pondělí 21. ledna 2013

BITVA U LÜTZENU VE VZPOMÍKÁCH POLSKÉHO GARDOVÉHO ŠVALIŠERA-KOPINÍKAPřeklad a komentář MILOSLAV KOLOMAZNÍK
Chlapowského portrét z doby tzv. Listopadového povstání
Desydery Adam Chlapowski, budoucí polský generál a držitel francouzského Řádu čestné legie, se narodil 23. května 1788 (podle francouzských záznamů až 31. března 1790) v polském Turewu (dříve Turwia), nedaleko Poznaně. Vojenskou kariéru zahájil již ve svých čtrnácti letech v pruském dragounském pluku generála Bruesewitze. V roce 1805 dokončil  berlínskou důstojnickou školu v hodnosti poručíka. S francouzským císařem Napoleonem se poprvé, a nikoliv naposledy, setkal na konci roku 1806, kdy byl jedním ze členů čestné polské stráže, která ho doprovázela při jeho vjezdu do Varšavy. V roce 1807 obdržel hodnost poručíka u polského 9. pěšího pluku, v němž velel rotě voltižerů. Zúčastnil se obléhání Gdaňsku (Danzig), během něhož padl do zajetí. V prosinci 1807 byl jmenován kapitánem a zároveň pobočníkem generála Dąbrowského (podle všeho byl Dąbrowski jeho švagrem). V únoru 1808 byl vybrán jakožto pobočník císaře Napoleona a v jeho štábu pak prodělal španělské tažení a o rok později i válku s Rakouskem. Titul barona francouzského císařství mu byl udělen 15. srpna 1810, ve věku pouhých dvaadvaceti let. V lednu 1811 byl jmenován velitelem eskadrony v 1. pluku polských švališerů-kopiníků císařské gardy, s nímž se zúčastnil ruského tažení 1812. V následujícím roce se během saského tažení vyznamenal u Reichenbachu. Rozčarován z Napoleonova rozhodnutí obětovat nezávislost Polska na úkor křehkého míru, požádal v červenci 1813 o uvolnění z císařových služeb. V roce 1830 se vojensky angažoval v tzv. Listopadovém povstání proti Rusům. Zemřel 27. března 1879.
    Chlapowski je autorem dvousvazkových pamětí, které dokončil v roce 1837. V prvním svazku líčí své zážitky z napoleonských válek v letech 1807-1813; druhý svazek pak popisuje jeho osobní účast na odboji proti Rusům v letech 1830-1831. Zahraniční čtenář si mohl poutavější první svazek jeho pamětí, pojmenovaný  „Memoirs of a polish lancer“, přečíst v anglickém jazyce teprve až v roce 1992, kdy byl v Chicagu poprvé přeložen a publikován.
 
    „Saské tažení začalo 1. května 1813. První výstřely padly u města Weissenfelsu a jeden z nich, jak jsem už vzpomínal, zabil maršála Bessiérese[i], který stanul třicet metrů vpředu před mojí eskadronou, jakož i mého poddůstojníka, seržanta Jordana.
    Císař pověřil velením gardového jezdectva maršála Soulta. Téhož dne jsme pokračovali, následujíce při tom císaře, v našem pochodu. Nepřátelské jezdectvo a jízdní dělostřelectvo před námi ustupovaly do té doby, dokud nedosáhly Lützenu, kde měly svůj hlavní stan.[ii] Rozbili jsme tábor mimo město. 2. května jsme postupovali směrem k Lipsku [Leipzig]. Sbory, které podléhaly princi Eugènovi, pochodovaly vpředu a za nimi šla garda. Jednotky maršála Neye, pochodovaly vpravo od nás a obsadily vesnici Kaja;  týl jistil sbor generála Bertranda - císařova pobočníka.[iii] Všechny sbory postupovaly ve stažených kolonách, neboť jsme měli pouze 200 jezdců u prince Eugèna, 1 600 gardových a 600 jezdců v  10. husarském pluku při sboru generála Bertranda.[iv]
    Kolem 10. hodiny jsme od Kaje zaslechli dunění těžkých děl a salvy pěchotních zbraní. Veškeré ruské a pruské armády vyrazily neočekávaně proti Neyovu sboru, který se skládal výhradně z mladých rekrutů. Ti nebyli schopni odolávat útokům a přívalům těžkého dělostřelectva a Kaju vyklidili. Když jsme dorazili, nalezli jsme celý sbor v rozkladu, beze zbraní a prchající v polích.
    Byl to kritický moment. Císař jel na čele jízdní gardy. Odeslal rozkazy princi Eugènovi, aby se stočil, rozvinul v pravém úhlu k ose svého původního postupu a vykročil za zvukem zbraní.[v] Sám pak obrátil svého koně, přikázal jezdectvu, aby klusalo za ním a nařídil pěchotě (všechno to byli příslušníci mladé gardy[vi]) a artilérii, aby postupovaly hned vzadu. Celá armáda o 120 000 mužích, která v kolonách pochodovala k Lipsku, kde císař předpokládal přítomnost nepřátel, se během půl hodiny pomocí jednoduchého manévru čelně obrátila. Jediná garda se musela vrátit ve svých stopách, aby dosáhla ohroženého prostoru u vesnice Kaja, kterou nepřítel mezitím obsadil. Jakmile jsme dorazili před vesnici, přivítala nás palba z děl i z pušek. 
Na známem obraze Clauda Gautherota (1820), znázorňujícím zranění císaře Napoleona u Řezna (Regensburg), je Chlapowski znázorněn v uniformě švališera. Kopí, které  svírá pravou rukou, bylo do výzbroje gardových švališerů zavedeno až v období po bitvě u Wagramu
     Císař nám rozkázal, abychom zabránili zbytkům Neyových vojáků procházet skrze naše pozice. Jediný způsob, kterým mohli dosáhnout úniku, nyní vedl kolem našeho levého boku, v mezeře mezi námi a blížící se mladou gardou. Naše postavení jim už nedovolovalo rozptýlit se po krajině, nýbrž hromadit se na námi. Především se ale snažili  uniknout nepřátelské palbě. Byly to poslední zbytky vojáků, kteří ve vesnici vytrvaly nejdéle, a bylo mezi nimi mnoho důstojníků a poddůstojníků. Na rozdíl od holobrádků, si tito zkušení vojáci udrželi své zbraně, avšak na počet, jich bylo jich velmi málo.
    Dorazilo naše dělostřelectvo. Císař okamžitě přikázal zaměřit na našem levém křídle dvě baterie a zformovat za námi dvě kolony mladé gardy. Nepřítel obsadil všechny domy, ale nepostupoval z vesnice ven. Nalevo od vesnice se rovnaly černé zástupy kavalerie. Byly tak blízko, že jsme v jejich první řadě dokázali rozeznat kyrysnický pluk, za nimi pak černé husary. Mezi jednotlivými výstřely jsme dokonce slyšeli, jak jejich důstojníci řvou rozkazy. Za nimi jsme zaznamenali značný pohyb. Bylo jisté, že se chystají zaútočit a obchvátit náš pravý bok. Připravili jsme se je náležitě přivítat, ale utonuli v dlouhých přípravách a promeškali nejlepší moment. Ve válce musí velitel činit rychlá rozhodnutí. Musí být rozhodný a mít bystré oko pro příležitosti. To, co je možné hned, může se v pěti minutách stát nesplnitelné.
     Na naší straně linie přibylo mnoho nových praporů a císař nařídil nasměrovat veškerou jejich palbu na vesnici. Náš pluk se rozestoupil. Mé dvě eskadrony odstoupily vpravo, zatímco Jerzmanowski[vii] se pohnul doleva. Císař vytáhl svůj meč, postavil se mezi dvě kolony mladé gardy a mezerou mezi námi vyrazil směrem ke Kaje.
    Mladá garda ztekla vesnici bez jediného výstřelu a vytlačila nepřítele bajonety. Nepřátelská palba z okolních zahrad doznívala a jejich kavalerie se po celou tu dobu ani nepohnula. Vše se v momentu otočilo, naše situace se změnila z obranné na útočnou. Na našem vzdáleném právém boku se objevily Marmontovy jednotky. Byl to zřejmě pohled na ně, co zabránilo mase nepřátelské kavalarie zaútočit.[viii] Jsem si jistý, že obchvatný útok na pravé křídlo francouzské linie by jim přinesl větší šanci na úspěch. Jen kdyby to zkusili. Namísto toho, ale vkládali veškeré úsilí do obrany vesnic Rahna, Kaja a Görschen[ix], což jim nakonec přineslo zkázu.
Útok gardových švališerů-kopiníků, ke kterému však u Lützenu nedošlo
    Brzy nato poslal císař pro nás a my postupovali skrze vesnici, přeplněnou mrtvými a raněnými. Na některých místech ležela těla jedno přes druhé. Viděli jsme mrtvého pruského granátníka, obrovitého chlapa, a vedle něho, jakoby mu ležel v náruči, drobného francouzského mládence. Generál Lefebvre-Desnouettes, který jel vpředu, se  na nezvyklý pár podíval a pronesl, že by to mohl být otec se synem. (Je to tentýž generál  Lefebvre-Desnouettes, který byl Angličany zajat ve Španělsku. Vyprávěl jsem, jak byl držen v malém městě, kdesi v hloubi Anglie. Za sto guineí podplatil obchodníka, který zařídil jeho útěk k pobřeží, odkud ho pašeráci dopravili jedné noci zpět do Francie.)[x]
    Na vzdálenější straně vesnice Kaja jsme se rozestoupili za mladou gardou, jenž pronásledovala ustupujícího nepřítele.
    Pric Eugène zažíval na levém boku těžké chvíle proti Wittgensteinovu ruskému sboru[xi], ten se však začal stahovat, jakmile pruské jednotky ustoupily před mladou gardou a naše dělostřelectvo zahájilo palbu do jejich boku.[xii] Celá nepřátelská linie byla na ústupu. Také jezdectvo, které doposud ohrožovalo náš pravý bok, se pod tlakem Marmontových námořníků, a k tomu i Bertrandových jednotek, stahovalo. Jak jsem již uvedl, neměli jsme více než 2 400 jezdců, proto si císař nepřál vystavovat nás nebezpečí. Avšak také my jsme nakonec byli šťastní, že se daleko početnější nepřátelské jezdectvo o nic nepokusilo.
    Za soumraku vydal císař rozkaz k zastavení postupu všech jednotek. Ty měly i nadále setrvávat v plné zbroji. Než se dočista setmělo, zahlédli jsme ještě nepřátelské jezdectvo; postávalo, zatímco pěchota pokračovala v ústupu.
Braniborský kyrysnický pluk
     S příchodem noci přestalo dělostřelectvo pálit. Přijel ke mně generál Lefebvre-Desnouettes a přikázal mi, abych ho s jednou z našich eskadron následoval. Naše pěchota stála kolem 1 000 kroků od nepřítele. Vyjeli jsme před ně, a generál a já, jsme popojeli ještě o kousek dopředu. Odtud jsme napravo proti horizontu pozorovali něco, co připomínalo řadu vojáků. Generál zastavil eskadronu a s poručíkem Leskim mě poslal, abychom se zajeli podívat blíž. Když jsme pokročili o nějakých 200 až 250 stop, vojáky jsme už viděli mnohem jasněji a slyšeli také zvuky od jejich postrojů. Otočili jsme se a pomalu se vraceli zpět k eskadroně. Stočili jsme se směrem doleva a narazili na osamělého jezdce, stojícího při svém koni. Přijel jsem k němu blíž a rozpoznal pruskou přilbu, nebo to mohla být ruská; obě si byly dost podobné. Uchopil jsem jeho uzdu, on však, podle všeho poněkud opilý, vykřikl německy: „Wer da?“, čímž mi odhlalil svoji národnost. Nařídil jsem mu nasednout na koně. Leski jel na jedné jeho straně a já na druhé. Takto jsme našeho vězně odvedli zpět až k naší linii. Vůbec se nebál, pouze chtěl vysvětlit, proč opustil řadu a sesedl. Řekl jsem mu, aby držel hubu a navzdory jeho opilosti se zdálo, že pochopil, co od něj žádám. Když jsme dorazili ke generálu Lefebvrovi, který postával se svým pobočníkem nejakých deset nebo patnáct stop před eskadronou, zeptal jsem se kyrysníka, k jakému pluku patří. Odpověděl: „Braniborský kyrysnický.“[xiii]
    “Kde je Váš pluk?“
    „Bylo to přibližně 100 stop odtud, když jsem ho toliko opustil.“
Když jsem sdělil generálovi, co vězeň právě řekl, vytáhl svůj meč a hlasitě zvolal: „Ha! Ha! Tak oni nás chtějí překvapit! Musíme na ně zaútočit jako první! Za tmy nebudou mít naději!“
    Mezitím, aniž bychom si toho všimli, přijel za naši eskadronu císař a vložil se do našeho rozhovoru: „Lefebvre! Jsi stále stejný blázen.[xiv] Eskadrona zůstane na místě.“ Pak mě požádal, abych pokračoval ve výslechu kyrysníka. Ten si konečně uvědomil, že jsme nepřátelé a buď ztratil nervy, nebo alkohol právě přestal působit, každopádně vyštěkl, že se dvacet pluků[xv] chystá o půlnoci napadnout francouzský tábor. Císař nám nařídil, abychom se stáhli. Projeli jsme skrze frontovou linii pěchoty, která dál zachovávala bdělost. Brzy již koloval rozkaz, aby od každé divize vždy jeden batalion postoupil o sto kroků směrem k nepříteli, vytvořil zde karé a setrval v této sestavě až do rána.
    Někdy kolem půlnoci jsme uslyšeli dusot nepřátelské kavalerie. Během deseti minut zahájil palbu jeden z našich čtverců na pravém konci linie.[xvi] Velký stupeň nepřátelské aktivity jsme zaznamenali i proti našemu středovému postavení, jenže čtverec, kryjící tuto část linie, vůbec nevystřelil. Naše koně byli natolik vystrašeni palbou čtverce napravo, že jsme se v naší řadě museli přeskupit. Útok jezdectva nemůže být nikdy účinný, je-li tma. I sebemenší pěchotní útvar ho dokáže zastavit a donutit jezdce ustoupit ve zmatku. To se přesně stalo tomuto rusko-pruskému útoku. Podobným způsobem je možné zaútočit jen krátce před rozbřeskem, aby bylo dokonale využito momentu překvapení a zmatku v řadách nepřátel.
    Neboť měl císař nedostatek jezdectva k odeslání patrol, které by kryly linii, byl donucen udržovat pěchotu v pohotovosti po celou noc. (…)
    Ve dvě hodiny ráno císař stáhnul první linii, jelikož druhá linie a záloha měly za sebou už několik hodin odpočinku. Druhá linie pak stála ve zbrani od dvou hodin až do úsvitu.
    Ve stejnou dobu [2. hodina] jsme se s císařem vrátili do Lützenu a rozložili tábor na stejném místě, jako předešlé noci.
    Nedostalo se nám však mnoho odpočinku, neboť císař opusti Lützen už za rozbřesku a my s ním. Projeli jsme Kaju a dostihli pěchotu, která byla již na cestě k Pegau - na nejkratší možné cestě  k Drážďanům. Byl to tentokrát kratší pochod než k našemu původnímu cíli – k Lipsku.“
Eskadrona polských gardových švališerů-kopiníků, která dobrovolně
následovala francouzského císaře do vyhnanství na ostrově Elba


[i] K šarvátce u Weissenfelsu došlo již 29. dubna 1813. Maršál Bessiéres byl zabit dělovou koulí na výšině nad zemědělskou vesničkou Rippach. Ta se nachází asi na půli cesty mezi Weissenfelsem a Lützenem. Jmenovaný seržant Jordan byl údajně zabit střepinou z dělostřeleckého granátu.
[ii] Ruské jednotky, které měly za úkol zbrzdit přechod Francouzů přes Sálu, neustoupily na Lützen, ale východním směrem, přes vesnici Starsiedel, za níž se jim podařilo zmizet.
[iii] Autor zde opomenul zmínit sbor maršála Marmonta, který do bitvy u Lützenu rovněž zasáhl. Jeho čelní divize postupovala, s odstupem několika hodin, po stejné trase jako sbor maršála Neye.
[iv]  Stav francouzského jezdectva, co do počtu, byl po katastrofálním ruském tažení skutečně žalostný. Hluboký podstav způsobil, že jezdectvo nebylo schopné dostatečně zajišťovat potřebný průzkum, a ani krýt a podporovat pěší jednotky. Nicméně autorova čísla jsou zde přehnaně nízká. Celkový počet francouzských kavaleristů (vč. spřátelených) na pochodu k Lipsku, se odhaduje na 7 500 jezdců; přibližně polovinu z nich tvořilo gardové jezdectvo.
[v] Eugènovi de Beauharnaise podléhal sbor maršála MacDonalda, sbor generála Lauristona a jezdecký sbor generála Latour-Maubourga. Rozkaz, vydat se za zvukem děl, platil pouze pro MacDonalda a Latour-Maubourga; Lauriston již mezitím dorazil k předměstí Lipska.
[vi]  Zde se autor mýlí. Za mladou gardou se vydala na pochod také stará garda.
[vii] Pawel Jerzmanowski (1779-1862) byl velitelem jedné ze čtyř eskadron polských gardových švališerů-kopiníků. Po první abdikaci císaře Napoleona velel jednotce o síle 109 mužů, s níž doprovodil císaře do vyhnanství na ostrově Elba.
[viii] Útok mladé gardy na Kaju a příchod Marmontových jednotek (nalevo od Rahny) se časově neshoduje. Obě události od sebe ve skutečnosti dělily přibližně dvě hodiny času. Průběh bitvy byl od samého jejího počátku mnohem komplikovanější, než aby se dal zkrátit do jednoho autorova odstavce. Zde je na místě odkázat na knihu Jiřího Kovaříka - Napoleonova tažení III., která, z česky psané literatury, nabízí doposud nejobšírnější pohled na dění na tomto bojišti.
[ix] Jádro bitevního pole, kde v průběhu dne docházelo k nejkrvavějším střetům, tvořila čtveřice zemědělských vesnic a usedlostí - v pořadí od největší po nejmenší: Großgörschen,  Kleingörschen, Rahna a Kaja. První a poslední výstřel v bitvě, padly shodně v prostoru před jižním okrajem vesnice Großgörschen.
[x] Charles Lefebvre-Desnouettes (1773-1822) padl do anglického zajetí u Benavente 29. prosince 1808. Zpět do Francie se po zdařilém útěku vrátil až 6. května 1812.
[xi]  Byl to 2. ruský sbor Eugena von Württemberg, bratrance cara Alexandra I.
[xii] K definitivnímu stažení spojeneckých sil do výchozích pozic, tedy na pláních před Großgörschen, došlo až v důsledku generálního útoku čtyř kolon císařské gardy (mladá i stará garda), podporovaných  masivní palbou téměř 80 dělových hlavní.
[xiii]  Na kovové pamětní desce v Großgörschen - na zadní straně Scharnhorstova pomníku, figuruje ve výčtu všech spojeneckých pluků, které se zúčastnily bitvy u Lützenu, ještě původní název tohoto pluku. Do roku 1808 se tento pluk jmenoval: Kürassier-Regiment “Kaiser Nikolaus I. von Russland” Nr.6.
[xiv] Francouzský císař naráží právě na události, které se odehrály u španělského městečka Benavente. Generál Lefebvre-Desnouettes zde vedl dosti zbrklý jezdecký útok na ustupující Brity, přičemž byli jeho gardoví myslivci a mameluci napadeni mnohem silnějším nepřátelským jezdectvem. Francouzům se podařilo probít do bezpečí za cenu čtvrtinových ztrát; jejich velitel byl zraněn a jak už bylo uvedeno výše, strávil několik let v anglickém zajetí.
[xv]  Podle všeho se mělo jednat o útok “pouhých” devíti eskadron Blücherovy záložní kavalerie.
[xvi] Údaj by mohl odpovídat obranné palbě Compansovy (Jean Dominique Compans) 20. divize z Marmontova sboru, která se díky rychle postupující tmě ocitla na otevřené planině před vesnicí Rahna.

Žádné komentáře: