sobota 24. března 2018

BANDITÉ, KTEŘÍ KRADLI PRO KRÁLE

I tento příběh, který jsme převzal ze své knihy Sňatky se smrtí (MOBA 2008), patří do napoleonské historie, neboť ukazuj nejen Robespierrův konec, ale i to v jakém stavu se Francie po svržení Robespierrova jakobínského teroru ocitla, s čím se marně potýkaly thermidoriánský Konvent i Direktorium a co krom mnoha jiných věcí čekalo Prvního konzula Bonaparta; teprve on s banditismem na cestách skoncoval...
Noc na 10. thermidor (Tassaert)KRÁST PRO KRÁLE, ANEB PODIVNÝ PŘÍBĚH Z KONCE  FRANCOUZSKÉ REVOLUCE
Francouzská revoluce ve druhém roce republiky, tj. koncem roku 1793 a v první polovině roku 1794, kulminovala, lze-li tak označit její nejradikálnější období. Vnitropolitický boj o moc mezi stranami a zejména vrcholnými institucemi, Konventem (voleným orgánem, který nahradil Zákonodárné shromáždění), pařížskou Komunou (revoluční nástupkyní pařížské samosprávy, tj. radnice) a do jisté míry i Výborem veřejného blaha (což byl nejmocnější orgán výkonné moci), nabral na obrátkách, v jejichž soukolí a pod gilotinou končili rychle za sebou ti, kteří prohráli. Když padli umírněnější Girondini, začali mezi sebou zápasit frakce vítězných Montagnardů a teror se změnil v nástroj i politickou linii. Posloužil k odstranění těch, kterým se říkalo zběsilí, po nichž následovali kordeliéři, hébertovci i dantonovci a moc se ocitla v rukou sansculottů či jakobínů, úzké skupiny, představované především Maximilienem Robespierrem, Saint-Justem či Collotem d’Herbois. Nastal čas, jemuž se říká Velký teror, a gilotina se oficiálně považovala za jediný prostředek, jímž šlo udržet na uzdě nepřátele revoluce. Zmizelo právo na obhajobu i předběžný výslech, soud už rozhodoval jen mezi propuštěním a popravou, leč toto násilí nic neřešilo. Ekonomika i obchod prudce upadaly, chudí ještě více chudli a ti majetnější z prominentů nového režimu dostávali strach, že si revoluční ostří najde i je.

Konec krveprolévání ještě neznamená konec krveprolití
Vše vyvrcholilo 26. července 1794, podle republikánského kalendáře 8. thermidoru roku 2, kdy stále méně oblíbený Robespierre napadl v Konventu své protivníky. Nikoho nejmenoval, o to víc ale vylekal potenciální nepřátele či ty, kteří se obohatili, získali moc a dál revoluci hnát nehodlali. Už následujícího dne bylo na zasedání Konventu rozhodnuto o zatčení Robespierra, Saint-Justa a dalších. Pařížská Komuna sice volala na svoji obranu do zbraně, odhodlaných se ale sešlo pramálo a onoho dne vláda teroru padla stejně krvavě, jako doposud vládla. Robespierrovi přívrženci sklidili, co zaseli. Není bez zajímavosti nahlédnout do podrobností, které v učebnicích nejsou a pro něž není v kompendiích místa, jež však barvitě líčí, jak onen převrat 9. thermidoru probíhal a co ty, kteří prohráli, čekalo. Bylo by to ovšem dlouhé vyprávění, proto se omezme jen na obsazení radnice, postavu Maximiliena Robespierra a na nastínění poměrů, jež po jeho pádu zavládly. To vše s naším příběhem souvisí.
            Útok na pařížskou radnici, jak vyplývá z hlášení občana Dulaca, člena Výboru veřejného blaha, nenarazil na odpor, což samo o sobě svědčí a slabosti vlády teroru:
            „Nikdo se nebránil a, podivuhodná věc, my vešli dovnitř v tak malém počtu, že nás bylo doslova pár. To proto jsem křičel, že probodnu každého z městských úředníků, který si sundá šerpu. Nikdo se toho neodvážil, a i tribunové, které jsem pozatýkal, byli jak zkamenělí…
            Jeden úředník Dulacovi prozradil, kde má hledat Robespierra, a on tam hned vyrazil:
„Vskutku jsem ho tam našel, ležel na stole, zasáhla ho kulka z pistole, která mu urvala asi jeden a půl palce horního rtu a vyšla mu pod pantem levé tváře…“
            Robespierrův osud nejbarvitěji vylíčil jeden z útočníků na pařížskou radnici, kde Komuna zasedala a v níž se pokusila o obranu. Byl to dělům velící žandarm s nepříliš libozvučně znějícím jménem Merda a ti, kteří trochu francouzsky znají, snadno pochopí, proč se raději podepisoval jako Méda; pro ostatní podotýkám, že by se mohlo přeložit jako Hovňousek. S žandarmy, k nimž se přidali i granátníci, kteří měli Komunu původně hájit, prošel radničními chodbami až k zavřeným dveřím sekretariátu, zabušil na ně a kdosi mu je otevřel:
            „Vidím tu padesátku dost rozrušených mužů; rámus mých děl je překvapil. V jejich středu poznám Robespierra staršího, sedí v křesle, levým loktem se opírá o kolena a hlavu si podepírá levou dlaní. Skočím po něm, přitisknu mu hrot šavle na prsa a povídám mu: ,Vzdej se, zrádče!‘ Zvedne hlavu a řekne mi: ,To ty jsi zrádce a já tě dám zastřelit!‘ Po těch slovech popadnu levačkou jednu ze svých pistolí, přendám ji do pravé ruky a vystřelím. Myslel jsem, že trefím hruď, kulka ho ale zasáhne do brady, roztříští mu levou horní čelist a on padne do křesla. Výstřel mé pistole zaskočí jeho bratra a ten se vrhne z okna. V té chvíli propukne okolo veliká vřava. Křičím ,Ať žije republika!‘, moji granátníci to slyší a odpovídají, zmatek mezi spiklenci (Merda tím míní členy Komuny) vrcholí, rozprchnou se do všech stran a já zůstávám pánem bojiště.
            Robespierre mi leží u nohou, přijdou mi říci, že Henriot prchá tajným schodištěm, já mám ještě jednu nabitou pistoli a rozběhnu se za ním. Na schodišti uprchlíka doženu, jenže ten, koho odnášejí, je Couthon. Průvan mi zháší světlo, vystřelím naslepo, minu ho, zasáhnu ale do nohy toho, co ho nese. Vyjdu zpět vzhůru, pošlu pro Couthona, za nohy ho přivlečou do hlavního jednacího sálu (…). Robespierre a Couthon leží hned pod tribunou. (…) Granátníci se na Robespierra a Couthona vrhnou, myslí, že zemřeli, za nohy je vlečou až k nábřeží Pelletier. Tam je chtějí hodit do vody, já se proti tomu ale postavím a předám je kompanii z Gravilliers, aby je střežila. Rozednilo se, bylo vidět, že ještě žijí; hned jsem je dal přenést k ošetření a do Conciergerie. Nic nelze přirovnat k utrpení, jaké museli zakoušet během osmnáctihodinové agónie…“
            Dopis jednoho z vítězů pak už jen shrnul, co následovalo:
            „Všichni poslanci (Komuny) byli postaveni mimo zákon, tj. oba Robespierrové, St.-Just, Couthon, Lebas a pár jejich věrných přátel (…). Už drahný čas si nedělali iluze. Byla s nimi smrt. Nehnuli brvou, ani jednou nevykřikli. Zůstali klidní a chladnokrevně čekali na osudnou chvíli…“
            Lebas si vzal tužku a na papír napsal před popravou dvouverší, Saint-Just někde našel dýku a pokusil se probodnout, strážný mu ji ale včas vyrval.
„Ještě téhož dne v půl osmé večer,“ stojí v tomtéž dopise, „kráčelo dvaadvacet obětí na popraviště za potlesku davu stejně velikého jako pitomého, takového, jaký by se klidně a zbaběle zapřáhl do jejich triumfálního vozu, pokud by je Štěstěna nerozdrtila a otočila je svým kolem vzhůru…,“ napsal jeden z vítězů.
            Přiléhavá slova!
            Soud byl stejně rychlý jako za Velkého teroru a předseda Scellier se hlavního obžalovaného jen optal:
            Jsi vskutku Maximilien Robespierre, stár pětačtyřicet let, narozen v Arrasu, bývalý poslanec Národního konventu?“
            Zraněný nemohl mluvit, jen slabě přikývl a dva další muži jeho totožnost potvrdili. Pak Scellier přečetl dekret, který stavěl donedávna všemocného vládce nad životy i smrtí Francouzů mimo zákon a žalobce Fouquier-Tinville žádal, aby byl zákon uplatněn. Víc se neprojednávalo ani u Robespierra, ani u ostatních a v šest večer vyjela kára s dvaadvaceti odsouzenými na Place de la Révolution (dnešní Place de la Concorde), kde už stála smontovaná gilotina, převezená sem od brány du Trône, i mistr popravčí Charles-Henri Sanson. Robespierre musel přihlížet popravě devíti svých soudruhů, mezi nimi i Saint-Justa, kterého měl nejraději a jenž mu při výstupu na lešení řekl prosté:
            „Adieu! Sbohem!“
Raněný Robespierre
            Došel k lávce gilotiny sám, musel však ještě přetrpět, když mu strhávali obvaz ztvrdlý zaschlou krví. To byla jediná chvíle, kdy vykřikl, neboť bolest se nedala vydržet. Už za okamžik ukázal Sanson jeho hlavu řvoucí lůze podobně, jako to učinil s hlavou krále Ludvíka, královny Marie Antoinetty, Dantona a stovek jiných… Následujícího dne potkal týž osud 71 Robespierrových přívrženců, převážně členů Komuny. Jakobínský teror skončil, nastalo však to, čemu historie říká bílý či thermidoriánský teror, a obětí byli tentokrát jak bývalí skalní revolucionáři, tak i nevinní, neboť msta z utrpení, vášní, strachu a z krve zrozená si nevybírá…

Nový druh teroru
Onen nový druh teroru, který vzklíčil z podobné setby a v němž vítězové účtovali s poraženými, bezpochyby zasahoval menší skupiny osob a nenesl s sebou už všeobecnou psychózu strachu, jakou vyvolal fanatismus robespierrovců; zavládl jaksi skrytě, jako kdyby se za něj jeho nositelé hanbili. Vraždili také, současně však svoje vraždy omlouvali a zdůvodňovali.
            „Revoluce si počínala s hroznou přímočarostí, kráčela chaosem, avšak netajila se tím. Myšlenky práva, pořádku, rovnováhy i pouhé pomyšlení na uspořádání ji uvádělo v zuřivost, její vztek ale byl stejně krutý a naivní jako vztek tygra. Prolévala krev, neboť krev byla dobrá, její kati si ale nebrali na zkrvavené ruce rukavice; ukazovali je obnažené. Byla to krutost, byl to vztek, ne však zklamání. Thermidorská reakce naopak představovala sebe samu pod rouškou nejzářnějších sociálních myšlenek. Ozbrojila se ve jménu civilizace, ve jménu kultu svržení svatokrádežných rukou, ve jménu kanibaly nemilosrdně pošlapané lidskosti, ve jménu krásna, které revoluční vandalové nemilosrdně pošlapali,“ tato slova napsal Charles Nodier, který ony časy zažil.
            Vítězové ovšem měli krom pomsty a snahy o upevnění pozic i jiné starosti a zájmy, které se projevily jako kontrast všeho donedávna zatracovaného a obrovský výbuch toho, co si museli majetnější odpírat. Devátý thermidor smetl nejen hlavy jakobínů, ale i jejich způsoby. Strohé šaty, či dokonce dlouhé pruhované kalhoty a frygické čapky byly rázem pro smích, zmizely jakobínské fráze a místo nich nastoupila přehnaně vyumělkovaná mluva a přímou hrubost nahradila v mravech rafinovaná nestoudnost. Ty tam byly schůze či úlitby bohyni Rozumu a křiklavé řečnění politických klubů. Zpěv revolučních písní vystřídaly hudební slavnosti, duchaplná konverzace v salonech, návštěvy kaváren, které rostly jak houby po dešti. Ti, kteří švitořili a módně šišlali, byli stejně krutí jako Jean-Paul Marat, avšak zabíjeli pod pláštíkem dobrých způsobů. Mnozí z nich na sobě měli skvrnu udavačů, zbabělců či dokonce osob, které se na teroru předchozích let podílely, o to horlivěji však minulost nyní zastírali.
            Nejmódnější výstřelek tvořily krátce po thermidorském převratu bals des victimes, plesy obětí; nikdo, komu gilotina nevzala někoho z příbuzných, na ně neměl přístup. Vzorem v salonech i na ulicích se stal elegán roku 1795, jehož karikaturu nám zanechal malíř Horace Vernet a popis Charles Nodier:
            „Krátký kabát hranatého střihu, semišová vesta s osmnácti perleťovými knoflíky, dlouhé, až na ramena splývající napudrované vlasy, jimž se říkalo psí uši, ohrnuté jezdecké boty, zelená vázanka a hůl s perletí…“
            Těmto švihákům se říkalo posměšně Incroyables, Neuvěřitelní, to podle slova, které měli v ústech takřka při každé větě.
            Paříž udávala tón ve všem, v módě, vlně rozmařilosti, proměně mravů i v pomstychtivosti a její příklad následovala jiná velká města, zejména na jihu: Marseille, Toulon, Nîmes a Lyon. Tam všude se teď trestalo bez výběru i soudů a jako samozvaný kat vystupovala zejména Jeunesse de Fréron, Fréronova mládež, což nebyla ani tak organizace, jako spíše módní hnutí, a beztrestnost, se kterou urážela, bila i vraždila za noci stejně jako ve dne, povzbuzovala další. Na francouzském jihu se revoluci nikdy nepodařilo předrevoluční ideje zcela vymítit, proto zde thermidoriánská reakce vypučela nejvíce, byť tu vzniklo i cosi odlišného. Předně se na jihu rozbujely organizované lupičské bandy, což byla reakce na stále horší životní podmínky, nedostatek zboží i růst cen. Některé z těchto band opentlily loupení a vraždění slovy o mstě, což ve své podstatě značilo vyřizování účtu, a přidaly k tomu proklamace o tom, jak usilují o návrat monarchie i starých hodnot. V praxi ovšem vypadala atmosféra tak, jak popsal při líčení zcela konkrétních událostí Nodier:
„Masakr překvapoval oběti nehybné; byly vražděny ve svých obydlích a zůstávaly ležet na krvavé podlaze ještě dlouho poté, co jejich těla vychladla. Během té doby se na ně ženy dívaly netečně, s dětmi v náručích, a ta děcka tleskala ručičkama. Viděl jsem jednoho sedmdesátiletého starce, známého mírnou povahou a zdvořilostí, která se cenila v provinčních salonech víc než cokoliv jiného. Byl to jeden z těch dobře vychovaných mužů, kteří už zvolna vymírají (…). Viděl jsme ho, říkám vám, jak si nemohoucí paži unavuje tím, že buší rákosovou hůlkou se zlatým knoflíkem do těla, v němž vrazi zapomněli zhasit poslední jiskru života a které prozradilo pozdní agónii poslední křečí…“
Takovým vraždám i přepadům se posměšně říkalo Réveil du Peuple, Probuzení lidu, a pokud oběť zemřela bodnou či střelnou ranou, mohla být před smrtí naposledy šťastna, neboť jedna z tlup se specializovala na opékání živých na otevřeném ohništi a na rožni…
            Věci byly ve Francii složitější o to, že všichni hledali, co bude po pádu jakobínů dál. Pařížská vláda, což byl thermidoriánský Konvent, ještě neměla moc pevně v rukou, nic příliš nefungovalo, ani soudy, ani policie, a bylo otázkou, zda se z Francie stane umírněná buržoasní republika majetných, či se rozehnaným radikálům povede znovu uchopit moc, nebo jestli se dokonce vrátí monarchie. Chaos byl o to větší, že ani zastánci té či oné ideje neměli jasno v konkrétních věcech nebo osobách. Za těchto okolností bojovali spíše za představy, než za cíle.
            Ve všeobecném zmatku, proměnách a bezvládí se v Lyonu zrodilo souručenství, které si dalo, či dostalo jméno Compagnie de Jéhu, Společenství (nebo Rota, možná i Bratrstvo) Jéhu. Někdy se mu omylem říkalo Compagnie de Jésus, s Ježíšem ale nemělo nic společného. Jménem odkazovalo k Jéhuovi, biblickému desátému židovskému králi ze Druhé knihy Královské. Toho trápila královna Jezabel, modloslužebnice pohanského Baala, do té míry, až ji kázal vyhodit z okna, načež velel pobít všechny její děti i příznivce babylonského kultu.
            Paralela mezi Jezabel s uctívači Baalovými na jedné straně a jakobíny na straně druhé se zdála být trefně symbolická a členové tohoto souručenství dokázali 4. května 1795, že berou příměr vážně. Toho dne zmasakrovali pečlivě zamaskovaní muži v lyonských věznicích 99 osob, které zahrnuli pod označení teroristé, čímž mínili bývalé sansculotty.
            Následující noci vraždy pokračovaly v domech, na ulicích i po cestách a počet zastřelených, probodaných, utopených či zbitých ke smrti zvolna rostl. Noviny o nich referovaly a ve švýcarském Lausanne vydaný soupis obětí dosáhl rozsahu devadesáti stran.
Robespierrova poprava
            Teprve v červnu a červenci onoho roku začaly přepady i násilnosti slábnout, to jak do Lyonu a dalších krajů doráželi patřičnými pravomocemi vyzbrojení a o vojenskou, policejní i soudní moc opření vládní reprezentanti. Počínali si rázně, zaujali místa zprofanovaných a s bandity propojených municipálních úředníků i starostů, odzbrojili národní gardu, která mnohdy spíš dodávala teroristům munici, zbraně i členy, pozatýkali podezřelé aristokraty a několik, jimž se prokázala vina, odsoudili. Trvalo však dalších pět let, až do počátku Bonapartova konzulátu, než se povedlo se všemi Compagnie de Jéhu, v té době už vskutku jen bandami lupičů u cest, skoncovat.
Onoho léta roku 1795, kdy se na jih začaly vracet právo a pořádek, bylo polapeno několik hlavních reprezentantů Společenství Jéhu, možná skutečných idealistů, v každém případě ale velice zvláštních osob, v nichž se smísily dobrodružné rysy s romantismem, podivné spojení pojmu cti s porušováním zákonů i drsná odvaha s ohleduplností. Ta čtveřice či pětice (neboť jeden spravedlnosti unikl) se chovala, jako kdyby vystoupila z dobrodružných románů „kápě a meče“ a i scénář nejromantičtějšího historického filmu by těžko dokázal vytvořit podobné role. Nic z osudů, jež znějí pohádkově, nepravděpodobně, příliš exaltovaně a vyumělkovaně, ovšem nebylo vylhané a současníkům to ani tak nepřipadalo. Elegance, zdvořilost, čestnost a statečnost, s níž ti muži jednali i zemřeli, byla možná jen módní pózou, podvědomým protipólem všeho, co revoluce smetla a co lidovému revolučnímu běsnění scházelo…
            Dodnes není příliš jasné, co je vlastně členy Compagnie de Jéhu spojovalo a jaké byly jejich motivy. Navenek vystupovali jako roajalisté, ne však z oddanosti sesazené dynastii. Charles Nodier, který mnohé poznal osobně, tvrdil, že spojovací prvek nepředstavovalo náboženství, neboť leckdo z nich byl ateista, či pomsta, ježto ono souručenství tvořili stejně tak potomci revolucionářů jako děti obětí revoluce. Ani sociální původ nehrál roli a v bratrstvu stáli bok po boku aristokraté s měšťany, venkovany i námezdními manufakturními dělníky či tovaryši. Tito Jéhuisté se přepady ani loupením neobohacovali, vše, co získali, odevzdávali pro věc království a bylo jim lhostejné, že peníze skončí v kapse některého ze samozvaných královských komisařů, který s nimi možná i zmizí. Jediný jednotící prvek představovalo mládí a jistý druh nihilismu tomuto věku vlastní, ono popírání starého a touha po něčem, co nemá jméno ani obrys. Nepochybně zde hrály roli touha po činu, po dobrodružství a jistá závislost na dávkách adrenalinu v žilách.
            „Bylo to nakažlivé, chorobné zaujetí, potřeba něčeho tajného, líhnoucího se ve skrytu i ve stínu křídel revolučních harpií, (…) krví vyvolaná žízeň po krvi. Byla to zběsilost jedné generace, kterou, stejně jako Achilla, živili morkem divé zvěře; neměla před sebou víc ideálů než Schillerovi loupežníci či lidoví soudci středověku…,“ mínil Nodier.

Smrt za dobrý skutek
Nebýt onoho autora, zapadla by všechna jména a většina osudů členů Compagnie de Jéhu prachem zapomnění. Přitom dokonale ilustrují vše o kus výše řečené a příběh v nich skrytý by mohl vypadat jako scénář zcela vyfabulovaného romanticko-historického filmu, kdyby ovšem nebyl jak pravdivý, tak i skutečný.
            Jejich vůdcem byl jistý Amiet, což představovalo jen nom de guerre, bojové jméno, jímž zastíral pravou totožnost, která zůstala neznámou. Ona skupina se specializovala na vylupování poštovních dostavníků, které prováděla s profesionální obratností rozených banditů a zdvořilostí i elegancí, hodnou spíše salonů předrevolučního režimu. Měla pod kontrolou všechny důležité cesty v kraji Ain a spolupracovala se zvláštními orgány, jakousi prozatímní vládou, jejíž centrum se nacházelo v Lyonu. Tato vláda o sobě prohlašovala, že zastupuje rod Bourbonů, tedy bývalých králů, těšila se značným sympatiím veřejnosti a do jisté míry řídila i koordinovala všechny tlupy či oddíly Jéhuova bratrstva v Auvergne i v pohoří Jura. Krom sympatií však potřebovala vybudovat instituce a vojenské jednotky, k čemuž jí chybělo to zásadní, tedy peníze. Pomoc, již se jí tu a tam na dobrou věc dostalo ze zahraničí, pokryla jen zlomek potřebných výdajů, proto se hlavním úkolem Compagnies de Jéhu stalo opatřování finančních prostředků, k čemuž vedl nejrychleji a nejlépe způsob, běžně nazývaný banditismem.
            Ony tlupy se skládaly, jak už bylo naznačeno, z osob velmi různorodých, většinou však z nějakých důvodů prchajících před zákonem či účtujících s politickým uspořádáním, tato zhusta okoralá srdce se však dokázala v okamžiku, kdy jim byl svěřený úkol prezentován jako čestný, pro věc nadchnout a brát ji téměř vznešeně.
            K Amietovým druhům patřili pánové jménem Hyvert, Guyon a Leprêtre, o jejichž předchozím životě mnoho známo není.
            Leprêtrovi bylo kolem osmačtyřiceti, před revolucí sloužil u dragounů a od krále dostal Řád svatého Ludvíka, který s sebou přinášel i rytířský titul. Ostatní byli mladší, mezi dvaceti a třiceti lety, přičemž i Guyon si svoji skutečnou totožnost odnesl do hrobu.
Hyvert pocházel z rodiny bohatého lyonského obchodníka se suknem, jemuž hrozilo za revoluce zatčení a smrt. Vyhnul se jí jen tím, že poddůstojníka žandarmů uplatil tučnou částkou šedesáti tisíc franků, za kterou jej strážník nechal běžet...
            „Ti čtyři muži byli pověření útokem na dostavník, která převážel do vládní pokladny čtyřicet tisíc franků,“ vypráví Nodier. „Operace se odehrála za bílého dne, takřka roztomile, a cestující, jimž na celé věci pramálo sešlo, se o nic nestarali. Toho den se však jedno desetileté děcko, neposlušné až ke smělosti, zmocnilo pistole, kterou měl kočí, a na útočníky vypálilo. Jelikož byla ona zbraň podle tehdejších dobrých zvyků nabita toliko prachem, nikoho nezranila, všichni ve voze ale očekávali, že na ně dopadne nevyhnutelný i oprávněný postih. Matka hocha se nerovově zhroutila, což vyvolalo u ostatních ještě větší zděšení a připoutalo k ní pozornost lupičů. Jeden z nich k ní přiskočil a uklidňoval ji tím nejpřesvědčivějším způsobem, přičemž jí gratuloval, jak odvážného má syna. Současně jí podal soli a parfémy, které mívají pánové obvykle pro vlastní potřebu. Vzpamatovala se a spolucestující si přitom všimli, že onomu muži sklouzla maska, do tváře mu však neviděli...“
Romantická představa o Compagnons de Jéhu
            Policie ony lupiče nedostihla hned, byla jim ale na stopě a oni se nejspíše pramálo skrývali. Mimo akce žili životem počestných lidí, pohybovali se v městské společnosti, v kavárnách, salonech i divadlech, takže byli bez větších problémů zatčení, byť jen jako podezřelí. Z těch, co je mohli ve městě Bourg nějak identifikovat, všichni tvrdili, že spatřili jen tváře s maskami, a nikdo neměl zájem přitížit mužům, kteří uškodil jen státní pokladně. Vše tedy vypadalo na propuštění tím spíše, že tamní vážení občané uspořádali v tomto smyslu petiční akci, k níž připojili na stovku podpisů, leč pak došlo k něčemu, co jen potvrzuje pravdivost pesimistického rčení, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
            „Zproštění viny se už zdálo nepochybné,“ pokračuje Nodierův příběh, „když tu jedna předsedova zcela bezděčná a náhodná otázka celý proces změnila. ,Madame,‘ obrátil se na tu, o níž se jeden zloděj tak pečlivě postaral, ,který z obžalovaných vám věnoval tolik péče?‛ (...) ,Tento pán,‘ opáčila a ukázala na Leprêtra. Všichni čtyři vyslýchaní rázem pochopili, že jejich společné a nedílné alibi v tu chvíli padlo, a že je ta prostá věta vydala po železo katovo. ,Pardieu,‘ pravil Hyvert Leprêtrovi a padl s velkým výbuchem smíchu zpět o lavice, ,tohle vás, kapitáne, naučí, kdy být galantní!‛
            Slyšel jsem, že nedlouho nato ona dáma zemřela žalem...“
            K onomu procesu došlo poměrně pozdě, v době Direktoria a nedlouho před Bonapartovým převratem, tedy někdy v létě roku 1799, což Nodierem inspirovaného Alexandra Dumase staršího vedlo k tomu, aby do těchto let zasadil děj svého románu Compagnie de Jéhu.
;           aši čtveřici měl potkat osud jiných vůdců Jéhuových rot, Debeauce či Hastiera, Le Coqua a mnoha dalších, kteří šli jeden za druhým pod gilotinu, Amiota, Hyverta, Guyona a Leprêtra ale čekal mnohem dramatičtější konec.
            Nodier vyprávěl, že došlo k pokusu dostat naše čtyři uvězněné na svobodu a komisař Výkonného direktoria si vyžádal posilu od vojska, aby vězení střežila. Dostal ji v podobě šesti desítek jezdců, jimž velel Nodierův strýc, ti však přijeli v hodině dvanácté, těsně před exekucí a v čase, kdy už se chystal útěk další. Kdosi čtveřici vězňů zbavil okovů a navíc jim opatřil klíče i střelné a chladné zbraně.
            „Vězňové byli volní a po zuby ozbrojení. Nejprve pozavírali své stráže do cel a poté, vybaveni klíči, prošli bez problémů vnitřními prostorami až na nádvoří. Obyvatelstvu, očekávajícímu je u vězeňských bran, se museli jevit hrozivě. (...) Byly na nich ještě zbytky pout, široké rudé opasky se ježily zbraněmi, z hrdla se jim dral vzteklý a bojovný křik; to vše muselo působit jako cosi fantaskního. Vpadli na nádvoří, spatřili rozvinutou, nehnutě stojící žandarmerii, skrz kterou nešlo prorazit, na okamžik zastavili a vypadalo to, že se spolu radí. Leprêtre, jenž byl, jak jsem už řekl, nejstarší a jejich vůdce, oddíl pozdravil a pravil s onou ušlechtilou grácií, jež mu byla vlastní: ,Výborně, páni žandarmové!‘ Pak předstoupil před své kamarády, řekl jim srdečné a poslední sbohem, načež si vystřelil mozek. Guyon, Amiet a Leprêtre se uchystali k obraně a dvojité hlavně pistolí obrátili směrem k ozbrojené síle. Nevystřelili, ta síla ale pokládala ono gesto za projev nepřátelství. Vystřelila ona. Guyon byl na místě mrtev a padl na tělo Leprêtrovo, které se už nehýbalo. Amiet měl nohu prostřelenou u třísla. V knize Biographie des contemporains se praví, že byl popraven, já však slyšel z mnoha úst tvrzení, že naposledy vydechl už pod popravištěm.“
            Zbýval Hyvert, jehož konec byl nejdramatičtější, nejromantičtější, a kdyby se nejednalo o lupiče, mohl by klidně připomínat smrt ze středověkého eposu o rytíři Rolandovi. Nebo také konec slavného filmu o Butch Cassidym a Sundance Kidovi...¨
            „Hyvert zbyl sám. Držel se sebejistě, mával v obou rukou pistolemi a jejich hlavně slibovaly přihlížejícím smrt, což budilo jistý obdiv, možná takový, jaký dokáže vyvolat krásný mladík s rozevlátými vlasy, o kterém se vědělo, že nikdy neprolil krev a na němž spravedlnost požadovala, aby prolil tu svoji. K tomu přistupoval pohled na tři mrtvá těla, která přeskočil jako vlk svíraný lovci. Ta hrůzná neobvyklost celé scény na okamžik vztek celé jednotky zastavila. On si toho všiml a zvolal: ,Panstvo! Jdu na smrt! Jdu tam ze srdce rád, nikdo ať se ale ke mně nepřibližuje, zastřelím ho! Smí to udělat jen tenhle pán!‛ A ukázal přitom na kata. ,Je to věc ovšem jen mezi námi dvěma a z jedné i ze druhé strany si vyžaduje, abychom spolupracovali.‘
Bonaparte na počátku konzulátu (Appiani)
            Bylo jasné, co chce od přihlížejících, nikdo ale netušil, k čemu je on sám v bezvýchodné situaci ochoten.
            „Když viděl, že uposlechli, sevřel jednu z pistolí do zubů, z opasku vyňal dýku a tu si vnořil až po rukojeť do hrudě. Chvíli stál, jako kdyby se tomu sám divil. Chtěli se k němu rozběhnout. ,Klid, panstvo!‘ zavolal na ně, když předtím vyjmul pistoli z úst a zamířil na ty, kteří se ho chystali obstoupit, zatímco mu krev crčela z rány, do níž pohroužil nůž. ,Znáte naši dohodu. Buď umřu sám, nebo umřeme tři. Zpátky!‘ Nechali ho jít. Šel rovnou ke gilotině, jen si nůž obrátil v ráně. ,Na mou věru, zdá se, že mám duši přišitou ke hrudi! Nemůžu umřít. Pomozte mi s tím,‘ oslovil popravčího.
            Chvíli nato jeho hlava padla. Buď to byla náhoda, či nějaký projev mimořádné vitality, ale odskočila, odkutálela se od popravčího stroje a dodnes vám v Bourgu budou tvrdit, že Hyvertova hlava ještě promluvila.“
            Jeden z Jéhuistů v Nodierově době nejspíš žil, či byl z tak dobré rodiny, že jej tento autor jmenoval pouze křestním jménem Laurent. Jeho příběh, líčený poněkud exaltovaným stylem romantismu, avšak nepochybně pravdivý, popsal takto:
            „Jeho mužná krása nevylučovala okouzlující výraz přívětivosti a laskavosti, jenž budí důvěru. Vychovali jej s pramalou péčí a až příliš brzy byl vydán všanc nástrahám divoké rozmařilosti. Neoplýval ani velkou silou ducha, ani solidností nabytého vzdělání, avšak snadnost a lehkost, se kterou se vyjadřoval, dodávaly váhu sebemenšímu jeho slovu. (…). Kdyby se před ním objevil batalion nepřátel, rozdmýchal by jen jeho vztek, avšak jinak by jej odzbrojilo i děcko. (…) Rozzuřený Laurent se pranic nepodobal onomu klidnému muži z večerních dýchánků, divadelních představení či z promenád. Pak už nepatřil k lidskému druhu. Lidé v ulicích říkávali: ,Laurent má vztek, Laurent je vztekem nemocný, Laurent oblékl kabát zabijáka, budou mrtví.‘
            Ty hrozné ukrutnosti vzaly jednoho dne konec. Justice se pokusila konečně chopit svých práv (…). Dvaasedmdesát Compagnons de Jéhu z východních départementů bylo odesláno do Yssengeaux na Horní Loiře k soudu, před zvláštní tribunál, svolaný mimořádně a jen kvůli nim. (…) Všichni předvedení byli propuštěni až na dva, jejichž viny se nahromadily způsobem tak závažným , že se ani nepokusili hájit (…). Laurenta a jednoho jeho druha odvedli zpět do žalářní kobky, aby tam čekali na smrt, jež měla přijít nazítří. (…)
            Žalářník z Yssengeaux u sebe měl jednu ženu; byla to jeho dcera, neteř, nebo sestra? Historie nám to neříká (…). V dvě v noci se těžké dveře Laurentovy cely otevřely a k němu přišel anděl strážný (…), stejně prodchnutý ochranitelským duchem a spásou, již skýtá láska. Byla to mladá a pohledná dívka, s níž se dosud viděl jen skrze mříže, na kterou ale, aniž to tušil, zapůsobil oním svůdcovstvím, které mu bylo vlastní. Za podobných okolností se naprosto nediskutuje, zda je prostředí příhodné. Pomyslná výměna prstýnků nahradila všechen svatební obřad a Laurent byl na svobodě, leč s pocitem lítosti, že nemůže zachránit i svého nebohého druha, umístěného v izolované cele v jiné budově. V sousední vsi čekal kůň a tamtéž měla nad ránem dojet i nevěsta, avšak té určité okolnosti zabránily vyrazit včas.
            Nastal den, ona meškala a jeho zachvátil neklid, který sílil spolu s tím, jak vycházelo nad obzor slunce. Jiná netrpělivost se zmocňovala shromážděného davu, neboť exekuce se měla odehrát časně ráno. Jemu se hlava zatočila vzrušením i vášní a on její nápor neovládl. Domníval se, že jeho dobrodějku na útěku lapili a vsadili do vězení místo něho. Vjel do města, projížděl skrz ně i hlasy, které říkaly jeho jméno, až na náměstí, na němž neteční popravčí zkoušeli své nástroje. Žandarmové odešli pro odsouzence a on spatřil ve shluku, v němž se ocitl, ženu, která ho vysvobodila. Prorazil si k ní cestu, chopil se jí, vysadil ji před sebe na koně jako Ariostův paladin a tryskem zmizel…“

Výběr z použité literatury:
-Nodier, Charles: Souvenirs et portraits. In: Oeuvres complètes de Charles Nodier,T. VIII. Renduel, Paris 1833.
-Walter, Gérard: La Conjuration du Neuf Thermidor. Gallimard, Paris 1974.
Poznámka autora:
Alexandra Dumase výše uvedený příběh inspiroval k románu La Compagnie de Jéhu (česky za 1. republiky Družina Jehu, v novém překladu Jehuovi tovaryši), zde vylíčené události se v něm ale odrážejí jen rámcově.

Žádné komentáře: