neděle 28. října 2012

GABLENZŮV POMNÍK U TRUTNOVA


Miloslav Kolomazník 
„Bratrovražednou válku“, jak někteří naši předci ještě i na počátku 20. století nazývali nepříliš dlouhý, zato ale krvavý konflikt mezi Pruskem a Rakouskem, který v roce 1866 tvrdě dopadl na naše území, nám dodnes připomínají stovky různých pomníků, náhrobních kamenů a železných křížů.
     Dva roky po ukončení bojů byl jeden z nejkrásnějších pomníků vztyčen na bývalém šibeničním vrchu u Trutnova, na nejvýše položeném místě tehdejšího bojiště, kde už bezmála 150 let ční jako nepřehlédnutelný symbol a dominanta tohoto podkrkonošského města. Pomník byl postaven na počest padlých i přeživších příslušníků rakouského X. armádního sboru, kteří zde vybojovali jedinou vítěznou bitvu Rakušanů na českém území v této válce. Jeho hmotnost je odhadována na úctyhodných 50 tun a kromě toho, že je to u nás nejvyšší a zároveň i největší pomník, věnovaný událostem válečného roku 1866, je to velice zajímavá technická památka, která slouží také jako netradiční rozhledna.

    O výjimečnosti a symbolice sedmnáctimetrového litinového obelisku svědčí snahy někdejších nadšenců a posléze i říšských úředníků, kteří se v roce 1905 zasadili o to, aby byly v  útrobách pomníku slavnostně uloženy tělesné ostatky generála Ludwiga von Gablenze, kdysi vrchního velitele rakouských jednotek bojujících u Trutnova. Tato netradiční hrobka tu dodnes přitahuje pozornost velkého množství návštěvníků města a jeho blízkého okolí.
Zrod myšlenky
Myšlenka na vybudování centrálního památníku bitvy u Trutnova se objevila už záhy po ukončení války. Jejím iniciátorem byl Christoph Jungkunst - zakladatel a první předseda trutnovského Vojenského vysloužileckého spolku. V březnu 1867 předstoupil Jungkunst před ostatní členy svého spolku a pokoušel se je přesvědčit o uvolnění potřebného finančního obnosu ze spolkové pokladny. Nečekaně však narazil na tvrdý nesouhlas, a proto se rozhodl pokračovat bez podpory domovského spolku a zorganizoval veřejnou sbírku. Ze svých vlastních úspor zaplatil stavební dokumentaci, na jejímž podkladě brzy získal souhlas oprávněných institucí, včetně ministerstva války.
    Kdo očekával, že by k uvolnění napětí mezi Jungkunstem a veteránským spolkem mohl přispět slavnostní ceremoniál k položení základního kamene, se tvrdě zmýlil, neboť se nikdo ze členů spolku nedostavil. Jungkunst ve svých snahách nepolevil a s postupujícím časem se mu dařilo získávat významnější „spojence“, kteří mu pomáhali zejména při shánění nových finančních prostředků. Velice důležitým partnerem mu byla trutnovská radnice, jejíž představitelé se kromě částečného financování podíleli také na realizaci jednotlivých etap výstavby pomníku.
Jako místo pro stavbu byla vybrána parcela na  severozápadním ostrohu dominantního vrchu Šibeník, kterou získal spolek (Spolek pro vybudování pomníku) darem v srpnu 1867. Před zahájením výstavby bylo nutné strhnout původní kamennou zeď, jež tvořila součást někdejšího popravčího místa a vybudovat novou pískovcovou opěrnou zeď. V jejím středu, na základu z červeného pískovce, byl vztyčen sedmnáct metrů vysoký, uvnitř dutý, litinový jehlan. V přibližně třetině své výšky byl pomník horizontálně rozdělený několika zdobenými římsami. Nad nejvýše položenou římsou byl pak ze všech stran ozdoben pozlacenými plastikami různých vojenských atributů. Vespod téže římsy byly umístěny pamětní desky, jež uváděly, a to vždy podle plukovní příslušnosti, jmenný seznam všech padlých rakouských důstojníků a počty usmrcených řadových vojáků. Všechny desky pak byly lemovány zdobenými rámy. Na úplném vrcholu byl pomník ukončen trojúhelníkovými prosklenými okénky. Monumentalitu místa měly umocňovat robustní litinové sloupky, vzájemně propojené těžkými ocelovými řetězy.

    Ke slavnostnímu odhalení nového památníku došlo 27. června 1868 při příležitosti oslav druhého výročí od svedení vítězné bitvy. Ceremoniálu, pro něž se město Trutnov odělo do slavnostního hávu a téměř na každém rohu vyhrávala vojenská hudba, se zúčastnila celá řada vzácných hostí, mezi nimiž nechyběli arcivévodové Albrecht a Rainier, množství vysokých štábních důstojníků, významní donátoři, zatupci kléru, a ani samotný generál Ludwig von Gablenz, někdejší velitel X. sboru, jemuž byla na konci slavnostního proslovu provolána třikrát „sláva“ (nejdříve však byla podle protokolu provolána rakouskému císaři a po něm arcivévodovi Albrechtovi – vítězi od italské Custozy ze dne 24. června 1866).
    Stavba nového památníku vyšla na celkových 13 005 zlatých a 71 krejcarů. Jako úryvek vystřižený ze současného žurnálu pak působí informace, že finanční přebytek, který po konečném vyúčtování celé akce zbyl, se roky marně pokoušel soudní cestou uchvátit tentýž veteránský spolek, který realizaci památníku hned od počátku bojkotoval. 
    Až do počátku 20. století se na vzhledu pomníku téměř nic nezměnilo. Jedinou výjimku pak tvořil rok 1898, kdy byl před pomníkem z darovaných finančních prostředků instalován ochranný kovový plot s brankou. O rok později se náročnější stavební úpravy dotkly pouze útrob monumentu. Významný zásah do celkového uspořádání vnitřního prostoru představovala pracná, ale užitečná vestavba točitého schodiště. Provozovateli pomníku se tím otevřela možnost využívat ho jako netradiční rozhlednu a příležitostně pak jako stožár, na jehož vrcholu se vždy ve výroční den bitvy třepetal císařský černožlutý prapor.

Místem posledního odpočinku
Přelomovým, nejen v historii pomníku, ale i samotného města Trutnova, se ukázal být rok 1905. Ludwig von Gablenz byl v té době už více než třicet let po smrti, když místo jeho dosavadního odpočinku – zarostlý a dlouho nepoužívaný curyšský hřbitov, muselo ustoupit plánům na výstavbu nových obytných domů. Ty rozrůstající se švýcarská metropole nutně potřebovala, a proto bylo rozhodnuto o definitivní likvidaci starého hřbitova. O generálovy ostatky tehdy projevila zájem jak trutnovská radnice, tak i místní ostrostřelecký a veteránský spolek, kteří pro tyto účely nabízely místo nad jiné důstojnější - útroby obřího litinového pomníku - zasvěcené jeho padlým „kamarádům ve zbrani“. Trutnovští se svým návrhem uspěli, a tak byl předběžný termín pro uspořádání  slavnostního uložení generálových ostatků stanoven na 28. září 1905.
    Předtím než bylo přikročeno k exhumaci, transportu rakve do severovýchodních Čech a jejímu následnému uložení na trutnovském Šibeníku, bylo nutné pomník podrobit několika nevyhnutelným stavebním úpravám. Ve spodní části byla vybudována budoucí Gablenzova hrobka a pro zajištění potřebného přístupu ke vstupním ocelovým dveřím, jež se nacházely vysoko pod střední částí pomníku, bylo k pravému boku přistaveno vnější ocelové schodiště, opatřené krátkou podestou a bohatě zdobeným oboustranným zábradlím. Na podstavu pomníku byla připevněna zinková deska s informacemi o významných meznících Gablenzova života; na horní část pomníku pak přibyl zlacený medailon s jeho portrétem.
    Exhumace se na curyšském hřbitově konala 19. září 1905. Černá dubová rakev s kovovou skříňkou uvnitř, v níž spočinuly generálovy ostatky, pak zvláštním vlakem vyrazila na cestu do Prahy, kde ji převzal jeden z Gablenzových synů; odtud vlak pokračoval do Trutnova. Na trutnovském nádraží byl do smutku oděný nákladní vagón na několik  dní odstaven. V době od příjezdu, až po slavnostní snesení rakve z katafalku, se u vagónu střídala čestná stráž, kterou zajišťovali členové místního ostrostřeleckého spolku. Spolu s generálovými ostatky byl z Curychu do Trutnova dopraven také Gablenzův mramorový náhrobní kámen, jež byl původně vytesán do tvaru sraženého kmene stromu. Ten byl po smutečním  ceremoniálu osazen nedaleko litinového pomníku, kde je k vidění dodnes.
    Počátek slavnostního dne 28. září ohlásilo budíčkem několik vojenských trubačů. Nebe bylo zatažené a z tmavých mraků k zemi padaly proudy vody. Ani nevlídné počasí, byť se později umoudřilo a vysvitlo příjemné podzimní sluníčko, však nemohlo odradit neuvěřitelný počet 50 000 přihlížejících lidí, kteří se sjeli za netradiční podívanou a doslova přeplnili tehdy jen šestnáctitisícové město Trutnov.     
    V 8 hodin ráno byl vagón s rakví oficiálně otevřen. Generálovi nejbližší rodinní příslušníci a blízcí přátelé se sem postupně přicházeli poklonit a pomodlit. Bohatou květinovou výzdobu, jíž dominoval velký bílý kříž, záhy doplnilo 37 bohatě zdobených pohřebních věnců. Kolem 9 hodiny se čestné vojenské jednotky, členové desítek různých veteránských spolků (celkem se jejich počet odhaduje na 1100 mužů), vojenská hudba, přímí pozůstalí, duchovenstvo i ostatní oficiální účastníci smutečního průvodu, začali před nádražím řadit. Pro generálovu rakev sem byl dopraven vojenský pohřební vůz, tažený černým čtyřspřežím.
   V půl jedenácté zahřměl ze Šibeníku pronikavý výstřel z hmoždíře, a opakoval se každou následující minutu až do okamžiku, kdy byla rakev slavnostně uložena v památníku. Bezprostředně po prvním výstřelu se generálovým ostatkům dostalo křesťanského požehnání a rakev pak byla za zvuků smutečního chorálu vyzdvižena na pohřební vůz. Příslušníci armády vzdali ještě poslední hold svému generálovi a hned jakmile připažili, padl dlouho očekávaný povel a smuteční průvod se vydal na pochod městem.
    V těch ulicích Trutnova, kudy měl smuteční průvod projít, mlčky postávalo tísíce přihlížejících a se zájmem hleděli na nekonečné procesí smutečních hostí. Bylo jich nakonec tolik, že Ti z nich, kteří průvod uzavírali, vycházeli od nádraží teprve v okamžiku, kdy se už čelo průvodu nacházelo před trutnovskou radnicí (asi 700-800m). O pár  bloků dál se od průvodu oddělilo několik vybraných vojenských jednotek, včetně vojenské kapely, aby se přesunuly do míst, odkud měly později vypochodovat ke slavnostní vojenské přehlídce. Trudnou atmosféru umocňovalo nepřetržité vyzvánění z nedalekého evangelického kostela. Na jihovýchodním úpatí Šibeníku, v místě, kde se Rokytnická silnice kříží s několika lesními cestami, byla rakev z pohřebního vozu snesena a odnesena osmi veterány války 1866 až k památníku.
    Poslední rozloučení odstartoval krátký církevní obřad a poté přišly na řadu očekávané projevy představitelů, kteří převzali nad celou akcí patronát. Vedle Gablenzových vojenských činů v celkem 56 bitvách, jichž se během své vojenské kariéry zúčastnil, z nichž největší důraz byl kladen právě na tu trutnovskou, zde byly připomenuty také zásluhy iniciátora stavby památníku, Christopha Jungkunsta, bez něhož by se Gablenz do Trutnova nikdy natrvalo nevrátil. Po ukončení posledního projevu byla vypálena čestná salva a následovala státní hymna. Z dominantního návrší se k obyvatelům Trutnova sneslo burácivé dunění osmi dělových výstřelů, po nichž byla rakev s ostatky přenesena do krypty a zahalena do černožluté státní vlajky.
    Po pietním aktu se většina účastníků odebrala na svah pod památníkem, odkud mohli z nabízené „ptačí perspektivy“ nerušeně přehlížet poslední bod smuteční slavnosti - defilé vojenských jednotek. Vycíděné zbraně a nažehlené uniformy, stejně tak jako pravidelné tvary příslušníků pěchoty, jezdectva a dělostřelectva, znovu přilákaly do ulic početný dav diváků. Pochodová kolona se protáhla kolem severního úbočí Šibeníku a zastavila se až před trutnovskou radnicí, kde byly jednotky rozpuštěny a odveleny do svých provizorních ubytoven. Gablenzovi blízcí příbuzní, významní patroni a další pozvaní hosté, se ještě setkali v hotelu Bílý kůň při hostině na rozloučenou. Tisíce návštěvníků, kteří si  nezapomenutelnou událost nenechali ujít, se po zbytek dne procházelo po bývalém bojišti, nejvíce pak po Gablenzově návrší a kolem jeho nové hrobky.  
Konec dobrý, všechno dobré   
Vyhlášení samostatnosti Československa v říjnu 1918 přestál Gablenzův památník bez větší újmy. K jedinému vážnějšímu zásahu, který byl ale vzhledem k likvidaci velkého množství aktuálně nežádoucích památek vcelku přijatelný, došlo až o několik let později. V souladu se zákonem č. 50 Sb. ze dne 19. března 1923, nařizujícím odstranění památek a nápisů připomínajících symboly zaniklé monarchie, bylo rozhodnuto o stržení jedné z pamětních litinových desek, věnované v roce 1908 císaři Františku Josefovi I. Desku nechal vyrobit a na pomník připevnit veteránský spolek při příležitosti 60. výročí od nástupu císaře na trůn.
    Navzdory nepříznivé době se snadno korodujícímu litinovému pomníku i nadále dostávalo potřebné pravidelné péče, a to především ze strany spolku vysloužilých vojáků, kteří také realizovali jedny z úplně posledních stavebních úprav. V roce 1927 bylo rozhodnuto o vsazení proskleného okna do podlahy nad kryptou a v roce 1936 byl pak do interiéru konečně přiveden elektrický proud, díky němuž mohla být nasvícena jak krypta s rakví, tak i vstupní prostor do pomníku.
    Od data ustanovení nového státního zřízení bylo zakázáno pořádat tradiční vzpomínková setkání, jež se konala vždy v blízkosti pomníku. Od stejného roku býval pomník zpřístupněn veřejnosti už jen jednou za pět let a po druhé světové válce se tato perioda ještě protáhla. Do pomníku začalo zatékat a v nevětraných prostorách se srážela vlhkost. Celá řada kovových prvků, včetně vnitřního schodiště, začala korodovat a ztrácet své původní vlastnosti. Pravidelná a pečlivá údržba vzala dávno za své, a když už měla být nějaká mimořádně provedena, často chyběly odborné znalosti. Nejvíce postižená místa byla ošetřována jen povrchově, mnohdy jen provizorním nánosem nové barvy. Špatný technický stav vnějšího pláště pomníku přitahoval čím dál větší pozornost sběratelů druhotných surovin, kteří z něj postupně odcizili většinu ozdobných litinových prvků, včetně jednoho z těžkých ocelových řetězů.
    Až pád komunistického režimu přinesl nový náhled na problematiku dlouhodobě zanedbávaných památek. Díky tomu byla ještě v roce 1990 započata celková rekonstrukce již značně poškozeného pomníku. Nejprve bylo pořízeno několik nových odlitků ozdobných prvků, které z podstavce uloupili vandalové a doplněn byl také chybějící kus litinového řetězu. Kvůli obnoveným oslavám a připomínce 125. výročí od ukončení války 1866, bylo opraveno vnější schodiště, aby mohl být interiér pomníku opět zpřístupněn veřejnosti. V roce 1993 bylo opraveno vnitřní schodiště a obnovena původně rozvalená vnější opěrná zeď. O rok později byly z okolí pomníku vykáceny náletové dřeviny a ze severozápadního úbočí zmizely vzrostlé stromy, které bránily ve výhledu na pomník. V roce 1997 byly doplněny zbývající ozdobné prvky a byl obnoven nátěr vnějšího pláště. V roce 2011 pak byla vybudována nová přípojka elektrického vedení a nainstalováno moderní noční nasvícení památníku. O dva roky později se přikročilo k obnově vnitřního pláště pomníku, při němž byla odstraněně koroze z litinových dílů a vytmeleny dilatační spáry. Ani tím však obnovovací práce neskončily a s krátkými přestávkami pokračovaly až do roku 2005. Poslední stavební úpravu představovala montáž nové vlajkové žerdi. Po téměř čtrnácti letech byl pomník dokončen, přičemž veškeré stavební úpravy vyšly na celkem 1,5 mil. Kč.
    V roce 2001 byla zrestaurována a vrácena na své původní místo také výroční litinová deska, původně věnovaná k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Ta byla po celou dobu, a to i přes nesouhlasný postoj prvorepublikových státních úředníků, uskladněna uvnitř pomníku. Posledním ze zmizelých symbolů někdejší slávy Podunajské monarchie, který však zřejmě nemá šanci se na pomníku kdy znovu objevit, tak zůstává černožlutý císařský prapor, jež se kdysi hrdě třepetal na jeho vrcholu.

Kdo byl Ludwig von Gablenz?
Ludwig Karl Wilhelm, svobodný pán von Gablenz, jak zní úplné jméno a titul pozdějšího habsburského generála jezdectva, se narodil 19. července 1814 v duryňské Jeně. Byl příslušníkem staré saské důstojnické rodiny, proto už ve čtrnácti letech nastoupil vojenskou dráhu u saského vojska. V Drážďanech, jež dlouhou dobu vojensky spravoval také jeho otec, vystudoval Rytířskou akademii a později byl povýšen na poručíka královské saské jízdní gardy. Na jaře 1833 přešel v hodnosti podporučíka do rakouské armády a o dva roky později obdržel u pěšího pluku č. 18 hodnost nadporučíka. Záliba a nesporný talent v jízdě na koni ho však předurčovaly ke službě u jezdectva, kam byl nakonec díky patřičným známostem převelen a jako rytmistr druhé třídy zaujal v srpnu 1839 post u kyrysnického pluku č. 6. U téhož pluku obdržel dne 30. května 1845 povýšení do hodnosti rytmistra první třídy.
    V roce 1848, za války proti Piemontu, zastával funkci pobočníka majitele pluku hraběte von Wallmoden. Západně od Verony se dne 6. května zúčastnil slavné bitvy u Santa Lucie, ve které rakouské vojsko pod vedením polního maršála Radeckého porazilo dvojnásobně silnější sardinskou armádu. V Radeckého štábu pak u Vicenzy zařizoval pomocné služby a u Verony se mu dostalo výjimečného úkolu, neboť byl jako parlamentář odeslán do sardinského hlavního stanu. Mladý důstojník na zasloužilého veterána napoleonských válek zřejmě zapůsobil a 1. července byl přímo Radeckým povolán do generálního štábu, v němž se zúčastnil vrcholné bitvy celé kampaně – u Custozy ve dnech 23. - 25. července.
    Vedle štábní práce přijímal Gablenz také bojové úkoly přidělované menším jezdeckým oddílům. Např. 14. srpna se dobrovolně přihlásil do vysoce rizikového podniku a v čele šedesáti jezdců byl vyslán vyhodit do vzduchu želelezniční trať mezi Milánem a Treviglio. Úkol pod přímou palbou obránců splnil a na několik dní zpomalil postup nepřátelských jednotek. S dobrovolníky pod velením pozdějšího sjednotitele Itálie - generála Garribaldiho, se měl tu čest setkat v bitvě u Marrazone dne 26. srpna, kde se pohyboval jako důstojník generálního štábu u divize polního maršála Edmunda knížete Schwarzenberga.
    Do hodnosti majora byl Gablenz povýšen dne 19. září a krátce na to byl převelen na uherské bojiště, kde zaujal pozici v generálním štábu armádního sboru, jemuž velel generál jízdy hrabě Schlick. V období od prosince 1848 až do konce června 1849 se Gablenz zúčastnil více než dvaceti bitev proti uherským povstalcům, získal Rytířský kříž Řádu Marie Terezie a 11. července 1849 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. 13. prosince následovalo povýšení na plukovníka. 27. února byl Gablenz přítomen bitvy u Kápolny, za což později obdržel Vojenský záslužný kříž.
    V letech 1850-1856 následovalo několik diplomatických misí. Nejprve u ruského vojenského stanu (ruský spojenecký kontingent o síle 140 000 vojáků vstoupil na uherské bojiště krátce před úplným potlačením povstání), na přelomu let 1850-1851 u spojenecké saské armády, o rok později ve Varšavě a konečně v letech 1854-1856 v Moldávii, kde působil nejprve jako pozorovatel a později jako velící generál. Hodnost generálmajora mu byla propůjčena 31. března 1854.
    V roce 1857 obdržel Gablenz velení 2. brigády u VII. armádního sboru, se kterým se v Itálii v roce 1859 zúčastnil nového tažení proti Piemontu a jeho spojenci – Francii. U Magenty, dne 4. června 1859, byl nucen dočasně převzít velení nad 1. divizí těžce raněného podmaršálka svobodného pána von Reischach. V prohrané a rozhodující bitvě této války - u Solferina, dne 24. června 1859, už znovu velel své 2. brigádě. Rakušané zde ztratili téměř 22 000 mužů, s nimi i celé tažení a 11. července uzavřely ve Villafrance příměří. Rakouský císař se vedle územních ztrát (Lombardie) musel vyrovnat se ztrátou také více než stovky generálů, které poslal za zpackané tažení „jedním škrtnutím pera“ do penze.
    Dne 15. srpna 1862 byl baron Gablenz (právo užívání tohoto titulu obdržel 8. března 1858) převelen k V. armádnímu sboru a s platností od 21. srpna byl povýšen do hodnosti polního podmaršálka. Ve stejném roce se stal také druhým majitelem 6. hulánského pluku. Úplné samostatnosti ve velení rakouským silám se dočkal 12. prosince 1863, kdy byl ustanoven velitelem expedičního rakouského VI. armádního sboru, s nímž měl v rámci spojenecké armády, tvořené tehdy pruskými, rakouskými a hrstkou saských a hannoverských jednotek (vrchním velením byl pověřen pruský polní maršál von Wrangel), operovat proti Dánům v Holštýnsku a Šlesvicku. Válka, která se v roce 1866 stane jednou z příčin nového ozbrojeného konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem, se i přes nepříznivé zimní komplikace vyvíjela nadmíru dobře a již 12. května bylo podepsáno příměří, které v listopadu stvrdil mír uzavřený ve Vídni. Dobytá území přešla pod správu vítězných velmocí, přičemž Rakousko obsadilo Holštýnsko a Prusko Šlesvicko. Gablenz si v tomto tažení vysloužil celou řadu vysokých vojenských vyznamenání, mezi nimiž nechyběl ani rakouský Komandérský kříž Vojenského řádu Marie Terezie nebo pruský řád Pour le Mérite. V září 1865 pak byl Gablenz jmenován místodržitelem Holštýnska.
    Ve třetí dekádě měsíce června 1866 postupně překročily hranice českého království celkem tři pruské armády a nezadržitelně se draly na jihovýchod, odkud se v rámci přijatých dispozic měly probojovat k hlavnímu městu Habsburské monarchie. Tímto válečným aktem vyvrcholily dlouhodobé snahy Pruska o převzetí vlivu v tzv. Německém spolku, a to na úkor právě Rakouska. Do cesty každého z nepřátelských pochodových proudů bylo vysláno několik samostatně operujících armádních sborů, jež byly součástí rakouské tzv. Severní armády pod velením hrdiny od Solferina - polního zbrojmistra rytíře Ludwiga von Benedek. Prusové hned od počátku Rakušany převyšovaly morálně, materiálně i takticky, díky čemuž Rakušané vbrzku utrpěli sérii porážek. Jediná potěšující zpráva přišla od Trutnova, kde X. armádní sbor, pod Gablenzovým vedením, odrazil dne 27. června pruský I. armádní sbor generála pěchoty von Bonina a donutil ho, alespoň na čas, vrátit se zpět do výchozích postavení za hranicemi. Gablenzův sbor za toto vítězství zaplatil vysokými ztrátami, které si vyžádaly zejména boje o dominantní výšiny na jih od města. Následujícího dne přišel Gablenz o celou jednu brigádu, která se díky nenadálému bočnímu útoku ocitla v obklíčení pruských gardových jednotek. Zbylým jednotkám se však podařilo vyvázat z dotyku nepřítele a ustoupily k Hradci Králové, kde byla dne 3. července svedena generální bitva, jež prakticky rozhodla výsledek války v neprospěch habsburské monarchie. Gablenzův X. sbor a III. sbor arcivévody Arnošta od prvopočátku operovaly na středu rakouské obranné linie nedaleko říčky Bystřice, kde svou dělostřeleckou palbou přibyly na několik hodin k zemi valnou část 1. pruské armády prince Friedricha Karla. Své pozice Gablenz spořádaně vyklidil až v okamžiku, kdy do centrálního postavení rakouské armády u nedalekého Chlumu pronikly pruské gardové jednotky a začaly ohrožovat také sousední ves Lípu.
    Následujícího dne pověřil Benedek barona Gablenze, aby se pokusil v pruském hlavním stanu v Hořicích dohodnout podmínky příměří. Zde však neuspěl a podobně, ne-li hůře, si vedl před pruským králem také 8. července v Pardubicích. Gablenzův X. sbor (a další čtyři jezdecké divize) pak obdržel rozkaz, aby se z Čech stáhnul k Vídni, kde se měl zapojit do obrany hlavního města. Té již nebylo zapotřebí, neboť se pruská válečná mašinérie zastavila jen pár kilometrů od Dunaje (u Wagramu) a 27. července se na zámku v Mikulově uvolila podepsat podmínky příměří a schválit předběžnou mírovou smlouvu, jež byla 23. srpna ratifikována v Praze.
    Jestliže si rakouský císař František Josef I. vyřizoval účty s generalitou za výsledek války 1859, po prohrané válce, jež na Rakousko uvalila tvrdé sankce a na dlouhá desetiletí poznamenala vývoj ve střední Evropě, tomu nemohlo být jinak. Celá řada vyšších velitelů byla poslána do výslužby nebo jim byly nabídnuty podřadné úkoly. Na chvíli se mezi nimi ocitl také generál Gablenz, ale hned v příštím roce (1867) byl jmenován generálem jezdectva a zároveň velícím generálem na tzv. Vojenské hranici. O rok později zastával funkci vojenského velitele Záhřebu. Byla to už ale jeho „labutí píseň“ a tak 28. listopadu 1871, na nátlak nadřízených, vystoupil z činné služby.
    Dne 28. ledna 1874, během návštěvy svého bratra v Curychu, se Ludwig von Gablenz rozhodl v hotelovém pokoji pro dobrovolný odchod z tohoto světa a střelil se revolverem do srdce. Přesný motiv jeho činu je dodnes nejasný a vede k mnoha spekulacím. Na rozloučenou však zanechal dopis, v němž stálo: „Jsem smířen s bohem! Život se stal nesnesitelným. Dva roky se mi vyhýbá spánek, a proto s tím chci skončit.“

Příspěvek byl zpracován převážně na podkladech publikace „Trutnovská legenda“, kterou vydalo Město Trutnov v roce 2005 při příležitosti stého výročí převozu a uložení ostatků generála Gablenze na vrchu Šibeníku.

Žádné komentáře: