila Malmaison členům Institutu a pracovníkům Přírodovědného muzea
Život na zámku podle F.Flamenga
   I tímto idylickým ústraním však kráčely dějiny: 2. 7. 1800 se zde Josefína dozvěděla o vítězství u Marenga, uspořádala oslavu a zasadila cedr, který je dodnes ozdobou zámeckého parku. Bonaparte zde přijal delegaci vendéeských vůdců při procesu pacifikace Vendée a Bretaně, odjel sem po atentátu v ulici Saint-Nicaise, zde jednal o konkordátu s kardinálem Calvim, organizoval zde porady po odhalení spiknutí Cadoudala, Pichegrua a Moreaua, 10. 3. 1804 zde vydal příkaz k zatčení vévody d´Enghien.
   Když byl Napoleon prohlášen císařem, do Malmaisonu postupně přestal jezdit, neboť jako patřičně důstojné polosoukromé sídlo mu vyhovoval mnohem lépe nádherný a prostorný Saint-Cloud. Po r. 1807 se zde již prakticky nevyskytoval a Josefína se v Malmaison stala skutečnou a zcela samostatnou zámeckou paní.  
   Po rozvodu v r. 1809 Napoleon Josefíně celé panství Malmaison se vším všudy věnoval a Josefína zde jak známo 29. 5. 1814 zemřela na zápal plic - je pohřbena v místním kostele sv. Petra a Pavla, spolu se svou dcerou Hortensií. Napoleon po několika letech zavítal do zámku 29. 6. 1815 na pár hodin, aby se odtud vydal do exilu.
   Panství zdědil Josefínin syn Eugène, jehož dědicové je po jeho smrti rozparcelovali a rozprodali včetně všech sbírek. V r. 1861 koupil panství Napoleon III. a císařovna Eugénie zde zřídila malé muzeum a snažila se o vrácení původního mobiliáře. Po pádu císařství republika Malmaison zestátnila a vzápětí prodala (v té době plocha parku místo původních 726 ha v r. 1814 činila již pouhých 6 ha). Majitelé se střídali, až bankéř Daniel Iffla zvaný Osiris zámek nákladně restauroval (místy nepříliš ohleduplně) a v r. 1903 jej věnoval státu s podmínkou, že v něm bude zřízeno napoleonské muzeum a vrátí se do něho co nejvíce původního zařízení. Za přispění četných mecenášů se tak stalo a objekt jako součást státních muzeí dnes prezentuje ucelenou a jedinečnou expozici věnovanou Josefíně a životnímu stylu za Konzulátu.
Plán zámku s parkem těsně po Josefínině smrti
  Specialitami zachovaných/obnovených interiérů jsou např.vestibul, jehož zrcadlové stěny bylo možno zasunout a vytvořit tak prostorný přijímací sál, dále knihovna, z níž vedlo skryté schodiště do Bonapartova obytného apartmá, Poradní sál dosti připomínající vojenský stan apod. Z mobiliáře zaslouží zmínku hlavně pověstný Slavkovský stůl z r. 1811, jehož zlacená deska je vyložena porcelánovými medailony Napoleona, 11 maršálů a 2 vysokých císařských hodnostářů (Caulaincourt, Duroc) od Isabeye:
Poradní sál a knihovna
    V dnešním městečku Rueil-Malmaison je záhodno zmínit ještě dva objekty, dnes mimo zámecký areál, spojené s Napoleonem a Josefínou:
Kdysi sousední zámeček a park Bois-Préau.
Na místě dávného majetku kláštera Saint-Denis stál již v 17. století zámeček, jehož poslední majitelé se ještě za Revoluce své državy odmítali vzdát a Josefíně se ji podařilo zakoupit až v r. 1810. Ihned nechala zbořit ohradní zdi tamního parku a mohla ji tak začlenit do svého malmaisonského panství. Pročež po její smrti připadl areál Bois-Préau rovněž princi Eugènovi a také byl po jeho smrti prodán. Střídal majitele z řad buržoazie a ti poslední z nich v r. 1926 věnovali zámeček i s parkem o rozloze 17 ha státu, který v něm zřídil pobočku muzea Malmaison a vybudoval v něm expozice o Napoleonovi na Sv. Heleně, o návratu jeho ostatků do Francie a o napoleonské propagandě a legendě. Než se tam však vydáte, ověřte si přístupnost - ještě nedávno bylo muzeum pro rekonstrukci dlouhodobě zavřeno.
    Panství Val de Ruel (název Ruel=Rueil byl odvozen od četných potůčků - francouzsky ru). Toto panství prodal klášter Saint-Denis v r. 1633 kardinálovi de Richelieu, který přeměnil chudou usedlost v honosné sídlo, kde přijímal i návštěvy panovnického páru. V nádherném areálu se kromě zámecké budovy rozkládaly zahrady, kaskády, grotty, vodní nádrže a triumfální oblouk. Později se sem uchýlila před Frondou regentka Anna Rakouská s malým Ludvíkem XIV. a v r. 1649 zde byl podepsán tzv. Ruelský mír, jímž Fronda skončila. O několik let později chtěl Ludvík panství koupit, ale Richelieuova neteř vévodkyně d´Aiguillon za ně chtěla tolik, že král se záměru vzdal.
   V r. 1800 získal panství budoucí maršál Masséna a jelikož jeden z potůčků protékajících parkem pokračoval k Malmaisonu, starý hulvát a nevděčník toho při provázení návštěv využíval a s gustem jim u onoho potoka o svém vrchním veliteli oznamoval: "Odtud na něj močím, kdykoli se mi zlíbí." (říkal to ovšem ostřeji...). Massénovi dědicové po r. 1832 panství neudrželi, po částech ho rozprodali a vše bylo časem totálně zničeno, takže v městečku (na bulváru Richelieu) dnes zbývá z celé kardinálské a massénovské nádhery pouze mírně přestavěný a nověji zastřešený Dům otce Josefa - obydlí pověstné kardinálovy šedé eminence. Otec Josef ve Val de Ruel také 18. 12. 1638 po záchvatu mrtvice zemřel - není jisto, zda v Richelieuově zámku nebo přímo v této své soukromé rezidenci. V budově je dnes městské kulturní centrum.

Žádné komentáře: