neděle 13. prosince 2015

SHARPOVO WATERLOO

SHARPOVO WATERLOO, předposlední svazek Sharpe´s Series (a jako bonus povídka Sharpovo výkupné), je na světě, opět v překladu Jiřího Beneše. Zbývá už jen Sharpe´s Devil, Sharpův ďábel... A příští rok bude u BB-artu překlad Cornwellova Waterloo, non-fiction (literatury faktu), která vyšla v Anglii a USA letos... Jiří Beneš mi (jako obvykle) poskytl laskavě ukázku (vlastně dvě, ze začátku a konce), kterou sem dávám, a do prolinku vkládám adresu na OLDAG, vydavatele, kdyby Sharpa váš knihkupec neměl.


První den  
Čtvrtek 15. června 1815

Kapitola 1
Bylo časné ráno na severní hranici Francie, v těchto místech vyznačené mělkou říčkou, jež se vinula mezi pahýly ořezaných vrb. V jednom místě se nacházel brod, v němž říčku překračovala zpevněná cesta, která vedla z Francie na sever do jedné z nizozemských provincií, Belgie. Žádná strážnice ani brána, podle níž by se dalo soudit, že cesta opouští území francouzské říše a vstupuje do Nizozemského království, se však na ní nenacházela. Byla tam jen říčka, letními horky zpola vyschlá, z níž stoupala mlha a v lehkých chuchvalcích se táhla přes žírná pole osetá pšenicí, žitem nebo ječmenem.
Nad východním obzorem se v mlžném ranním závoji objevila rudá koule vycházejícího slunce, ale obloha na západě byla stále ještě temná. Nízko nad brodem přelétla sova, a když zapadla do bukového lesa, vydala teskný zvuk, který vzápětí zanikl v hlasitém chóru ranního ptactva. Nastával další horký letní den. Jasná obloha bez jediného mráčku slibovala ideální počasí pro sušení sena, procházky milenců listnatými lesíky nebo odpočinek pod chladivou zelení na břehu říčky. Zkrátka krásné ráno uprostřed léta na severní hranici Francie, poslední chvíle klidu a míru.
A ty právě končily, neboť přes brod se řítily stovky koňských kopyt a rozstřikovaly do mlhy blyštivé gejzíry vodu. Z Francie na sever jeli jezdci. Byli to dragouni, s dlouhými palaši v rukou, s mosaznými přilbami na hlavě, potaženými šedým plátnem, aby při vycházejícím slunci nevrhaly odlesky a neprozrazovaly je, a s karabinami s krátkou hlavní, zasunutými v kožených pouzdrech, upevněných k sedlu.
Dragouni tvořili předvoj armády. Po všech cestách, které vedly k brodu u Charleroi, táhlo sto dvacet pět tisíc mužů. Byla to invazní armáda, jež se valila přes nestřeženou hranici s vozy i kočáry, s polními lazarety, čtyřmi sty čtyřiceti čtyřmi děly, třiceti tisíci koňmi, pojízdnými kovárnami, pontonovými mosty, děvkami a manželkami, se zástavami, kopími, mušketami, šavlemi a se všemi nadějemi Francie. Byla to Severní armáda císaře Napoleona a táhla směrem k čekajícím holandským, britským a pruským silám.
Francouzští dragouni překročili hranici s taseným palaši, třebaže nyní jim zbraně sloužily pouze k tomu, aby dodaly invazi náležitou dramatičnost, neboť proti nim stál pouze jediný holandský celník. Před sebou měli jen prázdnou cestu a mlhu, z níž se ozývalo vzdálené ranní kokrhání kohoutů. A ani později, když dragouni vjeli do první holandské vesnice, se nesetkali se sebemenším odporem, pouze občas odněkud zaštěkal pes. Přesto jezdci bouchali jílci palašů do dveří a do okenic, aby se ujistili, že uvnitř nejsou ubytovaní britští nebo pruští vojáci.
„Všichni jsou na severu. Tady se ani neukázali,“ říkali jim vesničané francouzsky. A protože se také považovali za francouzské občany, vítali dragouny jídlem a vínem. Tito Holanďané vnímali francouzské vojáky jako osvoboditele a s jejich radostí jako by souznělo i počasí, neboť na jasnou oblohu stoupalo slunce a začínalo rozpouštět mlhu, která se stále ještě držela v údolích, porostlých listnatými lesy.
Dragouni jeli po silnici, jež vedla do Charleroi a do Bruselu, zvesela a hlučně, skoro jako by nebyli ve válce, ale na manévrech v Provence. Také jejich poručík si ani v nejmenším nepřipouštěl jakékoliv nebezpečí a svému seržantovi zaníceně vysvětloval nové poznatky o fenologii, vědě o vlivu klimatu na rostliny a živočichy, a o možnostech z ní odvozených usuzovat na dispozice lidí z tvaru lebky. Poručík se domníval, že pokud se podaří tuto vědu řádně aplikovat, bude možné všechna povýšení v armádě založit na pečlivých měřeních lebky. „Dokážeme změřit odvahu a rozhodnost, stejně jako zdravý rozum a čestnost, a to všechno obyčejným odpichovátkem a krejčovským centimetrem.“
Seržant neodpověděl. Oba jeli před svou švadronou, a tedy na samém čele postupující armády. Po pravdě řečeno seržant poručíkovo nadšené vysvětlování neposlouchal a raději věnoval pozornost belgickým děvčatům. Přitom však nezapomínal být ostražitý. Nevěřil, že by odtud Britové a Prušáci zcela zmizeli, a neustále pátral pohledem po jejich hlídkách.
Poručíka se seržantův nezájem o fenologii dotkl, i když seržantovo nízké a podmračené obočí zcela zjevně prozrazovalo vědecký důvod jeho neschopnosti přijímat nové myšlenky. Přesto se poručík nevzdával a dál se snažil rozšířit starému vojákovi obzor. „V Paříži prováděli na toto téma kriminalistické studie a objevili při nich pozoruhodné souvislosti mezi...“
Pozoruhodné souvislosti objevené při kriminalistických studiích v Paříži však už zůstaly seržantovi utajené, neboť asi třicet metrů před nimi zahřměla z křovisek podél cesty palba z mušket a poručíkův kůň, zasažený do hrudi, se zhroutil k zemi. Kůň řičel, zmítal se a tloukl kolem sebe kopyty a jezdce, jenž se nestačil odvalit dost daleko, kopl do boku. Poručík zařval skoro tak hlasitě, jako řičel jeho kůň, který teď svým smrtelným zápasem blokoval cestu. Konsternovaní dragouni slyšeli chrastit nabijáky nepřátel v hlavních mušket. Seržant se ohlédl na své jezdce. „Zastřelte někdo toho koně!“ vyštěkl.
Z křovisek práskly další výstřely. Neznámí střelci věděli, co dělají. Nechali francouzské kavaleristy přijet blízko, a teprve pak zahájili palbu. Dragouni horečně zastrkávali do pochev dlouhé palaše a vytahovali z pouzder karabiny. Jenže přesnost střelby ze sedla je chabá, navíc karabiny s krátkou hlavní jsou notoricky známé svou nepřesností. Poručíkův kůň stále tloukl kopyty do cesty. Seržant křičel na své muže, aby jeli dál. Vzadu zazněl povel trubky pro následující švadrony, aby se sešikovaly vpravo ve vzrostlém pšeničném poli. Jeden z jezdců se vyklonil ze sedla a vpálil do hlavy poručíkova koně kuli. Padl další kůň, kterému kule přerazila nohu, a jezdec sletěl ze sedla do strouhy. Jeho přilba se zakoulela do kopřiv. Kolem raněného poručíka se přehnala skupina jezdců. Od kopyt koní odletovalo bláto a drobné kamínky.
Znovu padlo několik výstřelů, ale teď už byly obláčky bílého kouře rozptýlené podél křovisek na delším úseku. „Ustupují, pane!“ křičel seržant na důstojníka daleko za sebou, a aniž čekal na rozkaz, pobídl koně vpřed. „Za mnou!“
Francouzští dragouni se hnali podél křovisek. Nikoho neviděli, i když bylo jasné, že ti, co je přepadli, nemohou být daleko. Seržant usoudil, že nepřítel se skrývá v pšeničném poli, a tak pobídl koně přes strouhu a vjel do obilí. Na vzdálené straně pole, blízko listnatého lesa, postřehl nějaký pohyb a potom uviděl muže, kteří prchali směrem k lesu. Měli tmavě modré uniformy a černé čáky se stříbrnou obrubou. Takže pruská pěchota. „Tamhle jsou!“ zvolal seržant a ukázal na nepřítele palašem. „Za nimi!“
Seržanta následovalo asi třicet dragounů. Teď už schovali karabiny do pouzder u sedel a znovu vytáhli dlouhé palaše s rovnou čepelí. Z okraje lesa šlehaly plameny pruských mušket, ale bylo to příliš daleko a do pšenice padl pouze jeden francouzský kůň. Zbývající dragouni se hnali dál. Nepřátelská hlídka, která přepadla francouzský předvoj, prchala k lesu, ale několik Prusů se rozhodlo pro ústup pozdě a dragouni je dostihli. Seržant cválal kolem jednoho z nich a divoce máchl dozadu palašem.
Pruský pěšák se chytil za rozseknutou tvář a snažil se vmáčknout oko zpátky do důlku. Jiný pruský voják, sražený dvěma dragouny, se dusil krví. „Za mnou!“ řval seržant a s napřaženým palašem se hnal dál k lesu. Viděl, že pruští vojáci prchají do podrostu, a cítil divokou radost kavaleristy, jenž sráží bezmocné nepřátele. Neviděl však baterii děl, skrytou ve stínu stromů na kraji lesa, ani pruského důstojníka, který právě vykřikl „Pal!“
Ještě před pár vteřinami seržant hnal své muže za unikajícím nepřítelem, ale teď se spolu se svým koněm válel na zemi v tratolišti krve, sražen smrští sekaného železa kartáčové střely. Oba, člověk i zvíře, byli okamžitě mrtví. Dragouni, kteří se hnali za seržantem, se rozjeli doleva a doprava, ale kartáčová střela stačila zabít ještě tři další koně a čtyři muže. Dva z nich byli Francouzi a dva opozdilí pruští pěšáci.
Důstojník pruských dělostřelců zpozoroval nebezpečí v podobě nové jednotky dragounů, která hrozila obchvatem z boku. Znovu se podíval na silnici, kde se objevili další francouzští kavaleristé, a bylo mu jasné, že nebude dlouho trvat a Francouzi přisunou na místo střetu osmiliberní polní dělo. „Nakolesnit!“ zavelel.
Pruská děla odjela k severu a jejich ústup jistili husaři v černých uniformách se znakem lebky a zkřížených kostí na čákách. Francouzští dragouni je nepronásledovali okamžitě, ale místo toho vjeli do opuštěného lesa, kde našli ohně pruského tábora, které stále ještě hořely. Vedle jednoho ležel plechový talíř s uzenkami, vysypanými na zem. „Chutná to jako německé hovno,“ prohlásil znechuceně jeden z dragounů a vyplivl maso do ohně.
V pšenici se belhal poraněný kůň a snažil se dohonit koně ostatních jezdců. V lese zůstali dva pruští zajatci obraní o zbraně, jídlo, pití i peníze. Prušáci, kterým se podařilo uniknout, zmizeli kdesi na severu. Francouzi postupovali k severnímu okraji lesa a sledovali ústup nepřítele. Slunce rozpouštělo poslední cáry mlh. Kola odjíždějících pruských děl vyryla ve zdupaných obilných polích na severu hluboké koleje.
O deset mil dál na jih, stále ještě ve Francii, čekal na kraji silnice císařův těžký kočár. Štábní důstojníci hlásili Jeho Veličenstvu, že holandská hranice byla úspěšně překročena a invazní jednotky velmi slabý odpor okamžitě rozdrtily.
Císař vzal zprávu na vědomí tím, že jen zahučel, pak nechal kožený závěs na okénku klesnout a interiér kočáru se opět ponořil do tmy. Od chvíle, kdy vyplul s pouhým tisícem mužů z Elby a přistál na pustém pobřeží v severní Francii, uplynulo jen sto sedm dní a pouhých osmdesát osm dní od chvíle, kdy znovu dobyl hlavní město Francie Paříž. Přesto mu i tak málo času stačilo, aby ukázal světu, jak buduje armádu císař a vojevůdce. Pod orly povolal dva tisíce veteránů, kteří znovu nastoupili ke svým batalionům, a naplnil francouzské zbrojní sklady. A teď tahle nová armáda táhla proti spodině Británie a námezdným žoldákům Pruska. Bylo časné ráno uprostřed léta a císař útočil.
Kočí práskl bičem a císařův kočár se rozjel. Boj o Evropu začal.

Epilog

Mrtví leželi pod měsícem, zahaleným závojem kouře, zatímco vyčerpaní živí spali.
Noc byla teplá. Slabý západní větřík pomalu odnášel pach spáleného prachu, ale pachy krve, vsáklé do země, tady budou přetrvávat celé týdny. Tmou se plížily stíny olupovačů mrtvol. Belgické chudině se hodilo všechno, co se dalo prodat, ať už to byl kyrys s dírou po kuli, zlomený palaš, zachovalé boty, jezdecké sedlo, bodák nebo jen pruh plátna. Lidé svlékali mrtvé a zabíjeli živé, aby si mohli odnést jejich uniformy. Přičinlivě si hleděli svého díla a nedbali na raněné koně, kteří žalostně ržáli a čekali na smrt. Sem tam mezi vším tím zmarem života blikal oheň. Ve tmě údolní pláně leželo víc než čtyřicet tisíc mužů mrtvých nebo raněných a ti, co přežili, nebyli s to se o ně postarat.
Lord John Rossendale stále ležel tam, kde padl, střídavě se probíral z bezvědomí a opět do něj upadal. V noci palčivost jeho bolesti otupěla, stejně jako jasnost jeho mysli. Snil. Občas to dokonce byly sny příjemné, ale pak ucítil na hrudi něčí ruce a probral se z nich. Zasténal a pokusil se těch chmatavých prstů, které mu způsobovaly bolest, zbavit. Nějaký ženský hlas na něj vyštěkl, aby se nehýbal, ale jak se mohl nehýbat, když ho bodala bolest. Žena, vesničanka z Waterloo, se z něj snažila stáhnout kabát. Její osmiletá dcera dávala pozor, aby je nezahlédla některá z mála hlídek, jež ztichlým bojištěm procházely.
Lord John si myslel, že ta žena je Jane. Byl slepý a nevěděl, že je stále temná noc. Myslel si, že je ráno a že ho Jane našla, a tak zavzlykal radostí a pokusil se ji uchopit ruku. Jenže žena ošklivě zaklela, protože jí její práci ztěžoval. Měla s sebou desetipalcový nůž, kterým doma porcovala zabité vepře. „Lež!“ zasyčela francouzsky.
„Jane!“ naříkal lord John. Žena se bála, že by mohl upoutat pozornost některé z hlídek, a tak vytáhla nůž a rychlým pohybem mu podřízla hrdlo. Vytryskla černá krev. Lord John zachrčel, škubl sebou jako ryba vyhozená na břeh a pak zůstal ležet bez hnutí.
Žena si odnesla jeho kabát s drahocennými epoletami, ale košili zbrocenou krví nechala na mrtvém. V kapse kabátu našla kus špinavého provazu, kterým svázala ranec s lupem. Kdesi na jihu vyla liška k obloze, zamlžené kouřem z táborových ohňů vítězů.
Dobrovolníci prince Waleského spali na hřebeni, který bránili a ubránili. Peteru d’Alembordovi musel doktor nohu amputovat, takže možná bude žít. Vojín Clayton byl mrtvý, když padl v boji s císařskou gardou na samém prahu vítězství. Charlie Weller bitvu přežil, stejně jako podplukovník Ford. Toho však poslalo velení armády zpátky do Bruselu, a jestli se mu chtělo zůstat dál naživu, byla jiná věc. A protože nejvyšším důstojníkem regimentu teď byl Harry Price, povýšil ho Sharpe na majora a spolu s ním Simona Doggetta na kapitána, i když oba varoval, že jejich povýšení nemusí před civilními úředníky ve Whitehallu obstát. Muži mohou bojovat, krvácet a psát kapitoly britské historie, ale poslední slovo při oceňování jejich obětí mají všemocní, arogantní bastardi ve Whitehallu. 
Sharpe spal asi hodinu a pak se probudil vedle ohně rozdělaného z ratišť kopí a rozlámaných kol dělových lafet. První šedavé světlo nadcházejícího úsvitu všechny olupovače mrtvol zahnalo, ale místo nich se objevili černí mrchožraví ptáci. Vlhký teplý vzduch už teď sliboval horký dusný den. Z pruských táborových ohňů na západě se k obloze s vysokou oblačností táhly tenké proužky kouře. Kdesi za hřebenem trubač zatroubil budíček a vzápětí ho opakovali další trubači, k nimž se připojili kohouti ze vzdálených vesnic.
„Jaké jsou rozkazy, pane?“ zeptal se Harry Price. Měl zarudlé oči jako od pláče, ale příčinou zřejmě byla jen únava.
Rovněž Sharpe cítil tak obrovskou únavu a prázdnotu, že mu činilo námahu přemýšlet třeba jen o nejprostších úkolech. „Potřebuju seznam ztrát, Harry. Dejte seržantu Huckfieldovi pár mužů a pošlete je sbírat muškety. A ať se dívají, co by se ještě dalo použít z výstroje.“ Druhý den po bitvě byla vždycky nejlepší doba na doplnění potřebné výstroje a výzbroje. „A taky potřebujeme jídlo. Připomeňte mi, kdo střeží zajatce.“
„Seržant Ryan.“
„Tak mu řekněte, aby je odvedl k brigádě. A jestli je tam nebudou chtít, ať jim vezme boty a opasky a pustí je.“
„Potřebujeme nové seržanty,“ upozornil ho Price.
„Budu na to myslet.“ Sharpe se otočil a podíval se na čerstvě svlečená těla mrtvých, která ležela bílá ve zdupaném a spáleném žitě. „A taky začněte kopat hroby, Harry. A hodně velké.“
„Ano, pane.“
Nějaký voják přinesl Sharpovi plechový hrnek s horkým čajem. Sharpe pomalu usrkával a hleděl do údolí. Z trosek zámečku Hougoumont a statku La Haye Sainte se táhl kouř. Z Hougoumontu zbyly jen zpola spálené trámy střešní konstrukce nad zčernalými kamenným zdmi a chodby v La Haye Sainte byly stále zavalené mrtvými. Na úpatí svahu ležel kůň s utrženýma zadníma nohama. Pořád žil, žalostně řičel a čas od čas se pokusil zvednout na předních nohou.
Shora scházeli první vojáci. Část z nich šla kopat hroby a jiné hnala na pláň touha po kořisti. Jeden z nich našel krásný pletenec se střapcem z jílce šavle a vzal si ho jako dárek pro své děvče. Jiný voják vytáhl z kaluže zaschlé krve štětku na holení se stříbrným držadlem. Nad hlavami mrtvých bzučely mouchy. Jeden červenokabátník pečlivě sbíral hrací karty rozházené kolem těla francouzského voltižéra. Jinde lehký větřík listoval stránkami zakrvácené knihy. Občas zazněl výstřel z pistole, kterým někdo zbavil trápení raněného koně. Ze svahu cválala skupina důstojníků kavalerie, aby prohledali hromady těl, jež označovala cestu britských jezdců od slávy ke smrti.
Z Bruselu přijížděli první civilisté. Nechávali kočáry v blízkosti osamělého jilmu a v děsivém tichu scházeli do údolí, kde skupiny vojáků hledaly raněné, jimž by se ještě dalo pomoct. Na bílých tělech svlečených mrtvol už hodovali krkavci. Jedna z žen našla svého muže a začala zvracet. Místní kněz, který přišel poskytnout pomoc raněným Francouzům, se v šoku s rukou na ústech potácel k silnici.
Skupina vojáků vedená Simonem Doggettem se vrátila k batalionu se dvěma bečkami nasoleného hovězího, s pytlem chleba a se soudkem rumu. Doggett se Sharpovi pochlubil, že všechno to ukradli kavalerii. „A co se bude dít teď?“ zeptal se.
Sharpovi stále dělalo potíže o čemkoli uvažovat, jako by mu bitva otupila mysl. „Předpokládám, že potáhneme na Paříž,“ odpověděl. Nedovedl si představit, že by spojenci poskytli císaři čas na to, aby se z porážky vzpamatoval.
„Na Paříž?“ Zdálo se, že to Doggetta překvapilo, jako by si do této chvíle nestačil uvědomit, čeho Wellingtonova armáda v tomhle údolí páchnoucím kouřem a krví dosáhla. „Opravdu si myslíte, že půjdeme do Paříže?“ zeptal se vzrušeně.
Sharpe neodpověděl. Pozoroval jezdce, který jel do svahu a vybíral si cestu mezi mrtvolami a dlouhými temnými brázdami, které v zemi vyryla francouzská dělostřelecká palba. Poznal kapitána Manvella a vykročil mu naproti. „Dobré ráno,“ pozdravil ho.
Manvell se dotkl prsty klobouku. „Dobré ráno, pane. Doufal jsem, že vás tu někde najdu.“ Rozpačitě se odmlčel a zadíval se na Sharpovy vojáky, kteří, vyčerpaní a zablácení, upírali na kavaleristu v elegantní uniformě nenávistné pohledy.
„Je mrtvý,“ řekl Manvell.
„Kdo? Rossendale?“
„Ano,“ přikývl kapitán. „Myslel jsem, že byste to měl vědět, pane.“
„Proč?“
Manvell se opět zatvářil rozpačitě. „Myslím, že vám dal dlužní úpis. Obávám se, že teď už je bezcenný. On sám neměl ani penny. A pak je tu...“ Zarazil se a mlčel.
„Co?“
Manvell znovu váhal, ale potom přece jen našel odvahu dopovědět. „Paní Sharpová, pane. Někdo jí to bude muset říct.“
Sharpe se zasmál. „Někdo ano, kapitáne, ale ne já. Je to zatracená děvka a pro mě za mě ať třeba táhne do pekel. Sbohem, kapitáne.“
„Sbohem, pane.“ Manvell se za odcházejícím Sharpem chvíli díval, pak otočil koně a rozjel se k cestě, kde, aniž to Sharpe věděl, čekala v kočáře Jane. Manvell povzdechl a jel jí sdělit zprávu, která jí zlomí srdce.
Sharpe se vrátil k dohasínajícímu ohni, vytáhl z kapsy Rossendalův dlužní úpis a roztrhal ho. Takže s těmito penězi na novou střechu Lucillina château počítat nemůže. Rozhodil útržky papíru do větru a obrátil se ke svým mužům. „Pane Prici!“
„Pane?“
„Ještě nám zůstali nějací hudebníci?“
„Samozřejmě, pane. Dokonce máme kapelníka.“
„Tak ty lenochy zvedněte a poručte jim, aby začali hrát. Přece si zasloužíme, abychom to vítězství oslavili.“
Někde dole zoufale naříkala žena, která našla svého mrtvého manžela. Vždy se odmlčela, jen aby se mohla nadechnout, a pak začala znovu. Za bitevní linií v jednom statku v Mont-St-Jean se vršila hromada amputovaných rukou a nohou, nyní už vyšší než kupa hnoje. Ven vyšel bledý doktor, aby se nedýchal čerstvého vzduchu, zatímco v prvním poschodí hlavní budovy, kde leželi ranění důstojníci, sebou v horečném spánku trhal Peter d’Alembord. Pan Little, zavalitý kapelník hudby Dobrovolníků prince Waleského, spustil se zbylými hudebníky Over The Hills and Far Away. Sharpe také poručil vytáhnout z pouzder zástavy a rozvinout je nad hrobem, který vojáci stále ještě kopali. Chtěl, aby hedvábné vlajky vrhaly na mrtvé milosrdný stín.
Na okraji nedokončeného hrobu plakala žena. Byla to jedna ze šedesáti manželek vojáků, jež směly táhnout s batalionem, a třebaže se nyní stala vdovou, zřejmě už bude koncem měsíce znovu vdaná, neboť ženy padlých vojáků nemají nouzi o nápadníky. Další čerstvě ovdovělá žena, Sally Claytonová, seděla vedle Charlieho Wellera a Sharpe si všiml, že mladík nesměle sáhl po její ruce. „Uvařte mi hrnek čaje, Charlie, a já vás za to povýším na seržanta,“ řekl mu Sharpe.
Weller na něho užasle zíral.
„No tak, Charlie, na co čekáš?“ ozvala se Sally. Rychle pochopila, že jim Sharpe nabízí seržantský plat. „A děkujeme, pane Sharpe.“
Sharpe se jen usmál a pak se otočil, protože podle výkřiku poznal, že se Harper vrátil z Bruselu. Ir pustil Sharpova psa, kterého přivezl s sebou, a ten teď s radostným štěkotem pádil ke svému pánovi. Sharpe počkal, až k němu dojede i Harper, a když Ir sesedl, poodešli spolu stranou.
„Lucille je v pořádku,“ řekl Harper. Plakala radostí, když se dozvěděla, že je Richard živý a zdravý, ale Harper jí musel slíbit, že její slzy neprozradí. „A chlapec taky,“ dodal Ir.
„Díky, Pate.“
Harper odjel do Bruselu ještě před rozedněním a teď si poprvé prohlížel bojiště ve světle nového dne. Výraz jeho tváře však žádné emoce neprozrazoval – stejně jako Sharpe už podobnou scénu viděl mnohokrát předtím. Byli vojáci, placení za to, aby hrůzy válek vydrželi a přečkali, a možná proto je vnímali jinak než obyčejní lidé. Byli vojáci, a podobně jako muži, kteří vyvážejí výkaly z londýnských žump, nebo ženy, jež v charitativních organizacích ošetřují umírající na mor a jiné ošklivé nemoci, dělali práci, které se choulostivější lidé štítí. Byli vojáci, a tedy špína země do doby, než opět nějaký despota ohrozí Británii válkou. Pak se z nich rázem stanou hrdinové v červených kabátech a skvělí chlapíci.
„Bůh chraň Irsko, ale že jsme tady udělali pořádnou krvavou paseku,“ poznamenal konečně Harper.
Sharpe neřekl nic, jenom hleděl do dálky za bojiště, do míst, kde slunce ozařovalo stromy, nad nimiž se tetelil teplý vzduch vonící létem. Jasná obloha slibovala den jako dělaný pro sušení sena či pro milence, kteří se procházejí v chladivém stínu lesa nebo odpočívají na břehu říčky. Byl krásný den uprostřed léta blízko francouzské hranice a svět měl opět mír.


 

Žádné komentáře: