neděle 15. října 2017

BITVA U JENY

V nedávných dnech a v tichosti uplynulo výročí bitev u Jeny a Auerstedtu. Snad proto je bude dobré připomenout článkem, který jsem před časem pro HISTORICKÉ BITVY napsal:
Večer u Jeny (Detaille)Na podzim roku 1805, kdy vypukla válka 3. protifrancouzské koalice s Napoleonem, Prusko krále Fridricha Viléma III. váhalo, zda se přidat po bok Rakouska a Ruska. Než se rozhodl, porazil Napoleon 2. prosince 1805 Alexandra I. i Františka II. u Slavkova a pruský vyslanec raději podepsal 15. prosince v Schönbrunnu dohodu o prusko-francouzské alianci. Byla to smlouva, již pak klasik strategie Carl von Clausewitz zhodnotil s notnou dávkou ironie takto:
„V Berlíně z toho vznikl velký povyk, neboť ho vyslali s vyhlášením války a on se vrátil se spojeneckou smlouvou.“
Jenže ruský imperátor Alexandr na Prusko tlačil a nepomohlo, že Napoleon věnoval Prusku Hannoversko. V důsledku ruského nátlaku a vlivu válečné kliky, v jejímž čele stála krásná královna Louisa, Prusko od léta 1806 znovu harašilo zbraněmi. Mladí důstojníci provokovali, brousili si vyzývavě šavle o schody francouzské ambasády a pruští generálové překypovali sebevědomím i iluzemi, že jejich armáda je stejně skvělá jako za časů Fridricha Velikého. Prvního října dostalo definitivní podobu pruské ultimátům s požadavky, rovnajícími se vyhlášení války, které následovalo 9. října.
Pruská dobová litografie s hodně nereálným terénem

Strašlivější než bouře oceánu
Napoleon dostal 7. října v Bamberku pruské ultimátum, které naprosto nečekal, mohl ale reagovat bleskově, neboť v německých zemích měl po slavkovském tažení stále několik armádních sborů. Osmého nechal číst vojákům proklamaci, v níž se připomínala porážka Pruska na počátku Francouzské revoluce:
„Z Berlína zaznívá válečný pokřik a už dva měsíce nás nejméně jednou denně provokují. (…)Nechť pruskou armádu potká týž osud, jaký okusila před čtrnácti lety. Ať se její vojáci poučí, že rozmach svého panství a moci musí spojovat s přátelstvím velkého národa a že jeho nepřátelství je strašlivější než bouře oceánu.“
To už francouzské jednotky pochodovaly pohořím Duryňského lesa a sbor maršála Lannese, který překročil lory jako první, rozdrtil 10. října u Saalfeldu pruskou armádu prince Louise Ferdinanda, který tu padl pod šavlí husara Guindeye. Byla to z francouzské strany snadná bitva, sbor maršála Augereaua, jenž dorazil za Lannesem, už prakticky nezasahoval, a do údolí řeky Sály se valily další jednotky, sbory maršálů Soulta, Neye i Davouta, těžké i lehké jezdectvo a nakonec i císař se svojí gardou.
Po bitvě u Saalfeldu rozdělil Napoleon síly do dvou uskupení, napravo nechal maršály Bernadotta a Davouta, sám si ponechal levokřídelní jádro a postupoval podél Sály na Jenu. Netušil, kde přesně která ze dvou hlavních pruských armád je, před polednem 13. října se ale k němu přihnal kurýr, který hlásil, že maršál Lannes došel do Jeny a na kopcích nad ní že je 40 000–50 000 Prusů! První informace říkaly, že se toto vojsko rozložilo na planině nad kopcem Landgrafenberg, který převyšuje Jeny o dobrých 200 metrů a je nesnadno přístupný.
Napoleon vydal okamžitě rozkazy, aby k Jeně zamířily usilovnými pochody sbory maršála Augereaua, Soulta a Neye i těžké jezdectvo maršála Murata, a hned nato vyrazil s gardou i on.

Topografie paralelních bitev u Jeny a Auerstedtu
Vzhůru na Landgrafenberg!
Maršál Lannes neztrácel v Jeně čas, vyslal vzhůru na Landgrafenberg lehkou pěchotu a rojnice ostrostřelců ze Suchetovy divize začala opatrně postupovat do hustě zalesněného svahu. Opatrnost se jí vyplatila, neboť ještě před vrcholem narazila na pruské myslivce, kteří patřili k jednotkám generálmajora Tauentziena. Zanedlouho dolehly do Jeny ozvěny výstřelů a Lannes pověřil brigádního generála Reilleho, aby podpořil postup 40. řadovým plukem. Prusové pak o něco ustoupili se před pěchotou, která došplhala k větrnému mlýnu, nejvyššímu bodu celého prostoru, zvanému Windknolle, Větrná hůrka. Pak tam maršál Lannes vyjel osobně a spatřil v dalekohledu pruskou ve třech liniích. Měl tu jediný pluk, a kdyby Prusové v té chvíli zaútočili, maršála by snadno smetli, jenže Tauentzien se nechtěl s předvojem hnout bez rozkazu knížete von Hohenlohe-Ingelfingen, velitele celého uskupení.
S podvečerem dorážel do saské Jeny Augereauův sbor, dospěl sem i císař s gardou a hnal se rostoucím šerem nahoru. Jakmile zhodnotil situaci, začal organizovat výstup po úzké, klikaté a příkré stezce, kde museli vojáci vylamovat skálu, aby dostali vzhůru děla.
„Nařídil, ať se všechny bataliony dají do díla, po hodině se střídají a rozšíří i upraví stezku. (…) Na práci svítili pochodněmi, jejichž světlo v nepřátelských očích splývalo s požárem Jeny,“ popsal onen večer Lannesův pobočník Marbot a Philippe de Ségur o Napoleonovi dodal:
„K desáté hodině večerní jsem jej ještě viděl, jak osobně svítí dělostřelcům; povzbuzoval je, pomáhal jim, když s pomocí paží i lan tahali děla na ten strmý svah, teprve pak se přidal ke své gardě.“

Noc před bitvou
Prusové neměli tušení, jak horečně přisunuje Napoleon vzhůru další a další síly. Francouzi už nebyli jen na úrovni větrného mlýna, zvolna postoupili vpřed a šikovali se na volném prostranství mezi cípem Closewitzského lesa vpravo a okrajem vsi Cospeda vlevo. Lannesův sbor tak stál šikmo přes roh okraje výšin s Gazanovou divizí vlevo a Suchetovou vpravo. Vprostřed za nimi čekalo gardové jezdectvo maršála Bessièrese a u větrného mlýna se postupně řadila vzhůru vyvlečená děla: nejprve osmadvacet hlavní Lannesova sboru a vedle nich prvních čtrnáct hlavní z dělostřelectva císařské gardy. Těsně za děly se utábořila v karé, obranném čtverhranu, garda, v jejímž středu nocoval Napoleon.
Kolem půlnoci bylo nahoře namačkáno 24 000 pěšáků s 1500 jezdci a vzhůru, oklikou z údolí Mühlthal, stoupal Augereauův sbor, aby stanul vlevo od Lannese i Napoleona. To už do Jeny docházely první jednotky Soultova sboru, aby se ale vměstnaly nahoru, musely pokračovat kus cesty po proudu Sály a teprve potom šplhat do strání k severnímu cípu Zwatzenského lesa směrem ke vsi Closewitz. Tam měly vytvořit pravé křídlo s možností vrhnout se Tauentzienovi do boku a týlu.
Ráno měla dorazit ještě první část sboru maršála Neye a Napoleon mohl dopoledne 14. října počítat, že bude mít do oběda na 55 000 vojáků. Kníže Hohenlohe s 38 000 muži tak zvolna ztrácel převahu, kterou v noci i nad ránem měl. Císař Francouzů ovšem stále věřil, že má proti sobě na padesát tisíc Prusů i jejich spojenců, Sasů.

Útok do mlhy
Po mrazivé jasné noci padla v úterý ráno 14. října na výšiny před Langrafenbergem hustá mlha, skrze niž zahájily dvě Lannesovy divize postup na Tauentziena. Vidět bylo na deset kroků a pruští dělostřelci, kteří se v ní řídili spíše zvukem, zasáhli prvním salvou své saské spojence. Francouzi se zas stočili v té bílé kaši doprava mimo ves Cospeda, na niž mířili, a mezi divizemi zela stále větší mezera. Gazanova divize to napravila, ves našla nebráněnou a pokračovala vpřed na Lützerodu, kde narazila na první odpor, nepřátele ale zatlačila k severu, ke kopci Dornberg. Gudinova divize obsadila napravo Closewitz a dalším cílem se stala ves s poetickým názvem Vierzehnheiligen, Čtrnáct svatých. Lannes mohl být spokojen, neboť dobyl dostatečný nástupní prostor pro rozvinutí dalších sil, pro Augereauův sbor, která stanul ve druhém sledu a nyní se rozvinoval doleva. Tehdy nastala na obou stranách přestávka, a kdyby dostal Tauentzien od knížete Hohenloheho posily, o něž žádal, mohla se další fáze vyvíjet jinak. Napoleonova pozice byla stále kritická a rozhodný protiútok by mohl znamenat katastrofu…
Kolem desáté vyšlo slunce a bylo jasně vidět, jak slabí Francouzi dosud jsou.

Zbrklý Ney
Císař Francouzů čekal na posily a jako první se k bojišti blížil maršál Ney. Chvátal s necelou jednou divizí, vyšplhal oklikou vzhůru a postupoval do prostoru mezi Lannesem a Augereauem, jenže místo aby jej vyplnil, hnal se bez rozkazu vpřed na Vierzehnheiligen
            „Jako kaprál od voltižérů,“ vyjádří se o něm pak Napoleon.
Měl pravdu, byl to zbrklý postup, který nebral ohled na císařovy plány, i když zprvu vypadal náramně. Maršál, jemuž budou za pár let přezdívat Nejstatečnější ze statečných, Vierzehnheiligen ovládl, jenže generálové Tauentzien a Grawert si nemínili nechat vesnici vzít a poslali proti Neyovi, co mohli. Tomu nezbylo než za boje ustupovat v sevřených čtverhranech, které obětavě krylo jeho lehké jezdectvo
            „Ten Ney, jistou věc dokáže změnit v nejistou,“ zuřil Napoleon a dodal, že rusovlasý maršál má tolik smyslu pro realitu války jako poslední tambor!
Nakonec musel Neyovi pomoci Lannes, který ale dokázal jen stabilizovat situace.
Další postup vpřed se nedařil.
Hohenlohe měl opět skvělou šanci na účinný protiútok, jenže zaujal pasivní obranu a dobré dvě hodiny přešlapoval na místě. Poskytl tak čas Soultovu sboru, který stoupal po příkrých svazích nad Sálou k Rödigenu, odkud z chodu útočil na levý bok pruské obrany a postupoval dál na Krippendorf
            Po poledni už císař věděl, že má po ruce přes 50 000 mužů a Prusové přestávali mít šanci cokoliv zvrátit. Hrozil jim obchvat, a mohli už jen zabránit tomu, aby se porážka nezměnila v katastrofu.
Vítězný dragoun u Jeny (Detaille)

Vpřed!
Napoleon mohl konečně nažídit generální útok z několika směrů a vojáci na povel netrpělivě čekali. Když s maršálem Muratem projížděl kolem pěší gardy, jeden muž si strhl neukázněně pokrývku hlavy a nadšeně vykřikl:
„Vpřed!“
Císař se obrátil v sedle tak, jak scénu zachytilo slavné Vernetovo plátno, a shovívavě, s úsměvem, opáčil:
„Co to je? (…). Řekněte mu, ať počká, ať radí, až projde třicítkou pořádných bitev jako já.“
Útoku, který pak začal, nešlo odolat a Prusové se ocitali v beznadějném postavení. Kníže Hohenlohe dal nakonec rozkaz ke všeobecnému ústupu, který se zvolna měnil ve zmatek a chaos. Někteří vzdorovali, mnozí se ale vzdávali a nepřátele měli všichni téměř za patami.
Knížeti Hohenlohemu se podařilo uniknout směrem na Výmar, který Francouzi zanedlouho obsadí. Pruské a saské ztráty nikdo nedokázal spočítat, odhadují se na 10 000 mrtvých a raněných. Do zajetí padlo na 15 000 mužů. Francouzi měli 4700 mužů vyřazených z boje a nejtěžší ztráty (2570 mužů) připadaly na Suchetovu divizi Lannesova sboru.
Kolem třetí odpolední Napoleon věděl, že vyhrál, netušil ale, nad kým zvítězil. Myslel, že šlo o hlavní pruskou armádu, ta se ale nacházela víc na severu a bojoval s ní sbor maršála Davouta. Teprve kolem půl páté odpoledne se císař od Davoutova pobočníka dozvěděl o bitvě u Auerstädtu a nevěřícně, s narážkou na maršálovu krátkozrakost, odsekl:
            „Váš maršál musí vidět dvojmo!“
            Chvíli trvalo, než pochopil, že toho dne došlo k dvěma paralelním bitvám a že z pruské branné moci zbyly jen trosky. Kampaň roku 1806 měla ještě nějakou dobu trvat, onoho 14. října ale bylo o celkové porážce pyšného Pruska rozhodnuto.

Vítězný dragounský sapér u Jeny (Detaille)
Paralelní bitva u Auerstädtu
Téhož dne časně ráno se maršál Davout střetl u vsi Auerstädt necelých deset kilometrů severně od Jeny a rovněž na výšinách nad levým břehem Sály s druhou pruskou armádou. Jeho sbor měl 27 000 mužů a změřil síly s více než 60 000 Prusy vévody Brunšvického, s hlavní pruskou armádou, u níž byl i král Fridrich Vilém III. Nejnadanější z Napoleonových maršálů vedl dopoledne obranný boj, zpočátku jen z částí svých sil, neboť ty teprve docházely, a i když marně čekal na pomoc maršála Bernadotta, odrazil i generální útok kolem jedenácté. Po něm se pruské odhodlání hroutilo i dík smrtelnému zranění vévody von Brunswick-Oels, vrchního velitele. Davout nakonec přešel do protiútoku, kombinovaného s obchvatem, a král dal kolem druhé odpolední rozkaz k ústupu. Auerstädt zůstal ve stínu Jeny, neboť Napoleon si nechtěl přiznat, že Davout vybojoval bitvu klíčovější, než byla ta jeho. Přesto dal maršálovi roku 1807 titul vévody z Auerstädtu.

Žádné komentáře: